Jak wypełnić zgłoszenie budowy: WZÓR wypełniony

2019-09-17 13:21
zgłoszenie budowy
Autor: Gettyimages

Przepisy prawa budowlanego przewidują wyjątki, w których możemy przystąpić do budowy po złożeniu tzw. zgłoszenia budowy. Dotyczy to m.in. budowy budynków gospodarczych, garaży czy altan o pow. do 35 m2. Wyjaśniamy, kiedy wystarczy zgłoszenie budowy, jak prawidłowo wypełnić i złożyć zgłoszenie. Pobierz: wypełniony wzór zgłoszenia.

Inwestycje budowlane, które możemy zrealizować po złożeniu samego zgłoszenia budowy wymienione są w art. 30 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r, poz. 1186 ze zm.; dalej: upb). Wskazane w tym przepisie przedsięwzięcia można podzielić na dwie grupy – inwestycje wymagające zgłoszenia bez konieczności przedstawiania projektu budowlanego oraz inwestycje wymagające zgłoszenia wraz z takim projektem.

Kiedy wystarczy zgłoszenie bez projektu budowlanego

Do pierwszej grupy, czyli przedsięwzięć budowlanych, które możemy zrealizować po zgłoszeniu budowy bez projektu budowlanego zaliczają się:

1) budowa lub przebudowa następujących obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach działki siedliskowej (płyt do składowania obornika, szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3, naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 m);

2) budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat lub przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o pow. zabudowy do 35 m2. Łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać 2 na każde 500 m2 powierzchni działki;

3) budowa wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2;

Uwaga! Liczba tych obiektów na działce nie może jednak przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki.

4) przebudowa wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;

Uwaga! Jednak budowa takich obiektów wymagać już będzie zgłoszenia budowy wraz z projektem budowlanym.

5) budowa lub przebudowa przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;

6) budowa lub przebudowa zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;

7) budowa boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;

8) budowa lub przebudowa zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach;

9) budowa lub przebudowa tymczasowych obiektów budowlanych (np. kioski uliczne, pawilony handlowe uliczne, przekrycia namiotowe czy obiekty kontenerowe), niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;

Przeczytaj też:

10) budowa lub przebudowa obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;

11) budowa lub przebudowa pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do: cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty, uprawiania wędkarstwa, rekreacji;

Przeczytaj też:

12) budowa lub przebudowa instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;

13) przebudowa sieci:

 • elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
 • wodociągowych,
 • kanalizacyjnych,
 • cieplnych,
 • telekomunikacyjnych,
 • gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;

Uwaga! Jednak budowa tych sieci wymagać już będzie zgłoszenia budowy wraz z projektem budowlanym.

Wzór zgłoszenia budowy obiektu budowlanego
wzór zgłoszenia budowy screen

Autor: archiwum redakcji

Zgłoszenia budowy obiektu budowlanego: WZÓR do pobrania

Przedstawiamy, jak wygląda zgłoszenie budowy obiektu budowlanego i jak je wypełnić: wzór zgłoszenia budowy do pobrania znajdziesz TUTAJ >>>

Budowa domu - Pierwsze prace na działce

14) budowa lub przebudowa kanalizacji kablowe;

15) budowa lub przebudowa obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 868 ze zm.) w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów;

16) budowa poniżej wymienionych obiektów, jeśli sytuowane są na obszarze Natura 2000:

 • parterowych budynków o pow. zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa,
 • miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie,
 • gospodarczych obiektów budowlanych o pow. zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa;

17) instalowanie tablic i urządzeń reklamowych;

Uwaga! Wyjątkiem jest instalowanie takich tablic i urządzeń na obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz z instalowanie reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym - wówczas ich instalowanie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

18) wykonywanie i przebudowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

19) przebudowa sieci gazowych oraz elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV;

20) przebudowa dróg, torów i urządzeń kolejowych;

21) budowa kanałów technologicznych w pasie drogowym w ramach przebudowy tej drogi, (kanały w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.; dalej: udp);

22) remont budowli, których budowa wymaga pozwolenia na budowę;

23) remont przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych budynków, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę;

24) docieplenie budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m;

25) budowa ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu: krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków, urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych;

26) budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych, np: posągów, wodotrysków i innych obiektów architektury ogrodowej, czy też piaskownic, huśtawek, drabinek, śmietników;

27) roboty budowlane wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków;

28) budowa:

 • przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych,
 • stacji ładowania pojazdów (o której mowa w art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1124).

Takie przyłącza oraz stacje ładowania pojazdów możemy też zbudować bez dokonywania zgłoszenia budowy w urzędzie. Wszelkie formalności załatwiamy wtedy u gestorów odpowiednich sieci. Do budowy stosuje się przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Musimy też sporządzić plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Uwaga! Przez zgłoszenie budowy obiektu budowlanego należy również rozumieć jego rozbudowę, nadbudowę, odbudowę.

Kiedy do zgłoszenia budowy musimy dołączyć projekt?

Do inwestycji wymagających zgłoszenia wraz z projektem budowlanym:

 • budowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce (działkach), na których zostały zaprojektowane,
 • przebudowa ww. wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych dotycząca przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynku, jeśli nie prowadzi do zwiększenia ich dotychczasowego obszaru oddziaływania
 • budowa sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV oraz gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa
 • budowa wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2

Uwaga! Przebudowa przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych wymaga dokonania zgłoszenia z projektem budowlanym. Natomiast, jeśli w wyniku takiej przebudowy nastąpi zwiększenie obszaru oddziaływania to należy uzyskać pozwolenia na budowę. Przebudowa innych niż wyżej wskazane elementów budynków jednorodzinnych nie wymaga ani dokonania zgłoszenia, ani uzyskania pozwolenia na budowę.

Kiedy musimy uzyskać pozwolenie zamiast zgłoszenia

Pozwolenie na budowę będziemy musieli uzyskać, jeśli nasza inwestycja:

 • wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, lub
 • ma być wykonywana przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Informację o tym, czy obiekt wpisany jest do rejestru zabytków, znajdziemy w urzędzie, do którego składamy zgłoszenie, lub u konserwatora zabytków.

Uwaga! Jeśli roboty budowlane, wymienione w art. 29 ust. 1 oraz 2 upb, wykonywane będą na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, możemy je realizować na podstawie zgłoszenia budowy lub zgłoszenia innych robót budowlanych. W takim przypadku, do zgłoszenia powinniśmy dołączyć pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku.

Kiedy nie potrzebujemy ani pozwolenia na budowę ani zgłoszenia?

Przepisy prawa budowlanego dopuszczają też w pewnych sytuacjach realizację inwestycji budowlanej bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę ani zgłaszania budowy. Chodzi tu o przedsięwzięcia wymienione w art. 29 upb.

W jakim momencie powinniśmy zgłosić budowę?

Zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych musimy złożyć przed przystąpienie do realizacji robót budowlanych.

Uwaga! Jeśli rozpoczniemy budowę przed dokonaniem zgłoszenia albo zanim nasze zgłoszenie zostanie ocenione przez urząd, zostanie to uznane za samowolę budowlaną. W takim przypadku czeka nas nie tylko nakaz rozbiórki i wysoka opłata za zalegalizowanie obiektu. Możemy nawet stanąć przed sądem oskarżeni o przestępstwo, jakim jest wykonywanie robót budowlanych bez wymaganego pozwolenia lub zgłoszenia. Grozi za to do 2 lat pozbawienia wolności.

Jak możemy załatwić sprawę

Planowaną przez nas inwestycję budowlaną możemy zgłosić:

 • podczas wizyty w urzędzie,
 • listownie,
 • elektronicznie.

Gdzie załatwimy sprawę

Zgodnie z art. 82 ust. 1 i 2 i art. 83 ust. 1 upb, organem właściwym do zgłoszenia zamiaru budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego jest organ administracji architektoniczno-budowlanej (starosta), z wyjątkiem spraw dotyczących obiektów i robót budowlanych:

1) zastrzeżonych w art. 82 ust. 3 upb do właściwości wojewody,

2) zakładów górniczych, należących do właściwości organów administracji architektoniczno-budowlanej w dziedzinie górnictwa.

Oznacza to, że budowę lub roboty budowlane będziemy mogli zgłosić w:

 • starostwie powiatowym,
 • urzędzie wojewódzkim,
 • urzędach dzielnicowych m.st. Warszawy.

Z powyższego wynika, że w większości przypadków zgłoszenie trzeba będzie złożyć do starostwa albo urzędu miasta na prawach powiatu. Do urzędu wojewódzkiego musimy zgłosić budowę obiektów bądź robót:

 • usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego;
 • hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi;
 • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek;
 • usytuowanych na obszarze kolejowym;
 • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
 • usytuowanych na terenach zamkniętych;
 • strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 404 ze zm.);
 • elektrowni wiatrowych – w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 654 ze zm.);
 • inwestycji na nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2363 ze zm.), oddanej w użytkowanie wieczyste lub sprzedanej w trybie określonym w art. 53 ust. 1 lub 2 tej ustawy, przeznaczonej na wynajem o czynszu najmu określonym zgodnie z przepisami rozdziału 7;
 • metra wraz z powiązanymi z nimi urządzeniami budowlanymi oraz sieciami uzbrojenia terenu (jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra);
 • sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi;
 • drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego drogi krajowej lub wojewódzkiej, niezwiązanych z tymi drogami;
 • dróg gminnych lub powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi krajowej lub wojewódzkiej;
 • zjazdów, w rozumieniu art. 4 pkt 8 udp, z dróg krajowych i wojewódzkich;
 • sieci przesyłowych, w rozumieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.);
 • rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej i produktów naftowych.

W przypadku realizacji inwestycji na terenie zakładu górniczego zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych należy złożyć do właściwego organu nadzoru górniczego albo Dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego, który jest organem administracji architektoniczno-budowlanej w sprawach następujących obiektów budowlanych podziemnych zakładów górniczych:

 • obiektów budowlanych maszyn wyciągowych;
 • szybowych wież wyciągowych;
 • budynków nadszybi;
 • obiektów budowlanych urządzeń transportowych, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu powyżej 45°, w wyrobiskach górniczych;
 • wolnostojących budynków centrali, dyspozytorni, wraz z systemami łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz magistralnych sieci telekomunikacyjnych;
 • obiektów budowlanych stacji wentylatorów głównych;
 • obiektów budowlanych przeznaczonych dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia, zasilających obiekty, maszyny i urządzenia, o których mowa art. 169 ust. 1 pkt 1–5 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Jak załatwić sprawę krok po kroku

Krok 1. Składamy zgłoszenie wraz z odpowiednimi załącznikami

Dokumenty

1. Zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych;

2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

3. Szkice;

4. Rysunki;

5. Projekt zagospodarowania działki lub terenu;

6. Opis techniczny instalacji;

7. Wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego;

8. Uzasadnienie zarządcy drogi;

9. Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku;

10. Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych;

11. Dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Do zgłoszenia dołączamy oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

W zależności od rodzaju i miejsca inwestycji powinniśmy też dołączyć odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Szkice i rysunki możemy wykonać samodzielnie.

W przypadku zgłoszenia budowy polegającej na budowie przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, telekomunikacyjnych, a także budowie instalacji zbiornikowych na gaz płynny (o pojemności do 7 m3 w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych) dołączamy także projekt zagospodarowania działki lub terenu. Powinien on być wykonany przez projektanta o odpowiednich uprawnieniach budowlanych – a w przypadku budowy instalacji zbiornikowej gazu – dodatkowo uzgodniony z podmiotem odpowiedzialnym za kwestie zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ponadto, składamy opis techniczny instalacji zbiornikowej gazu wykonany przez projektanta o odpowiednich uprawnieniach budowlanych.

W przypadku budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych, musimy też złożyć projekt zagospodarowania terenu lub działki. Powinien on być wykonany przez projektanta o odpowiednich uprawnieniach budowlanych.

Jeśli zgłaszamy przebudowę drogi w transeuropejskiej sieci drogowej dołączamy wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego (o którym mowa w art. 24l ust. 1 udp oraz uzasadnienie zarządcy drogi (o którym mowa w art. 24l ust. 4 udp).

W przypadku robót budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę (wymienionych w art. 29 ust. 1 i 2 upb), które mają być wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków dołączamy pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku.

Jeżeli reprezentuje nas pełnomocnik, powinniśmy dołączyć pełnomocnictwo – wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie. Opłata taka wynosi 17 zł. Jeśli udzielamy pełnomocnictwa mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu nie musimy wnosić opłaty skarbowej.

Krok 2. Urząd sprawdza kompletność naszego zgłoszenia

Może się okazać, że nasze zgłoszenie jest niekompletne bądź zawiera błędy. W takiej sytuacji urząd wezwie nas do ich uzupełnienia lub usunięcia wysyłając nam stosowne postanowienie. Będzie w nim podany termin, w którym będziemy musieli to zrobić. Jeśli dotrzymamy tego terminu, urząd wyda decyzję odmowną co do planowanych przez nas robót.

Uzupełnione bądź poprawione dokumenty składamy w tym samym urzędzie, w którym składaliśmy zgłoszenie budowy.

Krok 3. Urząd ocenia, czy możemy przystąpić do realizacji inwestycji

Kiedy nie otrzymamy zgody

Urząd wyda decyzję o sprzeciwie na wykonanie wskazanych przez nas robót, jeśli:

 • nie uzupełnimy braków zgłoszenia,
 • zgłoszona przez nas budowa lub roboty budowlane wymagają pozwolenia na budowę,
 • inwestycja jest niezgodna z: ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania terenu albo decyzją o warunkach zabudowy lub decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz innymi aktami prawa miejscowego lub innymi przepisami
 • zgłoszenie dotyczy budowy obiektów tymczasowych (niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie podanym w zgłoszeniu, ale nie później niż 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu) w miejscu, w którym taki obiekt istnieje

Może się okazać, że w decyzji o sprzeciwie urząd nakaże nam uzyskanie pozwolenia na budowę dla robót budowlanych (w tym budowy obiektu budowlanego), które co do zasady wymagają jedynie zgłoszenia. Będzie tak w przypadku gdy realizacja takich robót może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować:

 • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia
 • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków
 • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych
 • wprowadzenie i zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich (gdy twoja inwestycja oddziałuje na sąsiednie działki)

Kiedy otrzymamy zgodę

Jeśli nasze zgłoszenie spełnia wszystkie wymagania, urząd przyjmie zgłoszenie tzw. milczącą zgodą. W takim przypadku urząd nie musi wysyłać nam żadnego pisma o zgodzie na wykonanie robót budowlanych. Może natomiast, przed upływem terminu 21 dni, wydać nam z urzędu zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Krok 4. Rozpoczynamy budowę

Do budowy możemy przystąpić po upływie 21 dni od złożenia zgłoszenia – pod warunkiem, że urząd nie wniósł sprzeciwu w tym terminie – albo po otrzymaniu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Może się okazać, że urząd nie wyda takiego zaświadczenia z urzędu, a nam zależy na uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia budowy. W takim przypadku powinniśmy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego ten fakt (zgodnie z art. 217 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.). Wniosek składamy do tego samego urzędu, w którym zgłaszaliśmy budowę.

Roboty budowlane muszą być rozpoczęte przed upływem 3 lat od podanego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia prac. W przeciwnym razie trzeba będzie ponownie złożyć zgłoszenie budowy.

Uwaga! Decyzję o sprzeciwie urząd ma obowiązek wydać w terminie 21 dni od dnia złożenia przez nas kompletnego zgłoszenia. Jeśli zrobi to po upływie tego terminu, sprzeciw będzie nieważny, co będzie oznaczać, że otrzymaliśmy zgodę.

Uwaga! Jeśli nasze zgłoszenie dotyczy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3 w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, powinniśmy zgłosić się do urzędu po dziennik budowy

Ile zapłacimy

Złożenie zgłoszenia budowy lub robót budowlanych jest bezpłatne. Dodatkowe opłaty poniesiemy jedynie w sytuacji, gdy sprawę załatwiać będziemy za pośrednictwem pełnomocnika.

Ile będziemy czekać

Ustawodawca przewiduje, że urząd ma 21 dni (od dnia złożenia zgłoszenia) na wydanie ewentualnego sprzeciwu (w formie decyzji administracyjnej) wobec naszego zgłoszenia. Jeśli tego nie uczyni, po upływie tego terminu możemy przystąpić do realizacji inwestycji.

Uwaga! Termin 21-dniowy liczony jest od złożenia kompletnego zgłoszenia. Zatem, jeśli zgłoszenie było uzupełniane, to termin liczony jest od daty tego uzupełnienia lub od upływu terminu wskazanego w postanowieniu o uzupełnieniu zgłoszenia.

Urząd może, przed upływem terminu 21 dni, wydać nam z urzędu zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do złożonego zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych. Po wydaniu takiego zaświadczenia urząd nie może już wnieść sprzeciwu. Zatem, jeśli otrzymamy takie zaświadczenie, możemy rozpocząć budowę.

Uwaga! Urząd nie ma obowiązku doręczania nam decyzji o sprzeciwie. Wystarczy, że decyzję taką nada na poczcie albo wprowadzi do systemu informatycznego, za pomocą którego zostanie ona wysłana elektronicznie. Warto zatem, po upływie terminu 21 dni osobiście zadzwonić do urzędu i dowiedzieć się, czy nasze zgłoszenie zostało przyjęte.

Kiedy i jak możemy się odwołać od decyzji urzędu

Od decyzji o sprzeciwie na wykonanie robót budowlanych zawartych w zgłoszeniu możemy się odwołać do organu wyższej instancji. Organem takim jest:

 • urząd wojewódzki – jeśli zgłoszenie składaliśmy do starostwa albo urzędu miasta na prawach powiatu lub
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego – jeśli zgłoszenie składaliśmy do urzędu wojewódzkiego.

Odwołanie takie składamy za pośrednictwem urzędu, który wydał naszą decyzję. Powinniśmy to uczynić w terminie 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji.

Uwaga! Osoby trzecie niebędące wnioskodawcą, które są przeciwne planowanej przez nas inwestycji określonej w zgłoszeniu (np. nasi sąsiedzi), mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu naprawczym w nadzorze budowlanym. Wynika z orzecznictwa sądowego, m.in.: wyroku NSA z 14 kwietnia 2010 r. (sygn. akt II OSK 665/09) oraz wyroku WSA w Warszawie z 12 kwietnia 2017 r. (sygn. akt VII SA/Wa 1403/16).

Wzory i formularze do pobrania

Podstawa prawna:

ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r, poz. 1186 ze zm.), ustawa z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 868 ze zm.),rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. z 2016 r. poz. 1493 ze zm.).rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 963 ze zm.).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE