Dziennik budowy domu: gdzie kupić, wpisy, prowadzenie dziennika

2021-01-14 13:26 Saveinvest
Formalności budowlane
Autor: archiwum muratordom

Dziennik budowy domu to dokument urzędowy, który musi się znajdować na prawie każdej budowie. Wpisy w dzienniku budowy rejestrują przebieg robót budowlanych. Dowiedz się, kto wydaje dziennik budowy. Kto odpowiada za wpisy i co może zrobić inwestor, jeśli jego dziennik budowy zaginął? Czy dla tej samej inwestycji należy wystąpić o nowy dziennik budowy, czy może ubiegać się o uzyskanie duplikatu poprzedniego?

Kiedy decyzja o pozwoleniu na budowę się uprawomocni albo minie termin na wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia, możemy odebrać dwa egzemplarze ostemplowanego projektu budowlanego (trzeci egzemplarz trafia do nadzoru budowlanego, a ostatni pozostaje w starostwie). W urzędzie otrzymamy również opieczętowany dziennik budowy (za opłatą rzędu kilkunastu złotych). Za prowadzenie i przechowywanie dziennika budowy będzie odpowiadał kierownik budowy. Powinniśmy jednak kontrolować, czy dziennik budowy jest rzetelnie i systematycznie prowadzony, bo dokument ten może mieć duże znaczenie w razie sporu z wykonawcą robót. Dziennik budowy musi się stale znajdować na terenie budowy, a jednocześnie być zabezpieczony przed zniszczeniem lub kradzieżą.

Co to jest dziennik budowy i kiedy trzeba go prowadzić?

Zgodnie z art. 45 § 1 prawa budowlanego, dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania takich robót, które dokumentowane są w formie wpisów, a mają znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu. Dziennik budowy należy prowadzić odrębnie dla każdego obiektu budowlanego wymagającego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia.

Przeczytaj też:

Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę >>>

Kto wydaje dziennik budowy?

Co do zasady dziennik budowy wydawany jest odpłatnie przez właściwy organ w terminie trzech dni, licząc od dnia, w którym pozwolenie na budowę stało się ostateczne lub inwestor nabył prawo do wykonywania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia. Jeszcze przed rozpoczęciem robót budowlanych, we wspomnianym dokumencie należy dokonać wpisu osób, którym zostały powierzone: kierownictwo, nadzór oraz sprawowanie pieczy nad kontrolą techniczną takich prac. Osoby te potwierdzają przyjęcie powierzonych im zadań i funkcji swoimi podpisami oraz datą zapoznania się z treścią dokumentu. (Dziennik budowy można również zakupić w księgarni lub kupić razem z projektem gotowym np. z kolekcji Murator Projekty, są one akceptowane i bezpłatnie stemplowane w większości urzędów - przyp. red.)

Dziennik budowy wpisy: kto prowadzi dziennik?

Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy, kierownik robót budowlanych, osoby wykonujące czynności geodezyjne w obrębie terenu budowy oraz pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów, które w ramach dokonywanych czynności kontrolnych sprawdzają, czy na danej budowie przestrzegane są odpowiednie przepisy. Sama procedura wydawania dziennika budowy oraz sposób jego właściwego prowadzenia zostają określone, w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Warto wiedzieć

Co zrobić, gdy zginie dziennik budowy?

Niestety, ani w prawie budowlanym, ani w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku (z późn. zm.), inwestor nie znajdzie odpowiedzi na pytanie, co robić w sytuacji, gdy zaginie dziennik budowy. Ustawodawca nie uwzględnił również możliwości ubiegania się o uzyskanie duplikatu takiego dokumentu. Jedynym rozwiązaniem pozostaje więc wystąpienie o uzyskanie nowego dziennika dla tej samej inwestycji.

Zobacz też: Brak dziennika budowy. Jak zalegalizować budowę?

Kierownik budowy - poprowadzi dziennik budowy, zrobi kosztorys

Jak prowadzić dziennik budowy?

Należy pamiętać, że rozporządzenie ministra daje bardzo konkretne wytyczne dotyczące samego dokonywania wpisów w dzienniku budowy. Zgodnie z paragrafem drugim wspomnianego aktu, dziennik budowy musi być prowadzony w taki sposób, aby z dokonywanych w nim wpisów bezpośrednio wynikała kolejność zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót budowlanych. Ponadto wpisy w dzienniku budowy winny być dokonywane w sposób trwały i czytelny na oryginałach i kopiach stron, w porządku chronologicznym, co ma uniemożliwić osobom do tego uprawnionym dokonania jakichkolwiek późniejszych uzupełnień (wszelkie korekty natomiast, wraz z właściwym uzasadnieniem dla ich poczynienia, również wprowadzane są w formie wpisów).

A więc dokonywanie wpisów w dzienniku budowy powinno odbywać się na bieżąco. Jest to równoznaczne z faktem, że dziennika budowy nie będzie można uzupełniać wstecz. W konsekwencji uzyskanie nowego dziennika budowy może wcale nie oznaczać końca kłopotów dla inwestora. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego będzie bowiem mógł w czasie oddawania obiektu budowlanego do użytkowania, poprowadzić odrębne postępowanie celem wyjaśnienia wątpliwości w przebiegu prac, które nie mogły być przecież udokumentowane, ze względu na zakaz uzupełniania dziennika budowy wstecz.

Dziennik budowy wpisy:

  • Na pierwszej stronie dziennika budowy inwestor wpisuje imię i nazwisko lub nazwę (firmy) wykonawcy lub wykonawców oraz osób sprawujących kierownictwo budowy i robót budowlanych, nadzór autorski i inwestorski, podając ich specjalności i numery uprawnień budowlanych. Wymienione osoby potwierdzają podpisem i datą przyjęcie powierzonych im obowiązków.
  • Na kolejnych stronach dziennika budowy upoważnione osoby dokonują wpisów dotyczących przebiegu robót. Każdy wpis opatrzony jest datą i podpisem osoby z podaniem imienia, nazwiska, funkcji i nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje.

SPRAWDŹ: wzory i formularze do pobrania

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE