Rozbudowa budynku: formalności. Zgłoszenie rozbudowy budynku gospodarczego: wzór do pobrania

2019-09-03 14:12
Rozbudowa budynku
Autor: Piotr Mastalerz

Wyjaśniamy, kiedy prace stanowić będą rozbudowę budynku w rozumieniu prawa budowlanego, a także jakie formalności trzeba załatwić i jak prawidłowo wypełnić zgłoszenie rozbudowy budynku gospodarczego.

W związku z brakiem precyzyjnej definicji ustawowej pojęcia rozbudowy budynku w praktyce pojawiają się wątpliwości, jakie prace budowlane możemy uznać za rozbudowę, a co za tym idzie - jakie formalności należy spełnić, by móc legalnie przystąpić do ich realizacji. Odpowiedzi na te pytania należy szukać przede wszystkim w orzecznictwie sądowym. Przedstawiamy najważniejsze wyroki w tym zakresie.

Pojęcie rozbudowy

Pojęcie rozbudowy nie zostało zdefiniowane w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.; dalej: upb). Artykuł 3 pkt 6 upb przewiduje jednak, że przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Oznacza to, że w sensie prawnym rozbudowa danego obiektu uznawana jest za rodzaj budowy i w związku z tym wymaga dopełnienia takich samych formalności jakie konieczne są w przypadku budowy takiego obiektu.

Ważne! Rozbudowa stanowi jeden z rodzajów budowy i wymaga przeprowadzenia takich samych formalności jak budowa.

Ponieważ brak ustawowej definicji rozbudowy należy wziąć pod uwagę słownikowe znaczenie tego pojęcia. W Słowniku Języka Polskiego wskazano, że rozbudowa to „powiększenie budowli lub obszaru już zabudowanego”. Takie właśnie rozumienie rozbudowy zostało przyjęte w orzecznictwie.

Jakie formalności przy rozbudowie budynku

Jak już wspomniano, rozbudowa domu, rozbudowa budynku gospodarczego i każdego innego obiektu budowlanego wymaga przeprowadzenia takich samych formalności jak budowa tego obiektu. W związku z tym tylko nieliczne obiekty możemy rozbudować bez pozwolenia. Będą to te same obiekty, które możemy wybudować na podstawie samego zgłoszenia. Dla przykładu, samo zgłoszenie będzie wystarczające przy rozbudowie budynku gospodarczego do powierzchni nieprzekraczającej 35 m². Poza tym musimy spełnić pozostałe wymagania związane z liczbą budynków na określonej powierzchni działki (maksymalnie dwa na 500 m² powierzchni działki) oraz wyglądem budynku (budynek gospodarczy budowany czy rozbudowywany na zgłoszenie musi być wolno stojący i parterowy).

Niestety w praktyce procedura zgłaszania rozbudowy niewiele różni się od postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę. W obu przypadkach potrzebne są takie same dokumenty, w tym przede wszystkim sporządzony przez uprawnionego projektanta projekt rozbudowy danego obiektu budowlanego.

Projekt rozbudowy budynku

To, w jakim zakresie powinien być opracowany nasz projekt rozbudowy uzależnione jest od zakresu koniecznych do przeprowadzenia robót. Dla przykładu, jeśli nie rozbudowujemy instalacji wewnętrznych projekt nie musi ich zawierać. Trzeba mimo to pamiętać, że jest to taki sam projekt, jak ten składany przy pozwoleniu na budowę. W związku z tym powinien on składać się z:

  1. projektu zagospodarowania terenu,
  2. projektu architektoniczno-budowlanego,
  3. niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, jeśli są wymagane ze względu na charakter inwestycji (np. decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej).

Jest jednak jedna rzecz, która odróżnia projekt rozbudowy istniejącego obiektu budowlanego od projektu budowy nowego budynku. Chodzi o ekspertyzę techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku uwzględniającą stan podłoża gruntowego. Zgodnie z § 206 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.), rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku powinny być poprzedzone ekspertyzą techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku, z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego.

Rozbudowa budynku bez zgłoszenia i bez pozwolenia

Możemy też spotkać się z sytuacjami, kiedy do rozbudowy będziemy mogli przystąpić bez konieczności zgłaszania prac czy uzyskiwania pozwolenia na budowę. Będzie tak w przypadku tych obiektów budowlanych, które można wybudować bez zgłoszenia i bez pozwolenia. Konieczne będzie jednak spełnienie warunków wymaganych przy budowie bez formalności.

Przykład:

Zamierzamy rozbudować wiatę znajdującą się na działce, na której usytuowany jest także budynek mieszkalny. W takiej sytuacji do rozbudowy możemy przystąpić bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia pod warunkiem, że:

  1. rozbudowana powierzchnia zabudowy nie przekroczy łącznie 50 m², oraz
  2. liczba wiat na działce nie przekracza dwóch na każde 1000 m² powierzchni działki.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r, poz. 1186 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. z 2016 r. poz. 1493 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.).
Wzór zgłoszenia rozbudowy budynku
wzór zgłoszenia rozbudowy

Autor: Redakcja

Zgłoszenie rozbudowy budynku gospodarczego: WZÓR do pobrania

Przedstawiamy, jak wygląda zgłoszenie rozbudowy budynku gospodarczego i jak je wypełnić: wzór zgłoszenia do pobrania znajdziesz TUTAJ >>>

Rozbudowa budynku z orzecznictwa

1. Wykonanie elementu konstrukcyjnego w postaci balkonu oraz drzwi balkonowych

Zarówno „przebudowa”, jak i „rozbudowa” oznaczają szerszy niż w przypadku remontu lub adaptacji, zakres ingerencji w substancję budowlaną, która może polegać nie tylko na wymianie elementów konstrukcyjnych, ale także na pewnej zmianie granic budowli. Przyjmuje się zatem, że wykonanie elementu konstrukcyjnego w postaci balkonu oraz wykonanie drzwi balkonowych nie kwalifikuje się jako remont, lecz jako rozbudowę budynku. Przeprowadzenie robót budowlanych polegających na dobudowaniu do istniejącego obiektu balkonu modyfikuje zarówno kubaturę budynku jak i jego powierzchnię zabudowy, w związku z czym przedmiotowe przedsięwzięcie należy zakwalifikować jako rozbudowę budynku w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane.

Wyrok WSA w Lublinie z dnia 13 lutego 2018 r.; II SA/Lu 958/17; Legalis

2. Dobudowaniu do budynku drewnianego zadaszenia

Roboty budowlane polegające na dobudowaniu do budynku zadaszenia konstrukcji drewnianej z jednej strony wspartej na ścianie budynku pod okapem, z drugiej na czterech słupach o przekroju kwadratowym przykryte, przezroczystymi płytami PCV stanowi rozbudowę budynku mieszkalnego a nie wybudowanie wiaty.

Wyrok NSA z dnia 8 listopada 2017 r.; II OSK 2835/16; Legalis

3. Instalowanie dodatkowych anten, urządzeń i elementów konstrukcyjnych

Wykonane kolejno w kilku etapach roboty budowlane, polegające na instalowaniu dodatkowych anten, urządzeń i elementów konstrukcyjnych należało zakwalifikować jako rozbudowa wieży wybudowanej na podstawie pozwolenia na budowę (art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane). Nie można uznać, iż umieszczanie kolejno na wieży anten polegało na wykonaniu robót budowlanych w oddzielnych etapach. W wyniku umieszczania na wieży kolejnych anten doszło bowiem do rozbudowy obiektu budowlanego jako stanowiącego całość techniczno-użytkową z uwagi na przeznaczenie, wyposażenie oraz sposób i możliwość wykorzystania tego obiektu jako całości. Stosownie zatem do art. 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane na dokonanie rozbudowy budowli, jaką jest wieża (maszt antenowy), wymagane było uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wyrok WSA w Kielcach z dnia 27 lipca 2017 r.; II SA/Ke 962/16; Legalis

4. Powiększenie budynku

Aby powiększenie budynku było rozbudową, powinno stanowić część tego rozbudowywanego obiektu i być funkcjonalnie z tym obiektem związane.

Wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 20 czerwca 2017 r.; II SA/Rz 406/17; Legalis

5. Dobudowanie werandy oraz pomieszczenia gospodarczego

Dobudowanie do parterowego obiektu budowlanego pełniącego funkcję rekreacji indywidualnej: werandy oraz pomieszczenia gospodarczego stanowi de facto rozbudowę tego obiektu. Weranda i pomieszczenie gospodarcze są bowiem konstrukcyjnie i funkcjonalnie powiązane z tym obiektem budowlanym i zapewniają jego obsługę. Ich istnienie rzutuje na podniesienie walorów użytkowych obiektu budowlanego, który zyskuje element mogący stanowić miejsce wypoczynku i miejsce do przetrzymywania rzeczy. Roboty budowlane, które prowadzą do zmiany charakterystycznych parametrów istniejącego obiektu budowlanego (tj. kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość długość, szerokość) stanowią zaś rozbudowę, o której mowa w art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane..

Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 21 grudnia 2016 r.; II SA/Gd 551/16; Legalis

6. Zmiana parametrów budynku

Zmiana parametrów stacji bazowej telefonii komórkowej powinna być kwalifikowana jako przebudowa lub rozbudowa tego obiektu. Nie może zaś być uznana za montaż urządzeń na istniejącym obiekcie budowlanym.

Wyrok NSA z dnia 9 grudnia 2016 r.; II OSK 689/15; Legalis

7. Zabudowa balkonu witryną szklaną

Fakt zabudowy balkonu witryną szklaną w ramach PCV nie daje podstaw do kwalifikacji robót do rozbudowy w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane. Tego typu konstrukcji nie regulują wprost przepisy ustawy - Prawo budowlane. Nie ma usprawiedliwionych podstaw do kwalifikacji takiej konstrukcji do obiektu budowlanego lub jego części, a montażu takiej nietrwałej konstrukcji zabudowy balkonu jako budowy w rozumieniu art. 48 ust. 1 w zw. z art. 3 pkt 6 ustawy - Prawo budowlane.

Wyrok NSA z dnia 22 czerwca 2016 r.; II OSK 2543/14; Legalis

8. Wykonanie trwałych łączników pomiędzy obiektami budowlanymi

Przez "rozbudowę" należy rozumieć powiększenie, rozszerzenie budowli, obszaru już zabudowanego, dobudowanie nowych elementów. Całkowicie odmienne są funkcje zadaszenia nad wejściem do budynku, a części budynku usługowo-handlowego zajętej pod ekspozycję lub magazynowanie. Tym samym tak wykonanych prac nie można zakwalifikować ani jako remont (którym mógłby polegać na przywróceniu stanu pierwotnego), ani jako przebudowę (zmianie uległy tak charakterystyczne parametry jak powierzchnia zabudowy i kubatura).

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 3 listopada 2015 r.; II SA/Kr 1112/15; Legalis

9. Dobudowanie zewnętrznej oranżerii

Z rozbudową mamy do czynienia w przypadku zmiany, innych poza wysokością, charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego jak kubatura, powierzchnia zabudowy, jego długość czy szerokość. Rozbudową będzie zatem powiększenie istniejącego obiektu budowlanego o taki stanowiący charakterystyczny parametr budynku element techniczny, który stanowi (zewnętrzną) część obiektu budowlanego. Tak "przebudowa", jak i "rozbudowa" oznaczają też szerszy, niż w przypadku remontu lub adaptacji, zakres ingerencji w substancję budowlaną, która może polegać nie tylko na wymianie elementów konstrukcyjnych, ale także na pewnej zmianie granic budowli.

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 27 października 2015 r.; II SA/Kr 963/15; Legalis

10. Umieszczanie urządzeń telekomunikacyjnych na obiekcie budowlanym

1. Gdy mamy do czynienia z jednym obiektem budowlanym na dodatek z założenia wybudowanym na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, jako wieża radiokomunikacyjna, wykonywane kolejno na przestrzeni lat roboty budowlane polegające na instalowaniu anten należy zakwalifikować jako rozbudowa wieży wybudowanej na podstawie tej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wyrok NSA z dnia 29 lipca 2014 r.; II OSK 371/13; Legalis

11. Zadaszenie tarasu

Roboty budowlane polegające na zabudowie zadaszonego tarasu, w wyniku czego powstaje nowe pomieszczenie użytkowe stanowi rozbudowę obiektu budowlanego w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane.

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 29 listopada 2013 r.; II SA/Po 905/13; Legalis

Zabudowa podcieni budynku, w wyniku której powstają nowe pomieszczenia użytkowe, stanowi rozbudowę obiektu budowlanego w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane.

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 25 września 2013 r.; IV SA/Po 640/13; Legalis

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE