Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej: krok po kroku

2021-02-12 17:12
przyłącze
Autor: Wiktor Greg Procedury związane z doprowadzeniem mediów do działki są dość czasochłonne, stąd konieczność rozpoczęcia ich z dużym wyprzedzeniem

Przyłączenie nieruchomości do wodociągu i kanalizacji to jedna z najistotniejszych kwestii przy budowie domu. Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego nie wymaga pozwolenia na budowę, jednak aby to zrobić, trzeba przebrnąć przez skomplikowaną biurokratyczną procedurę. Wyjaśniamy, jakie są warunki przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej, jakich formalności należy w związku z tym dopełnić, a także ile będzie nas kosztować taka inwestycja.

Zasady przyłączania do sieci wodno-kanalizacyjnej reguluje ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.). Poniżej przedstawiamy podstawowe pojęcia istotne w kontekście procedury przyłączania nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

POJĘCIE ZNACZENIE
Przyłącze kanalizacyjne przewód łączący wewnętrzną instalacje kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej
Przyłącze wodociągowe przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy na całej swojej długości
Sieć przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność

Spis treści

 1. Jak przyłączyć nieruchomość do sieci wodno-kanalizacyjnej - procedura krok po kroku
 2. KROK 1. WNIOSEK O WSTĘPNĄ INFORMACJĘ TECHNICZNĄ
 3. KROK 2. WNIOSEK O WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA
 4. KROK 2a. Warunki techniczne montażu dodatkowego wodomierza głównego na przyłączu wodociągowym
 5. Wniosek o wydanie warunków technicznych montażu dodatkowego wodomierza głównego
 6. KROK 2b. Warunki techniczne zmiany lokalizacji wodomierza głównego
 7. KROK 2c. Zmiana wydanych warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
 8. Wniosek o zmianę warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej/ i lub kanalizacyjnej
 9. KROK 3. OPRACOWANIE I UZGODNIENIE PROJEKTU SIECI/PRZYŁĄCZA
 10. KROK 3a. Opracowanie projektu technicznego przyłącza
 11. KROK 3b. Uzgodnienie projektu przyłącza
 12. KROK 4. BUDOWA PRZYŁĄCZA
 13. KROK 5. NADZÓR I ODBIÓR TECHNICZNY PRZYŁĄCZA

Ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 471; dalej nowelizacja upb) wprowadza kilka bardzo istotnych zmian w zakresie warunków przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej. Przede wszystkim przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne nie może odmówić odbioru przyłącza zrealizowanego zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

Ważne! Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci, jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonym przez gminę oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług.

W celu przyspieszenia i usprawnienia realizacji inwestycji ustawodawca wprowadził też terminy dla przedsiębiorstw na wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej. Obecnie wynoszą one:

 • 14 dni - na wydanie warunków technicznych przyłączenia dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej,
 • 30 dni - w pozostałych przypadkach.

Ważne! W przypadku niedotrzymania terminów dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego może nałożyć karę pieniężną na przedsiębiorstwo - 500 zł za każdy dzień opóźnienia.

Nowelizacja wprowadza też zakaz pobierania przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne opłaty za:

 • wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci,
 • aktualizację,
 • zmianę,
 • przeniesienie na inny podmiot, dokonanie odbioru przyłącza,
 • wpięcie przyłącza do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz
 • wszelkie zezwolenia z tym związane, które może wydawać to przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 uzzw, realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci. Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a urządzenia pomiarowego - odbiorca usług (art. 15 ust. 3 uzzw).

Ważne! Inwestor ponosi pełne koszty budowy przyłącza wody i przyłącza kanalizacji.

Wzory wniosków (formularzy) można pobrać bezpośrednio ze stron internetowych Przedsiębiorstw Wodno-Kanalizacyjnych miast i gmin.

Jak przyłączyć nieruchomość do sieci wodno-kanalizacyjnej - procedura krok po kroku

Krok 1 ⇓

Złożenie wniosku o wstępną informację techniczną w zakresie możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

Krok 2 ⇓

Złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

Krok 3 ⇓

Złożenie wniosku o uzgodnienie dokumentacji technicznej dotyczącej przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

Krok 4 ⇓

Budowa przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

Krok 5 ⇓

Nadzór i odbiór techniczny przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

KROK 1. WNIOSEK O WSTĘPNĄ INFORMACJĘ TECHNICZNĄ

Pierwszym krokiem w procedurze przyłączania do sieci wodno-kanalizacyjnej jest złożenie do miejscowego zakładu wodociągowego i/lun kanalizacyjnego wniosku o wstępną informacje techniczną w zakresie możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. Informacja taka pozwala określić, czy dana nieruchomość znajduje się w zasięgu miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej i jakie są dostępne rozwiązania w zakresie możliwości doprowadzenia wody i odprowadzanie ścieków z nieruchomości.

Ważne! Jeśli posiadamy prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, możemy przejść bezpośrednio do Kroku 2, tj. wystąpić z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

Wniosek o wstępną informacje techniczną (zwany też zleceniem na opracowanie informacji technicznej) można sporządzić samodzielnie. Jeśli zdecydujemy się na samodzielne przygotowanie wniosku, musimy pamiętać, aby jego treść merytoryczna była tożsama z treścią zawartą w formularzu opracowanym przez dany zakład.

NIE PRZEGAP:

WNIOSEK o wstępną informację techniczną o MOŻLIWOŚCI przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej >>>

Ważne! Informacja techniczna nie może być podstawą do wykonania przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych ani do uzyskania uzgodnień w zakładzie wodociągowym i/lub kanalizacyjnym. Na jej podstawie można jednak opracować dokumentację projektową.

Wniosek wraz z załącznikami dostarczamy do działu obsługi klienta danego zakładu bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty. W momencie złożenia zlecenia powinien potwierdzić ten fakt i nadać nam numer sprawy. Do wniosku należy załączyć:

 1. kopię aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 z zaznaczeniem obrysu nieruchomości, której dotyczy zlecenie;
 2. projekt zagospodarowania terenu - dla projektowanych inwestycji oraz rozbudowy istniejących obiektów;
 3. dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością lub oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością;
 4. upoważnienie (jeśli upoważniliśmy kogoś do działania w naszym imieniu).

Jeśli o informację techniczną występuje: osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, zlecenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji, według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia. Natomiast w przypadku gdy z wnioskiem występuje w naszym imieniu biuro projektowe, dodatkowo wymagane jest podpisane przez nas pismo upoważniające to biuro do działania w naszym imieniu. Również w przypadku gdy inwestorem jest: osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, wniosek powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia.

 • Opracowanie wstępnej informacji technicznej

Przedsiębiorstwo powinno opracować wstępną informację techniczną w terminie: 14 dni od dnia złożenia wniosku - w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej; 30 dni od dnia złożenia wniosku - w pozostałych przypadkach.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może przedłużyć powyższe terminy odpowiednio o kolejne 14 albo 30 dni, po uprzednim zawiadomieniu nas z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia. Odpowiedź otrzymamy pocztą lub zostaniemy powiadomieni o możliwości odbioru za pośrednictwem SMS, e-mailem lub w formie pisemnej (w przypadku gdy zaznaczyliśmy na zleceniu opcję odbioru osobistego).

Ważne! Opracowanie informacji technicznej jest usługą nieodpłatną.

 • Odbiór informacji technicznej

Jeśli wybraliśmy opcję odbioru osobistego, powinniśmy stawić się w dziale obsługi klienta naszego zakładu i okazać:

 1. kopię zlecenia wraz z numerem sprawy;
 2. wiadomość SMS z informacją o numerze sprawy;
 3. dokument ze zdjęciem potwierdzający naszą tożsamość - w przypadku, gdy jesteśmy osobą fizyczną;
 4. pisemne upoważnienie oraz dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość osoby upoważnionej (jeśli upoważniliśmy kogoś do działania w naszym imieniu).

KROK 2. WNIOSEK O WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA

Po otrzymaniu wstępnej informacji technicznej o możliwości przyłączenia do sieci, powinniśmy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych zaopatrzenia w wodę lub/i odprowadzania ścieków (zwany też zleceniem na opracowanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej). Warunki techniczne przyłączenia określają formalne i techniczne możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci. Dowiemy się z nich m.in. o najbliższych możliwych miejscach włączenia do sieci, parametrach technicznych takiego miejsca oraz warunkach, jakie muszą być spełnione do zaprojektowania i następnie wybudowania przyłączy.

O warunki techniczne przyłączenia powinien wystąpić każdy, kto:

 • chce wybudować nowe przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne do istniejącego albo projektowanego budynku;
 • planuje rozbudować istniejący budynek;
 • planuje zmienić sposób użytkowania istniejącego budynku;
 • uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę budynku.

Ważne! O wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub/i kanalizacji sanitarnej może wystąpić jedynie osoba, która posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci możemy sporządzić osobiście. Jeśli zdecydujemy się samodzielnie przygotować taki wniosek, musimy pamiętać, aby jego treść merytoryczna była tożsama z treścią zawartą we wzorze wniosku (formularzu) opracowanym przez dany zakład.

NIE PRZEGAP:

O ile przy wniosku o wstępną informację techniczną może, ale nie musi pojawić się ze strony zakładu wymóg podania zapotrzebowania na wodę, o tyle składając wniosek o wydanie warunków technicznych, podanie tej wartości jest już obowiązkowe. Wypełniony wniosek powinniśmy dostarczyć do działu obsługi klienta naszego zakładu osobiście lub za pośrednictwem poczty. W momencie złożenia zlecenia otrzymamy od zakładu potwierdzenie wraz z numerem sprawy.

Ważne! We wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia należy podać prawidłową ilość zapotrzebowania na wodę i ścieki w dm3/s. W przypadku budynków wielorodzinnych dodatkowo podajemy też liczbę mieszkańców.

Sprawdź: Jak obliczyć zapotrzebowania na wodę dla domu jednorodzinnego i jednego mieszkańca >>>

Jeśli o warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej występuje osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, zlecenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione przez nas do reprezentowania, wg właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia. W przypadku gdy o warunki techniczne występuje w naszym imieniu biuro projektowe, dodatkowo wymagane jest podpisane przez nas upoważnienie dla biura do występowania w naszym imieniu. Jeżeli działamy jako osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, to dokument ten również powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia.

Przedsiębiorstwo powinno wydać nam warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej albo uzasadnić odmowę ich wydania, w terminie:

 • 14 dni od dnia złożenia wniosku - w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
 • 30 dni od dnia złożenia wniosku - w pozostałych przypadkach.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może przedłużyć terminy na wydanie warunków przyłączenia do sieci odpowiednio o kolejne 14 albo 30 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia. Do terminów tych nie wlicza się:

 • terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności,
 • terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci,
 • okresów innych opóźnień spowodowanych z naszej winy albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Odpowiedź otrzymamy pocztą lub zostaniemy powiadomieni o możliwości odbioru za pośrednictwem SMS, e-mailem lub w formie pisemnej (w przypadku zaznaczenia na zleceniu opcji odbiór osobisty)

Ważne! Opracowanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej jest usługą nieodpłatną.

We wniosku należy wskazać preferowany sposób odbioru wydanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. Możemy zrobić to osobiście, za pośrednictwem poczty bądź drogą mailową. Jeśli zdecydowaliśmy się na odbiór osobisty, powinniśmy stawić się w dziale obsługi klienta i okazać:

 • kopię zlecenia wraz z numerem sprawy;
 • wiadomość SMS z informacją o numerze sprawy;
 • dokument ze zdjęciem potwierdzający naszą tożsamość - w przypadku, gdy działamy jako osoba fizyczna;
 • pisemne upoważnienie oraz dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość osoby upoważnionej.

Jeśli nieruchomość znajduje się poza zasięgiem miejskiej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, informacja taka zamieszczana jest w wydanych warunkach technicznych.

Ważne! Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej ważne są 2 lata od daty ich wydania. W tym okresie należy złożyć do zakładu projekt przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, w celu jego uzgodnienia.

Jeżeli wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci sporządzamy osobiście, warto zawrzeć w nim oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem i akceptacji jego warunków. Wystarczająca będzie tu następująca klauzula „Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze m-sta ….. (podać nazwę miejscowości), cennikiem usług ….. (podać nazwę zakładu wodociągowego i/lub kanalizacyjnego) oraz akceptuję ich treść.”

KROK 2a. Warunki techniczne montażu dodatkowego wodomierza głównego na przyłączu wodociągowym

Jeśli na przyłączu wodociągowym zamierzamy zamontować dodatkowy wodomierz główny, musimy wystąpić z odrębnym wnioskiem o wydanie warunków technicznych montażu takiego wodomierza. We wniosku należy określić aktualny stan zasilania obiektu (obiektów) w wodę wraz z określeniem stanu projektowanego (tj. dla kogo, dla jakiego obiektu/obiektów przewidywany jest dodatkowy wodomierz główny).

Ważne! O wydanie warunków technicznych montażu dodatkowego wodomierza głównego może wystąpić wyłącznie właściciel (właściciele) nieruchomości.\

Wniosek o wydanie warunków technicznych montażu dodatkowego wodomierza głównego

Wniosek o wydanie warunków technicznych montażu dodatkowego wodomierza głównego możemy sporządzić osobiście. Jeśli zdecydujemy się samodzielnie przygotować taki wniosek, musimy pamiętać, aby jego treść merytoryczna była tożsama z treścią zawartą we wzorze wniosku (formularzu) opracowanym przez dany zakład.

Wzór wniosku

WZÓR do pobrania - zobacz jak prawidłowo wypełnić wniosek o wydanie warunków technicznych montażu dodatkowego wodomierza głównego na przyłączu wodociągowym.

Do wniosku o wydanie warunków technicznych montażu dodatkowego wodomierza głównego należy załączyć takie samego dokumenty jak w przypadku wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci. Wprawdzie nie jest to obowiązek ustawowy, ale niektóre zakłady wymagają załączenia dodatkowo rysunku technicznego (rzutu) z naniesionym schematem dodatkowej instalacji. Poza tym cały proces składania wniosku i odbioru wydanych warunków montażu dodatkowego wodomierza głównego odbywa się na takich samych zasadach jak w przypadku warunków technicznych przyłączenia do sieci.

Ważne! Jeśli nie jesteśmy jedynymi właścicielami nieruchomości będącej przedmiotem zlecenia, warto we wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci zawrzeć oświadczenie pozostałych współwłaścicieli, w którym wyrażają oni zgodę na montaż dodatkowego wodomierza na wspólnej nieruchomości.

KROK 2b. Warunki techniczne zmiany lokalizacji wodomierza głównego

Może się też zdarzyć, że zechcemy zmienić lokalizację istniejącego już wodomierza głównego przenosząc go :

 • ze studni wodomierzowej do budynku,
 • z budynku do studni wodomierzowej,
 • w inne miejsce w obrębie budynku.

W takim wypadku powinniśmy złożyć odrębny wniosek (zwany też zleceniem na opracowanie warunków technicznych zmiany lokalizacji wodomierza głównego). 

Ważne! O wydanie warunków technicznych zmiany lokalizacji wodomierza głównego może wystąpić wyłącznie właściciel (właściciele) nieruchomości.

We wniosku należy określić propozycję nowej lokalizacji wodomierza (w przypadku zmiany lokalizacji wodomierza w obrębie budynku należy wykonać rzut kondygnacji wraz z pomieszczeniem, w którym będzie usytuowany wodomierz główny). Wniosek taki możemy sporządzić osobiście. Jeśli zdecydujemy się samodzielnie przygotować taki wniosek, musimy pamiętać, aby jego treść merytoryczna była tożsama z treścią zawartą we wzorze wniosku (formularzu) opracowanym przez dany zakład.

wzór wniosku

WZÓR - zobacz jak prawidłowo wypełnić wniosek o wydanie warunków technicznych zmiany lokalizacji wodomierza głównego.

Do wniosku o wydanie warunków technicznych zmiany lokalizacji wodomierza głównego należy załączyć takie samego dokumenty jak w przypadku wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci. Wprawdzie przepisy nie przewidują takiego obowiązku, może się jednak zdarzyć, że dany zakład wodociągowy i/lub kanalizacyjny będzie dodatkowo wymagał załączenia do takiego wniosku planu (szkicu) sytuacyjnego określającego planowane usytuowanie dodatkowego wodomierza w stosunku do istniejącego uzbrojenia terenu.

Do wniosku o wydanie warunków technicznych zmiany lokalizacji wodomierza głównego warto załączyć oświadczenie o przyjęciu na siebie pełnej odpowiedzialności prawnej i finansowej z tytułu wszelkich uszkodzeń i awarii powstałych na odcinku od miejsca, gdzie pierwotnie został zlokalizowany wodomierz główny, do miejsca planowanej lokalizacji wodomierza.

Jeśli nie jesteśmy jedynymi właścicielami nieruchomości będącej przedmiotem zlecenia, we wniosku takim warto zamieścić jeszcze oświadczenie pozostałych współwłaścicieli, w którym wyrażają oni zgodę na zmianę lokalizacji wodomierza głównego na nieruchomości wspólnej.

Poza tym cały proces składania wniosku i odbioru wydanych warunków zmiany lokalizacji wodomierza głównego odbywa się na  takich samych zasadach jak w przypadku warunków technicznych przyłączenia do sieci.

KROK 2c. Zmiana wydanych warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

W pewnych przypadkach zachodzi konieczność zmiany wydanych warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Stanie się tak w sytuacji gdy dojdzie do:

 • zmiany właściciela nieruchomości,
 • zmiany sposobu użytkowania nieruchomości,
 • zmiany zapotrzebowania na wodę lub zmiany ilości odprowadzanych ścieków,
 • zmiany planu zagospodarowania nieruchomości.

Mamy wówczas obowiązek wystąpić do lokalnego zakładu wodociągowego i/lub kanalizacyjnego z wnioskiem (zleceniem) o zmianę warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Również w tym przypadku wniosek możemy opracować samodzielnie. Zazwyczaj wzór taki ma postać formularza. Warunkiem skorzystania z takiego gotowego wzoru (formularza) jest, aby jego treść merytoryczna była tożsama z treścią zawartą w naszym zleceniu.

Wniosek o zmianę warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej/ i lub kanalizacyjnej

Abyśmy mogli dobrać odpowiednią średnicę przyłącza w treści zlecenia projektant powinien podać prawidłową ilość zapotrzebowania na wodę i ścieki w dm3/s, natomiast zapotrzebowanie na cele przeciwpożarowe powinien określić rzeczoznawca Straży Pożarnej. W przypadku budynków wielorodzinnych należy również podać liczbę mieszkańców.

Do wniosku o zmianę warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej/ i lub kanalizacyjnej należy dołączyć:

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny inwestora do nieruchomości;
 2. kopię aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 z zaznaczeniem obrysu nieruchomości, której dotyczy zlecenie;
 3. projekt zagospodarowania terenu - dla projektowanych inwestycji oraz rozbudowy istniejących obiektów;
 4. porozumienie - jeśli dla inwestycji, z uwagi na brak sieci w rejonie lokalizacji, została wydana wstępna informacja techniczna dotycząca braku możliwości zaopatrzenia w wodę lub odprowadzenia ścieków i wód opadowych;
 5. pełnomocnictwo (jeśli upoważniliśmy kogoś do działania w naszym imieniu).

W pozostałym zakresie proces składania wniosku i odbioru decyzji zakładu w zakresie zmiany warunków technicznych przyłączenia do sieci odbywa się na  takich samych zasadach jak przy występowaniu o wydanie tychże warunków.

wzór wniosku

Zobacz przykładowy wypełniony wzór wniosku o zmianę warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

 • Aktualizacja wydanych warunków technicznych

Wszystkie warunki techniczne, o których mowa powyżej są ważne przez 2 lata, co oznacza, że po upływie tego okresu konieczna jest ich aktualizacja.

Ważne! Jeżeli warunki techniczne, którymi dysponujemy zostały wydane dawniej niż 2 lata temu, powinniśmy wystąpić do zakładu, który je wydał z wnioskiem o ich aktualizację.

W zależności od tego czego dotyczyły wydane przez nas warunki należy postępować zgodnie z zasadami opisanymi powyżej:

 • warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,
 • warunki techniczne montażu dodatkowego wodomierza głównego na przyłączu wodociągowym,
 • warunki techniczne zmiany lokalizacji wodomierza głównego.

KROK 3. OPRACOWANIE I UZGODNIENIE PROJEKTU SIECI/PRZYŁĄCZA

Jeśli planujemy wykonanie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych musimy pamiętać, że w pierwszej kolejności uzgadnia się projekt sieci, a dopiero później projekt przyłącza.

Ważne! Projekty na sieć wodociągową, sieć kanalizacyjną oraz na przyłącza wodociągowe i przyłącza kanalizacyjne opracowuje się i składa do zakładu ODDZIELNIE!

 Choć w każdym przypadku trzeba złożyć odrębne dokumenty, cała procedura wygląda dokładnie tak samo.

KROK 3a. Opracowanie projektu technicznego przyłącza

Po uzyskaniu warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej kolejnym naszym krokiem, powinno być zlecenie opracowania projektu technicznego przyłącza. Wyboru projektanta możemy dokonać według własnego uznania, istotne jest jednak, aby posiadał on uprawnienia budowlane do projektowania sieci sanitarnych. Projekt powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodów i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych. Wytyczne te określone są zazwyczaj w uchwałach danych zakładów wodociągowych i/lub kanalizacyjnych.

Projekt techniczny przyłącza wymaga:

 • wyboru miejsca przyłącza na podstawie projektu architektonicznego domu,
 • wytyczenia trasy przyłącza z zachowaniem odległości od istniejących rur i przewodów,
 • określenia, jaka jest wymagana średnica przyłącza, wodomierza i potrzebne zawory,
 • sporządzenia opisu technicznego.

Złożenie wniosku o uzgodnienie projektu

Następnie powinniśmy przygotować wniosek (zlecenie) o uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza i wraz z trzema egzemplarzami projektu technicznego złożyć go do lokalnego zakładu wodociągowego i/lub kanalizacyjnego. Uzgodnienie dokumentacji technicznej ma na celu sprawdzenie, czy nasze przyłączę nie koliduje w żaden sposób z uzbrojeniem podziemnym oraz pozostałymi elementami infrastruktury.

Ważne! Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza wraz z projektem i wymaganymi załącznikami należy złożyć w okresie do 2 lat od dnia wydania warunków technicznych.

Wniosek taki możemy sporządzić samodzielnie. Jeśli zamierzamy przygotować wniosek samodzielnie, musimy pamiętać, aby jego treść merytoryczna była tożsama z treścią zawartą we wzorze wniosku opracowanym przez dany zakład.

NIE PRZEGAP:

Wniosek możemy dostarczyć do zakładu bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty. W momencie złożenia zlecenia otrzymamy od zakładu potwierdzenie z numerem sprawy. Do wniosku o uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza załączamy:

 1. trzy egzemplarze projektu technicznego przyłącza;
 2. aktualne warunki techniczne wraz z danymi technicznymi;
 3. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, umowa dzierżawy, decyzja administracyjna, wypis z rejestru gruntów, postanowienie sądu, itp. lub oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane);
 4. kserokopię mapy do celów projektowych z naniesioną trasą przyłączy (oryginał mapy do wglądu);
 5. protokół z narady koordynacyjnej danego zakładu wodociągowego i/lub kanalizacyjnego dotyczącej uzgodnienia tras projektowanych przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych wraz z mapą do celów projektowych z naniesionymi trasami projektowanych przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych (oryginały dokumentów do wglądu oraz ich kserokopie dołączone do każdego egzemplarza dokumentacji technicznej)
 6. uzgodnienie z właścicielem lub właścicielami nieruchomości - podpis właściciela lub wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na projekcie lub dołączenie stosownego oświadczenia o zapoznaniu się z projektem przyłącza;
 7. kserokopię uprawnień projektanta;
 8. dwa egzemplarze wypełnionego i podpisanego porozumienia pomiędzy Inwestorem a zakładem wodociągowym i/lub kanalizacyjnym;
 9. pełnomocnictwo do reprezentacji Inwestora.

Jeśli o uzgodnienie projektu przyłącza występuje: osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, zlecenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione do jej reprezentowania, według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia. W przypadku gdy o uzgodnienie projektu przyłącza występuje w naszym imieniu biuro projektowe, dodatkowo wymagane jest podpisane przez nas upoważnienie biura do występowania w naszym imieniu. Dokument ten, w przypadku gdy inwestorem jest: osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa również powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia.

KROK 3b. Uzgodnienie projektu przyłącza

Zakład wodociągowy i/lub kanalizacyjny powinien uzgodnić projekt naszego przyłącza w terminie 30 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku. Uzgodniony projekt wysyłany jest za pośrednictwem poczty lub o możliwości odbioru zostaniemy powiadomieni za pośrednictwem SMS, e-mailem lub w formie pisemnej (w przypadku zaznaczenia na zleceniu opcji odbiór osobisty).

Ważne! Uzgodnienie projektu przyłącza jest usługą nieodpłatną.

W przypadku odbioru osobistego projektu przyłącza należy stawić się w dziale obsługi klienta i okazać:

 • kopię zlecenia wraz z numerem sprawy;
 • wiadomość SMS z informacją o numerze załatwionej sprawy;
 • dokument ze zdjęciem potwierdzający naszą tożsamość – jeśli działamy jako osoba fizyczna;
 • pisemne upoważnienie oraz dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość osoby upoważnionej.

Ważne! Uzgodnienie projektu przyłącza jest ważne 3 lata od daty jego wydania.

Procedura uzgadniania projektu przyłącza trwa zazwyczaj około tygodnia. Jeśli zakład nie stwierdzi kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz pozostałymi elementami infrastruktury, wydaje tzw. uzgodnienie pozytywne.

KROK 4. BUDOWA PRZYŁĄCZA

Po uzgodnieniu projektu przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego możemy przystąpić do wyboru wykonawcy, który wybuduje nam przyłączę. W tym celu warto zwrócić się do innych inwestorów z okolicy z prośbą o polecenie sprawdzonej firmy. 

Mając już wybranego wykonawcę składamy w lokalnym zakładzie wodociągowym i/lub kanalizacyjnym:

 1. Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego oraz
 2. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

NIE PRZEGAP:

W przypadku konieczności likwidacji istniejącego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego powinniśmy złożyć również:

NIE PRZEGAP:

Trwała likwidacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego: formalności >>>

 • Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy przyłącza

Zamiar rozpoczęcia budowy przyłącza składamy do lokalnego zakładu wodociągowego i/lub kanalizacyjnego co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem inwestycji. Możemy to zrobić bezpośrednio, za pośrednictwem poczty bądź drogą elektroniczną.

Do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy przyłącza należy załączyć:

 1. aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości np.: wypis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy lub inna, decyzja administracyjna, postanowienie sądu, itp. (w przypadku nie wskazania w zgłoszeniu pełnego numeru Księgi Wieczystej);
 2. decyzję właściwego organu administracji publicznej o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości - jeśli adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności;
 3. pełnomocnictwo do reprezentowania i składania oświadczeń woli w naszym imieniu - jeśli zgłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego podpisuje za nas inna osoba fizyczna; w przypadku gdy działamy jako osoba prawna, spółka osobowa, spółka cywilna lub wspólnota mieszkaniowa, dokument również powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji lub na podstawie pisemnego upoważnienia;
 4. w przypadku spółki prawa handlowego - KRS lub NIP (w przypadku nie wskazania w zgłoszeniu numeru NIP lub KRS);
 5. dokumenty kierownika robót (w przypadku gdy kierownik robót podejmuje współpracę z danym zakładem wodociągowym i/lub kanalizacyjnym po raz pierwszy):
 • dokument potwierdzający nadanie kierownikowi robót uprawnień budowlanych w specjalności instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

Zakład wodociągowy i/lub kanalizacyjny powinien zweryfikować nasze zgłoszenie i wydać stosowną decyzję w terminie 7 dni od dnia dostarczenia poprawnie wypełnionego zgłoszenia oraz kompletu niezbędnych załączników.

W przypadku pozytywnej weryfikacji zgłoszenia zakład wyda zgodę na rozpoczęcie budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego. W zależności od tego, jaki sposób odbioru wybraliśmy, zostanie ona dostarczona do nas pocztą, drogą elektroniczną bądź też zostaniemy poinformowani o możliwości odbioru bezpośredniego. Zgoda będzie zawierać m.in. dane dotyczące wyznaczonego inspektora nadzoru.

Ważne! Zgoda na rozpoczęcie budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego jest ważna przez okres 12 miesięcy od daty jej wydania. Oznacza to, że jeśli w tym terminie nie wykonamy naszej inwestycji, będziemy musieli ponownie zgłaszać zamiar jej realizacji.

Może się zdarzyć, że zakład nie wyrazi zgody na rozpoczęcie budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego  Nastąpi to m.in. w przypadku gdy:

 1. sieć wodociągowa/kanalizacyjna, do której będzie włączone przyłącze nie posiada odbioru technicznego;
 2. dokumentacja techniczna przyłącza utraciła ważność, tj. zgłoszenie wpłynęło po upływie trzech lat od daty uzgodnienia dokumentacji technicznej;
 3. przyłącze wodociągowe/kanalizacyjne zostało już wykonane.

Zakład ma obowiązek poinformować nas o braku zgody podając przyczyny jej odmowy.

KROK 5. NADZÓR I ODBIÓR TECHNICZNY PRZYŁĄCZA

Po otrzymaniu zgody na rozpoczęcie budowy przyłącza możemy zlecić wybranemu wykonawcy jego budowę. Wykonawca kontaktuje się z inspektorem nadzoru wskazanym w zgodzie na rozpoczęcie budowy i uzgadnia termin rozpoczęcia wykonania przyłącza wodociągowego.

Wykonawca zobowiązany jest wybudować przyłącze (od wodociągu do domu) ściśle według dokumentacji, którą otrzymał.

Ważne! Wykonawcy nie wolno przeprowadzać żadnych prac związanych z bezpośrednim podłączeniem przyłącza do wodociągu. Te czynności wykonuje zawsze przedsiębiorstwo wodociągowe (chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego).

 • Zgłoszenie odbioru przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

Po ułożeniu rur w wykopie, przed jego zasypaniem, wykonawca przepłukuje przyłącze i zgłasza zakładowi gotowość do przeprowadzenia odbioru technicznego.

NIE PRZEGAP:

Ważne! Wykop powinien być zabezpieczony i odwodniony, zgodnie z normami i dokumentacją techniczną.

Na tym etapie często niezbędne jest także badanie wody na obecność zanieczyszczeń (poświadczone urzędowo). Rodzaj dokumentacji, jaką należy zgromadzić na tym etapie określa dany zakład wodociągowy i/lub kanalizacyjny. Wymagania te powinny być określone w warunkach technicznych przyłącza.

 • Kontrola techniczna budowanego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

Przed wcinką do sieci wodociągowej inspektor nadzoru na otwartym wykopie sprawdzi prawidłowość realizacji robót zgodnie z:

 • wydanymi warunkami technicznymi,
 • uzgodnioną dokumentacją techniczną oraz
 • sztuką budowlaną.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek odstępstw inspektor nakaże ich usunięcie.

Przed wykonaniem wcinki do sieci wodociągowej wykonawca powinien też wykonać próbę szczelności oraz dezynfekcję przyłącza wodociągowego.

 • Dokumentacja powykonawcza przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć inspektorowi nadzoru dokumentację powykonawczą nowobudowanego przyłącza, tj.:

 • szkic powykonawczy przyłącza wodociągowego;
 • protokół kontroli i odbioru technicznego przyłącza wodociągowego;
 • szkic geodezyjny wykonanego przyłącza wodociągowego wraz z potwierdzeniem złożenia do ośrodka geodezyjnego;
 • dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót.
 • Wykonanie wcinki i montaż wodomierza

Po zajęciu terenu, przygotowaniu i zabezpieczeniu wykopu wykonawca zgłasza inspektorowi nadzoru gotowość do wykonania wcinki.

Ważne! Wcinki do sieci wodociągowej ma prawo wykonać wyłącznie zakład wodociągowy, natomiast zadaniem wykonawcy jest zapewnienie niezbędnego do tego materiału.

Następnie zakład dokonuje przepłukania przyłącza i montuje wodomierz główny. W ciągu 3 dni od założenia wodomierza wykonawca zobowiązany jest zasypać przyłącze oraz zagęścić grunt.

Ważne! Prawidłowość zagęszczenia gruntu musi zostać udokumentowana przez uprawnionego geologa w terminie 3 miesięcy od daty podpisania protokołu kontroli i odbioru technicznego przyłącza.

 • Odbiór techniczny przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

W dniu wykonania wcinki i montażu wodomierza powinniśmy dokonać odbioru technicznego przyłącza poprzez podpisanie trzech egzemplarzy protokołu kontroli i odbioru technicznego przyłącza. Protokół ten stanowi podstawę do zawarcia z umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. Protokół powinien zostać podpisany przez inwestora, wykonawcę, inspektora nadzoru oraz przedstawiciela danego zakładu wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

 • Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna

W ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania protokołu kontroli i odbioru technicznego przyłącza, mamy obowiązek przekazać inspektorowi nadzoru następujące dokumenty:

 • dwa egzemplarze protokołu odbioru dokumentów przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego;
 • oryginał powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego i wcinki;
 • protokół zagęszczenia gruntu w pasie prowadzonych robót.

Ważne! Jeśli nie dostarczymy powyższych dokumentów we wskazanym terminie, zakład wodociągowy i/lub kanalizacyjny zleci wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza i wcinki na nasz koszt.

 • Protokół odbioru dokumentów przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego

Po dostarczeniu przez nas powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej zostaje spisany protokół odbioru dokumentów przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego (w dwóch egzemplarzach z czego jeden przeznaczony jest dla nas).

Ważne! Nadzór techniczny nad budową/przebudową przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego pełniony przez lokalny zakład wodociągowy i/lub kanalizacyjny jest nieodpłatny.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 471)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie przeciętnych norm zużycia wody (DZ.U. nr 8, poz. 70)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 zm.)
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE