Możliwość przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej - wniosek. Formalności krok po kroku

2023-08-01 17:08

Przyłączenie nieruchomości do wodociągu i kanalizacji to skomplikowana procedura, która wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu formalności. Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o wydanie wstępnej informacji technicznej o możliwości doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków.

Kanalizacja miejska: najwygodniejszy sposób odprowadzenia ściekó
Autor: Agnieszka i Marek Sterniccy Sieć kanalizacyjna. Jeśli przebiega w są­siedztwie posesji, dom trzeba do niej podłą­czyć

Wyjaśniamy, jak przebrnąć przez pierwszy etap procedury przyłączania nieruchomości do sieci wodno-kanalizacyjnej, czyli jak prawidłowo wypełnić i złożyć wniosek o wstępną informację techniczną o możliwości doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków.

Zasady przyłączania do sieci wodno-kanalizacyjnej reguluje ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 537; dalej: uzzw). Zgodnie z tą ustawą przyłącze kanalizacyjne to przewód łączący wewnętrzną instalacje kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej. Natomiast przez przyłącze wodociągowe należy rozumieć przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy na całej swojej długości.

Nowe zasady w zakresie warunków przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej

Ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 471; dalej nowelizacja) wprowadziła kilka bardzo istotnych zmian w zakresie warunków przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej. Przede wszystkim przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne nie może odmówić odbioru przyłącza zrealizowanego zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

Ważne! Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonym przez gminę oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług.

W celu przyspieszenia i usprawnienia realizacji inwestycji ustawodawca wprowadził też terminy dla przedsiębiorstw na wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej. Obecnie wynoszą one:

 • 21 dni - na wydanie warunków technicznych przyłączenia dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej,
 • 45 dni - w pozostałych przypadkach.

Ważne! W przypadku niedotrzymania terminów dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego może nałożyć karę pieniężną na przedsiębiorstwo w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia.

Nowelizacja wprowadza też zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne opłaty za:

 • wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci,
 • aktualizację,
 • zmianę,
 • przeniesienie na inny podmiot, dokonanie odbioru przyłącza,
 • wpięcie przyłącza do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz
 • wszelkie zezwolenia z tym związane, które może wydawać to przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 uzzw realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a urządzenia pomiarowego - odbiorca usług (art. 15 ust. 3 uzzw).

Ważne! Inwestor ponosi pełne koszty budowy przyłącza wody i przyłącza kanalizacji.

Szablony wniosków można pobrać bezpośrednio ze stron internetowych przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych miast i gmin.

Wniosek o wstępną informacje techniczną o możliwości przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej

Pierwszym krokiem w procedurze przyłączania nieruchomości do sieci wodno-kanalizacyjnej jest złożenie wniosku o wydanie wstępnej informacji technicznej o możliwości doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków. Wniosek taki składamy w miejscowym zakładzie wodociągowym lub/i kanalizacyjnym. Informacja techniczna pozwala określić, jakie rozwiązania mamy do dyspozycji w zakresie możliwości doprowadzenia wody i odprowadzania ścieków z terenu naszej nieruchomości.

Wzór wniosku
Wniosek przyłącze wod-kan

Autor: archiwum serwisu

Wniosek o możliwość przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej

Najpierw należy złożyć wniosek o wydanie wstępnej informacji technicznej o możliwości doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków. Dopiero w dalszej kolejności można ubiegać się o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej i zająć się szukaniem wykonawcy. Zobacz, jak wypełnić wniosek o możliwość przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej do pobrania wzór .doc >>>

Instalacja kanalizacyjna w domu - co powinieneś wiedzieć

Do wniosku o możliwości przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej dołączamy:

 1. kopię aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 z zaznaczeniem obrysu nieruchomości, której dotyczy zlecenie,
 2. projekt zagospodarowania terenu - dla projektowanych inwestycji oraz rozbudowy istniejących obiektów (z zaznaczoną zabudową i układem drogowym dla nieruchomości),
 3. dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością lub oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością,
 4. ewentualnie upoważnienie do reprezentowania inwestora.

W przypadku, gdy teren objęty wnioskiem nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, należy wyjaśnić (udokumentować) charakter i stan prawno-własnościowy istniejącego bądź planowanego dojazdu. W sytuacjach szczególnych wymagane mogą być: mapa ewidencyjna, wypis z rejestru gruntów lub inne dokumenty prawno-własnościowe.

Jak obliczyć zapotrzebowanie na wodę dla domu jednorodzinnego i jednego mieszkańca

Niektóre przedsiębiorstwa już na etapie składania wniosku o wstępną informację techniczną o możliwości przyłączenia wymagają podania informacji o średnim i maksymalnym zapotrzebowaniu na wodę oraz ilości odprowadzanych ścieków bytowych. Wypełniając wniosek należy zatem możliwie dokładnie podać wartość Qdśr [m3/d] - średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę -  i Qhmax [dm3/s] - maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę. Wylicza się ją stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie przeciętnych norm zużycia wody (DZ.U. nr 8, poz. 70) z uwzględnieniem liczby mieszkańców oraz współczynników nierównomierności dobowej i godzinowej.

Przykładowe obliczenie wartości zapotrzebowania na wodę dla domu jednorodzinnego i jednego mieszkańca:

Dane wyjściowe:

M = 1 – liczba mieszkańców,

Q = 0,1 m3/d – dobowe zapotrzebowanie na wodę dla jednego mieszkańca,

Nd = 1,8 – współczynnik nierównomierności dobowej,

Nh = 2,5 – współczynnik nierównomierności godzinowej.

Obliczenie średniego dobowego zapotrzebowania na wodę:

Qdśr = M · Q = 1 · 0,1 = 0,1 m3/d.

Obliczenie maksymalnego dobowego zapotrzebowania na wodę:

Qdmax = Qdśr · Nd = 0,1 · 1,8 = 0,15 m3/d.

Obliczenie średniego godzinowego zapotrzebowania na wodę:

Qhśr = Qdmax / 24 = 0,15 / 24 = 0,006 m3/h.

Obliczenie maksymalnego godzinowego zapotrzebowania na wodę:

Qhmax = Qhśr · Nh = 0,006 · 2,5 = 0,01 m3/h.

Często jednak przedsiębiorstwa dopuszczają pominięcie we wniosku określenia wartości zapotrzebowania na wodę – zwłaszcza w przypadku domów jednorodzinnych, niewielkich zabudów jednorodzinnych (do ok. 10 budynków) lub niewielkich obiektów handlowych i zamiast tego proszą np. o podanie informacji o planowanej ilości lokali/mieszkańców lub zatrudnionych pracowników.

Możliwości doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków: ile się czeka

Informacja techniczna o możliwości doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków wydawana jest według kolejności wpływu, w terminie 20 dni roboczych od daty złożenia wniosku. W sytuacjach wymagających szczegółowego rozeznania termin może być wydłużony do 30 dni roboczych. Termin wydawania informacji technicznej liczony jest od daty złożenia wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami.

Zazwyczaj odpowiedź wysłana jest pocztą lub klient powiadamy jest o możliwości odbioru za pośrednictwem SMS, e-mailem lub w formie pisemnej (w przypadku zaznaczenia na zleceniu opcji odbiór osobisty).

Za wydanie wstępnej informacji technicznej o możliwości przyłączenia do sieci wodo-kanalizacyjnej nie pobiera się żadnych opłat.

W przypadku, gdy parametry i lokalizacja istniejących lub projektowanych sieci są wystarczające dla przyłączenia nieruchomości (tzn. nie zachodzi konieczność budowy/przebudowy sieci) – co powinno wynikać z treści wydanej informacji technicznej – kolejnym etapem jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przyłączy i wystąpienie z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci.

Ważne! Wydana przez przedsiębiorstwo informacja techniczna o możliwości przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej stanowi podstawę dla opracowania dokumentacji projektowej.

Odmowa wydania informacji technicznej o możliwości doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków

W pewnych sytuacjach przedsiębiorstwo może odmówić wydania informacji technicznej. Dotyczy to w szczególności przypadku, gdy:

 1. brak jest technicznych możliwości dostarczania wody w ilości i o ciśnieniu wymaganym dla zaopatrzenia w wodę,
 2. brak jest technicznych możliwości przyjęcia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych,
 3. realizacja inwestycji nie będzie spełniała wymogów racjonalności techniczno-ekonomicznej, tzn.:
 • realizacja inwestycji spowoduje przyłączenie mniej niż 25 nieruchomości zabudowanych na 1000 mb budowy sieci (dotyczy zabudowy jednorodzinnej),
 • realizacja inwestycji spowoduje przyłączenie mniej niż 90 osób (względnie odpowiadającej tej liczbie wielkości zużycia wody bądź równoważnej liczby mieszkańców) na 1000 mb budowy sieci.  

SPRAWDŹ: inne wzory i formularze do pobrania

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 537)
 • Ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 471)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie przeciętnych norm zużycia wody (DZ.U. nr 8, poz. 70)