Miejsce postojowe na działce. Miejsce parkingowe obok domu - formalności i wymiary

2022-03-09 16:23
wiata garażowa przy domu
Autor: Piotr Mastalerz W praktyce zdarza się, że trudno ocenić, czy planowana inwestycja jest jeszcze wiatą, czy już garażem. Wynika to z tego, że w przepisach brak legalnej definicji wiaty. Jednak zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego wiatą nazywamy lekką budowlę w postaci dachu wspartego na słupach

Zanim przygotujemy na działce miejsce do parkowania samochodu, musimy sprawdzić, jakie wymiary powinno mieć miejsce postojowe i gdzie można je usytuować. Istotne jest, czy planujemy miejsce parkingowe niezadaszone czy zadaszone (czyli wiatę parkingową).

Formalności związane z przygotowaniem miejsc do parkowania samochodu możemy załatwić jednocześnie z pozwoleniem na budowę domu, czyli opisać je w projekcie budowlanym domu. 
Jeśli zdecydujemy się na urządzenie miejsca postojowego przy istniejącym domu, musimy sprawdzić, co trzeba uzgodnić w urzędzie.


Czy przepisy nakazują posiadanie miejsc postojowych przy domu?

Tak, taki obowiązek wynika z w § 18 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić - stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy - miejsca postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również stanowiska postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.

Ten dość ogólny przepis został doprecyzowany w ust. 2: liczbę stanowisk postojowych i sposób urządzenia parkingów należy dostosować do wymagań ustalonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem potrzebnej liczby stanowisk parkingowych dla osoby niepełnosprawnej. W większości przypadków to właśnie miejscowy plan lub decyzja ustalająca warunki zabudowy decydują o wymaganej liczbie miejsc do parkowania. Jednak jeśli w tych aktach kwestia ta nie zostanie uregulowana, parametr ten będzie musiał samodzielnie ustalić projektant. Weźmie przy tym pod uwagę liczbę lokali w budynku oraz czy inwestor planuje budowę garażu, a jeśli planuje – to na ile samochodów.

Praktyka pokazuje, że zdania projektanta i urzędu co do liczby wymaganych stanowisk postojowych często są rozbieżne. Podobnie jak w przypadku innych problemowych kwestii ostateczna decyzja należy do urzędu, który może uznać liczbę miejsc parkingowych wskazaną w projekcie za niewystarczającą.

GALERIA: zobacz projekty wiat garażowych

Jaką nawierzchnię musi mieć miejsce parkingowe

Stanowisko postojowe i dojazd manewrowy muszą mieć nawierzchnię utwardzoną (np. wyłożoną kostką brukową) lub co najmniej gruntową stabilizowaną (np. spoiwem cementowym, wysypaną żwirem), ze spadkiem zapewniającym spływ wody (wynika to z § 21 ust. 3 warunków technicznych).


Przeczytaj też: Tani podjazd ze żwiru - jak go zrobić

Miejsce parkingowe wymiary

Każde miejsce parkingowe dla samochodów osobowych, które urządzamy na działce, musi mieć wymiary określone w § 21 ust. 1 warunków technicznych, czyli co najmniej 2,5 m szerokości i 5 m długości.

W przypadku samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne miejsce parkingowe powinno mieć wymiary: wymagana szerokość stanowiska to nie mniej niż 3,6 m.


Nie oznacza to, że miejsca parkingowe na działce trzeba w jakikolwiek sposób zaznaczyć (na przykład układem lub kolorem kostki brukowej). Wymaga się jedynie pozostawienia dla nich terenu o takiej co najmniej wielkości.

Gdzie usytuować niezadaszone miejsce parkingowe

Jeśli miejsc postojowych dla samochodów jest nie więcej niż 10, muszą być one oddalone przynajmniej o:


 • 7 m od placu zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i młodzieży, okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku opieki zdrowotnej, w budynku oświaty i wychowania, w budynku mieszkalnym (nie tylko naszym, ale także sąsiednim), w budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem: hotelu, motelu, pensjonatu, domu wypoczynkowego, domu wycieczkowego, schroniska młodzieżowego i schroniska (§ 19 ust. 1 pkt 1 lit. a warunków technicznych);
 • 3 m od granicy działki budowlanej, na której się znajdują. Jedynie gdy sąsiednia działka jest działką drogową, nie obowiązują żadne minimalne odległości od niej (§ 19 ust. 2 pkt 1 lit. a i ust. 7 warunków technicznych).

Za pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi uważa się miejsca, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa dłużej niż cztery godziny. Dotyczy to np. salonu, sypialni lub pokoju dziecięcego. Problematycznym pomieszczeniem jest kuchnia, ponieważ z rozporządzenia nie wynika, czy jest ona pomieszczeniem przeznaczonym na stały pobyt ludzi. W praktyce w większości przypadków przyjmuje się, że kuchnia nie ma takiego charakteru.

Przeczytaj też: Przepisowe odległości garażu od granicy działki >>>

Dla zabudowy jednorodzinnej przepisy przewidują – od 1 stycznia 2018 r. – dwa wyjątki od przedstawionych wyżej zasad dotyczących minimalnych odległości:


 • można usytuować przy domu niezadaszony parking składający się z jednego lub dwóch stanowisk postojowych dla samochodów osobowych przypadających na jeden lokal mieszkalny znajdujący się w tym budynku (§ 19 ust. 5 warunków technicznych). Nie trzeba ich więc odsuwać na 7 m od własnych okien, a gdy w budynku znajdują się dwa mieszkania – mogą się przy nim znaleźć dwa dwustanowiskowe parkingi. Trzeba tu podkreślić, że możliwość zbliżenia stanowisk postojowych do m.in. okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi ma na celu ułatwienie zagospodarowania działki. Nie może jednak jednocześnie stwarzać uciążliwości dla sąsiadów. Dlatego powyższy przepis ma zastosowanie tylko w odniesieniu do okien budynku, któremu stanowiska postojowe mają służyć. W odniesieniu do okien w sąsiednich budynkach nadal wymagane jest zachowanie 7 m odległości;
 • niezadaszony jedno- lub dwustanowiskowy parking dla samochodów osobowych można usytuować przy granicy działki, pod warunkiem że będzie się on stykał z również niezadaszonym parkingiem dla samochodów osobowych na sąsiedniej działce (§ 19 ust. 6 warunków technicznych), przy czym nie ma znaczenia, czy parking na sąsiedniej działce służyć ma także zabudowie jednorodzinnej. Wyjątek ten dotyczy również zabudowy zagrodowej, ale – uwaga! – dla skorzystania z niego podstawowe znaczenie ma brak jakiegokolwiek zadaszenia nad stanowiskami. Nawet wykonanie trejaża lub pergoli, po których w przyszłości ma się piąć bluszcz, może być już uznane za zadaszenie i uniemożliwić parkowanie samochodu przy granicy działki.

Miejscom parkingowym dla samochodów osobowych, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, poświęcono odrębny przepis. Zgodnie z § 20 rozporządzenia takie stanowiska postojowe mogą być zbliżone bez żadnych ograniczeń do okien innych budynków, ale muszą być odpowiednio oznakowane.

Przeczytaj też: Warunki techniczne dla garaży w domach

Gdzie usytuować zadaszone miejsce parkingowe

W wypadku wiat parkingowych – czyli zadaszonych stanowisk postojowych – znaczenie mają wymiary działki. Trzeba bowiem pamiętać, że tylko wiaty o przeznaczeniu rekreacyjno-wypoczynkowym możemy stawiać na własnej działce w dowolnie wybranym miejscu. W wypadku wiaty parkingowej (wiaty garażowej) obowiązują regulacje § 19 ust. 1 i 2 warunków technicznych.

Oznacza to, że wiata garażowa musi być odsunięta przynajmniej na:

 • 7 m od okien (własnych i sąsiadów);
 • 3 m od granicy działki (za wyjątkiem granicy z drogą). Nie ma więc możliwości postawienia wiaty garażowej przy granicy z sąsiednią działką, nawet gdyby stykała się z podobną wiatą należącą do sąsiada.


Jakie formalności, gdy planujemy niezadaszone miejsce postojowe na działce?

Wykonanie takich stanowisk postojowych na własnej działce zwykle nie wymaga dopełnienia żadnych formalności w starostwie ani urzędzie miasta na prawach powiatu. Inaczej jest tylko wtedy, gdy:


 • budujemy nie więcej niż 10 stanowisk włącznie na obszarze Natura 2000 - wymagane jest  wówczas zgłoszenie budowy (art. 29 ust. 1 pkt 19 Prawa budowlanego);
 • liczba planowanych stanowisk przekracza 10 – wówczas trzeba na nie uzyskać pozwolenie na budowę (art. 29 ust. 2 pkt 7 Prawa budowlanego);
 • teren, na którym mają być wykonane, jest wpisany do rejestru zabytków – wtedy urządzenie do 10 stanowisk postojowych wymaga najpierw uzyskania pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a potem dokonania zgłoszenia staroście bądź prezydentowi miasta na prawach powiatu. Przy większej liczbie konieczne jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę (art. 29 ust. 4 pkt 7 Prawa budowlanego). W razie wpisania terenu do gminnej ewidencji zabytków nie trzeba zgłaszać budowy stanowisk postojowych ani mieć na nie pozwolenia konserwatora.

Jakie formalności, gdy ma to być zadaszone miejsce parkingowe (wiata garażowa)

To, czy budowa zadaszonego stanowiska postojowego wymaga jakichś formalności w administracji architektoniczno-budowlanej, zależy od wielkości i przeznaczenia działki.


Nie trzeba nic załatwiać w urzędzie, jeśli chcemy wybudować wiatę garażową o powierzchni zabudowy do 50 m2 na działce, na której już stoi dom lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, a łączna liczba takich wiat nie będzie przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki (art. 29 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego). W takiej sytuacji nie ma również konieczności występowania o decyzję o warunkach zabudowy.

Jeżeli jednak na terenie inwestycji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to wiata musi być zgodna z jego ustaleniami. Dlatego powinniśmy sprawdzić, czy plan nie zabrania budowy wiat garażowych (gdy w planie nie wspomniano o wiatach, to znaczy, że można je wykonywać) oraz jakie warunki dla nich przewidział (na przykład w zakresie dopuszczanych materiałów lub wysokości).

Przeczytaj też: Garaż blaszany. Wybieramy lekki garaż z blachy

Jeśli działka nie spełnia powyższej kategorii (np. jest przeznaczona pod zabudowę rekreacyjną), to można skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 29 ust. 1 pkt 14 Prawa budowlanego. Przepis ten umożliwia wykonanie na podstawie zgłoszenia wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat lub przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, pod warunkiem że łączna liczba tych obiektów na działce nie przekracza dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.


Zgłoszenie budowy wiaty konieczne jest zawsze wtedy, gdy teren, na którym ma stanąć, został wpisany do rejestru zabytków.


Budowa wiat przekraczających powyższe limity powierzchni zabudowy lub liczby obiektów na działce wymaga uzyskania pozwolenia w formie decyzji administracyjnej.


Podstawa prawna:


 • Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. DzU z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. DzU z 2019 r., poz. 1065 z późn. zm.)
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE