Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego: wzór wniosku

2020-02-17 11:38
pozwolenie na użytkowanie
Autor: Gettyimages

W przypadku nowych obiektów użyteczności publicznej czy budynków wielorodzinnych konieczne będzie pozwolenie na użytkowanie budynku. Warto wiedzieć, kiedy konkretnie konieczne jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i jak to zrobić, ponieważ za przystąpienie do użytkowania bez wymaganego pozwolenia grożą wysokie kary finansowe.

Aby przystąpić do użytkowania zwykłego domu jednorodzinnego czy niewielkiego budynku, takiego jak dom letniskowy, budynek gospodarczy, czy garaż do dwóch stanowisk włącznie będziemy musieli dokonać jedynie zgłoszenia zakończenia budowy. Natomiast w przypadku nowych obiektów użyteczności publicznej czy budynków wielorodzinnych konieczne będzie pozwolenie na użytkowanie budynku.

Kiedy konieczne jest pozwolenie na użytkowanie? Kategorie obiektów budowlanych

Ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie musimy uzyskać w przypadku, gdy dla obiektu wydano pozwolenie na budowę oraz zalicza się on do kategorii V, IX-XVI, XX, XXVIII-XXX – oraz niektórych obiektów budowlanych należących do kategorii XVII, XVIII, XXII, XXIV oraz XXVII. Wykaz kategorii zawarty został w załączniku do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).

Kategorie obiektów budowlanych, które wymagają pozwolenia na użytkowanie:

 • kategoria V - obiekty sportowe i rekreacji, np. stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie;
 • kategoria IX - budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, kluby dziecięce, internaty, domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych;
 • kategoria X - budynki kultu religijnego, jak: kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria;
 • kategoria XI - budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze;
 • kategoria XII - budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, terenowej administracji rządowej i samorządowej, sądów i trybunałów, więzień i domów poprawczych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych oraz obiekty budowlane Sił Zbrojnych;
 • kategoria XIII - pozostałe budynki mieszkalne;
 • kategoria XIV - budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne;
 • kategoria XV - budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny;
 • kategoria XVI - budynki biurowe i konferencyjne;
 • kategoria XVII - budynki handlu, gastronomii i usług, jak: sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, budynki dworcowe, garaże powyżej 5 stanowisk;
 • kategoria XVIII – budynki przemysłowe, jak: budynki produkcyjne, służące energetyce, montownie, wytwórnie, rzeźnie;
 • kategoria XX - stacje paliw;
 • kategoria XXII - składowiska odpadów(w przypadku zamiaru przystąpienia do użytkowania: placów składowych, postojowych oraz parkingów wystarczy złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy);
 • kategoria XXIV - obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe;
 • kategoria XXVII - budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, syfony, kanały, śluzy żeglowne;
 • kategoria XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele;
 • kategoria XXIX - wolno stojące kominy i maszty oraz części budowlane elektrowni wiatrowych;
 • kategoria XXX - obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków.

Ważne!

Informacja o tym, czy nasza inwestycja wymaga pozwolenia na użytkowanie powinna znajdować się w pozwoleniu na budowę obiektu. Należy być jednak ostrożnym, bo choć jest to niezbędny elementem każdej decyzji o pozwoleniu na budowę, może się zdarzyć, że z jakiegoś powodu organ jej nie zamieści. To zaś nie zwalnia nas z obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego składamy do powiatowego lub wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego właściwego ze względu na położenie naszej nieruchomości. Jeżeli pozwolenie na budowę wydało nam starostwo (albo urząd miasta na prawach powiatu) to wniosek o pozwolenie na użytkowanie składamy do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego. Natomiast, jeśli nasze pozwolenie na budowę wydał urząd wojewódzki, to wniosek o pozwolenie na użytkowanie składamy do wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego.

Możemy to zrobić osobiście - podczas wizyty w urzędzie bądź w formie listownej. Wniosek o pozwolenie na użytkowanie należy złożyć to przed przystąpieniem do użytkowania obiektu, ponieważ za rozpoczęcie użytkowania bez uzyskania pozwolenia grożą wysokie kary finansowe.

Wzór wniosku
wzór wniosku

Autor: Murator

Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

Przedstawiamy, jak wygląda wzór wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego i jak go wypełnić: zobacz wypełniony wzór do pobrania w PDF >>>

Pozwolenie na użytkowanie części obiektu

Jeśli zechcemy przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego jeszcze przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych, składamy wniosek o pozwolenie na użytkowanie części obiektu. Jest to tzw. odbiór częściowy. Dotyczy to również odbioru częściowego obiektu budowlanego, którego użytkowanie w całości wymaga zawiadomienia o zakończeniu budowy, np. budynek mieszkalny jednorodzinny.

Legalizacja samowoli budowlanej i postępowanie naprawcze

Pozwolenie na użytkowanie musimy tez uzyskać w przypadku, gdy obowiązek taki wynika z otrzymanej przez nas:

 • decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót
 • decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego (wydawanej jeśli już zakończyłeś budowę).

Decyzje te wydawane są po legalizacji samowolnie zrealizowanych obiektów budowlanych (art. 49 ust. 5 upb) albo po postępowaniu naprawczym (art. 51 ust. 4 upb). W przypadku postępowania naprawczego nie musimy uzyskiwać pozwolenia na użytkowanie, jeśli wykonaliśmy roboty budowlane inne niż budowa bądź przebudowa obiektu budowlanego lub jego części.

Pozwolenie na użytkowanie zamiast zawiadomienia o zakończeniu budowy

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie możemy złożyć w zastępstwie zawiadomienia o zakończeniu budowy. Nie musimy przy tym podawać powodu swojej decyzji.

SPRAWDŹ: wzory i formularze do pobrania

Zawiadomienie PIS i PSP

Zanim złożymy wniosek o pozwolenie na użytkowanie, powinniśmy jeszcze zawiadomić o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania:

 • Państwową Inspekcję Sanitarną (dalej: PIS)
 • Państwową Straż Pożarną (dalej PSP)

Obie służby powinny w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia zająć stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Jeśli tego nie uczynią we wskazanym terminie, możemy uznać to za brak sprzeciwu lub uwag. W takiej sytuacji należy sporządzić oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony PIS i PSP i dołączyć je do wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

Kara za użytkowanie obiektu bez pozwolenia na użytkowanie

Za przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego bez decyzji o pozwoleniu na użytkowanie grożą wysokie kary. Wymierza je nadzór budowlany. Wysokość kary wynosi dziesięciokrotność iloczynu stawki opłaty (s = 500 zł), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w). Kategoria obiektów, współczynnik kategorii obiektu oraz współczynnik wielkości obiektu określona została w załączniku do upb.

Wysokość kary zależy od kategorii obiektu i jego wielkości. Oblicza się ją wg wzoru:

5 000 zł x współczynnik kategorii obiektu budowlanego (k) x współczynnik wielkości obiektu budowlanego (w).

Przykład:

Inwestor X wybudował pawilon o kubaturze 3000 m3 i rozpoczął w nim działalność handlową nie uzyskawszy wcześniej pozwolenia na użytkowanie. Współczynnik (k) dla obiektu handlowego wynosi 15, natomiast współczynnik wielkości (w) dla obiektów w przedziale powyżej 2500 m3 do 5000 m3 wynosi 1,5. W takim przypadku na inwestora nałożona zostanie kara w  wysokości 112 000 zł (5000 zł x 15 x 1,5).

Kara naliczana jest za każdą stwierdzoną nieprawidłowość. Należy uregulować ją w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia. Możemy to zrobić w kasie właściwego urzędu wojewódzkiego lub wpłacić na rachunek bankowy tego urzędu.

Ważne! W przypadku nieuiszczenia kary w terminie, zostanie ona ściągnięta w postępowaniu egzekucyjnym przeprowadzanym przez wojewodę.

Nałożenie kary skutkuje wydaniem decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia na użytkowanie. W takiej sytuacji nadzór budowlany rozpocznie postępowanie naprawcze zgodnie z art. 51 upb.

Co należy dołączyć do wniosku o pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

Do wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego dołączamy:

1.  Dziennik budowy (oryginał) – należy pamiętać, aby kierownik budowy dokonał w dzienniku wpisu o zgłoszeniu obiektu do odbioru;

2. Oświadczenie o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami wraz z informacją o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1935 ze zm.);

3. Oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy - oświadczenie wydaje kierownik budowy, powinno ono obejmować również drogi, ulice, sąsiednie nieruchomości, budynki lub lokale – w razie korzystania z nich w trakcie robót;

4. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych - jest konieczne w sytuacji, gdy eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od odpowiedniego zagospodarowania terenów przyległych;

5. Protokoły badań i sprawdzeń (kserokopia) - np. protokół kominiarski - roczny;

6. Dokumentacja geodezyjna (oryginał) - zawiera wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu;

7. Potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy (ksero) – prąd, woda, kanalizacja (protokoły lub umowy o dostarczanie mediów); odbiór przyłączy powinien być potwierdzony przez gestorów sieci, np. gazowej, ciepłowniczej lub wodno-kanalizacyjnej;

8. Zaświadczenie potwierdzające spełnienie warunku nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy zrealizowanej inwestycji uzupełniającej – dołączamy je w przypadku, gdy inwestycja realizowana jest na podstawie umowy urbanistycznej, zaświadczenie wydawane jest przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na podstawie art. 37i ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.); jeżeli inwestycja uzupełniająca stanowi część naszego obiektu budowlanego, to warunkiem przystąpienia do użytkowania obiektów budowlanych stanowiących inwestycję główną będzie zakończenie robót budowlanych dotyczących inwestycji uzupełniającej;

9. Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej na rozpoczęcie użytkowania;

10. Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Straży Pożarnej na rozpoczęcie użytkowania;

11. Wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uzasadnienie zarządcy drogi - w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej (art. 24l ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.);

12. Kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis – dołączamy je w przypadku, gdy podczas wykonywanych robót wprowadzone zostały zmiany nieodstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę; w takim przypadku oświadczenie o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony;

13. Dowód wniesienia opłaty skarbowej - jeśli nie chcemy przekazać nadzorowi budowlanemu oryginału dowodu uiszczenia opłaty skarbowej, możemy zażądać jego zwrotu - nadzór na złożonym przez nas wniosku dokona wówczas adnotacji o uregulowaniu opłaty, a nam zwróci dowód uiszczenia opłaty;

14. Dokument stwierdzający pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych (wypis) – jeżeli ustanowiliśmy pełnomocnika do działania w naszym imieniu;

15. Dowód zapłacenia opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika.

Jeśli wniosek o pozwolenie na użytkowanie dotyczy budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną to kierownik budowy w oświadczeniu o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę zamieszcza informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali użytkowych. Powinna ona być obliczona zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Braki we wniosku o pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

Organ nadzoru budowlanego sprawdzi kompletność i poprawność złożonej przez nas dokumentacji. Jeśli wniosek okaże się niekompletny lub będzie miał braki, nadzór budowlany wezwie nas do ich uzupełnienia w określonym terminie. Jeżeli nie uczynimy tego we wskazanym czasie, organ odmówi wydania nam pozwolenia na użytkowanie i zostanie wszczęte postępowanie naprawcze w trybie art. 51 upb.

Natomiast w przypadku, gdy nie uiścimy opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na użytkowanie lub za pełnomocnictwo, organ wyznaczy nam termin na jej wniesienie. Będzie to od 7 do 14 dni. Jeśli nie zapłacimy w wyznaczonym terminie, organ zwróci nam wniosek bez rozpatrzenia.

Kontrola obiektu

W terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku lub jego uzupełnienia nadzór zawiadomi nas o planowanej obowiązkowej kontroli naszego obiektu. Kontrolę taką przeprowadza upoważniony i mający odpowiednie uprawnienia budowlane pracownik nadzoru budowlanego. Powinna ona odbyć się w  ciągu 21 dni od złożenia wniosku (albo od dnia jego uzupełnienia).

Jako inwestor mamy obowiązek w wyznaczonym terminie uczestniczyć w kontroli. Obecny powinien być również nasz kierownik budowy. W trakcie kontroli organ sprawdzać będzie:

 • zgodność obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu;
 • zgodność obiektu budowlanego z zatwierdzonym projektem architektoniczno-budowlanym, w zakresie:
  - charakterystycznych parametrów technicznych, tj. kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji
  - wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego obiektu budowlanego
  - geometrii dachów (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych)
  - wykonania urządzeń budowlanych
  - zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem
 • możliwości korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne i starsze w budynkach użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych wielorodzinnych;
 • wyroby budowlane szczególnie istotne dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego;
 • wykonanie obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania lub tymczasowych obiektów budowlanych – jeśli urząd nakazał ci to w pozwoleniu na budowę i upłynął termin rozbiórki określony w pozwoleniu;
 • uporządkowanie terenu budowy.

Po przeprowadzonej kontroli organ sporządzi protokół w 3 egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekazany zostanie nam, drugi organowi nadzoru budowlanego wyższego stopnia, a trzeci pozostaje w aktach.

Ważne! Protokół pokontrolny mamy obowiązek przechowywać przez cały okres istnienia obiektu budowlanego.

Jeżeli zakończy się pomyślnie, organ budowlany wyda nam decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Jednocześnie powinien nam zwrócić oryginał dziennika budowy, protokoły badań i sprawdzeń oraz dokumentację geodezyjną.

O czym jeszcze powinniśmy pamiętać?

Organ nadzorczy może dokonać odbioru obiektu budowlanego pomimo niewykonania części robót budowlanych lub wykończeniowych (pod warunkiem, że nie są to instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska). W wydanej decyzji nadzór może podać nam termin wykonania tych robót.

Ponadto w decyzji o pozwoleniu na użytkowanie organ może określić warunki użytkowania obiektu budowlanego, bądź uzależnić użytkowanie od wykonania przez nas określonych robót budowlanych w wyznaczonym terminie.

Ważne! Mamy obowiązek zawiadomić organ nadzoru o zakończeniu robót, których wykonanie zlecił nam w decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Ile kosztuje wniosek o pozwoleniu na użytkowanie budynku

Przy składaniu wniosku o pozwoleniu na użytkowanie musimy wnieść opłatę skarbową za wydanie decyzji. Jej wysokość zależy od rodzaju oddawanej do użytkowania inwestycji. Opłata wynosi 25% stawki opłaty, którą płaci się za pozwolenie na budowę. Zatem opłaty za wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wynoszą:

 • dla budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna – 0,25 zł za każdy m² powierzchni użytkowej, jednak nie więcej niż 134,75 zł
 • dla budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 3,50 zł
 • dla innego budynku – 12 zł
 • dla studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 5 zł
 • dla budowli związanych z produkcją rolną – 28 zł
 • dla sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi o dł. powyżej 1 km – 535,75 zł
 • dla sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi o dł. poniżej 1 km – 26,25 zł
 • dla innych budowli – 38,75 zł
 • dla urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 22,75 zł
 • Jeśli pozwolenie na użytkowanie dotyczy przebudowy albo remontu, zapłacimy 50% tych kwot.

Opłaty skarbowej nie musimy wnosić w przypadku użytkowania dotyczącego:

 • budowy lub przebudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności powodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
 • budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,
 • budynków budownictwa mieszkaniowego.

Jeśli wniosek dotyczy pozwolenia na użytkowanie budynku o funkcji mieszanej (np. mieszkalna oraz usługowa), to przy obliczaniu wysokości opłaty nie uwzględniamy powierzchni części mieszkalnej w tym budynku. Gdy pozwolenie na użytkowanie obejmuje więcej niż jeden obiekt budowlany, sumujemy opłaty za każdy obiekt.

Ważne! Z opłaty skarbowej zwolnione są organizacje pożytku publicznego, jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Opłatę skarbową wnosimy na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składamy wniosek o pozwolenie na użytkowanie (numer konta można znaleźć na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: Inwestor, który składa wniosek do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Poznańskiego, opłatę za wniosek o pozwolenie na użytkowanie powinien zapłacić na konto Urzędu Miasta Poznania.

Pełnomocnictwo

Jeśli ustanowiliśmy pełnomocnika do działania w naszym imieniu, musimy wnieść dodatkowo opłatę za udzielenie pełnomocnictwa. Nie zapłacimy jedynie za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł.

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo należy wpłacić na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składamy pełnomocnictwo (numer konta znaleźć można na stronie urzędu miasta lub gminy).

Odwołanie od decyzji w zakresie pozwolenia na użytkowanie

Na wydanie decyzji w zakresie pozwolenia na użytkowania poczekamy około miesiąca. Termin ten może zostać wydłużony do 2 miesięcy. O przedłużeniu terminu organ powinien poinformować nas na piśmie. Od decyzji w zakresie pozwolenia na użytkowanie możemy się odwołać. Odwołanie składamy do:

 • wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego – jeśli decyzję w pierwszej instancji wydał nam powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,
 • Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego – jeśli decyzję w pierwszej instancji wydał nam wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.

Odwołanie składamy za pośrednictwem tego nadzoru budowlanego, który wydał nam decyzję w sprawie pozwolenia na użytkowanie. Powinniśmy to zrobić w terminie 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie może złożyć wyłącznie inwestor.

Zażalenie na postanowienie wydane po kontroli obiektu

Możemy też złożyć zażalenie na postanowienie nakładające na nas karę za nieprawidłowości wykazane w protokole sporządzonym po obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego. Mamy na to 7 dni – licząc od dnia otrzymania postanowienia. Postępowanie dotyczące zażalenia prowadzi organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia (analogicznie jak w przypadku odwołania od decyzji). Zażalenie składamy za pośrednictwem nadzoru budowlanego, który wydał nam postanowienie.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1935 ze zm.).
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE