Jak wypełnić wniosek o warunki przyłączenia
 do sieci gazowej

2019-03-26 15:47 Sylwia Jesion
Jak wypełnić wniosek o warunki przyłączenia
 do sieci gazowej
Autor: Mirosław Krogulec Żeby wybudowac przyłącze gazowe, trzeba najpierw złożyć wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci gazowej

Przyłączenie do sieci gazowej odbywa się na wniosek właściciela nieruchomości. Wniosek o warunki przyłączenia można przesłać pocztą albo złożyć bezpośrednio w najbliższym oddziale OSD lub u wybranego sprzedawcy paliwa gazowego. Po otrzymaniu warunków przyłączenia dowiemy się, jaki będzie koszt doprowadzenia gazu do domu.

Jeżeli w okolicy działki przebiega sieć gazowa, prawdopodobnie istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego i otrzymamy warunki przyłączenia do sieci gazowej. Jak sprawdzić, czy w pobliżu jest sieć gazowa? Można się o to dowiedzieć w urzędzie gminy, a jeszcze prościej będzie to sprawdzić na mapie systemu dystrybucji krajowego operatora sieci (Polskiej Spółki Gazowniczej), którą znajdziemy na stronie psgaz.pl/mapasystemu.

Podłączenie gazu do domu jednorodzinnego - jaki formularz wniosku

W wypadku przyłączenia do sieci domu jednorodzinnego wybieramy formularz dla grupy przyłączeniowej B i podgrupy I (oznacza to, że odbiór gazu ziemnego wysokometanowego będzie nie większy niż 10 m3/h, a wypadku gazu ziemnego zaazotowanego nie większy niż 25 m3/h). Formularz wniosku o wydanie warunków przyłączenia znajdziemy na stronie OSD lub sprzedawcy paliwa gazowego.


Warunkiem terminowego rozpatrzenia wniosku jest jego dokładne wypełnienie, podanie wszystkich wymaganych informacji oraz dołączenie niezbędnych dokumentów przez wnioskodawcę.

W razie jakichś braków w złożonym wniosku dystrybutor ma obowiązek wezwać konsumenta w ciągu 7 dni do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 21 dni.

Jak wypełnić wniosek o warunki przyłączenia do sieci gazowej


Najtrudniejszym punktem we wniosku o warunki przyłączenia do sieci gazowej jest podanie szacunkowego rocznego zużycia gazu i mocy przyłączeniowej, czyli maksymalnego godzinowego zapotrzebowania na gaz.

Na stronie OSD znajdziemy odpowiednie kalkulatory, dzięki którym, znając moc poszczególnych planowanych w domu urządzeń, obliczymy szacunkowe zużycie gazu ziemnego. Można się tam też dowiedzieć, ile gazu ziemnego zużywają poszczególne urządzenia domowe (szczytowy pobór gazu odniesiony do mocy znamionowej takich urządzeń gazowych jak kuchnia, przepływowy podgrzewacz wody i kocioł CO jedno- lub dwufunkcyjny). Pomocne będą też przykładowo wypełnione wnioski opublikowane na stronie. Najlepiej byłoby jednak, gdyby wyliczona wartość zużycia paliwa gazowego w m3/h została jeszcze zweryfikowana przez projektanta wewnętrznej instalacji gazowej w domu.


Do wniosku o warunki przyłączenia do sieci gazowej załączamy plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia i instalacje względem istniejącej sieci (zaznaczamy też, gdzie znajdzie się kotłownia), usytuowanie sąsiednich obiektów oraz propozycję lokalizacji punktu wyjścia z systemu gazowego (czyli szafki gazowej z kurkiem głównym, reduktorem i gazomierzem).

Plan lub szkic sporządza się na mapie do celów informacyjnych lub opiniodawczych w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 uwzględniającej aktualny stan rozgraniczenia działek (do uzyskania w starostwie powiatowym). Jedynie w wypadku wniosku dotyczącego przebudowy lub rozbudowy istniejącego przyłącza (np. ze względu na rozbudowę instalacji gazowych i zwiększenie mocy przyłączeniowej) nie dołączamy do niego powyższej mapy.


Zarówno w przypadku nowo budowanego przyłącza gazowego, jak i jego przebudowy/rozbudowy trzeba określić we wniosku o warunki przyłączenia, kiedy chcemy, żeby została zawarta umowa o przyłączenie do sieci gazowej: od razu po otrzymaniu warunków przyłączenia lub w terminie późniejszym.


W sytuacji, gdy o warunki przyłączenia występujemy do sprzedawcy gazu, konieczne jest jeszcze załączenie upoważnienia do zawarcia w naszym imieniu umowy z OSD.


Przeczytaj też:

Warunki przyłączenia 
dla gazu – ile się czeka na wydanie

Na wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej dla grupy przyłączeniowej B podgrupy I (lub odmowę z powodu braku możliwości technicznych bądź ekonomicznych) czekamy nie dłużej niż 21 dni od daty złożenia kompletnego wniosku spełniającego wymagania formalne.

Mogą zostać przesłane pocztą na wskazany adres do korespondencji, możliwy jest również odbiór osobisty lub za pośrednictwem innej osoby pod warunkiem okazania przy odbiorze stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez wnioskodawcę.

Warunki przyłączenia do sieci gazowej są wydawane bezpłatnie.


Odmowa wydania warunków przyłączenia - kiedy może się to zdarzyć

Z odmową przyłączenia do sieci gazowej możemy się spotkać, gdy na przykład przyłączenie mogłoby spowodować obniżenie niezawodności działania systemu dystrybucyjnego lub jakości paliwa gazowego albo gdy nowo wybudowany odcinek sieci obsługiwałby zbyt małą liczbę odbiorców i w określonym czasie inwestycja nie zwróciłaby się przedsiębiorstwu (OSD, czyli operatorowi sieci dystrybucyjnej). W wypadku odmowy przyłączenia dystrybutor jest obowiązany zawiadomić o niej nie tylko wnioskodawcę, ale też prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.


Techniczne warunki przyłączenia do sieci gazowej - co zawiera ten dokument

Z otrzymanego dokumentu, jakim są warunki przyłączenia do sieci gazowej, dowiemy, do kiedy są ważne (okres ten nie może być krótszy niż 60 dni). W tym terminie należy zawrzeć umowę o przyłączenie do sieci gazowej (chyba że wnioskowaliśmy o przebudowę istniejącego przyłącza), a ponadto uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę (lub rozbudowę) instalacji gazowej i prowadzić tę inwestycję zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.


Z warunków przyłączenia do sieci gazowej dowiemy się również:


  • gdzie znajdzie się miejsce rozgraniczenia własności systemu dystrybucyjnego operatora oraz instalacji podmiotu przyłączanego;
  • jakie są wymagania co do układu pomiarowego i miejsce jego zainstalowania (lokalizacja szafki gazowej);
  • jakie będą parametry techniczne przyłącza, moc przyłączeniowa oraz minimalne i maksymalne ciśnienie dostarczania paliwa gazowego.

W razie niezawarcia w wyznaczonym terminie umowy o przyłączenie lub nieuzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbudowę instalacji gazowej konieczne będzie ponowne złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.

Zmiana technicznych warunków przyłączenia również jest możliwa tylko po złożeniu nowego wniosku.


Wideo: Prąd, gaz, woda, dostęp do drogi - co musi być na działce budowlanej

Prąd, gaz, woda, dostęp do drogi - co musi być na działce budowlanej?

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wniosek o określenie możliwości przyłączenia do sieci gazowej – przed kupnem działki

Jeżeli dopiero szukamy działki pod budowę domu, możemy sprawdzić możliwość jej uzbrojenia, w tym możliwość przyłączenia do sieci gazowej.

Składamy w tym celu wniosek o określenie możliwości przyłączenia do sieci gazowej albo wniosek o określenie warunków przyłączenia, przy czym w tym drugim zaznaczamy, że dotyczy zapytania o możliwość przyłączenia do gazu.

Do takiego wniosku należy załączyć aktualną mapę sytuacyjną terenu do celów informacyjnych z zaznaczonym miejscem odbioru paliwa gazowego.

Koszt przyłączenia do sieci gazowej: jakie są opłaty?

Wysokość opłaty przyłączeniowej jest podawana w umowie o przyłączenie do sieci gazowej. Projekt tej umowy otrzymamy razem z warunkami przyłączenia.

Opłata za przyłączenie do sieci gazowej jest obliczana na podstawie obowiązującej w dniu zawarcia umowy taryfy operatora zatwierdzonej przez prezesa URE. Nie wynosi tyle co koszt wybudowania przyłącza, choć zależy m.in. od: długości przyłącza, grupy i mocy przyłączeniowej i zastosowania elementów ponadstandardowych. Nie ma też na nią wpływu długość gazociągu niezbędnego do przyłączenia (jeśli jest konieczna rozbudowa sieci gazowej).
Przeciętnie opłata taryfowa za przyłączenie wynosi około 2,2 tys. zł, a za każdy metr przyłącza powyżej 15 m trzeba dopłacić około 79 zł. Uiszczamy ją na podstawie faktury wystawionej już po wybudowaniu przez OSD przyłącza.
W sytuacji, gdy powodem odmowy przyłączenia jest brak warunków ekonomicznych (opłacalności), strony mogą umówić opłatę za przyłączenie obliczaną na podstawie kosztów rzeczywistych, a nie taryfy (czyli zazwyczaj znacznie wyższą).


Właściciel nieruchomości dodatkowo ponosi oczywiście również koszty zaprojektowania i wybudowania wewnętrznej instalacji gazowej, w tym przewodu między złączem w szafce gazowej a domem. Ten odcinek wymaga ponadto geodezyjnego wytyczenia i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Koszty tych prac trudno oszacować, ponieważ ceny w całym kraju są mocno zróżnicowane. Przykładowo, w powiecie garwolińskim (zaledwie 50 km od Warszawy) za prace geodezyjne możemy zapłacić około 600 zł, a w Warszawie nawet 2 tys. zł.

Możemy przyjąć bardzo ogólnikowo, że za doprowadzenie gazu do domu zapłacimy łącznie do 10 tys. zł

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE