Miejsce postojowe na działce. Jakich formalności wymaga miejsce parkingowe obok domu?

2019-05-07 9:56 Martyna Sługocka
wiata garażowa przy domu
Autor: Piotr Mastalerz W praktyce zdarza się, że trudno ocenić, czy planowana inwestycja jest jeszcze wiatą, czy już garażem. Wynika to z tego, że w przepisach brak legalnej definicji wiaty. Jednak zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego wiatą nazywamy lekką budowlę w postaci dachu wspartego na słupach

Zanim przygotujemy na działce miejsce do parkowania samochodu, musimy też sprawdzić, jakie powinny być minimalne wymiary miejsca postojowego i gdzie można je usytuować. Istotne jest, czy planujemy miejsce postojowe niezadaszone czy zadaszone (czyli wiatę parkingową).

Formalności związane z przygotowaniem miejsc do parkowania samochodu możemy załatwić jednocześnie z pozwoleniem na budowę domu, czyli opisać je w projekcie budowlanym domu. 
Jeśli zdecydujemy się na urządzenie miejsca postojowego przy istniejącym domu, musimy sprawdzić, co trzeba uzgodnić w urzędzie.


Czy przepisy nakazują posiadanie miejsc postojowych przy domu?

Tak, taki obowiązek wynika z w § 18 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić - stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy - stanowiska postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również stanowiska postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

Liczba wymaganych miejsc postojowych wynika z reguły z decyzji o warunkach zabudowy albo z postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku zabudowy jednorodzinnej zależy to również od liczby lokali w budynku (na przykład dwa stanowiska postojowe na jeden lokal mieszkalny).

Jaką nawierzchnię musi mieć miejsce parkingowe?

Stanowisko postojowe musi mieć nawierzchnię utwardzoną (np. wyłożoną kostką brukową) lub co najmniej gruntową stabilizowaną (np. spoiwem cementowym, wysypaną żwirem), ze spadkiem zapewniającym spływ wody (wynika to z § 21 ust. 3 warunków technicznych).


Przeczytaj też:

Jakie wymiary musi mieć miejsce parkingowe?

Każde miejsce postojowe dla samochodów osobowych, które urządzamy na działce, musi mieć wymiary określone w § 21 ust. 1 warunków technicznych, czyli co najmniej 2,5 m szerokości i 5 m długości.

W przypadku samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne wymagana szerokość stanowiska to nie mniej niż 3,6 m.


Gdzie można usytuować niezadaszone miejsce parkingowe?

Jeśli stanowisk postojowych dla samochodów jest nie więcej niż 10, muszą być one oddalone przynajmniej o:


  • 7 m od placu zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i młodzieży, okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku opieki zdrowotnej, w budynku oświaty i wychowania, w budynku mieszkalnym (nie tylko naszym, ale także sąsiednim), w budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem: hotelu, motelu, pensjonatu, domu wypoczynkowego, domu wycieczkowego, schroniska młodzieżowego i schroniska (§ 19 ust. 1 pkt 1 lit. a warunków technicznych);
  • 3 m od granicy działki budowlanej, na której się znajdują. Jedynie gdy sąsiednia działka jest działką drogową, nie obowiązują żadne minimalne odległości od niej (§ 19 ust. 2 pkt 1 lit. a i ust. 7 warunków technicznych).

Przeczytaj też:

Dla zabudowy jednorodzinnej przepisy przewidują – od 1 stycznia 2018 r. – dwa wyjątki od przedstawionych wyżej zasad dotyczących minimalnych odległości:


  • można usytuować przy domu niezadaszony parking składający się z jednego lub dwóch stanowisk postojowych dla samochodów osobowych przypadających na jeden lokal mieszkalny znajdujący się w tym budynku (§ 19 ust. 5 warunków technicznych). Nie trzeba ich więc odsuwać na 7 m od własnych okien, a gdy w budynku znajdują się dwa mieszkania – mogą się przy nim znaleźć dwa dwustanowiskowe parkingi;
  • niezadaszony jedno- lub dwustanowiskowy parking dla samochodów osobowych można usytuować przy granicy działki, pod warunkiem że będzie się on stykał z również niezadaszonym parkingiem dla samochodów osobowych na sąsiedniej działce (§ 19 ust. 6 warunków technicznych). Wyjątek ten dotyczy również zabudowy zagrodowej, ale – uwaga! – dla skorzystania z niego podstawowe znaczenie ma brak jakiegokolwiek zadaszenia nad stanowiskami. Nawet wykonanie trejaża lub pergoli, po których w przyszłości ma się piąć bluszcz, może być już uznane za zadaszenie i uniemożliwić parkowanie samochodu przy granicy działki.

Przeczytaj też:

Gdzie można usytuować zadaszone miejsce parkingowe?

W wypadku wiat parkingowych – czyli zadaszonych stanowisk postojowych – znaczenie mają wymiary działki. Trzeba bowiem pamiętać, że tylko wiaty o przeznaczeniu rekreacyjno-wypoczynkowym możemy stawiać na własnej działce w dowolnie wybranym miejscu. W wypadku wiaty parkingowej (wiaty garażowej) obowiązują regulacje § 19 ust. 1 i 2 warunków technicznych.

Oznacza to, że wiata garażowa musi być odsunięta przynajmniej na:

  • 7 m od okien (własnych i sąsiadów);
  • 3 m od granicy działki (za wyjątkiem granicy z drogą). Nie ma więc możliwości postawienia wiaty garażowej przy granicy z sąsiednią działką, nawet gdyby stykała się z podobną wiatą należącą do sąsiada.


Jakie formalności, gdy planujemy niezadaszone miejsce postojowe na działce?

Wykonanie takich stanowisk postojowych na własnej działce zwykle nie wymaga dopełnienia żadnych formalności w starostwie ani urzędzie miasta na prawach powiatu. Inaczej jest tylko wtedy, gdy:


  • liczba planowanych stanowisk przekracza 10 – wówczas trzeba na nie uzyskać pozwolenie na budowę (art. 29 ust. 1 pkt 10 Prawa budowlanego);
  • teren, na którym mają być wykonane, jest wpisany do rejestru zabytków – wtedy urządzenie do 10 stanowisk postojowych wymaga najpierw uzyskania pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a potem dokonania zgłoszenia staroście bądź prezydentowi miasta na prawach powiatu. Przy większej liczbie konieczne jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę (art. 29 ust 4 pkt 2 Prawa budowlanego). W razie wpisania terenu do gminnej ewidencji zabytków nie trzeba zgłaszać budowy stanowisk postojowych ani mieć na nie pozwolenia konserwatora.

Jakie formalności, gdy ma to być zadaszone miejsce parkingowe (wiata garażowa)?

To, czy budowa zadaszonego stanowiska postojowego wymaga jakichś formalności w administracji architektoniczno-budowlanej, zależy od wielkości i przeznaczenia działki.


Nie trzeba nic załatwiać w urzędzie, jeśli chcemy wybudować wiatę garażową o powierzchni zabudowy do 50 m2 na działce, na której już stoi dom lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, a łączna liczba takich wiat nie będzie przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki (art. 29 ust. 1 pkt 2c Prawa budowlanego). W takiej sytuacji nie ma również konieczności występowania o decyzję o warunkach zabudowy.

Jeżeli jednak na terenie inwestycji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to wiata musi być zgodna z jego ustaleniami. Dlatego powinniśmy sprawdzić, czy plan nie zabrania budowy wiat garażowych (gdy w planie nie wspomniano o wiatach, to znaczy, że można je wykonywać) oraz jakie warunki dla nich przewidział (na przykład w zakresie dopuszczanych materiałów lub wysokości).

Przeczytaj też:

Jeśli działka nie spełnia powyższej kategorii (np. jest przeznaczona pod zabudowę rekreacyjną), to można skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego. Przepis ten umożliwia wykonanie na podstawie zgłoszenia wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat lub przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, pod warunkiem że łączna liczba tych obiektów na działce nie przekracza dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.


Zgłoszenie budowy wiaty konieczne jest zawsze wtedy, gdy teren, na którym ma stanąć, został wpisany do rejestru zabytków.


Budowa wiat przekraczających powyższe limity powierzchni zabudowy lub liczby obiektów na działce wymaga uzyskania pozwolenia w formie decyzji administracyjnej.


Podstawa prawna:


  • Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. DzU z 2018 r., poz. 1202)

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. DzU z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.)
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE