Za co odpowiada kierownik budowy, a czego nie możesz od niego wymagać?

2011-11-08 14:34
Za co odpowiada kierownik budowy Wienerberger
Autor: Wienerberger Kierownik może wpisywać w dzienniku budowy swoje uwagi do zaleceń w nim zawartych - wpisanych przez projektanta albo inspektora nadzoru (fot. WIENERBERGER).

Kierownik budowy ponosi pełną odpowiedzialność za realizację robót i zdarzenia, jakie mogą zaistnieć w trakcie budowy domu. Prawo budowlane konkretnie wymienia podstawowe obowiązki kierownika budowy.  Pewnych jednak rzeczy nie możesz od niego wymagać.

Obowiązki kierownika budowy wg prawa budowlanego

Funkcję kierownika budowy może pełnić tylko osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi. Najlepiej jest, gdy budową domu od początku do zakończenia kieruje ta sama osoba (choć oczywiście zmiana kierownika jest możliwa).

Podstawowe obowiązki kierownika budowy wymienione w Prawie budowlanym to:

 • złożenie oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierowania budową oraz protokolarne przejęcie od inwestora placu budowy;
 • zapewnienie wykonania odpowiedniego zabezpieczenia i odgrodzenia terenu budowy oraz umieszczenie tablicy informacyjnej budowy;
 • przed rozpoczęciem budowy sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (kierownik odpowiada za jego treść i podpisuje);
 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu (po wytyczeniu geodeta dokonuje wpisu w dzienniku budowy);
 • kierowanie budową w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę oraz przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • prowadzenie dokumentacji (w tym dziennika budowy), a po zakończeniu prac przygotowanie dokumentacji powykonawczej;
 • wstrzymanie robót w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia nna budowie oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym inwestora;
 • realizacja zaleceń wpisanych (przez inspektora nadzoru, projektanta) do dziennika budowy;
 • zgłaszanie inwestorowi (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) do sprawdzenia lub odbioru zakończonych robót ulegających zakryciu bądź zanikających zapewnienie wykonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru – kierownik budowy musi pamiętać o konieczności sprawdzenia szczelności instalacji gazowej, pomiarach instalacji elektrycznej, odgromowej, o odbiorach przyłączy;
 • po zakończeniu robót zgłoszenie inwestorowi wybudowanego obiektu do odbioru (wpisem do dziennika budowy), uczestniczenie w czynnościach odbiorowych i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad;
 • przekazanie inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami;
 • przekazanie inwestorowi oświadczenia o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.

Kierownik budowy może też występować do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli uzna, że są one potrzebne dla zwiększenia bezpieczeństwa robót lub usprawnienia budowy domu. Można zresztą powiedzieć, że jest to także jego obowiązek, gdyż odpowiada za bezpieczeństwo na budowie.

WIDEO: Budowa domu - etapy, które odbiera kierownik budowy

Budowa domu - etapy, które odbiera kierownik budowy

Czego nie musi robić kierownik budowy?

Rolą kierownika budowy jest zorganizowanie budowy i dbanie o jej należyty przebieg pod względem zgodności z przepisami prawa, bezpieczeństwa i poprawności technicznej. Ta ostatnia nie zawsze jednak oznacza wysoką jakość oczekiwaną przez inwestora.

Trzeba też pamiętać, że kierownik budowy nie jest zobowiązany do reprezentowania interesów inwestora w kontaktach z wykonawcą, zwłaszcza gdy jest zatrudniony przez tego ostatniego. W takiej sytuacji o jakość robót powinien zadbać sam inwestor lub jego przedstawiciel na budowie, czyli inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zdaniem eksperta

Jak zmienić kierownika budowy?

Jeśli w trakcie budowy domu zmienimy kierownika, inspektora nadzoru inwestorskiego albo projektanta sprawującego nadzór autorski, mamy obowiązek (zgodnie z art. 44 Prawa budowlanego) bezzwłocznie zawiadomić o tym właściwy miejscowo powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego, podając obok informacji osobowej datę zmiany.

Do zawiadomienia należy załączyć oświadczenia nowych osób o przejęciu obowiązków. W dzienniku budowy kierownik przekazujący obowiązki dokonuje wpisu określającego stan zaawansowania robót budowlanych potwierdzonego podpisami osoby przejmującej i przekazującej obowiązki. Wraz z przekazaniem obowiązków trzeba przekazać nowemu kierownikowi całą prowadzoną dokumentację budowy domu.

Ekspert z firmy Wienerberger

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE