Dziennik budowy domu - gdzie kupić, wpisy, prowadzenie dziennika

2022-03-29 8:00
Formalności budowlane
Autor: archiwum muratordom

Dziennik budowy domu to dokument urzędowy, który musi się znajdować na prawie każdej budowie. Wpisy w dzienniku budowy rejestrują przebieg robót budowlanych. Dowiedz się, kto wydaje dziennik budowy. Kto odpowiada za wpisy i co może zrobić inwestor, jeśli jego dziennik budowy zaginął? Czy dla tej samej inwestycji należy wystąpić o nowy dziennik budowy, czy może ubiegać się o uzyskanie duplikatu poprzedniego?

Kiedy decyzja o pozwoleniu na budowę się uprawomocni albo minie termin na wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia, możemy odebrać dwa egzemplarze ostemplowanego projektu budowlanego (trzeci egzemplarz trafia do nadzoru budowlanego, a ostatni pozostaje w starostwie). W urzędzie otrzymamy również opieczętowany dziennik budowy (za opłatą rzędu kilkunastu złotych). Za prowadzenie i przechowywanie dziennika budowy będzie odpowiadał kierownik budowy. Powinniśmy jednak kontrolować, czy dziennik budowy jest rzetelnie i systematycznie prowadzony, bo dokument ten może mieć duże znaczenie w razie sporu z wykonawcą robót. Dziennik budowy musi się stale znajdować na terenie budowy, a jednocześnie być zabezpieczony przed zniszczeniem lub kradzieżą.

Spis treści

 1. Co to jest dziennik budowy i kiedy trzeba go prowadzić?
 2. Kto wydaje dziennik budowy
 3. Dziennik budowy wpisy - kto prowadzi dziennik?
 4. Co zrobić, gdy zginie dziennik budowy
 5. Jak prowadzić dziennik budowy
 6. Tytułowa strona dziennika budowy
 7. Pierwsza strona dziennika budowy
 8. SPRAWDŹ: wzory i formularze do pobrania

Co to jest dziennik budowy i kiedy trzeba go prowadzić?

Zgodnie z art. 45 § 1 prawa budowlanego, dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania takich robót, które dokumentowane są w formie wpisów, a mają znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu. Dziennik budowy należy prowadzić odrębnie dla każdego obiektu budowlanego wymagającego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia.

Przeczytaj też:

Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę >>>

Kto wydaje dziennik budowy

Co do zasady dziennik budowy wydawany jest odpłatnie przez właściwy organ w terminie trzech dni, licząc od dnia, w którym pozwolenie na budowę stało się ostateczne lub inwestor nabył prawo do wykonywania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia. Jeszcze przed rozpoczęciem robót budowlanych, we wspomnianym dokumencie należy dokonać wpisu osób, którym zostały powierzone: kierownictwo, nadzór oraz sprawowanie pieczy nad kontrolą techniczną takich prac. Osoby te potwierdzają przyjęcie powierzonych im zadań i funkcji swoimi podpisami oraz datą zapoznania się z treścią dokumentu. (Dziennik budowy można również zakupić w księgarni lub kupić razem z projektem gotowym np. z kolekcji Murator Projekty, są one akceptowane i bezpłatnie stemplowane w większości urzędów - przyp. red.)

Dziennik powinien posiadać:

 • format A-4,
 • ponumerowane strony,
 • zabezpieczenie przed zdekompletowaniem - strony dziennika przeznaczone do wpisów są podwójne, składają się na nie oryginał i kopia z perforacją umożliwiającą łatwe jej wyrywanie,
 • pieczęcie właściwego organu na poszczególnych stronach dziennika.

Dziennik budowy wpisy - kto prowadzi dziennik?

Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy, kierownik robót budowlanych, osoby wykonujące czynności geodezyjne w obrębie terenu budowy oraz pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów, które w ramach dokonywanych czynności kontrolnych sprawdzają, czy na danej budowie przestrzegane są odpowiednie przepisy. Sama procedura wydawania dziennika budowy oraz sposób jego właściwego prowadzenia zostają określone, w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Warto wiedzieć

Co zrobić, gdy zginie dziennik budowy

Niestety, ani w prawie budowlanym, ani w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku (z późn. zm.), inwestor nie znajdzie odpowiedzi na pytanie, co robić w sytuacji, gdy zaginie dziennik budowy. Ustawodawca nie uwzględnił również możliwości ubiegania się o uzyskanie duplikatu takiego dokumentu. Jedynym rozwiązaniem pozostaje więc wystąpienie o uzyskanie nowego dziennika dla tej samej inwestycji.

Kierownik budowy - czy jest potrzebny?

Zobacz też: Brak dziennika budowy. Jak zalegalizować budowę?

Jak prowadzić dziennik budowy

Należy pamiętać, że rozporządzenie ministra daje konkretne wytyczne dotyczące samego dokonywania wpisów w dzienniku budowy. Zgodnie z paragrafem drugim wspomnianego aktu, dziennik budowy musi być prowadzony w taki sposób, aby z dokonywanych w nim wpisów bezpośrednio wynikała kolejność zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót budowlanych. Ponadto wpisy w dzienniku budowy winny być dokonywane w sposób trwały i czytelny na oryginałach i kopiach stron, w porządku chronologicznym, co ma uniemożliwić osobom do tego uprawnionym dokonania jakichkolwiek późniejszych uzupełnień (wszelkie korekty natomiast, wraz z właściwym uzasadnieniem dla ich poczynienia, również wprowadzane są w formie wpisów).

A więc dokonywanie wpisów w dzienniku budowy powinno odbywać się na bieżąco. Jest to równoznaczne z faktem, że dziennika budowy nie będzie można uzupełniać wstecz. W konsekwencji uzyskanie nowego dziennika budowy może wcale nie oznaczać końca kłopotów dla inwestora. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego będzie bowiem mógł w czasie oddawania obiektu budowlanego do użytkowania, poprowadzić odrębne postępowanie celem wyjaśnienia wątpliwości w przebiegu prac, które nie mogły być przecież udokumentowane, ze względu na zakaz uzupełniania dziennika budowy wstecz.

Tytułowa strona dziennika budowy

Tytułowa strona dziennika budowy powinna zawierać:

 • numer, datę wydania oraz liczbę stron dziennika,
 • imię i nazwisko lub nazwę (firmę) inwestora,
 • rodzaj i adres budowy, rozbiórki lub montażu; w przypadku braku adresu należy podać jednostkę ewidencyjną, obręb ewidencyjny i nr działki ewidencyjnej lub identyfikator działki ewidencyjnej, na której zlokalizowany jest obiekt budowlany,
 • numer i datę wydania pozwolenia na budowę albo numer i datę dokonania zgłoszenia, albo numer i datę wydania decyzji,
 • pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialności określonej w art. 93 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane.

Pierwsza strona dziennika budowy

Na pierwszej stronie dziennika budowy powinniśmy zamieścić:

 • imię i nazwisko lub firmę wykonawcy albo wykonawców,
 • imiona i nazwiska osób pełniących funkcje kierownika budowy lub kierownika robót,
 • imiona i nazwiska osób sprawujących nadzór autorski i inwestorski a także ich specjalności i numery uprawnień budowlanych.

Osoby te potwierdzają podpisem i datą przyjęcie powierzonych im obowiązków.

Na kolejnych stronach dziennika budowy dokonujemy wpisów dotyczących przebiegu robót budowlanych, a każdy wpis oznaczamy datą i podpisem osoby dokonującej wpisu, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje, a w przypadku osoby wykonującej czynności geodezyjne na terenie budowy podaje się również numer i zakres posiadanych uprawnień zawodowych. Wpisów w dzienniku należy dokonywać w sposób trwały i czytelny na oryginałach i kopiach stron. Powinniśmy zamieszczać je w porządku chronologicznym, w sposób uniemożliwiający dokonanie uzupełnień. Jeśli zajdzie konieczność wprowadzenia poprawek do dokonanych już wpisów, niewłaściwy tekst skreślamy w sposób umożliwiający jego odczytanie i wprowadzamy właściwą treść, z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Pod każdym wpisem w dzienniku osoba, której dotyczy wpis, potwierdza podpisem i datą zapoznanie się z jego treścią, natomiast odmowę potwierdzenia dokonujący wpisu stwierdza adnotacją.

Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych nastąpi zmiana kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawującego nadzór autorski, dokonujemy w dzienniku wpisu określającego stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiórki lub montażu. Wpis ten potwierdzamy datą i podpisami osoby przekazującej i osoby przejmującej obowiązki.  

Do dziennika budowy należy załączać protokoły związane z budową lub sporządzone w trakcie wykonywania robót budowlanych.

Ważne! Należy dopilnować, by dziennik budowy znajdował się na stałe na terenie budowy i był dostępny dla osób upoważnionych.

SPRAWDŹ: wzory i formularze do pobrania

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE