Jak przyłączyć dom do sieci elektroenergetycznej. Wniosek o warunki przyłączenia i koszty

2019-06-05 16:25 Sylwia Jesion
Jak przyłączyć dom do sieci elektroenergetycznej
Autor: Andrzej Szandomirski W domu jednorodzinnym wystarczy na ogół przyłącze o mocy 15 kW, chyba że planujemy ogrzewanie elektryczne lub dużą liczbę odbiorników

Przyłączenie do sieci energetycznej budowanego domu należy załatwiać z dużym wyprzedzeniem, bo można na to czekać nawet 1,5 roku. Pierwszą rzeczą do załatwienia jest wniosek o warunki przyłączenia. Jaki jest koszt przyłącza energetycznego?

W praktyce czas oczekiwania na przyłączenie do sieci energetycznej ulega skróceniu do kilku miesięcy, nie mniej jednak z różnych przyczyn może się zdarzyć, że potrwa to dłużej. Jakie to przyczyny? Przede wszystkim konieczność doprowadzenia przez dystrybutora linii energetycznej do granicy naszej działki. Ponadto znaczenie mają liczba wniosków o przyłączenie w naszej okolicy i rodzaj linii energetycznej. Jeśli jest to linia napowietrzna, termin realizacji robót jest krótszy niż w razie linii kablowej prowadzonej w ziemi.

Przyłączenie do sieci energetycznej - od czego zacząć

Pierwszym zadaniem jest odnalezienie dystrybutora sieci działającego na terenie, na którym planujemy kupić lub już kupiliśmy działkę budowlaną i chcemy wybudować dom. Na terenie kraju działa 5 głównych operatorów sieci dystrybucyjnej (OSD), którzy dostarczają prąd do większości gospodarstw domowych:

 1. Tauron Dystrybucja SA,
 2. PGE Dystrybucja SA,
 3. Enea Operator Sp. z o.o.,
 4. Energa – Operator SA,
 5. Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Dystrybutor jest właścicielem sieci i odpowiada za jakość prądu, ciągłość dostaw oraz odczyt liczników. Ważne jest, by udać się do właściwego dla naszej nieruchomości rejonu energetycznego – wniosek o przyłączenie nie będzie niepotrzebnie „wędrował”.

Chcąc otrzymać szczegółowe informacje na temat przyłączenia, możemy też wybrać kontakt telefoniczny bądź mailowy z dystrybutorem. Na stronach internetowych operatorów znajdziemy formularze kontaktowe, w których podajemy swój adres e-mailowy, by otrzymać odpowiedź na zadane pytania. Dostępne są również chaty – po wypełnieniu formularza i akceptacji regulaminu rozpoczynamy rozmowę z konsultantem.

Procedura przyłączenia domu do sieci energetycznej rozpoczyna się z chwilą złożenia kompletnego wniosku o warunki przyłączenia u właściwego dystrybutora. Możemy też skorzystać z opcji upoważnienia wybranego sprzedawcy prądu, który zajmie się przyłączeniem i w naszym imieniu będzie kontaktował się z dystrybutorem. Procedurę przyłączenia reguluje art. 7 ustawy Prawo energetyczne.

Wniosek o warunki przyłączenia do sieci – jak go przygotować

Formularz wniosku o warunki przyłączenia do sieci energetycznej pobieramy ze strony naszego dystrybutora lub w jego punkcie obsługi klientów (każde przedsiębiorstwo energetyczne ma własne wzory wniosków). Wybieramy wniosek właściwy dla przyłączenia do sieci dystrybucyjnej o napięciu do 1 kV.

Wypełnienie wniosku może być trudne dla laika, ponieważ wymaga określenia parametrów mocy przyłączeniowej zasilania podstawowego i rezerwowego oraz przewidywanego rocznego zużycia energii. Dobrze jest więc wypełnić wniosek z doświadczonym elektrykiem, który razem z nami przeanalizuje projekt domu i planowane w nim instalacje. Pomocne też będą znajdujące się na stronach internetowych operatorów kalkulatory (wykazy) rocznego zużycia prądu dla różnych budynków, przykłady z sugerowaną mocą przyłączeniową dla domów w zależności od powierzchni budynku oraz tabele z mocami znamionowymi urządzeń elektrycznych.

Aby wniosek o warunki przyłączenia do sieci energetycznej został szybko rozpatrzony, pamiętajmy o prawidłowym wypełnieniu formularza oraz uzupełnieniu go o dokumenty zgodnie z wytycznymi przedsiębiorstwa. Należą do nich:

 • tytuł prawny do korzystania z obiektu, w którym będą użytkowane urządzenia i instalacje elektryczne, czyli wypis z księgi wieczystej (zazwyczaj wystarczy podanie numeru elektronicznej księgi wieczystej) lub akt notarialny nabycia nieruchomości (w przypadku współwłasności wymagana jest pisemna zgoda współwłaściciela na przyłączenie), umowa najmu lub dzierżawy;
 • plan zabudowy sporządzony na mapie sytuacyjno-wysokościowej (preferowana skala 1:500 lub 1:1000) z zaznaczeniem działki oraz domu lub innych obiektów, na przykład garażu. Na planie wskazujemy też preferowaną lokalizację szafki z licznikiem (będzie jeszcze uzgadniana z pracownikiem przedsiębiorstwa na etapie projektowania przyłącza);
 • jeśli prowadzimy działalność gospodarczą w przyłączanym obiekcie, potrzebny będzie odpis nadania NIP, REGON oraz wpis do KRS lub CEIDG.

Wniosek możemy złożyć osobiście w punkcie obsługi klienta, przesłać pocztą lub – u niektórych operatorów - drogą mailową (skan lub zdjęcie). Możemy też załatwiać wszystkie formalności przez pełnomocnika (trzeba wówczas załączyć pełnomocnictwo).

Przedsiębiorstwo powinno wydać warunki przyłączenia w ciągu 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku. Nie pobiera za to żadnej opłaty.

Jeśli przyłączenie jest możliwe, to wraz z warunkami otrzymamy projekt umowy o przyłączenie do sieci.

Przyłączenie do sieci energetycznej – co w umowie o przyłączenie

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o określenie warunków przyłączenia otrzymamy:

 • warunki przyłączenia, czyli określone wymagania techniczne, które należy spełnić, aby zostać przyłączonym do sieci dystrybucyjnej;
 • projekt umowy o przyłączenie;
 • harmonogram prac;
 • wstępną kalkulację opłaty za przyłączenie.

W warunkach przyłączenia zostaną między innymi ustalone:

 • moc i rodzaj przyłączenia (napowietrzne czy kablowe; przy czym docelowo najczęściej wykonuje się przyłącze kablowe, a napowietrzne jedynie tymczasowo na potrzeby zasilania w trakcie budowy);
 • zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączem;
 • miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego czyli szafki z licznikiem;
 • liczba faz;
 • rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego;
 • pouczenie w sprawie instalacji i urządzeń należących odbiorcy;
 • okres ważności warunków przyłączenia.

Wyróżniamy dwa rodzaje umów o przyłączenie do sieci energetycznej: bezinwestycyjne i inwestycyjne. Pierwsza dotyczy sytuacji, w której sieć jest gotowa na przyłączenie naszej nieruchomości. Tutaj termin realizacji przyłącza zależy w dużym stopniu od nas. Musimy zatem podpisać umowę, przygotować instalację wewnętrzną (w budynku i na działce) zgodnie z warunkami przyłączenia, zgłosić ją po uprzednim uzgodnieniu układu pomiarowego i wreszcie podpisać umowy o świadczenie usług dystrybucji i sprzedaż energii elektrycznej. Umowy inwestycyjne są natomiast zawierane wtedy, gdy dystrybutor musi dopiero wybudować złącze, wymienić kabel, transformator itp. Ze względu na szerszy zakres prac budowlano-instalacyjnych czas oczekiwania na przyłączenie może być znacznie dłuższy niż w przypadku umowy bezinwestycyjnej.

Na podpisanie zaproponowanej umowy o przyłączenie do sieci energetycznej mamy 30 dni. Jeśli potrzebujemy więcej czasu i chcemy podpisać umowę później, konieczne będzie złożenie dodatkowego wniosku (przedsiębiorstwo przygotuje wówczas nowy projekt umowy).

Uwaga! Mamy 2 lata na zawarcie umowy o przyłączenie do sieci energetycznej, ponieważ tyle czasu są ważne warunki przyłączenia, licząc od daty doręczenia ich wnioskodawcy. Jeśli jej w tym okresie nie podpiszemy, trzeba będzie rozpocząć całą procedurę od początku.

Jak przyłączyć dom do sieci elektroenergetycznej
Autor: Andrzej T. Papliński Na czas budowy często wykonuje się tymczasowe przyłącze napowietrzne. Może to być po prostu rozdzielnica budowlana z tymczasowym licznikiem pobranej energii. Opłata przyłączeniowa wynosi około 10 zł/kW

Przyłącze energetyczne – jaki koszt

Wstępna opłata za przyłączenie do sieci energetycznej obliczana jest jako iloczyn stawki ryczałtowej określonej w taryfie danego przedsiębiorstwa i mocy przyłączeniowej. Zależy też od długości przyłącza.

Stawki opłat przyłączeniowych u największych dystrybutorów wynoszą od 29 do 111 zł w wypadku przyłącza napowietrznego i od 47 do 140 zł dla przyłącza kablowego (najwyższe stawki ma Innogy Stoen Operator działający w Warszawie; u pozostałych dystrybutorów są znacznie niższe). Jeśli przyłącze ma więcej niż 200 m długości, za każdy dodatkowy metr trzeba dopłacić do 40 zł. Są to ceny netto, do których dolicza się 23% VAT.

Opłata uwzględnia koszt zakupu i montażu złącza kablowego oraz układu pomiarowo-rozliczeniowego i zabezpieczenia przedlicznikowego wraz z obudową (szafką zintegrowaną lub modułową).

Przeczytaj też:

Przykładowo, w Tauron Dystrybucja opłata za przyłącze kablowe o mocy 20 kW i długości 300 m wyniesie netto 4640 zł (20 x 62 + 100 x 34), a brutto – 5707 zł. W Innogy Stoen Operator za takie samo przyłącze trzeba zapłacić netto 6351 zł (20 x 120 + 100 x 39,51), a więc w sumie 7812 zł.

Po podpisaniu i odesłaniu operatorowi projektu umowy otrzymamy właściwy podpisany egzemplarz umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Wtedy może rozpocząć się realizacja poszczególnych pozycji harmonogramu robót.

Przyłączenie do sieci energetycznej – kiedy popłynie prąd

Gdy przedsiębiorstwo wykona niezbędne dla przyłączenia prace projektowe i budowlano-montażowe, otrzymamy zawiadomienie z informacją o możliwości świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej i adnotacją o konieczności złożenia formularza z oświadczeniem o wykonaniu przez nas instalacji wewnętrznych. Trzeba też będzie uiścić opłatę za przyłącze wskazaną na wystawionej przez operatora fakturze. Jeśli przyłączenie nie wymaga prac budowlanych, fakturę dostaniemy wcześniej – od razu po zawarciu umowy o przyłączenie.

Przeczytaj też:

Po złożeniu oświadczenia i uiszczeniu opłaty otrzymujemy potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw energii. Dokument ten jest niezbędny do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji oraz umowy sprzedaży albo umowy kompleksowej (dla obu usług). Mamy bowiem możliwość, podobnie jak w przypadku dostawy gazu, zamówienia usługi dystrybucji i sprzedaży oddzielnie (zawieramy wówczas dwie odrębne umowy: jedną z OSD, a drugą ze sprzedawcą energii). Można również zawrzeć obie usługi w jednej umowie, zwanej kompleksową, zawieraną tylko ze sprzedawcą. Płacimy mu wówczas za dystrybucję i sprzedaż, a on rozlicza się z OSD bez naszego udziału. W ciągu 7 dni po podpisaniu tych umów (umowy) pracownik przedsiębiorstwa dystrybucyjnego montuje licznik energii elektrycznej w skrzynce usytuowanej z reguły na granicy posesji. W praktyce dokładny termin montażu ustalamy podczas zawierania umowy.

Co ważne, na podpisanie umów mamy 12 miesięcy – tyle bowiem obowiązuje wskazane wyżej potwierdzenie. Do tego momentu nie wnosimy jeszcze opłat za dostarczanie prądu. Umowę najlepiej więc podpisać w momencie, gdy zaczynamy budowę i będziemy korzystać z tymczasowego lub docelowego przyłącza.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE