Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne: koszty i zasady przyłączenia do sieci

2017-08-18 18:41
doprowadzamy
Autor: Piotr Mastalerz

Jeśli w pobliżu działki, na której budujesz dom, jest sieć wodociągowa lub kanalizacyjna, musisz się do niej przyłączyć. Kto ponosi koszty budowy przyłącza? Jakie są opłaty? Dowiedz, się jak przyłączyć dom do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Jakich formalności dopełnić.

Kto płaci za przyłączenie nieruchomości do sieci

Zgodnie z art. 15 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej na własny koszt zapewnia realizację przyłączy oraz studni wodomierzowej (lub pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego).

Koszty przyłącza wodociągowego: za co trzeba zapłacić

Oznacza to, że trzeba zapłacić za wydanie warunków przyłączenia, za wykonanie projektów przyłączy, za wszelkie ich uzgodnienia, za wybudowanie przyłączy oraz ich odbiory, próby techniczne i prace geodezyjne. Ostateczny koszt zależy od długości przyłącza, warunków terenowych i cen rynkowych stosowanych w danej miejscowości.

Czytaj też:

Całość prac można zlecić miejscowej spółce wodno-kanalizacyjnej (przykładowa stawka za wykonanie przyłącza wodociągowego to 550 zł za pierwszy metr plus 760 zł za każdy następny) albo samodzielnie zatrudnić projektanta i wykonawcę (prawdopodobnie będzie taniej).

Przedsiębiorstwo ponosi koszt budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych (sieci), przewidzianych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ponadto zapłaci za wodomierz główny na przyłączu (nabycie, zainstalowanie i utrzymanie).

Zatkana rura kanalizacyjna? Pokazujemy jak ją udrożnić
Warto wiedzieć

Zgłoszenie budowy przyłącza nie jest konieczne

Zgodnie z art. 29a ustawy Prawo budowlane inwestor może budować przyłącza bez zgłoszenia w starostwie powiatowym. Jest wówczas zobowiązany do wykonania planu sytuacyjnego przyłącza na mapie zasadniczej. Taki plan jest jednak częścią projektu przyłącza, więc dodatkowa formalność, jaką jest zgłoszenie (dopuszczalne na podstawie art. 30 Prawa budowlanego), w praktyce jest zbędna.

Wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci

Zaczynamy od złożenia w miejscowym zakładzie wodociągowym i kanalizacyjnym wniosku o określenie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci. Trzeba w nim podać cel poboru wody, szacunkowe zapotrzebowanie na nią, określić rodzaj ścieków i ich spodziewaną ilość. Do wniosku dołączamy dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości i mapę zasadniczą w skali 1:500 (czasami jest też wymagany wypis z rejestru gruntów albo decyzja o warunkach zabudowy).

Sprawdź też:

Budowa domu - FORMALNOŚCI krok po kroku >>>

Zakład powinien wydać warunki w ciągu 30 dni (w niektórych spółkach termin wynosi 14 dni), a w nich określić między innymi miejsce włączenia do sieci i instalacji wodomierza oraz wymagania odnośnie do materiałów, z których mają być wybudowane przyłącza. Razem z warunkami dostaniemy projekt umowy o przyłączenie.

Przygotowanie projektu przyłączy

Po otrzymaniu warunków należy zamówić u wybranego projektanta wykonanie projektów przyłączy wraz z uzgodnieniem ich lokalizacji w ZUD. Gotowe projekty (w dwóch lub trzech egzemplarzach, zależnie od wymagań) składa się w firmie wodociągowo-kanalizacyjnej do uzgodnienia pod względem technicznym.

Sprawdź też:

Zlecenie budowy przyłączy

Po ich zaakceptowaniu można podpisać umowę o przyłączenie, a następnie zlecić wybranemu wykonawcy budowę przyłączy i zgłosić rozpoczęcie robót w zakładzie wodociągowo-kanalizacyjnym. Pracownik zakładu przeprowadzi kontrolę przed zasypaniem przyłączy i odbiór techniczny po zakończeniu robót. Inwestor albo wykonawca na jego zlecenie powinien uzyskać zgodę zarządcy drogi na czasowe zajęcie pasa drogowego i zabezpieczyć kwestie organizacji ruchu. Na koniec trzeba zlecić geodecie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przyłączy. Zakład może wówczas zamontować wodomierz główny. Ostatnia formalność to podpisanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

Opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowej: gmina nie może ich pobierać!

Zgodnie z przepisami właściciel nieruchomości ponosi koszt budowy przyłącza, a przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne koszt budowy sieci (urządzeń). Od lat jest podnoszony problem, że niektóre gminy żądają opłat za sam fakt przyłączenia do sieci (czyli za zgodę na podłączenie przyłącza wybudowanego na koszt mieszkańca). Chociaż gminy nie mają prawa do pobierania z tego tytułu opłat, ciągle próbują umieszczać takie opłaty przyłączeniowe w uchwalanych regulaminach. Dopóki ktoś nie zaskarży uchwały, pobierają opłaty dotyczące podłączenia budynku do gminnych sieci. Świadomość możliwości zaskarżenia uchwały gminy jest niewielka, więc dobrze że zajęła się tym prokuratura. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości polegających na nakładaniu na mieszkańców obowiązku ponoszenia opłaty przyłączeniowej za możliwość podłączenia budynku do gminnych sieci, prokuratorzy mają obowiązek podjęcia działań zmierzających do zakwestionowania tych zapisów, jako nie posiadających upoważnienia ustawowego.

Jak czytamy w komunikacie wydanym przez Prokuraturę Krajową z dn. 10 sierpnia 2017 r., stanowisko prokuratury potwierdza utrwalone orzecznictwo sądów:"W wyroku z 22 listopada 2010 roku (sygn. akt II SA/Kr 851/10) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził nieważność uchwały rady gminy ustalającej odpłatność za podłączenie do urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych. W uzasadnieniu tego wyroku Sąd wskazał, że nie ma podstaw do podjęcia takiej uchwały przez gminę w żadnym z przepisów. Zgodnie z art. 94 Konstytucji podstawą prawną stanowienia aktów prawa miejscowego jest upoważnienie zawarte w ustawie i musi być ono wyraźne. W związku z powyższym, jak stwierdził WSA w Krakowie, jednostronne nakładanie na obywateli jakichkolwiek obowiązków, w tym opłat, nie jest dopuszczalne bez upoważnienia ustawowego. Żadna ustawa nie zezwala gminie na wprowadzenie opłat za przyłączanie się do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.Na obowiązek pokrycia kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego ze środków własnych gminy wprost wskazał Sąd Najwyższy w swojej uchwale z 13 września 2007 roku (sygn. akt III CZP 79/07). SN podkreślił, że udostępnienie takiego przyłącza nie może być obciążone dodatkowymi kosztami pokrywanymi przez mieszkańców.Niedopuszczalne jest również uzależniania przyłączenia się do sieci od wcześniejszego zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków. Stwierdził tak Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 19 czerwca 2008 roku (sygn. akt II OSK 431/08). Nielegalne są ponadto wszelkie zapisy w regulaminach dostarczania wody i odprowadzania ścieków, określonych przez rady gmin oraz opłaty za ustalanie warunków technicznych przyłącza, co stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 15 października 2007 roku (sygn. akt IV SA/Wa 1116/06).Obywatele, nawet za swoją zgodą, nie mają także obowiązku wybudowania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych z własnych środków. Na stanowisku takim staną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z 5 grudnia 2006 roku (sygn. akt II SA/Go 432/06) oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w wyroku z 30 stycznia 2008 roku (sygn. akt II SA/Ke 675/07).Skargi prokuratorów o stwierdzenie nieważności uchwał gmin wprowadzających obowiązek ponoszenia opłaty przyłączeniowej za możliwość podłączenia budynku do gminnych sieci uwzględniły również WSA w Krakowie w wyroku z 9 października 2012 roku (sygn. akt III SA/Kr 921/12), WSA w Poznaniu w wyroku z 26 września 2012 roku (sygn. akt IV SA/Po 587/12), WSA w Krakowie w wyroku z 23 maja 2011 roku (sygn. akt II SA/Kr 402/11) oraz WSA w Łodzi w wyroku z 15 marca 2013 roku (sygn. akt II SA/Łd 106/13)".

Źródło: Dział Prasowy, Prokuratura Krajowa

 

Gdzie kończy się sieć, a zaczyna przyłącze kanalizacyjne

Określenie, gdzie kończy się sieć, a gdzie zaczyna przyłącze kanalizacyjne, bywa powodem konfliktu między przedsiębiorstwem a osobą występującą o przyłączenie. Pomocny może tu być wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13 grudnia 2011 r. (VI ACa 870/11), w którym stwierdzono, że odcinek przewodu kanalizacyjnego łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy z istniejącą siecią kanalizacyjną, w części leżącej poza granicą przyłączanej nieruchomości gruntowej, nie jest przyłączem, tylko urządzeniem kanalizacyjnym, oraz że sfinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej do granic nieruchomości odbiorcy lub do położonej na niej studzienki obciąża przedsiębiorstwo.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE