Jak przyłączyć dom do sieci elektroenergetycznej. Wniosek o warunki przyłączenia i koszty

2019-06-05 16:25
Jak przyłączyć dom do sieci elektroenergetycznej
Autor: Andrzej Szandomirski W domu jednorodzinnym wystarczy na ogół przyłącze o mocy 15 kW, chyba że planujemy ogrzewanie elektryczne lub dużą liczbę odbiorników

Przyłączenie do sieci energetycznej budowanego domu należy załatwiać z dużym wyprzedzeniem, bo można na to czekać nawet 1,5 roku. Pierwszą rzeczą do załatwienia jest wniosek o warunki przyłączenia. Jaki jest koszt przyłącza energetycznego?

W praktyce czas oczekiwania na przyłączenie do sieci energetycznej ulega skróceniu do kilku miesięcy, nie mniej jednak z różnych przyczyn może się zdarzyć, że potrwa to dłużej. Jakie to przyczyny? Przede wszystkim konieczność doprowadzenia przez dystrybutora linii energetycznej do granicy naszej działki. Ponadto znaczenie mają liczba wniosków o przyłączenie w naszej okolicy i rodzaj linii energetycznej. Jeśli jest to linia napowietrzna, termin realizacji robót jest krótszy niż w razie linii kablowej prowadzonej w ziemi.

Przyłączenie do sieci energetycznej - od czego zacząć

Pierwszym zadaniem jest odnalezienie dystrybutora sieci działającego na terenie, na którym planujemy kupić lub już kupiliśmy działkę budowlaną i chcemy wybudować dom. Na terenie kraju działa 5 głównych operatorów sieci dystrybucyjnej (OSD), którzy dostarczają prąd do większości gospodarstw domowych:

 1. Tauron Dystrybucja SA,
 2. PGE Dystrybucja SA,
 3. Enea Operator Sp. z o.o.,
 4. Energa – Operator SA,
 5. Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Dystrybutor jest właścicielem sieci i odpowiada za jakość prądu, ciągłość dostaw oraz odczyt liczników. Ważne jest, by udać się do właściwego dla naszej nieruchomości rejonu energetycznego – wniosek o przyłączenie nie będzie niepotrzebnie „wędrował”.

Chcąc otrzymać szczegółowe informacje na temat przyłączenia, możemy też wybrać kontakt telefoniczny bądź mailowy z dystrybutorem. Na stronach internetowych operatorów znajdziemy formularze kontaktowe, w których podajemy swój adres e-mailowy, by otrzymać odpowiedź na zadane pytania. Dostępne są również chaty – po wypełnieniu formularza i akceptacji regulaminu rozpoczynamy rozmowę z konsultantem.

Procedura przyłączenia domu do sieci energetycznej rozpoczyna się z chwilą złożenia kompletnego wniosku o warunki przyłączenia u właściwego dystrybutora. Możemy też skorzystać z opcji upoważnienia wybranego sprzedawcy prądu, który zajmie się przyłączeniem i w naszym imieniu będzie kontaktował się z dystrybutorem. Procedurę przyłączenia reguluje art. 7 ustawy Prawo energetyczne.

Wniosek o warunki przyłączenia do sieci – jak go przygotować

Formularz wniosku o warunki przyłączenia do sieci energetycznej pobieramy ze strony naszego dystrybutora lub w jego punkcie obsługi klientów (każde przedsiębiorstwo energetyczne ma własne wzory wniosków). Wybieramy wniosek właściwy dla przyłączenia do sieci dystrybucyjnej o napięciu do 1 kV.

Wypełnienie wniosku może być trudne dla laika, ponieważ wymaga określenia parametrów mocy przyłączeniowej zasilania podstawowego i rezerwowego oraz przewidywanego rocznego zużycia energii. Dobrze jest więc wypełnić wniosek z doświadczonym elektrykiem, który razem z nami przeanalizuje projekt domu i planowane w nim instalacje. Pomocne też będą znajdujące się na stronach internetowych operatorów kalkulatory (wykazy) rocznego zużycia prądu dla różnych budynków, przykłady z sugerowaną mocą przyłączeniową dla domów w zależności od powierzchni budynku oraz tabele z mocami znamionowymi urządzeń elektrycznych.

Aby wniosek o warunki przyłączenia do sieci energetycznej został szybko rozpatrzony, pamiętajmy o prawidłowym wypełnieniu formularza oraz uzupełnieniu go o dokumenty zgodnie z wytycznymi przedsiębiorstwa. Należą do nich:

 • tytuł prawny do korzystania z obiektu, w którym będą użytkowane urządzenia i instalacje elektryczne, czyli wypis z księgi wieczystej (zazwyczaj wystarczy podanie numeru elektronicznej księgi wieczystej) lub akt notarialny nabycia nieruchomości (w przypadku współwłasności wymagana jest pisemna zgoda współwłaściciela na przyłączenie), umowa najmu lub dzierżawy;
 • plan zabudowy sporządzony na mapie sytuacyjno-wysokościowej (preferowana skala 1:500 lub 1:1000) z zaznaczeniem działki oraz domu lub innych obiektów, na przykład garażu. Na planie wskazujemy też preferowaną lokalizację szafki z licznikiem (będzie jeszcze uzgadniana z pracownikiem przedsiębiorstwa na etapie projektowania przyłącza);
 • jeśli prowadzimy działalność gospodarczą w przyłączanym obiekcie, potrzebny będzie odpis nadania NIP, REGON oraz wpis do KRS lub CEIDG.

Wniosek możemy złożyć osobiście w punkcie obsługi klienta, przesłać pocztą lub – u niektórych operatorów - drogą mailową (skan lub zdjęcie). Możemy też załatwiać wszystkie formalności przez pełnomocnika (trzeba wówczas załączyć pełnomocnictwo).

Przedsiębiorstwo powinno wydać warunki przyłączenia w ciągu 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku. Nie pobiera za to żadnej opłaty.

Jeśli przyłączenie jest możliwe, to wraz z warunkami otrzymamy projekt umowy o przyłączenie do sieci.

wzór wniosku
Wniosek przylącze

Autor: archiwum serwisu

Wniosek o przyłączenia do sieci elektrycznej: wzór

Poprawne wypełnienie i złożenie do operatora wniosku o przyłączenia do sieci elektrycznej nie jest takie proste. Wyjaśniamy, jak prawidłowo to zrobić, unikając najczęściej popełnianych błędów.

Należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta zakładu energetycznego z prośbą o udostępnienie aktualnego wzoru wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia. Wniosek można również znaleźć na stronach internetowych poszczególnych operatorów. Wniosek o przyłącze energetyczne trzeba wypełnić drukowanymi literami. Wypełniony wniosek składamy w wybranym zakładzie osobiście lub wysyłamy wraz z załącznikami na podany adres e-mail. Wykonanie docelowego przyłącza do sieci energetycznej jest złożonym procesem. Czas realizacji może wahać się od kilku tygodni, do kilku miesięcy. Wykonanie przyłącza nie jest równoznaczne z jego uruchomieniem! Przyłącze uważa się za uruchomione dopiero z chwilą zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii lub umowy kompleksowej i zamontowania licznika. Pobierz: wniosek o przyłączenia do sieci elektrycznej: wzór jak wypełnić >>>

Przyłączenie do sieci energetycznej – co w umowie o przyłączenie

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o określenie warunków przyłączenia otrzymamy:

 • warunki przyłączenia, czyli określone wymagania techniczne, które należy spełnić, aby zostać przyłączonym do sieci dystrybucyjnej;
 • projekt umowy o przyłączenie;
 • harmonogram prac;
 • wstępną kalkulację opłaty za przyłączenie.

W warunkach przyłączenia zostaną między innymi ustalone:

 • moc i rodzaj przyłączenia (napowietrzne czy kablowe; przy czym docelowo najczęściej wykonuje się przyłącze kablowe, a napowietrzne jedynie tymczasowo na potrzeby zasilania w trakcie budowy);
 • zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączem;
 • miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego czyli szafki z licznikiem;
 • liczba faz;
 • rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego;
 • pouczenie w sprawie instalacji i urządzeń należących odbiorcy;
 • okres ważności warunków przyłączenia.

Wyróżniamy dwa rodzaje umów o przyłączenie do sieci energetycznej: bezinwestycyjne i inwestycyjne. Pierwsza dotyczy sytuacji, w której sieć jest gotowa na przyłączenie naszej nieruchomości. Tutaj termin realizacji przyłącza zależy w dużym stopniu od nas. Musimy zatem podpisać umowę, przygotować instalację wewnętrzną (w budynku i na działce) zgodnie z warunkami przyłączenia, zgłosić ją po uprzednim uzgodnieniu układu pomiarowego i wreszcie podpisać umowy o świadczenie usług dystrybucji i sprzedaż energii elektrycznej. Umowy inwestycyjne są natomiast zawierane wtedy, gdy dystrybutor musi dopiero wybudować złącze, wymienić kabel, transformator itp. Ze względu na szerszy zakres prac budowlano-instalacyjnych czas oczekiwania na przyłączenie może być znacznie dłuższy niż w przypadku umowy bezinwestycyjnej.

Na podpisanie zaproponowanej umowy o przyłączenie do sieci energetycznej mamy 30 dni. Jeśli potrzebujemy więcej czasu i chcemy podpisać umowę później, konieczne będzie złożenie dodatkowego wniosku (przedsiębiorstwo przygotuje wówczas nowy projekt umowy).

Uwaga! Mamy 2 lata na zawarcie umowy o przyłączenie do sieci energetycznej, ponieważ tyle czasu są ważne warunki przyłączenia, licząc od daty doręczenia ich wnioskodawcy. Jeśli jej w tym okresie nie podpiszemy, trzeba będzie rozpocząć całą procedurę od początku.

Jak przyłączyć dom do sieci elektroenergetycznej
Autor: Andrzej T. Papliński Na czas budowy często wykonuje się tymczasowe przyłącze napowietrzne. Może to być po prostu rozdzielnica budowlana z tymczasowym licznikiem pobranej energii. Opłata przyłączeniowa wynosi około 10 zł/kW

Przyłącze energetyczne – jaki koszt

Wstępna opłata za przyłączenie do sieci energetycznej obliczana jest jako iloczyn stawki ryczałtowej określonej w taryfie danego przedsiębiorstwa i mocy przyłączeniowej. Zależy też od długości przyłącza.

Stawki opłat przyłączeniowych u największych dystrybutorów wynoszą od 29 do 111 zł w wypadku przyłącza napowietrznego i od 47 do 140 zł dla przyłącza kablowego (najwyższe stawki ma Innogy Stoen Operator działający w Warszawie; u pozostałych dystrybutorów są znacznie niższe). Jeśli przyłącze ma więcej niż 200 m długości, za każdy dodatkowy metr trzeba dopłacić do 40 zł. Są to ceny netto, do których dolicza się 23% VAT.

Opłata uwzględnia koszt zakupu i montażu złącza kablowego oraz układu pomiarowo-rozliczeniowego i zabezpieczenia przedlicznikowego wraz z obudową (szafką zintegrowaną lub modułową).

Przeczytaj też:

Przykładowo, w Tauron Dystrybucja opłata za przyłącze kablowe o mocy 20 kW i długości 300 m wyniesie netto 4640 zł (20 x 62 + 100 x 34), a brutto – 5707 zł. W Innogy Stoen Operator za takie samo przyłącze trzeba zapłacić netto 6351 zł (20 x 120 + 100 x 39,51), a więc w sumie 7812 zł.

Po podpisaniu i odesłaniu operatorowi projektu umowy otrzymamy właściwy podpisany egzemplarz umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Wtedy może rozpocząć się realizacja poszczególnych pozycji harmonogramu robót.

Przyłączenie do sieci energetycznej – kiedy popłynie prąd

Gdy przedsiębiorstwo wykona niezbędne dla przyłączenia prace projektowe i budowlano-montażowe, otrzymamy zawiadomienie z informacją o możliwości świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej i adnotacją o konieczności złożenia formularza z oświadczeniem o wykonaniu przez nas instalacji wewnętrznych. Trzeba też będzie uiścić opłatę za przyłącze wskazaną na wystawionej przez operatora fakturze. Jeśli przyłączenie nie wymaga prac budowlanych, fakturę dostaniemy wcześniej – od razu po zawarciu umowy o przyłączenie.

Przeczytaj też:

Po złożeniu oświadczenia i uiszczeniu opłaty otrzymujemy potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw energii. Dokument ten jest niezbędny do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji oraz umowy sprzedaży albo umowy kompleksowej (dla obu usług). Mamy bowiem możliwość, podobnie jak w przypadku dostawy gazu, zamówienia usługi dystrybucji i sprzedaży oddzielnie (zawieramy wówczas dwie odrębne umowy: jedną z OSD, a drugą ze sprzedawcą energii). Można również zawrzeć obie usługi w jednej umowie, zwanej kompleksową, zawieraną tylko ze sprzedawcą. Płacimy mu wówczas za dystrybucję i sprzedaż, a on rozlicza się z OSD bez naszego udziału. W ciągu 7 dni po podpisaniu tych umów (umowy) pracownik przedsiębiorstwa dystrybucyjnego montuje licznik energii elektrycznej w skrzynce usytuowanej z reguły na granicy posesji. W praktyce dokładny termin montażu ustalamy podczas zawierania umowy.

Co ważne, na podpisanie umów mamy 12 miesięcy – tyle bowiem obowiązuje wskazane wyżej potwierdzenie. Do tego momentu nie wnosimy jeszcze opłat za dostarczanie prądu. Umowę najlepiej więc podpisać w momencie, gdy zaczynamy budowę i będziemy korzystać z tymczasowego lub docelowego przyłącza.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE