Zgłoszenie robót budowlanych: wzór do pobrania

2019-11-08 15:18
wniosek zgloszenie robot budowlanych
Autor: Gettyimages

Wyjaśniamy, kiedy mamy do czynienia z budową a kiedy z robotami budowlanymi, a także jak przebrnąć przez procedurę zgłaszania tych drugich. Do pobrania: wypełniony wzór zgłoszenia robót budowlanych. Zastąpienie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę wymogiem samego zgłoszenia robót budowlanych (w określonych przez ustawodawcę przypadkach) ma ułatwić rozpoczęcie budowy domu przez inwestora indywidualnego. Kluczowe w tym wypadku jest jednak odróżnienie pojęcia budowy od robót budowlanych.

Budowa a roboty budowlane? Zasadą jest, że realizacja inwestycji budowlanej wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Przepisy prawa budowlanego przewidują jednak pewne sytuacje, w których wystarczające będzie złożenie odpowiedniego zgłoszenia. Dotyczy to zarówno budowy niektórych obiektów, jak i określonych kategorii robót budowlanych, dlatego też należy wiedzieć co rozumieć pod tymi pojęciami.

Definicje obydwu pojęć znajdziemy w ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r, poz. 1186 ze zm.; dalej: upb). Zgodnie z art. 3 pkt 6 upb przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. Budową jest także, co wydaje się oczywiste, odbudowa, rozbudowa oraz nadbudowa obiektu budowlanego – każde bowiem tego typu działanie wymaga odpowiedniego zaplecza logistycznego i frontu robót zorganizowanego na pobliskiej przestrzeni. Natomiast stosownie do art. 3 pkt 7 upb roboty budowlane to budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Jakie działania możemy uznać za budowę lub roboty budowlane

Przepisy nie precyzują, jakie konkretnie działania możemy uznać za budowę bądź roboty budowlane, tymczasem określenie charakteru planowanej przez nas inwestycji budowlanej ma bardzo istotne znaczenie. Zakwalifikowanie danego przedsięwzięcia do kategorii budowy bądź robót budowlanych decyduje bowiem o tym, jakiego rodzaju formalności będziemy musieli załatwić przed przystąpieniem do jego realizacji. Niestety trafne określenie tego charakteru w praktyce nastręczać może poważnych trudności. Dlatego też należy odwołać się tu do orzecznictwa sądowego, które stanowi najbardziej wiarygodne źródło informacji w tym zakresie.

Jak wypełnić i złożyć zgłoszenie

Sposób wypełniania zgłoszenia robót budowlanych, a także procedura składania zgłoszenia są takie same jak w przypadku zgłoszenia budowy. Szczegółowo na ten temat pisaliśmy w artykule - zgłoszenie budowy wzór wniosku.

Wniosek zgłoszenie robót budowlanych
zgloszenie robot budowlanych wniosek

Autor: archiwum serwisu

Zgłoszenie robót budowlanych: WZÓR do pobrania

Przedstawiamy, jak wygląda wniosek o zgłoszenie robót budowlanych i jak go wypełnić: wzór zgłoszenia robót budowlanych do pobrania znajdziesz TUTAJ >>>

SPRAWDŹ: wzory i formularze do pobrania

Z orzecznictwa…

Ustawiane na gruncie urządzenie reklamowe, ze względu na swoje rozmiary, a także sposób połączenia z gruntem, wynikający z obciążeniowego działania stopy fundamentowej tworzy budowlę, o której mowa w art. 3 pkt 3 upb, a więc wolnostojące trwale związane z gruntem urządzenie reklamowe. Wolnostojący nośnik reklamowy o łącznej wysokości ok. 8,2 m, w postaci podświetlanej tablicy reklamowej o wymiarach tablicy ok. 3 x 6 m, zamontowanej na stalowym słupie, połączonym z żelbetową stopą fundamentową, całkowicie zagłębioną w gruncie jest budowlą, powstałą w ramach budowy, na którą wymagane jest pozwolenie na budowę.

