Przyłączenie do sieci gazowej: jak wypełnić wniosek o warunki przyłączenia


2021-03-16 14:47
Jak wypełnić wniosek o warunki przyłączenia
 do sieci gazowej
Autor: Mirosław Krogulec Żeby wybudowac przyłącze gazowe, trzeba najpierw złożyć wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci gazowej

Przyłączenie do sieci gazowej odbywa się na wniosek właściciela nieruchomości. Wniosek o warunki przyłączenia można przesłać pocztą albo złożyć bezpośrednio w najbliższym oddziale OSD lub u wybranego sprzedawcy paliwa gazowego. Po otrzymaniu warunków przyłączenia dowiemy się, jaki będzie koszt doprowadzenia gazu do domu.

Jeżeli w okolicy działki przebiega sieć gazowa, prawdopodobnie istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego i otrzymamy warunki przyłączenia do sieci gazowej. Jak sprawdzić, czy w pobliżu jest sieć gazowa? Można się o to dowiedzieć w urzędzie gminy, a jeszcze prościej będzie to sprawdzić na mapie systemu dystrybucji krajowego operatora sieci (Polskiej Spółki Gazowniczej), którą znajdziemy na stronie psgaz.pl/mapasystemu.

Procedura przyłączenia do sieci gazowej:

 1. Złożenie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej.
 2. Podpisanie umowy o przyłączenie do sieci gazowej.
 3. Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji.
 4. Złożenie zgłoszenia gotowości do napełnienia paliwem gazowym.
 5. Wybór odpowiedniego dostawcy i podpisanie umowy kompleksowej o sprzedaż paliwa gazowego.
 6. Montaż gazomierza.
Prąd, gaz, woda, dostęp do drogi - co musi być na działce budowlanej?

Możliwość przyłączenia do sieci gazowej

Jeżeli w okolicy naszej nieruchomości przebiega sieć gazowa, prawdopodobnie istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego i otrzymamy warunki przyłączenia do sieci gazowej. Jeśli chcemy sprawdzić, czy w pobliżu istnieje sieć gazowa, możemy zapytać o to w urzędzie gminy, jednak najprościej będzie sprawdzić to na tzw. mapie systemu dystrybucji krajowego operatora sieci (Polskiej Spółki Gazowniczej), którą znajdziemy na stronie psgaz.pl/mapasystemu. Mapa taka wskazuje, w których gminach istnieją sieci gazowe.

Podłączenie gazu do domu jednorodzinnego - jaki formularz wniosku

Aby dowiedzieć się, czy nasza nieruchomość może zostać przyłączona do sieci gazowej, należy wypełnić wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej. Wzory takich wniosków dostępne są zazwyczaj na stronach internetowych operatorów systemu dystrybucyjnego.  W wypadku przyłączenia do sieci domu jednorodzinnego wybieramy formularz dla grupy przyłączeniowej B i podgrupy I (oznacza to, że odbiór gazu ziemnego wysokometanowego będzie nie większy niż 10 m3/h, a wypadku gazu ziemnego zaazotowanego nie większy niż 25 m3/h). Formularz wniosku o wydanie warunków przyłączenia znajdziemy na stronie OSD lub sprzedawcy paliwa gazowego.


Wypełniony wniosek wraz z załącznikami najwygodniej będzie nam złożyć poprzez tzw. portal przyłączeniowy bez konieczności wychodzenia z domu. Wniosek możemy też przesłać pocztą, dostarczyć osobiście do najbliższej naszej jednostki lub wybranego sprzedawcy gazu. Jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego, otrzymamy warunki przyłączenia do sieci gazowej. Warunkiem terminowego rozpatrzenia wniosku jest jego dokładne wypełnienie, podanie wszystkich wymaganych informacji oraz dołączenie niezbędnych dokumentów przez wnioskodawcę.

wzór wniosku

Pokazujemy jak prawidłowo wypełnić wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej: pobierz wzór wniosku >>>

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej

Aby uzyskać warunki przyłączenia do sieci gazowej, składamy do lokalnego oddziału operatora systemu dystrybucyjnego następujące dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej dla klienta, który będzie odbierać gaz ziemny wysokometanowy w ilości większej niż 10 m3/h albo gaz ziemny zaazotowany w ilościach większych niż 25 m3/h - grupa przyłączeniowa A i B podgrupa II;
 2. Jeśli nie posiadamy tytułu prawnego do nieruchomości, do której ma być doprowadzone paliwo gazowe powinniśmy złożyć wniosek o określenie możliwości przyłączenia do sieci gazowej lub wniosek o określenie warunków przyłączenia. W takiej sytuacji na wniosku o określenie warunków przyłączenia zaznaczamy, że „wniosek dotyczy zapytania o możliwości przyłączenia do sieci gazowej”. Wzory takich wniosków dostępne są zazwyczaj na stronach internetowych danych operatorów systemu dystrybucyjnego;
 3. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia i instalacje względem istniejącej sieci (zaznaczamy też, gdzie znajdzie się kotłownia), usytuowanie sąsiednich obiektów oraz propozycję lokalizacji punktu wyjścia z systemu gazowego. Plan lub szkic sporządza się na mapie do celów informacyjnych lub opiniodawczych w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 uwzględniającej aktualny stan rozgraniczenia działek (do uzyskania w starostwie powiatowym). Na mapie powinniśmy też zaznaczyć proponowaną lokalizację szafki gazowej.
 4. Oryginał pełnomocnictwa do podpisania umowy o przyłączenie do sieci gazowej lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę zaufania publicznego (np. notariusza, radcę prawnego, adwokata) - jeśli upoważniliśmy osobę trzecią do działania w naszym imieniu.

Ważne! W przypadku, gdy wniosek dotyczy przebudowy lub rozbudowy istniejącego przyłącza gazowego (np. ze względu na rozbudowę instalacji gazowych i zwiększenie mocy przyłączeniowej) nie ma potrzeby dołączania do niego planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego.

Najtrudniejszym punktem wniosku o warunki przyłączenia do sieci gazowej jest podanie szacunkowego rocznego zużycia gazu i mocy przyłączeniowej, czyli maksymalnego godzinowego zapotrzebowania na gaz. Na stronach internetowych poszczególnych operatorów systemu dystrybucyjnego dostępne są odpowiednie kalkulatory, dzięki którym, znając moc poszczególnych planowanych w domu urządzeń, obliczymy szacunkowe zużycie gazu ziemnego. Można się tam też dowiedzieć, ile gazu ziemnego zużywają poszczególne urządzenia domowe (szczytowy pobór gazu odniesiony do mocy znamionowej takich urządzeń gazowych jak kuchnia, przepływowy podgrzewacz wody i kocioł c.o. jedno- lub dwufunkcyjny).

Ważne! Prawidłowe wyliczenie wartości zużycia paliwa gazowego w m3/h jest dość skomplikowane, dlatego wynik warto zweryfikować jeszcze przy pomocy projektanta wewnętrznej instalacji gazowej.

Zarówno w przypadku nowo budowanego przyłącza gazowego, jak i jego przebudowy/rozbudowy trzeba określić we wniosku o warunki przyłączenia, kiedy zamierzamy zawrzeć umowę o przyłączenie do sieci gazowej, tj. od razu po otrzymaniu warunków przyłączenia czy też w późniejszym terminie.

Warunki przyłączenia 
dla gazu – ile się czeka na wydanie

Operator powinien rozpatrzeć nasz wniosek w terminie 45 dni od daty złożenia kompletnej dokumentacji. Warunkiem terminowego rozpatrzenia wniosku o przyłączenie do sieci gazowej jest jego dokładne wypełnienie, podanie wszystkich wymaganych informacji oraz dołączenie niezbędnych dokumentów przez wnioskodawcę. W razie jakichś braków w złożonym wniosku, operator w ciągu 7 dni wezwie nas do jego uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 21 dni.

Przeczytaj też:

Modernizacja kotłowni - wymiana pieca na paliwo stałe na kocioł gazowy >>>

Techniczne warunki przyłączenia do sieci gazowej

Jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego do naszej nieruchomości, operator wyda nam warunki przyłączenia do sieci gazowej. Powinny one zawierać m.in. informacje o:

 • miejscu przyłączenia instalacji gazowej do sieci gazowej,
 • parametrach technicznych przyłącza gazowego,
 • minimalnym i maksymalnym ciśnieniu dostarczania i odbioru paliwa gazowego,
 • wymaganiach dotyczących układu pomiarowego oraz miejscu jego zainstalowania,
 • mocy przyłączeniowej,
 • miejscu rozgraniczenia własności sieci gazowej operatora i naszych instalacji.

Jeśli na wniosku o warunki zaznaczyliśmy opcję zawarcia umowy o przyłączenie lub zadeklarowaliśmy planowany termin odbioru gazu poniżej 12 miesięcy od daty jego złożenia, do warunków przyłączenia powinniśmy załączyć projekt umowy o przyłączenie.

W wydanych warunkach przyłączenia operator określa również datę do kiedy są one ważne (okres ten nie może być krótszy niż 60 dni). W tym terminie powinniśmy zawrzeć umowę o przyłączenie do sieci gazowej (jeśli zachodzi taka konieczność), a w przypadku budowy lub rozbudowy instalacji gazowej - zaprojektować i uzyskać pozwolenie na budowę lub dokonać zgłoszenia robót budowlanych (w przypadku gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane, a wymagane jest zgłoszenie). Jeśli nie zdążymy zawrzeć umowy lub uzyskać decyzji w tym terminie, będziemy musieli ponowne wystąpić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.

Ważne! Zmiana warunków przyłączenia możliwa jest tylko poprzez złożenie nowego wniosku o określenie warunków przyłączenia.

Wydane warunki przyłączenia operator prześle nam pocztą na wskazany adres do korespondencji lub możemy odebrać je w oddziale danego operatora osobiście lub za pośrednictwem innej osoby (jeśli ktoś inny ma odebrać za nas warunki, przy odbiorze musi okazać udzielonego przez nas pełnomocnictwo).

Ważne! Za wydanie informacji o możliwości przyłączenia do sieci gazowej jak też za wydanie warunków przyłączenia nie poniesiemy żadnych opłat. Sam fakt wydania warunków nie zobowiązuje nas do zawarcia z danym dostawcą umowy o przyłączenie.

Odmowa wydania warunków przyłączenia do sieci gazowej

Może się zdarzyć, że operator odmówi nam wydania warunków przyłączenia do sieci gazowej. Stanie się tak na przykład w sytuacji, gdy:

 • przyłączenie mogłoby spowodować obniżenie niezawodności działania systemu dystrybucyjnego lub
 • przyłączenie poskutkowałoby pogorszeniem jakości paliwa gazowego albo
 • gdy nowo wybudowany odcinek sieci obsługiwałby zbyt małą liczbę odbiorców i w określonym czasie inwestycja nie zwróciłaby się przedsiębiorstwu.

W wypadku odmowy przyłączenia dystrybutor zawiadamia o tym fakcie nas jako wnioskodawców, a także prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Wniosek o określenie możliwości przyłączenia do sieci gazowej

Jeżeli dopiero szukamy działki pod budowę domu, powinniśmy sprawdzić możliwość jej uzbrojenia, w tym możliwość przyłączenia do sieci gazowej. W tym celu należy złożyć wniosek o określenie możliwości przyłączenia do sieci gazowej albo wniosek o określenie warunków przyłączenia, przy czym w tym drugim zaznaczamy, że dotyczy zapytania o możliwość przyłączenia do gazu. Wzory wniosków o określenie możliwości przyłączenia do sieci gazowej  dostępne są zazwyczaj na stronach internetowych operatorów systemu dystrybucyjnego.

POBIERZ: wypełniony wzór wniosku o możliwość przyłączenia do sieci gazowej >>>

Do takiego wniosku załączamy aktualną mapę sytuacyjną terenu do celów informacyjnych z zaznaczonym miejscem odbioru paliwa gazowego.

Umowa o przyłączenie do sieci gazowej

Jeśli mamy już aktualne warunki przyłączenia, a nie skorzystaliśmy wcześniej z opcji niezwłocznego podpisania umowy (poprzez zamieszczenie stosownej deklaracji na wniosku o warunki przyłączenia), możemy wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej.

Dokumenty, których będziemy potrzebować w tym celu to:

 • Wypełniony wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Wzory takich wniosków dostępne są zazwyczaj na stronach internetowych operatorów systemu dystrybucyjnego.

POBIERZ: wzór wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej >>>

 • Jeśli upoważniliśmy osobę trzecią do działania w naszym imieniu, powinniśmy dostarczyć również oryginał pełnomocnictwa do podpisania umowy o przyłączenie do sieci gazowej lub jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę zaufania publicznego (np. notariusza, radcę prawnego, adwokata) lub niepotwierdzoną kopię, jeśli pełnomocnictwo zostało udzielone w formie aktu notarialnego.

Wniosek możemy złożyć osobiście lub korespondencyjnie. Najwygodniej jest zrobić to bez wychodzenia z domu za pośrednictwem portalu przyłączeniowego. Portal poprowadzi nas kolejno poprzez cały proces przyłączeniowy.

Operator ma obowiązek rozpatrzeć nasz wniosek w terminie 14 dni od daty złożenia pełnej dokumentacji. Aby mieć pewność, że nasza sprawa zostanie rozpatrzona terminowo, powinniśmy dokładnie wypełnić wniosek podając wszystkie wymagane informacje oraz dołączyć wymienione powyżej dokumenty.

Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia otrzymania warunków przyłączenia do sieci gazowej nie wystąpimy do operatora z wnioskiem o zawarcie umowy o przyłączenie, a jednocześnie:

 • zostały określone warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej dla realizacji, których niezbędne byłoby wykorzystanie tej samej przepustowości technicznej systemu dystrybucyjnego, lub
 • zostały określone warunki przyłączenia do sieci gazowej, które dotyczą obszaru pokrywającego się terytorialnie w całości lub części,

wówczas operator zawiera umowy o przyłączenie do sieci gazowej z uwzględnieniem kolejności wpływu tych umów, w miarę istniejących warunków technicznych (np. wolnych przepustowości technicznych systemu dystrybucyjnego).

Operator, do którego złożyliśmy wniosek o przyłączenie do sieci gazowej przygotuje dla nas projekt umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Jeżeli korzystamy z portalu przyłączeniowego,  projekt tej umowy otrzymamy za jego pośrednictwem. Operator może przesłać go do nas pocztą na wskazany adres do korespondencji. Możemy go również odebrać osobiście lub za pośrednictwem innej osoby ale pod warunkiem okazania przy odbiorze pełnomocnictwa udzielonego przez wnioskodawcę wpisanego we wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej.

Umowa o przyłączenie do sieci gazowej określa prawa i obowiązki stron, w tym m.in.:

 • termin realizacji przyłączenia,
 • wysokość opłaty za przyłączenie i zasady jej wyliczenia,
 • miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej i naszej instalacji,
 • zakres robót niezbędnych przy realizacji przyłączenia,
 • wymagania techniczne dotyczące lokalizacji układu pomiarowego z gazomierzem i jego parametrów,
 • warunki udostępnienia nam nieruchomości w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbędnej do realizacji przyłączenia,
 • przewidywany termin zawarcia umowy sprzedaży paliwa gazowego,
 • moc przyłączeniową,
 • odpowiedzialność operatora i naszą za niedotrzymanie warunków umowy o przyłączenie.

W korespondencji powinniśmy określić datę ważności projektu umowy i dopilnować, aby w tym czasie podpisać umowę. Podpisaną umowę możemy dostarczyć do operatora korespondencyjnie lub osobiście. Jeżeli skorzystamy z portalu przyłączeniowego, to umowę możemy zawrzeć w formie elektronicznej. Wzory takich umów dostępne są zazwyczaj na stronach internetowych operatorów systemu dystrybucyjnego.

Zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej stanowi podstawę do rozpoczęcia prac projektowych i budowlano-montażowych. Z dniem zawarcia umowy operator rezerwuje dla nas przepustowość w systemie dystrybucyjnym, w ilości zgodnej z warunkami przyłączenia do sieci gazowej.

Opracowanie projektu i budowa instalacji gazowej

Operator, z którym zawarliśmy umowę o przyłączenie do sieci gazowej ma obowiązek wybudować przyłączę gazowe do naszej nieruchomości zgodnie z zapisami i terminem określonym w umowie o przyłączenie do sieci gazowej. Na tym etapie naszym zadaniem będzie wybranie firmy, która zaprojektuje i wybuduje sieć gazową. Następnie wybrany przez nas operator:

 • uzgodni z nami miejsce na zamontowanie szafki gazowej,
 • opracuje projekt budowlany sieci gazowej,
 • uzyska niezbędne decyzje administracyjne,
 • wybuduje sieć gazową i przyłącze gazowe oraz zamontuje szafkę gazową,
 • przeprowadzi próbę szczelności sieci gazowej, odbiory techniczne,
 • wykona inwentaryzację geodezyjną wybudowanej sieci,
 • prześle na nasz adres powiadomienie o gotowości sieci gazowej do realizacji dostaw gazu ziemnego oraz fakturę na opłatę za przyłączenie.

Warto pamiętać, że przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych szafkę gazową należy zamontować w linii ogrodzenia. Wymóg taki wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.). Rozwiązanie to podyktowane jest m.in. względami bezpieczeństwa i zapewnienia ciągłości świadczonej przez nas usługi dostarczania paliwa gazowego. Dostęp do układu pomiarowego umożliwia również odczytywanie wskazań gazomierza bez konieczności wejścia na teren naszej posesji.

Ważne! W przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych szafka gazowa powinna być zlokalizowana w linii ogrodzenia.

Realizacja etapu projektowania i budowy instalacji może potrwać około 6 miesięcy, jednakże w przypadku konieczności budowy gazociągu okres ten może ulec wydłużeniu. Dokładny termin przyłączenia powinien zostać określony w umowie o przyłączenie do sieci gazowej.

W tym czasie naszym zadaniem będzie wybranie firmy z odpowiednimi uprawnieniami, która zaprojektuje i wybuduje instalację gazową w naszym domu. Wybrany przez nas operator:

 • opracuje projekt budowlany instalacji gazowej,
 • uzyska decyzję o pozwoleniu na budowę lub dokona zgłoszenia robót budowlanych,
 • wybuduje instalację gazową i zamontuje urządzenia gazowe (np. kocioł gazowy, kuchenkę gazową),
 • wykona próbę szczelności instalacji gazowej (wynik próby potwierdzi na protokole),
 • przeprowadzi inwentaryzację geodezyjną odcinka ziemnego tej instalacji,
 • zgłosi zamiar użytkowania instalacji do jednostki nadzoru budowlanego (jeżeli będzie to wymagane),
 • uzyska pozytywną opinię kominiarską potwierdzającą drożność przewodów spalinowych i wentylacyjnych w naszym domu.

Ważne! Wykonawcą instalacji gazowej może być wyłącznie osoba posiadająca ważne uprawnienia sanitarne. Uprawnienia takie wydawane są przez komisje kwalifikacyjne Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wykonanie instalacji gazowej może się rozpocząć po otrzymaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, a w przypadku zgłoszenia robót budowlanych pod warunkiem braku zastrzeżeń organu administracyjnego w terminie 21 dni od złożenia zgłoszenia (wg zasady milczącej zgody).

Wykonana instalacja gazowa powinna być zgodna z:

 • zatwierdzonym projektem budowlanym instalacji gazowej,
 • opinią kominiarską (o ile jest wymagana),
 • wydanymi warunkami przyłączenia do sieci gazowej,
 • zgodą zarządcy lub właściciela nieruchomości (dot. budynków wielorodzinnych),
 • decyzją o pozwoleniu na budowę lub rozbudowę instalacji gazowej (jeżeli jest wymagane jej uzyskanie).

Zgłoszenie gotowości do napełnienia paliwem gazowym

Następnym naszym krokiem powinno być zgłoszenie operatorowi gotowości do napełnienia paliwem gazowym. W tym celu należy wypełnić stosowny formularz (znajdziemy go na stronie internetowej naszego operatora) podając w nim wszystkie wymagane informacje.

W formularzu wpisujemy przede wszystkim swoje dane kontaktowe oraz dokładną lokalizację budynku, w którym ma dojść do uruchomienia dostaw gazu. Następnie wypełniamy wymagane oświadczenia:

 • Punkt 1 - zaznaczamy w sytuacji, gdy instalacja gazowa była nowo wybudowana lub rozbudowywana. W praktyce dotyczy to zazwyczaj nowych przyłączeń obiektu, modernizacji lub rozbudowy instalacji. W tym przypadku wypełniamy oświadczenia w poniższych podpunktach a, b, c i d:

Podpunkt a - wpisujemy imię i nazwisko kierującego budową instalacji, numer jego uprawnień sanitarnych, numer decyzji pozwolenia na budowę oraz dane organu, który je wydał (jeżeli decyzja ta była wymagana). Informacji takich powinien nam udzielić kierownik budowy,

Ważne! Uprawnienia wykonawcy muszą być ważne i odpowiadać rodzajowi prowadzonych prac.

Podpunkt b - gdy do obiektu było jednocześnie wybudowane nowe przyłącze, wpisujemy numer umowy o przyłączenie do sieci gazowej,

Podpunkt c – wpisujemy imię i nazwisko wykonującego próbę szczelności na instalacji wewnętrznej, numer jego uprawnień oraz datę wykonania próby. Dane te znajdziemy na protokole z głównej próby szczelności. Protokół powinien być podpisany przez instalatora z uprawnieniami sanitarnymi,

Podpunkt d – wpisujemy imię i nazwisko sporządzającego protokół/opinię kominiarską, numer jego uprawnień, numer protokołu/opinii i datę ich sporządzenia;

 • Punkt 2 - zaznaczamy w sytuacji, gdy instalacja była już użytkowana, ale były na niej prowadzone prace lub okres jej wyłączenia z użytkowania był dłuższy niż 6 miesięcy. W tym przypadku wypełniamy oświadczenia tylko w poniższych podpunktach c i d:

Podpunkt c – wpisujemy imię i nazwisko wykonującego próbę szczelności na instalacji wewnętrznej, numer jego uprawnień oraz datę wykonania próby. Dane te znajdziemy na protokole z głównej próby szczelności. Protokół powinien być podpisany przez instalatora z uprawnieniami sanitarnymi,

Podpunkt d – wpisujemy imię i nazwisko sporządzającego protokół/opinię kominiarską, numer jego uprawnień, numer protokołu/opinii i datę ich sporządzenia;

 • Punkt 3 - zaznaczamy w sytuacji, gdy okres wyłączenia instalacji gazowej z użytkowania był krótszy niż 6 miesięcy i nie prowadzono prac na instalacji gazowej. W tym przypadku nie wypełniamy już poniższych podpunktów.

Następnie podpisujemy zgłoszenie i wpisujemy datę jego złożenia u operatora bądź datę wysłania go pocztą.

Ważne! Jeżeli instalacja gazowa nie zostanie napełniona paliwem gazowym w okresie 6 miesięcy od daty przeprowadzenia głównej próby szczelności, trzeba będzie ponownie przeprowadzić próbę szczelności (podpunkt c w Zgłoszeniu gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym).

Protokół oraz opinia kominiarska mogą zostać sporządzone i podpisane jedynie przez osoby posiadające (podpunkt d w Zgłoszeniu gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym):

 • kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych,
 • uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności - w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa powyżej, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

Dokumenty wpisane oświadczeniach mamy obowiązek okazać na prośbę operatora.

Ważne! Za złożenie na formularzu zgłoszenia gotowości do napełnienia instalacji gazowej paliwem gazowym niezgodnych z prawdą oświadczeń możemy ponieść odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa.

Wypełniony formularz zgłoszenia możemy dostarczyć do operatora osobiście bądź wysłać go pocztą.  

Wybór sprzedawcy gazu i podpisanie umowy kompleksowej

Po zgłoszeniu gotowości do napełnienia instalacji gazowej paliwem gazowym powinniśmy wybrać sprzedawcę paliwa gazowego i zawrzeć z nim umowę kompleksową, obejmującą sprzedaż i dostarczanie paliwa gazowego do swojej nieruchomości. Na stronie internetowej naszego operatora systemu dystrybucyjnego powinniśmy znaleźć wykaz sprzedawców gazu, z którymi operator ma zawarte umowy na świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego.

Ważne! Zawarcie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego stanowi podstawę uruchomienia dostaw gazu po zakończeniu zrealizowaniu przez operatora inwestycji przyłączenia do sieci gazowej i po zakończeniu przez nas budowy lub rozbudowy instalacji gazowej.

Operator ma obowiązek powiadomić nas o zakończeniu realizacji i gotowości do uruchomienia dostarczania paliwa gazowego. Po otrzymaniu takiego powiadomienia powinniśmy zgłosić się do sprzedawcy gazu, z którym zawarliśmy umowę kompleksową i poinformować go o zamiarze rozpoczęcia korzystania z paliwa gazowego.

Warunkiem uruchomienia dostarczania paliwa gazowego jest:

 • wykonanie instalacji gazowej zgodnej z projektem budowlanym i wymogami prawa budowlanego,
 • dostarczenie do operatora lub do sprzedawcy gazu poprawnie wypełnionego Zgłoszenia gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym,
 • złożenie do operatora przez sprzedawcę gazu zlecenia na rozpoczęcie dostaw gazu,
 • opłacenie faktury za opłatę za przyłączenie.

Montaż gazomierza

Operator systemu dystrybucji sprawdza poprawność:

 • przesłanego przez sprzedawcę gazu zlecenia na rozpoczęcie dostaw gazu,
 • dostarczonego przez nas lub przekazanego za pośrednictwem sprzedawcy gazu zgłoszenia gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym.

Następnie, w ciągu 14 dni od otrzymania zlecenia na rozpoczęcie dostaw gazu, operator powinien skontaktować się z nami w celu umówienia terminu montażu gazomierza.

Uruchomienie dostaw paliwa gazowego obejmuje:

 • zainstalowanie układu pomiarowego wraz z gazomierzem,
 • napełnienie instalacji gazowej paliwem gazowym.

W umówionym dniu powinniśmy oczekiwać osobiście (chyba, że w naszym imieniu działa pełnomocnik) na pracownika oddziału naszego operatora, który dokona montażu gazomierza. Z czynności tej spisany zostanie protokół, który będziemy musieli podpisać.

Przy planowaniu i uzgadnianiu z operatorem terminu uruchomienia dostaw paliwa gazowego warto pamiętać, że często dla zachowania gwarancji odbiorników gazu producenci wymagają pierwszego uruchomienia przez autoryzowanych przedstawicieli.

Koszty przyłączenia do sieci gazowej

Wysokość opłaty za przyłączenie do sieci gazowej określona jest w umowie o przyłączenie do sieci gazowej. Projekt tej umowy otrzymamy razem z warunkami przyłączenia. Opłata taka obliczana jest na podstawie obowiązującej w dniu zawarcia umowy taryfy operatora zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Opłata za przyłączenie wyliczana jest indywidualnie i zależy m.in. od:

 • długości przyłącza,
 • grupy przyłączeniowej,
 • mocy przyłączeniowej,
 • zastosowanych elementów ponadstandardowych.

Ważne! Opłata za przyłączenie nie jest tożsama z kosztami wybudowania przyłącza i nie ma na nią wpływu długość gazociągu niezbędnego do przyłączenia (jeśli jest konieczna rozbudowa sieci gazowej).

Opłata przyłączeniowa jest opłatą ryczałtową.

Opłatę mamy obowiązek uiścić na podstawie faktury wystawionej już po wybudowaniu przez operatora przyłącza. W sytuacji, gdy powodem odmowy przyłączenia jest brak warunków ekonomicznych (opłacalności), strony mogą umówić opłatę za przyłączenie obliczaną na podstawie kosztów rzeczywistych, a nie taryfy (czyli zazwyczaj znacznie wyższą).

Ważne! Przeciętna opłata taryfowa za przyłączenie do sieci gazowej wynosi około 2,2 tys. zł, przy czym za każdy metr przyłącza powyżej 15 m trzeba dopłacić dodatkowo około 79 zł.

Kolejne wydatki, z jakimi musimy się liczyć to koszty zaprojektowania i wybudowania wewnętrznej instalacji gazowej, w tym przewodu między złączem w szafce gazowej a domem. Ten odcinek wymaga ponadto geodezyjnego wytyczenia i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Trudno podać szacunkową wysokość kosztów takich prac, ponieważ są one bardzo zróżnicowane w poszczególnych rejonach kraju. Przykładowo, w powiecie pułtuskim  (znajdującym się zaledwie 60 km od Warszawy) za prace geodezyjne możemy zapłacić około 600 zł, podczas gdy w Warszawie nawet do 2 tys. zł.

Bardzo ogólnikowo można zatem przyjąć, że za doprowadzenie gazu do domu zapłacimy łącznie około 10 tys. zł.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r, poz. 1186 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.).
Sonda
Czy gdybyś miał dostęp do sieci gazowej, zdecydowałbyś się na ogrzewanie domu kotłem gazowym?
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają