Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych: wzór. Jak wypełnić wniosek

2019-11-12 14:55
Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych
Autor: Piotr Mastalerz

Jeśli złożyliśmy wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłosiliśmy inwestycję budowlana i nie otrzymaliśmy sprzeciwu możemy przystąpić do kolejnego kroku. Jest nim złożenie zawiadomienia o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych do organu nadzoru budowlanego. Wyjaśniamy, kiedy i jak prawidłowo złożyć takie zawiadomienie.

Kiedy składamy zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych

Zawiadomienie składamy, gdy zamierzamy przystąpić do realizacji inwestycji budowlanej, dla której:

 • otrzymaliśmy pozwolenie na budowę (albo pozwolenie na rozbiórkę),
 • zgłosiliśmy budowę wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
 • zgłosiliśmy przebudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego polegającą na przebudowie przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych
 • zgłosiliśmy budowę wolnostojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2
 • zgłosiliśmy budowę sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych, gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa oraz elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV

Ważne! Zawiadomienie składamy, jeśli nie otrzymaliśmy z urzędu sprzeciwu na wykonanie zgłoszonej budowy lub przebudowy.

Kto składa zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych składa inwestor lub jego pełnomocnik.

Zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych
Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych

Autor: archiwum serwisu

Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych: wzór

Przedstawiamy, jak wygląda wniosek zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych i jak go wypełnić: zobacz wypełniony wzór do pobrania w PDF >>>

W jakim celu składamy zawiadomienie?

Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych składamy, aby organ nadzoru budowlanego mógł wprowadzić je do ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych. Ponadto zawiadomienie pomaga nadzorowi budowlanemu w kontroli budów w zakresie:

 • prawidłowego przebiegu procesu budowlanego,
 • zgodności realizowanego obiektu z przepisami budowlanymi, decyzją o pozwoleniu na budowę (lub zgłoszeniem ww. obiektów budowlanych) oraz projektem budowlanym,
 • weryfikacji uprawnień osób odpowiedzialnych za prowadzenie robót.

Ważne! W przypadku rozpoczęcia realizacji inwestycji bez wcześniejszego zgłoszenia zawiadomienia o terminie jego rozpoczęcia, na inwestora może zostać nałożona kara grzywny. Będzie ona egzekwowana zgodnie z Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia.

Ile dni przed składamy zawiadomienie rozpoczęcia robót budowlanych?

Zawiadomienie składamy przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych.

Przykład: Inwestor zamierza rozpocząć budowę 1 marca 2020 r. - w takim przypadku zawiadomienie złóż powinien złożyć do ostatniego dnia lutego 2020 r.

Gdzie złożyć zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych?

Zawiadomienie składamy do:

 • wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego bądź
 • powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego właściwego ze względu na lokalizację inwestycji budowlanej.

Można je złożyć podczas wizyty w urzędzie lub w formie listownej.

Ważne! Jeśli pozwolenie na budowę lub rozbiórkę zostało wydane przez urząd wojewódzki, albo do tego urzędu składaliśmy zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych, to zawiadomienie o terminie przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia składamy również do wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego.

SPRAWDŹ: wzory i formularze do pobrania

Jak krok po kroku przebiega proces

 • Krok 1. Składamy zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych do właściwego urzędu

Do składanego zawiadomienia dołączamy następujące dokumenty:

1.  Oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz stwierdzające przyjęcie obowiązków kierowania robotami budowlanymi,

2. Zaświadczenie o wpisie kierownika budowy na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

3. Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przejęciu obowiązków,

4. Zaświadczenie o wpisie inspektora nadzoru inwestorskiego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

5. Informacja zawierająca dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zamieszczona w ogłoszeniu, które kierownik budowy ma obowiązek umieścić na budowie,

6. Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych,

7. Dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia składamy, jeśli przepisy nakładają obowiązek sporządzenia takiego planu. Kierownik budowy wykona taki plan w przypadku, gdy:

a) w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z wymienionych poniżej rodzajów robót budowlanych:

 • charakter robót, ich organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, np. przysypania ziemią lub upadku z wysokości
 • przy prowadzeniu robót występują substancje chemiczne lub czynniki biologiczne zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi
 • stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym
 • prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych
 • stwarzających ryzyko utonięcia pracowników
 • prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach
 • wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
 • wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza
 • wymagających użycia materiałów wybuchowych
 • prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych

lub

b) przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.

Zaświadczenie, potwierdzające wpisanie kierownika budowy na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, powinno mieć określony termin ważności. Zaświadczenie wydaje kierownikowi budowy właściwa izba samorządu zawodowego.

Jeśli mamy ustanowiony nadzór inwestorski, to do zawiadomienia o terminie rozpoczęcia realizacji inwestycji dołączamy oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przejęciu obowiązków wynikających z tego nadzoru. Nadzór inwestorski możemy ustanowić sami, lub zostaniemy obarczeni takim obowiązkiem przez urząd wydający nasze pozwolenie na budowę. Wraz z oświadczeniem składamy zaświadczenie potwierdzające wpisanie inspektora nadzoru inwestorskiego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Zaświadczenie wydaje inspektorowi nadzoru inwestorskiego właściwa izba samorządu zawodowego. Powinno ono mieć podany termin ważności.

Informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia składamy, jeśli:

...zamierzamy prowadzić roboty budowlane trwające dłużej niż 30 dni robocze i jednoczesne zatrudnić co najmniej 20 pracowników, albo planowany zakres robót ma przekroczyć 500 osobodni. Informacje te zamieszczone są w ogłoszeniu, które kierownik budowy ma obowiązek umieścić na budowie. Ogłoszenie nie jest wymagane w przypadku obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz obiektów liniowych.

Jeśli reprezentuje nas pełnomocnik, to dołączamy pełnomocnictwo – wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie. Opłata wynosi 17 zł. Nie ma obowiązku wnoszenia opłaty w sytuacji, gdy pełnomocnictwa udzielamy mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

 • Krok 2. Nadzór budowlany rejestruje i sprawdza zawiadomienie

W dalszej kolejności nadzór budowlany rejestruje i sprawdza zawiadomienie. Nie należy oczekiwać na pisemne potwierdzenie złożenia zawiadomienia. Jeśli nadzór stwierdzi braki w dokumentach, wezwie nas do ich usunięcia. Nadzór wskaże termin, w którym powinniśmy to zrobić. Braki formalne nie powodują, że zawiadomienie jest bezskuteczne, jednak mamy obowiązek uzupełnić braki. W przeciwnym razie może zostać na nas nałożona grzywna.

 • Krok 3. Rozpoczynamy budowę lub inne roboty budowlane

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty poniesiemy, tylko w przypadku, gdy zatrudniamy pełnomocnika.

Ważne! Budowę lub inne roboty budowlane możemy rozpocząć nie wcześniej niż w terminie podanym w zawiadomieniu.

Zanim rozpoczniemy roboty budowlane, powinniśmy skontaktować się z urzędem, który wydał nam decyzję o pozwoleniu na budowę (lub rozbiórkę) i uzyskać informację, czy decyzja jest wykonalna i ostateczna. Zgodnie z art. 130 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) decyzja podlega wykonaniu jeżeli jest ostateczna (tj. upłynął termin na wniesienie odwołania), albo gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

 • Kogo jeszcze informujemy o terminie rozpoczęcia robót

Jeśli ustanowiliśmy nadzór autorski, o zamierzonym terminie rozpoczęcia prac budowlanych powinniśmy poinformować również autora projektu.

 • Zmiana kierownika budowy

Nie musimy zawiadamiać nadzoru budowlanego o zmianie kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego czy projektanta sprawującego nadzór autorski. Do posiadanej dokumentacji budowy dołączamy jedynie oświadczenie o przejęciu obowiązków przez wyżej wymienione osoby.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.