Wyrok NSA z 8 stycznia 2019 r.; II OSK 1150/17; Legalis

----

O tym czy urządzenie reklamowe jest trwale związane z gruntem czy też nie, nie decyduje sposób i metoda związania z gruntem, technologia wykonania fundamentu i możliwości techniczne przeniesienia nośnika reklamowego w inne miejsce, ale to czy wielkość tego urządzenia, jego konstrukcja, przeznaczenie i względy bezpieczeństwa wymagają takiego trwałego związania. Realizacja nośnika reklamowego, który składa się m.in. ze stelaża podporowego obciążonego betonowymi krawężnikami posiada wszelkie cechy budowy w rozumieniu art. 3 pkt 6 upb.

Wyrok NSA z 11 lipca 2018 r.; II OSK 2008/16; Legalis

------

Rozbudowa związana jest ze zmianą charakterystycznych parametrów obiektu, takich jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji, która jednak nie prowadzi do powstania żadnego nowego obiektu, lecz do modyfikacji obiektu wcześniej istniejącego. W wyniku rozbudowy nie powstaje nowy obiekt budowlany czy też nowa substancja budowlana. Rozbudowany budynek pozostaje tym samym obiektem w rozumieniu upb.

Wyrok NSA z 18 maja 2018 r.; II GSK 1318/16; Legalis

-----

Brzmienie przepisu art. 29 ust. 2 pkt 6 upb w kontekście definicji pojęcia budowy określonej w art. 3 pkt 6 ustawy i pojęcia budowli uregulowanego w art. 3 pkt 3 upb nie pozostawiają wątpliwości, przy przeciętnej znajomości procesu budowlanego, że w przypadku posadowienia na gruncie fundamentowanego, o dużych gabarytach (wys. 21 m, pow. stopy fundamentowej 64 m2) wolno stojącego urządzenia reklamowego trwale związanego z gruntem mamy do czynienia z budową, nie zaś z instalowaniem. Roboty budowlane z tym związane (opisane wyżej) polegają bowiem ni mniej ni więcej na wykonywaniu obiektu budowlanego (budowli) w określonym miejscu. Nie mamy zatem do czynienia, jak stara się wykazać strona skarżąca, z nieokreślonością przepisów prawa.

Wyrok WSA w Poznaniu z 25 kwietnia 2018 r.; II SA/Po 980/17; Legalis

-----

Na wykonanie poszerzenia drogi inwestor winien uzyskać pozwolenie na budowę na podstawie art. 28 ust. 1 upb, a to z kolei determinuje zastosowanie art. 48 upb w procesie legalizacji. Zgodnie z art. 3 pkt 6 upb także odbudowa czy też rozbudowa drogi wymagała wcześniejszego uzyskania pozwolenia na budowę.

Wyrok WSA w Warszawie z 21 marca 2018 r.; VII SA/Wa 1425/17; Legalis

-----

Z artykułu 3 pkt 6 i art. 3 pkt 7 upb wynika, że zarówno montaż jak i wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu mieści się w kategorii robót budowlanych. Zgłoszeniem objęte zostało również wykonanie przyłącza elektroenergetycznego, które jest urządzeniem budowlanym w rozumieniu art. 3 pkt 9 upb, czyli urządzeniem technicznym związanym z obiektem budowlanym, zapewniającym możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. Budowa samego przyłącza z kolei wymaga zgłoszenia w trybie art. 30 ust. 1 pkt 1a w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 20 upb bądź spełnienia warunków wynikających z art. 29a upb. Nie ma natomiast żadnych podstaw prawnych do przyjęcia, że budowa przyłącza elektroenergetycznego nie podlega regulacjom prawa budowlanego.

Wyrok WSA w Warszawie z 22 lutego 2018 r.; VII SA/Wa 1099/17; Legalis

------

Prace budowlane przy obiekcie mające polegać na wyznaczeniu nowych miejsc parkingowych zgodnie z rysunkiem planu zagospodarowania terenu, przy czym oznaczenie miejsc parkingowych ma nastąpić poprzez malowanie farbą, nie przewiduje się zaś zmiany zakresu terenu utwardzonego, to takie wyznaczenie nowych miejsc postojowych i oznaczenie ich (malowanie) za pomocy farby nie stanowi robót budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt 7 upb, wobec czego na ich wykonanie nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Roboty te nie wyczerpują w szczególności definicji "remontu", czy "przebudowy".

Wyrok NSA z 20 lutego 2018 r.; II OSK 1034/16; Legalis

------

Przez "rozbudowę" należy rozumieć zmianę bryły budynku i jego granic przestrzennych, również jego powiększenie o nowe pomieszczenia, które stanowią część obiektu budowlanego, a które powstały w wyniku zabudowy powierzchni dotąd odkrytych i "zamknięcia" w ten sposób bryły budynku. Zmianę powierzchni zabudowy czy też kubatury budynku należy przy tym odnosić do całkowitych parametrów obiektu budowlanego. Natomiast przebudowa nie powoduje zmiany podstawowych parametrów istniejącego obiektu budowlanego, takich jak kubatura.

Wyrok WSA w Poznaniu z 15 lutego 2018 r.; II SA/Po 1046/17; Legalis

-----

Zarówno „przebudowa”, jak i „rozbudowa” oznaczają szerszy niż w przypadku remontu lub adaptacji, zakres ingerencji w substancję budowlaną, która może polegać nie tylko na wymianie elementów konstrukcyjnych, ale także na pewnej zmianie granic budowli. Przyjmuje się zatem, że wykonanie elementu konstrukcyjnego w postaci balkonu oraz wykonanie drzwi balkonowych nie kwalifikuje się jako remont, lecz jako rozbudowę budynku. Przeprowadzenie robót budowlanych polegających na dobudowaniu do istniejącego obiektu balkonu modyfikuje zarówno kubaturę budynku, jak i jego powierzchnię zabudowy, w związku z czym przedmiotowe przedsięwzięcie należy zakwalifikować jako rozbudowę budynku w rozumieniu art. 3 pkt 6 upb.

Wyrok WSA w Lublinie z 13 lutego 2018 r.; II SA/Lu 958/17; OSG 2018 nr 10, poz. 89, str. 91

-----

Roboty budowlane polegające na odbudowie mają tę cechę, że prowadzą do odtworzenia stanu pierwotnego obiektu i przy użyciu wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym, jednak w parametrach odpowiadających obiektowi pierwotnemu. Posadowienie w miejsce jednej budynku (na jednym fundamencie) dwóch samodzielnych obiektów budowlanych nie stanowi odbudowy, ale budowę w świetle przepisów Prawa budowlanego.

Wyrok WSA w Warszawie z 8 lutego 2018 r.; VII SA/Wa 870/17; Legalis

-----

Prawo budowlane nie zawiera legalnej definicji pojęcia rozbudowy, jednak w związku z tym, że należy ona do zbiorczej kategorii budowy i stanowi kategorię inną niż "przebudowa", należy - w drodze wykładni językowej i systemowej przyjąć, że przez rozbudowę należy rozumieć wykonanie takich robót, które powodują zmianę charakterystycznych parametrów istniejącego obiektu budowlanego wskazanych przykładowo w art. 3 pkt 7a upb, tj. kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości bądź liczby kondygnacji. Rozbudowa obiektu prowadzi więc zawsze do powstania nowej substancji budowlanej, natomiast przy przebudowie dochodzi do zmiany parametrów użytkowych lub technicznych, jednakże "parametry charakterystyczne" pozostają niezmienione.

Wyrok WSA w Krakowie z 23 listopada 2017 r.; II SA/Kr 1141/17; Legalis

-----

Roboty budowlane polegające na dobudowaniu do budynku zadaszenia konstrukcji drewnianej z jednej strony wspartej na ścianie budynku pod okapem, z drugiej na czterech słupach o przekroju kwadratowym przykryte, przezroczystymi płytami PCV stanowi rozbudowę budynku mieszkalnego, a nie wybudowanie wiaty.

Wyrok NSA z 8 listopada 2017 r.; II OSK 2835/16; Legalis

----

Pod pojęciem "rozbudowy" należy rozumieć powiększenie, rozszerzenie budowli, obszaru już zabudowanego, dobudowanie nowych elementów. Z rozbudową mamy do czynienia w przypadku zmiany, innych poza wysokością, charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego jak kubatura, powierzchnia zabudowy, jego długość czy szerokość. Rozbudową będzie zatem powiększenie istniejącego obiektu budowlanego o taki stanowiący charakterystyczny parametr budynku element techniczny, który stanowi (zewnętrzną) część obiektu budowlanego. Rozbudowa obejmuje więc szerszy zakres ingerencji w substancję budowlaną, która może polegać nie tylko na wymianie elementów konstrukcyjnych, ale także na pewnej zmianie granic budowli.

Wyrok WSA w Lublinie z 28 września 2017 r.; II SA/Lu 464/17; Legalis

Pojęcie remontu

Pod pojęciem remontu należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym (art. 3 pkt 8 upb).

Uwaga! Aby roboty zostały zakwalifikowane do kategorii remontu, nie mogą stanowić bieżącej konserwacji, nie mogą także swoim zakresem wyczerpywać znamion odbudowy.

Aby wiedzieć, jakie konkretnie działania możemy uznać za remont w rozumieniu art. 3 pkt 8 upb, należy odwołać się do orzecznictwa sądowego.

Z orzecznictwa…

Na linię energetyczną trzeba patrzeć jak na pewną całość i w tym kontekście oceniać, czy mamy do czynienia z remontem, czy przebudową. Sama wymiana słupów i lin na części linii czy trakcji elektrycznej będzie spełniała definicję remontu, o ile nie dojdzie do zmiany parametrów technicznych tj. zmiana napięcia, długości linii napowietrznej, zmiana jej przebiegu, zmiana wysokości lub rozstawu, miejsca lub sposobu posadowienia poszczególnych słupów, zwiększenie mocy lub zwiększenie pola elektromagnetycznego. Zmiana tych parametrów oznaczać będzie, że nie jest to remont, choć nie każda, nawet drobna, będzie go wykluczać. Przykładowo wymiana słupów i lin na części linii czy trakcji elektrycznej będzie spełniała definicję remontu nawet gdy zmianie ulegnie średnica przewodów instalacji lub słupy zostaną wykonane w innej konstrukcji i technologii, ale nie ulegną zmianie ww. parametry techniczne, a planowane roboty nie obejmą obiektu budowlanego, lecz określony jego fragment. Nadto, roboty polegające na całkowitym zdemontowaniu, rozebraniu obiektu budowlanego (w tym przypadku całej linii przesyłowej) i zastąpienie go całkowicie nową substancją będą traktowane jako przebudowa lub odbudowa obiektu budowlanego, tak jak ma to miejsce w przypadku innych obiektów budowlanych, jak budynki.

Wyrok NSA z 27 lutego 2019 r.; I OSK 1006/17; Legalis

-----

Nie mamy do czynienia z remontem jeżeli roboty budowlane polegają na wykonaniu faktycznie nowego piętra budynku choć z wykorzystaniem niewielkiego elementu pozostałym po poprzednim obiekcie. W sytuacji, gdy wykonano zupełnie nowe części budynku w miejsce dotychczas istniejących, powstaje nowa substancja budowlana.

Wyrok NSA z 9 stycznia 2019 r.; II OSK 373/17; Legalis

-----

Aby określone czynności zakwalifikować można było jako remont, muszą być one oparte na wskazanych podstawach: prace należy wykonać w obiekcie, który już istnieje i nie mogą one prowadzić do zmiany pierwotnego stanu obiektu, nie będąc jednocześnie jego konserwacją. Remont zatem nie może stanowić ani przebudowy, ani rozbudowy, nadbudowy czy zmiany przeznaczenia obiektu. Ustawodawca zezwolił przy tym na stosowanie wyrobów budowlanych innych, niż użyto w stanie pierwotnym.

Wyrok WSA w Bydgoszczy z 28 sierpnia 2018 r.; II SA/Bd 94/18; Legalis

-----

Jeżeli w wyniku wykonywanych robót budowlanych nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego (w rozpoznawanej sprawie całego obiektu liniowego), z wyjątkiem parametrów charakterystycznych dla kształtu całego obiektu budowlanego, tj. jego kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość lub liczba kondygnacji, będziemy mieli do czynienia z przebudową. Jeżeli zaś wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegać będzie na odtworzeniu stanu pierwotnego, nie będąc bieżącą konserwacją, będzie to remont.

Wyrok WSA w Bydgoszczy z 28 sierpnia 2018 r.; II SA/Bd 76/18; Legalis

-----

W świetle definicji legalnej remontu istota tego rodzaju robót budowlanych polega na odtworzeniu stanu pierwotnego, zatem sam fakt realizacji obiektu, którego wysokość nie odpowiada wysokości obiektu istniejącego uprzednio, wyklucza zakwalifikowanie wykonanych robót budowlanych jako przebudowy lub remontu istniejącego obiektu.

Wyrok WSA w Gdańsku z 5 kwietnia 2018 r.; II SA/Gd 738/17; Legalis

-----

Dla rozgraniczenia pojęcia odbudowy i remontu kluczowe znaczenie ma zakres wykonywanych robót budowlanych. W przypadku remontu odtworzenie stanu pierwotnego budowlanego wymaga naprawy, wymiany lub odnowienia niektórych tylko elementów obiektu, w przeciwieństwie do odbudowy, kiedy ten zakres jest znacznie szerszy. Poza tym w przypadku remontu obiekt jemu poddany zazwyczaj jest jeszcze użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem, a remont ma zapobiec na przyszłość jego degradacji fizycznej i technicznej, nadmiernemu, zbyt głębokiemu zużyciu. Natomiast obiekt budowlany wymagający odbudowy, najczęściej w całości lub w części, nie spełnia już swych funkcji użytkowych z uwagi na nadmierne zużycie lub zniszczenie swej substancji. Co za tym idzie naprawa lub wymiana wszystkich lub prawie wszystkich elementów obiektu budowlanego w praktyce oznaczająca jego rozbiórkę w znacznej części lub w całości i ponowne wzniesienie obiektu, nie może być rozumiana jako remont.

Wyrok WSA w Gdańsku z 28 grudnia 2017 r.; II SA/Gd 489/17; Legalis

-----

Zarówno wykonanie otworu okiennego w ścianie budynku, jak i likwidacja poprzez zamurowanie takiego otworu kwalifikowane są jako przebudowa obiektu budowlanego, albowiem następstwem tych robót jest zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego (wielkości fizyczne, np. przepuszczalność, ogniotrwałość itp.). Wykonanie stolarki okiennej w otworze umieszczonym w ścianie budynku, który dotychczas był zaślepiony płytą gipsowo-kartonową, a według projektu budowlanego miał zostać wypełniony pustakami szklanymi, wyczerpuje definicję przebudowy i wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Wyrok WSA w Gdańsku z 1 sierpnia 2018 r.; II SA/Gd 768/17; Legalis

-----

1. Aby można było mówić o remoncie, musi istnieć remontowany obiekt, dlatego też przy remoncie następuje najczęściej wymiana tylko poszczególnych elementów obiektu i zastąpienie ich nowymi. Nie mamy zatem do czynienia z remontem, jeśli roboty budowlane polegają na wykonaniu faktycznie nowego obiektu budowlanego, choć z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych pozostałych po innym obiekcie budowlanym. Odtworzenie, które obejmuje rozebranie, a następnie odtworzenie właściwe, wiąże się z pojęciem odbudowy.

2. Zrealizowanie obiektu budowlanego w oparciu o istniejące elementy budynku uprzednio istniejącego, nawet przy zachowaniu wcześniejszych gabarytów budynku, nie stanowi jego remontu ale odbudowę, która jest elementem składowym budowy.

3. Sąd nie podziela stanowiska, że warunkiem koniecznym uznania robót budowlanych za odbudowę jest to, aby wcześniej rozebrany obiekt budowlany (podlegający odbudowie) był zdegradowany technicznie. Taki wymóg nie wynika z przepisów Prawa budowlanego.

Wyrok WSA w Gdańsku z 25 października 2017 r.; II SA/Gd 355/17; Legalis

-----

Wykonane roboty budowlane nie mogą stanowić remontu, jeżeli w ich wyniku nie dochodzi do odtworzenia jakiegokolwiek stanu, ale do powstania nowego obiektu budowlanego.

Wyrok NSA z 17 października 2017 r.; II OSK 264/16; Legalis

Podstawa prawna:

  • ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r, poz. 1186 ze zm.),
  • ustawa z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 868 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. z 2016 r. poz. 1493 ze zm.).
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 963 ze zm.).
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE