Nowelizacja prawa budowlanego w 2020 r.

2020-09-15 14:02 Wiktor Kalinowski
zmiany w prawie budowlanym
Autor: Gettyimages Nowelizacja prawa budowlanego: jakie czekają nas zmiany?

Podpisana przez prezydenta 3 marca 2020 r. ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianach w prawie budowlanym weszła w życie 19 września 2020 r. Celem tych zmian jest uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego. Zmianie ulegnie definicja projektu budowlanego, a pozwolenie na budowę już po 5 latach będzie nie do podważenia. Zniknąć ma m.in. wymóg uzyskiwania pozwolenia na budowę w przypadku instalacji bankomatów, paczkomatów i innych małych automatów. Uproszczona zostanie procedura legalizacji niektórych samowoli budowlanych.

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw została podpisana przez prezydenta 3 marca 2020 r. Nowe przepisy obowiązują od 19 września 2020 r.

Potrzeba wprowadzenia zmian w prawie budowlanym wynikała przede wszystkim z konieczności przyspieszenia i uproszczenia procesu inwestycyjno-budowlanego, a także zapewnienia większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć.

Budowa domu do 2021. Zmiana warunków technicznych

Nowelizacja prawa budowlanego: bez pozwolenia na budowę

W nowym prawie budowlanym w istotny sposób zmienił się wykaz obiektów, których budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Zwolnione z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę zostały m.in. przydomowe tarasy naziemne o pow. zabudowy do 35 m2.

Wprowadzono również zmianę w zakresie pomostów. Zrezygnowano z opisania przeznaczenia pomostów, które można realizować na zgłoszenie, pozostano jedynie przy określeniu ich parametrów charakterystycznych tj. całkowita długość do 25 m i wysokość 2,5 m od korony pomostu do dna akwenu. Jednocześnie zwolniono z pozwolenia na budowę wszystkie oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę, bez względu na to, czy są to oczyszczalnie przydomowe, czy nie.

Przeczytaj też:

W nowym prawie budowlanym uproszczono zasady, na jakich ma się odbywać budowa szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę z wykorzystaniem procedury zgłoszenia, poprzez rezygnację z ograniczenia objętości przedmiotowego zbiornika. Wcześniej proces budowy szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności większej niż 25 m2 wiązał się z obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Według nowego prawa budowlanego pozwolenie takie nie jest już konieczne.

Zmiany w prawie budowlanym: bez zgłoszenia

Znowelizowany został przepis zawierający wykaz robót budowlanych, które wymagają zgłoszenia. Przede wszystkim zmieniono przesłankę wymogu dokonania zgłoszenia przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Obecnie wymóg zgłoszenia dotyczy każdej przebudowy, która prowadzi do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu. Uznano, że wymóg zgłoszenia nie powinien dotyczyć każdego zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu, ale jedynie takiego, które będzie wykraczało poza działkę, na której budynek jest usytuowany. Jeśli zwiększenie oddziaływania mieści się na działce inwestora, znajduje się to poza zakresem kompetencji organu administracji architektoniczno-budowlanej. Do położenia instalacji gazowej wystarczające jest teraz samo zgłoszenie, jednak w tym wypadku trzeba jednak opracować projekt budowlany.

Prawo budowlane 2020: co wybudujemy bez pozwolenia i bez zgłoszenia

Nowelizacja z 2020 r. wprowadza nowy katalog obiektów, których budowa nie wymaga uzyskania zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej przed przystąpieniem do realizacji, a więc zarówno pozwolenia na budowę, jak i zgłoszenia. Nowością jest też zapis, iż obiekty małej architektury, bez względu na lokalizację, nie wymagają ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia. Do tej pory zgłoszenia wymagały obiekty małej architektury sytuowane w miejscach publicznych.

Ani zgłoszenia, ani pozwolenia na budowę nie potrzebujemy zarówno w przypadku przepustów o średnicy do 100 cm jak i przepustów o przekroju najdłuższej przekątnej do 100 cm. Celem tej zmiany jest rozwianie wątpliwości interpretacyjnych, jakie powstawały w przypadku przepustów o przekroju innym niż kołowy. Ponadto z wymogu uzyskania pozwolenia oraz zgłoszenia zwolnione zostały obiekty budowlane będące urządzeniami melioracji wodnych, które są z punktu widzenia budowlanego prostymi obiektami.

Dotychczas w prawie budowlanym nie było jednoznacznych przepisów regulujących kwestię urządzeń do przechowywania, wysyłania oraz odbierania przesyłek. Z orzecznictwa sądowego wynikało jednak, iż należy traktować je jako budowle w rozumieniu prawa budowlanego, a tym samym wymagały one uzyskania pozwolenia na budowę. Nowelizacja znosi ten wymóg. Dotyczy to również bankomatów, biletomatów i innych automatów o wysokości do 3 metrów. Obecnie inwestycje takie nie wymagają nawet zgłoszenia.

W zakresie robót budowlanych, których realizacja nie wymaga uzyskania zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej (czyli nie musimy ani uzyskiwać na nie pozwolenia ani ich zgłaszać) wprowadzony został podział na cztery grupy:

 1. przebudowa,
 2. remont,
 3. instalowanie,
 4. utwardzanie powierzchni gruntu na działkach budowlanych.

W ramach robót budowlanych polegających na przebudowie katalog inwestycji zwolnionych z decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia poszerzony został m.in. o:

 • obiekty budowlane związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej wymienione w art. 29 ust. 1 pkt 4 prawa budowlanego,
 • oczyszczalnie ścieków do 7,5 m3 na dobę,
 • zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3,
 • tymczasowe obiekty budowlane, niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie nie dłuższym niż 180 dni,
 • pomosty o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu do 2,5 m,
 • kanalizacja kablowa,
 • zjazdy z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatoki parkingowe na tych drogach,
 • obiekty budowlane służące bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą - Prawo geologiczne i górnicze, w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów,
 • obiekty piętrzące wodę i upustowe o wysokości piętrzenia poniżej 1 m, poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych; uzupełnione o roboty budowlane, które do tej pory były zwolnione z jakiejkolwiek procedury.

Ponadto doprecyzowano, że zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej nie będzie wymagać zarówno budowa instalacji (z wyłączeniem gazowych) wewnątrz, jak i na zewnątrz użytkowanego budynku. Ma to wyeliminować dotychczasowe wątpliwości, czy zwolnienie z pozwolenia na budowę i zgłoszenia dotyczy również odcinka instalacji wewnętrznej wychodzącej poza budynek. Niewątpliwie jest to rozwiązanie korzystne dla inwestora.

Z pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia zwolnione zostało także prowadzenie robót budowlanych polegających na przebudowie budynków, których projekt budowlany wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej, z wyłączeniem przebudowy przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych.

Projekt budowlany: duża zamiana w prawie w 2020 r.

Najistotniejsza modyfikacja procesu budowlanego w 2020 r. to podział projektu budowlanego na trzy części. Taki zabieg legislacyjny ma zmniejszyć obciążenia organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz umożliwić szybsze przygotowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Aby doprecyzować zakres odpowiedzialności projektanta oraz organów administracji, projekt budowlany dzieli się teraz na:

 •  projekt zagospodarowania działki lub terenu,
 •  projekt architektoniczno-budowlany,
 •  projekt techniczny.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządza się na aktualnej mapie do celów projektowych. Powinien on obejmować:

a) określenie granic działki lub terenu,

b) usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym,

c) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,

d) układ komunikacyjny i układ zieleni ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich,

e) informację o obszarze oddziaływania obiektu.

Projekt architektoniczno-budowlany powinien zawierać:

a) układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,

b) zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczbę wydzielonych lokali mieszkalnych,

c) charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych,

d) projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko,

e) charakterystykę ekologiczną,

f) projektowane źródło lub źródła ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,

g) opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osób starszych – w przypadku obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 prawa budowlanego,

h) informację o minimalnym udziale lokali mieszkalnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4a prawa budowlanego w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Projekt techniczny po zmianie prawa budowlanego ma obejmować:

a) opis konstrukcji obiektów wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,

b) charakterystykę energetyczną – w przypadku budynków,

c) projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe,

d) w zależności od potrzeb: wyniki badań geologiczno-inżynierskich, geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,

e) inne opracowania projektowe;

Projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym są zatwierdzane przez organ administracji. Natomiast projekt techniczny nie jest weryfikowany przez organy wydające pozwolenie na budowę – ani w zakresie jego zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi, ani nawet w zakresie uprawnień projektanta do jego przygotowania. Projekt ten składa się w urzędzie na etapie zgłoszenia zakończenia robót budowlanych lub złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Zdaniem niektórych ekspertów brak obowiązku sporządzenia części technicznej projektu budowlanego na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę niewiele zmienia w praktyce. Tak czy inaczej inwestor musi zlecić projektantowi wykonanie projektu technicznego i raczej nie będzie czekał z tym na wydanie decyzji umożliwiającej realizację inwestycji. Dlatego zapowiadane przez resort zmniejszenie zakresu projektu może się okazać pozorne.

Projekt techniczny, który przedkładany jest do organu nadzoru budowlanego na etapie składania wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie, musi być zgodny z zatwierdzonym przez organ administracji architektoniczno-budowlanej projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym. Chodzi o to, aby przy tworzeniu projektu technicznego projektant wiedział, iż musi się kierować projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym. Jeżeli będzie chciał dokonać jakichkolwiek zmian w projekcie technicznym – sprzecznych np. z projektem zagospodarowania działki lub terenu - w pierwszej kolejności musi dokonać zmian w projekcie zagospodarowania działki lub terenu. Projekt zagospodarowania działki lub terenu co do zasady nie zmienia swojego zakresu, z uwzględnieniem, że to w tej części projektu powinna się znajdować informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

Częścią projektu budowlanego są także kopie opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem o wpisie do rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane, aktualnym na dzień opracowania projektu. Nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

A zatem w projekcie budowlanym rozróżnione zostały elementy podlegające weryfikacji przez organ administracji publicznej oraz elementy, za których prawidłowe sporządzenie odpowiadają wyłącznie projektanci. Dzięki temu wydawanie pozwoleń na budowę, czy też przyjęcie zgłoszenia wraz z projektem, przebiega szybciej i sprawniej. Wpłynęło towpłynie to na zmniejszenie obciążenia organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz przyspieszenie przygotowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Z drugiej strony, w efekcie podziału projektu budowlanego, trzeba teraz powielać te same dokumenty we wszystkich trzech jego częściach. Podobnie powielane są również rysunki i części opisów w każdej z części projektu, co wydaje się nie mieć sensu.

Zmiany w prawie budowlanym 2020: ułatwienia z przyłączami

Obowiązkiem projektanta stało się sprawdzenie, czy budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne można podłączyć do istniejącej sieci ciepłowniczej. Pojawiły się konkretne terminy dla przedsiębiorstw na wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo–kanalizacyjnej. Wcześniej w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków takie terminy nie były przewidziane, zatem każda gmina mogła regulować tę kwestię w sposób dowolny. W celu przyspieszenia i usprawnienia realizacji inwestycji, w tym w szczególności mieszkaniowych przewidziano termin:

 • 14 dni na wydanie ww. warunków przyłączenia dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej,
 • 30 dni – w pozostałych przypadkach.

Możliwe jest jednak przedłużenie tych terminów w określonych przypadkach. Są one liczone od dnia złożenia kompletnego wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci. Doprecyzowano, jakich okresów nie wlicza się do terminu wydania warunków przyłączenia do sieci (np. okresów opóźnień spowodowanych z winy wnioskującego o przyłączenie albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjnego.) Warunki te stanowią upoważnienie dla wnioskodawcy lub podmiotu działającego z jego upoważnienia lub na jego zlecenie do realizacji przyłącza zgodnie z tymi warunkami. Termin ważności wydawanych przez przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne warunków przyłączenia do sieci wynosi 2 lata. Ponieważ na ich podstawie może być realizowane przyłącze do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, istotne jest, by warunki te były aktualne ze względu na prawne i techniczne wymagania oraz dostosowane do aktualnych potrzeb wnioskodawcy i możliwości technicznych przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjnego oraz parametrów technicznych sieci, do której ma nastąpić przyłączenie.

Przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne nie może odmówić odbioru przyłącza zrealizowanego zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci. Dodatkowo, warunkiem odbioru nie może być uzyskanie pozwolenia na budowę, ani dokonanie zgłoszenia robót budowlanych, jeżeli nie są one wymagane na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane. Regulacja ta ma przeciwdziałać praktykom nie mającym umocowania w przepisach prawa, stosowanym wcześniej przez niektóre przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne. Dodatkowo nowe przepisy prawa budowlanego wprowadziły wyraźny zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodociągowo–kanalizacyjne opłaty za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci, a także za ich aktualizację, zmianę lub przeniesienie na inny podmiot, dokonanie odbioru przyłącza, wpięcie go do sieci wodociągowo–kanalizacyjnej, ani za wszelkie inne zezwolenia z tym związane, które wydaje to przedsiębiorstwo. Opłaty te są ustanawiane w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, uchwalanym przez radę gminy.

W celu wyegzekwowania terminowości wydawania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne warunków przyłączenia do sieci podmiotom o to się ubiegającym, przyznano organowi regulacyjnemu, którym jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody, kompetencje do nakładania na przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia. Organem odwoławczym został Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

SPRAWDŹ: wzory i formularze do pobrania

Prawo budowlane 2020: łatwiejsza legalizacja samowoli budowlanych

Kolejna bardzo ważna zmiana w prawie budowlanym dotyczy co najmniej 20-letnich samowoli budowlanych.

Obecnie w Polsce istnieje i jest użytkowanych szereg obiektów budowlanych samowolnie wybudowanych przed wieloma laty, co do których organy nadzoru budowlanego nie mają wiedzy (a tym samym nie mogły podjąć przewidzianych w prawie budowlanym działań). Właściciele zwykle nie podejmują próby legalizacji samowolnie zrealizowanych obiektów budowlanych z obawy przed wysokimi opłatami legalizacyjnymi, a także obawiając się wydania przez organ nadzoru budowlanego decyzji o rozbiórce – przede wszystkim ze względu na ich niezgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Nowelizacja prawa budowlanego wprowadziła ułatwienia w legalizacji takich obiektów. Głównym wymogiem legalizacji jest dołączenie do zawiadomienia o zakończeniu budowy oświadczenia o posiadanym prawie od dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oświadczenia o terminie zakończeniu budowy, inwentaryzacji powykonawczej oraz ekspertyzy technicznej. Zgodnie z tą procedurą legalizacja samowoli budowlanej polegającej na budowie obiektu budowlanego jest możliwa bez konieczności wniesienia opłaty legalizacyjnej.

W przypadku tej procedury rola organu nadzoru budowlanego ogranicza się jedynie do sprawdzenia warunku dotyczącego braku wszczęcia postępowania w sprawie budowy takiego obiektu oraz kompletności dołączonych dokumentów, w tym ekspertyzy technicznej, z której ma wprost wynikać czy obiekt ten nadaje się do użytkowania (w szczególności czy nie stwarza zagrożenia życia lub zdrowia ludzi). Organ dodatkowo bada spełnienie warunku odnoszącego się do terminu zakończenia budowy (czy upłynęło przynajmniej 20 lat od jej ukończenia) – w przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości w tej kwestii. Należy podkreślić, że nowa procedura dotyczy nie tylko samowoli budowlanych zrealizowanych przed 1995 r., ale również obiektów wybudowanych bez uzyskania zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej po 1994 r., których budowa została zakończona co najmniej 20 lat temu.

W przypadku nieprawidłowości w powyższym zawiadomieniu o zakończeniu budowy organ nadzoru budowlanego wzywa do uzupełnienia stwierdzonych braków – w drodze postanowienia (art. 49g ust. 3). W uproszczonej procedurze legalizacyjnej organ nie bada chociażby zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Skoro samorząd terytorialny przez 20 lat akceptował obiekt budowlany, zwłaszcza mając świadomość istnienia takiego obiektu przy ustalaniu lub zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, niezasadnym jest teraz kwestionowanie niezgodności takiego obiektu z planem miejscowym.

Prawo budowlane 2020: termin stwierdzenia nieważności pozwolenia na użytkowanie

Nowelizacja prawa budowlanego wprowadziła termin, po upływie którego nie będzie już możliwe stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Uznano, że 5 lat - od dnia, w którym decyzja pozwolenia na użytkowanie stała się ostateczna - jest wystarczające na stwierdzenie ewentualnych nieprawidłowości w decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Wzmocniona została w ten sposób trwałość decyzji administracyjnej, co z punktu widzenia inwestora jest rozwiązaniem pozytywnym.

Chodzi tu o uregulowanie kwestii użytkowania obiektu bez uzyskania odpowiedniej zgody, w taki sposób, aby działania organu nadzoru budowlanego w tym zakresie nie ograniczały się wyłącznie do wymierzenia kary z tytułu nielegalnego użytkowania, ale by zmierzały również do zalegalizowania samowolnie użytkowanego obiektu budowlanego. Nakładanie kary za nielegalne użytkowanie zgodnie z tym przepisem będzie się odbywać przy zastosowaniu mechanizmu tzw. „żółtej kartki”. Dotychczas w przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem przepisów prawa budowlanego, organ nadzoru budowlanego wymierzał karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego.

Nowelizacja prawa budowlanego spowodowała, że w przypadku stwierdzenia przez organ nadzoru budowlanego użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem przepisów prawa budowlanego, w protokole z przeprowadzonej kontroli organ nadzoru budowlanego poucza inwestora lub właściciela, że obiekt ten nie możne być użytkowany bez pozwolenia na użytkowanie lub dokonania skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy. W przypadku nieobecności inwestora i właściciela podczas ww. kontroli doręcza się pouczenie na piśmie. Po upływie 60 dni od otrzymania powyższego pouczenia organ dokona sprawdzenia czy obiekt ten jest nadal użytkowany z naruszeniem przepisów. Jeżeli użytkownik obiektu budowlanego (lub jego części) nie zaprzestanie nielegalnego użytkowania wówczas organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie, w którym wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. Do kary tej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kar, z tym, że stawka opłaty podlegać będzie dziesięciokrotnemu podwyższeniu. Następnie nie wcześniej niż po upływie 30 dni od doręczenia postanowienia organ nadzoru budowlanego po raz kolejny sprawdza czy obiekt budowlany lub jego część jest w dalszym ciągu nielegalnie użytkowany. W przypadku dalszego użytkowania z naruszeniem przepisów ustawy ponownie wymierza się karę za nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego – w drodze postanowienia. Stawka opłaty dla każdej kolejnej kary podlega pięciokrotnemu podwyższeniu. Postanowienie to wydawane jest wielokrotnie, przy czym każde kolejne może być zostać wydane nie wcześniej niż po upływie 30 dni od wydania poprzedniego postanowienia.

Zgodnie z nową regulacją kara z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymierzana będzie każdorazowo w postanowieniu wydawanym przez organ nadzoru budowlanego, po stwierdzeniu użytkowania bez dopełnienia obowiązku wnikającego z przepisów ustawy.

Wzmocnienie przepisów przeciwpożarowych w prawie budowlanym po zmianach

Nowe prawo wymaga poprawy bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych, w których zostaje zmieniony dotychczasowy sposób użytkowania – chodzi tu w szczególności o miejsca, w których prowadzona jest działalność o charakterze rozrywkowym, polegająca na organizowaniu gier lub zabaw, w trakcie możliwość ewakuacji uczestników może być ograniczona. Jest to reakcja na tragedię, jaka wydarzyła się niegdyś w escape roomie w Koszalinie. W przypadku zmiany warunków bezpieczeństwa pożarowego do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części trzeba dołączyć ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE
ikson xon
|

Wg nowelizacji prawa budowlanego art. 29 ust 1 brzmi: "Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, NATOMIAST WYMAGA ZGŁOSZENIA, o którym mowa w art. 30 budowa:
(...) obiektów małej architektury w miejscu publicznym.
Dodane zostały również kwestie zgłoszenia w art. 30, jedna z nich brzmi:
"2a. Do zgłoszenia należy dołączyć:
(...) 5) projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonywany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane w przypadku budowy o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 27 i 28.

Z tego wynika, że w tym zakresie nie ma praktycznie żadnych zmian.

avesatan
|

"W ramach robót budowlanych polegających na przebudowie katalog inwestycji zwolnionych z decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia poszerzony został m.in. o:
- zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10m3 "

Czyli montażu szamba do 10m3 juz nie będzie trzeba nawet zgłaszać ?

avesatan
|

"katalog inwestycji zwolnionych z decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia poszerzony został m.in. o: (...) :
- zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe do 10 m2 "
Czyli dobrze rozumiem ze od września 2020 nie będę musiał zgłaszać do starostwa budowy czy montażu szamba do 10 m2 ???