Oświadczenia o przejęciu obowiązków kierownika budowy wzór

2022-03-29 7:52
Kierownik budowy
Autor: Gettyimages Nie złożenie oświadczenia o przejęciu obowiązków kierownika budowy stanowi wykroczenie, za które grożą kary finansowe

Podjęcie obowiązków kierownika budowy następuje w drodze oświadczenia o przyjęciu obowiązków związanych z pełnieniem tej funkcji na określonej budowie. Oświadczenie będzie też konieczne w sytuacji, gdy dochodzi do zmiany na stanowisku kierownika budowy. Zgodnie z prawem budowlanym o fakcie tym konieczne należy zawiadomić odpowiednie organy. Wyjaśniamy, jak przygotować i złożyć oświadczenie o przejęciu obowiązków kierownika budowy.

Jednym z podstawowych obowiązków inwestora decydującego się na rozpoczęcie procesu budowlanego jest zatrudnienie osoby, której zadaniem będzie kierowanie pracami budowlanymi.

Ważne! Przepisy prawa budowlanego zezwalają na zatrudnienie kilku kierowników budowy dla poszczególnych etapów prac budowlanych, jednak jednocześnie kierownik budowy może być tylko jeden.

Oświadczenie o przejęciu obowiązków kierownika budowy

Oświadczenie o przejęciu obowiązków kierownika budowy inwestor zobowiązany jest dołączyć do zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które to roboty jest wymagane pozwolenie na budowę. Inwestor jest zobowiązany zawiadomić organ nadzoru o ww. terminie co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem tych robót (art. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo budowlane). Przez rozpoczęcie budowy należy rozumieć podjęcie na terenie budowy prac przygotowawczych, tj. wytyczenia geodezyjnego obiektów w terenie, wykonanie niwelacji terenu, zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów oraz wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy (art. 41 ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane).

Ważne! Rozpoczęcie budowy, w tym wszystkie prace przygotowawcze, nie mogą odbywać się bez nadzoru kierownika budowy (art. 42 ust. 1 ustawy Prawo budowlane).

Przed rozpoczęciem prac budowlanych konieczne jest protokolarne przejęcie przez kierownika budowy terenu budowy od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego (art. 22 ust. 1 ustawy Prawo budowlane).

Inwestor nie musi rozpoczynać budowy niezwłocznie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.

Ważne! Inwestor powinien rozpocząć roboty budowlane przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna, gdyż w przeciwnym razie pozwolenie na budowę wygaśnie (art. 37 ust. 1 ustawy Prawo budowlane).

Jeśli roboty nie zostały rozpoczęte, inwestor nie ma obowiązku zapewnienia kierownictwa budowy przez kierownika. Inaczej będzie w przypadku zamiaru podjęcia prac przygotowawczych. W takiej sytuacji budowa będzie musiała znajdować się pod stałym nadzorem kierownika budowy, który w tym celu składa oświadczenie o przyjęciu obowiązków.

Jeśli pewne prace inwestor zrealizował jeszcze przed przyjęciem przez kierownika budowy obowiązków związanych kierownictwem pracami, konieczna będzie ocena, czy wykonane prace stanowią roboty budowlane podlegające nadzorowi kierownika budowy. W przypadku wykonania takich robót, osoba, która podejmuje się pełnienia funkcji kierownika budowa, przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zrealizowane roboty budowlane.

Kierownik budowy - czy jest potrzebny?

Co zamieścić w oświadczeniu o przejęciu obowiązków kierownika budowy

Do oświadczenia „dotychczasowego” kierownika budowy należy dołączyć deklarację „nowego” kierownika budowy zawierającą oświadczenia:

  • o przejęciu obowiązków związanych z kierowaniem pracami budowlanymi,
  • o sporządzeniu planu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,
  • o znajomości przepisów prawnych nt. danych robót budowlanych,
  • o świadomości odpowiedzialności za pełnienie funkcji kierownika budowy,
  • o posiadanych uprawnieniach.

Każdą zmianę kierownika należy odnotować w dzienniku budowy wraz z podaniem stanu robót budowlanych oraz stanu zabezpieczenia terenu budowy. Wpis ten potwierdza się datą i podpisami osoby przekazującej i przejmującej obowiązki. Dopiero po tym etapie można przystąpić do protokolarnego przejęcia obowiązków kierownika budowy.

Wzór do pobrania
Oświadczenie kierownik

Autor: Murator

Wzór oświadczenia o przejęciu obowiązków kierownika budowy

Zobacz jak napisać oświadczenie o przejęciu obowiązków kierownika budowy - wzór do pobrania w PDF >>>

Gdzie i kiedy złożyć oświadczenie o przejęciu obowiązków kierownika budowy

Oświadczenie należy złożyć do powiatowego lub wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego jako załącznik do zawiadomienia. Dokument składa się w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych.

Odpowiedzialność inwestora

Naruszenie przez inwestora obowiązku niezwłocznego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny (art. 93 pkt 4 ustawy Prawo budowlane).

SPRAWDŹ: wzory i formularze do pobrania

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

Czy znasz formalności budowlane niezbędne do rozpoczęcia budowy domu?

Pytanie 1 z 14
Kiedy nie ma planu miejscowego, urząd gminy wydaje dokument, w którym określa, co można zbudować na danej działce. Ten dokument to
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.