Przeniesienie zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych: wniosek

2020-10-21 22:38
Budowa domu: jak zabezpieczyć plac budowy
Autor: Andrzej T. Papliński

Wyjaśniamy, jak krok po kroku dokonać przeniesienia zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych. Inwestorzy coraz częściej decydują się na zakup nieruchomości z przyjętym przez urząd zgłoszeniem budowy. Aby kontynuować taką inwestycję, konieczne jest przeniesienie takiego zgłoszenia z dotychczasowego właściciela nieruchomości na jej nabywcę, który staje się jednocześnie „nowym inwestorem”.

Sprawę przeniesienie zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych można załatwić w urzędzie właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości - osobiście lub listownie. Urzędem tym będzie zatem:

 • Starostwo powiatowe,
 • Urząd Wojewódzki, bądź
 • Urząd dzielnicowy m.st. Warszawy.

Decyzję o przeniesieniu zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych wydaje organ, który przyjął zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych.

Warunki przeniesienia zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych

Ważne! W przypadku zmiany inwestora (np. w wyniku zmiany właściciela działki lub terenu), przeniesienie zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych jest konieczne.

Na przeniesienie zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych musi wyrazić zgodę dotychczasowy inwestor (strona), którego zgłoszenie zostało przyjęte przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Ważne! Przenoszone zgłoszenie musi być ważne, to znaczy, że w przypadku, gdy nie rozpoczęto jeszcze wykonywania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia, to od określonego w przenoszonym zgłoszeniu terminu rozpoczęcia robót budowlanych do dnia złożenia wniosku o przeniesienie zgłoszenie nie mogą minąć 3 lata.

Natomiast, jeżeli inwestor rozpoczął już roboty budowlane, to zgłoszenie nie wygasa i jest ważne niezależnie od długości przerwy w wykonywaniu robót budowlanych. Strona, na którą przenoszone jest zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych (nowy inwestor), zobowiązuje się do przyjęcia wszystkich warunków zawartych w przenoszonym zgłoszeniu, oraz musi złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W przypadku spełnienia przedmiotowych warunków, organ administracji architektoniczno-budowlanej zobowiązany jest do przeniesienia zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych na rzecz nowego inwestora.

Ważne! Decyzję o przeniesieniu zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych wydaje organ administracji architektoniczno-budowlanej, który przyjął zgłoszenie budowy.

Co zawrzeć we wniosku o przeniesienie zgłoszenia budowy

We wniosku o przeniesienie zgłoszenia budowy należy wskazać:

 1. imię, nazwisko i adres wnioskodawcy,
 2. miejscowość i datę sporządzenia wniosku,
 3. organ, do którego wniosek jest kierowany,
 4. przedmiot wniosku („Wniosek o przeniesienie zgłoszenia budowy”),
 5. dane dotychczasowego inwestora,
 6. podmiot, na rzecz którego decyzja ma zostać przeniesiona,
 7. decyzję, która ma zostać przeniesiona (numer, dzień wydania, organ, który ją wydał oraz przedmiot),
 8. własnoręczny podpis wnioskodawcy.

Do wniosku o przeniesienie zgłoszenia budowy należy dołączyć:

 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (oryginał) – oświadczenie to powinno być złożone przez podmiot, na który ma być przeniesione zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych (nowy inwestor),
 • Oświadczenie o przejęciu przez podmiot, na który ma być przeniesione zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych, wszelkich praw i obowiązków wynikających z przenoszonego zgłoszenia (oryginał),
 • Zgodę inwestora (strony), który złożył zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych, na jego przeniesienie na rzecz innego podmiotu (oryginał lub uwierzytelniona kopia),
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (do wglądu, oryginał lub uwierzytelniona kopia),
 • Pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo (do wglądu, oryginał lub uwierzytelniona kopia) – inwestor, który jest reprezentowany przez pełnomocnika ma obowiązek dołączyć takie pełnomocnictwo do wniosku o przeniesienia zgłoszenia budowy. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł. Nie podlega opłacie pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.
Wzór wniosku do pobrania
przeniesienie zgloszenia budowy

Autor: Murator

Wzór: wniosek o przeniesienie zgłoszenia budowy

Zobacz jak napisać wniosek o wniosek o przeniesienie zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych - wzór do pobrania w PDF >>>

Przeniesienie zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych: postępowanie krok po kroku

 • 1. Przygotowanie, złożenie i opłacenie wniosku

Prawidłowo wypełniony wniosek przeniesienia zgłoszenia budowy inwestor składa wraz z załącznikami do organu administracji architektoniczno-budowlanej (czyli do starosty, prezydenta miasta na prawach powiatu, wojewody), który ma przenieść zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych.

Opłatę skarbową należy uiścić w przypadku wydawania decyzji o przenoszeniu praw i obowiązków wynikających z przyjętego zgłoszenia dotyczącego:

 • budowy wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
 • przebudowy wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
 • budowy sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych.

Ważne! Opłata skarbowa za przeniesienie zgłoszenia budowy wynosi 90 zł. W przypadku wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, opłatę skarbową należy uiścić tylko w przypadku, gdy oprócz funkcji mieszkalnej pełni on inną funkcję (np. niemieszkalną użytkową).

W przypadku przenoszenia zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych dotyczących innych inwestycji opłata skarbowa wynosi 10 zł.

Opłaty skarbowej nie płacą jednostki budżetowe i samorządowe. Opłacie skarbowej nie podlega również wydanie decyzji w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Jeśli wnioskodawca chce, aby organ zwrócił mu dowód uiszczenia opłaty skarbowej lub jego kopię, organ może dokonać adnotacji o jej uregulowaniu na złożonym wniosku.

 • 2. Ocena wniosku

Organ administracji architektoniczno-budowlanej dokonuje następnie weryfikacji formalnej wniosku przeniesienia zgłoszenia budowy polegającej m.in. na sprawdzeniu jego kompletności, a także poprawności jego wypełnienia i stosownych załączników. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków bądź nieprawidłowości, organ wezwie inwestora do ich usunięcia w terminie co najmniej 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego).

Jeżeli inwestor nie wpłacił należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ prowadzący postępowanie wyznaczy termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż 7 dni, a dłuższy niż 14 dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, wniosek podlega zwrotowi (art. 261 § 1 i 2 kodeksu postępowania administracyjnego).

Ważne! Na każdym etapie postępowania organ prowadzący ma prawo wezwać strony do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie (zgodnie z art. 50-56 kodeksu postępowania administracyjnego).

 • 3. Wydanie decyzji o przeniesieniu zgłoszenia budowy

Następnie organ administracji architektoniczno-budowlanej dokonuje analizy złożonych dokumentów. W przypadku, gdy złożony wniosek o przeniesienie zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych nie posiadał braków formalnych i innych błędów lub też zostały one usunięte, a przyjęte zgłoszenie nie wygasło, to organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przenieść przedmiotowe zgłoszenie. Zostanie wydana decyzja o przeniesieniu zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych, która umożliwia inwestorowi prowadzenie prac budowlanych. Strona, na którą dokonano przeniesienia (nowy inwestor) przejmuje wszystkie warunki wynikające z przenoszonego zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych. Jest on uprawniony do realizacji inwestycji zgodnie z przeniesionym zgłoszeniem.

Jeśli zaś przeniesienie zgłoszenia budowy jest niemożliwe (np. wskutek braku zgody inwestora, który pierwotnie dokonał zgłoszenie, czy też nie przyjęcia wszystkich warunków wynikających z przedmiotowego zgłoszenia), organ administracji architektoniczno-budowlanej wydaje decyzję o odmowie przeniesienia zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych

SPRAWDŹ: wzory i formularze do pobrania

Odwołanie od decyzji o przeniesieniu zgłoszenia budowy

Od decyzji organu o przeniesieniu zgłoszenia budowy można się odwołać. Odwołanie rozpatrywane jest zgodnie z trybem wynikającym z rozdziału 10, działu II Kodeksu postępowania administracyjnego. Należy je złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Postępowanie odwoławcze prowadzi organ architektoniczno-budowlany wyższej instancji. Odwołanie od wyżej wymienionych decyzji może złożyć dotychczasowy inwestor lub nowy inwestor.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.),
 • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),
 • Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. z 2016 r. poz. 1493).
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE