Zgłoszenie przebudowy domu: wzór zgłoszenia

2022-08-16 17:29
Przebudowa dachu
Autor: Piotr Mastalerz Przebudowa dachu

Aby wiedzieć, kiedy przebudowa budynku wymaga pozwolenia, a kiedy zgłoszenia, a także czy można przebudować obiekt budowlany bez żadnych formalności, należy poznać i zrozumieć pojęcie przebudowy. Ma to bardzo istotne znaczenie, ponieważ od tego, czy prawidłowo zakwalifikujemy roboty, zależy dalszy sposób postępowania.

Czym jest przebudowa? Zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.

Ważne! Przebudowa budynku ma miejsce, gdy zmieniają się jego parametry użytkowe lub techniczne, ale nie zmienia się: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość, liczba kondygnacji.

Pojęcia parametrów użytkowych i technicznych nie zostały zdefiniowane w przepisach prawa, dlatego należy sięgnąć tu do orzecznictwa.

Przebudowa domu. Orzecznictwo w sprawie przebudowy

„Dla uznania, że doszło do przebudowy obiektu budowlanego w świetle art. 3 pkt 7a prawa budowlanego istotne jest ustalenie, że miała miejsce zmiana jego parametrów użytkowych lub technicznych. Jednocześnie ustawodawca nie wyjaśnia, co należy rozumieć przez parametry użytkowe i techniczne. Nie ulega jednak wątpliwości, że skoro przepis mówi zarówno o parametrach technicznych, jak i użytkowych, to nie chodzi w nim jedynie o wartości techniczne, jak np. obciążenia. Nie może też chodzić o parametry, których zmiana powoduje wyłączenie robót budowlanych poza zakres pojęcia przebudowy, czyli kubatura obiektu budowlanego, powierzchnia jego zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. Z legalnej definicji przebudowy wynika, że przebudową są też takie roboty budowlane, które nie zmieniają parametrów technicznych obiektu budowlanego, takich jak np. występujące w obiekcie obciążenia, ale które powodują zmianę parametrów związanych z jego użytkowaniem.

Wyrok NSA z dnia 19 kwietnia 2016 r. II OSK 1972/14; Legalis

----

Parametrem użytkowym i technicznym będą wszelkie wielkości (wyrażone w jednostkach miary, wagi, nachylenia itd.) elementów użytkowych (np. balkonu, dachu, ściany) i technicznych (np. ciężaru konstrukcji, odporności ppoż.), które występują w przypadku danego obiektu budowlanego. A zatem przebudowa zaliczana do robót budowlanych, w znaczeniu definicji zawartej w prawie budowlanym, obejmuje wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym prac prowadzących wyłącznie do zmian w ramach dotychczasowego układu funkcjonalnego obiektu (np. może dotyczyć elementów konstrukcyjnych).

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 16 listopada 2010 r. II SA/Wr 412/10

----

Przebudowa to takie roboty budowlane, których wynik w żaden sposób nie zmieni bryły obiektu budowlanego. W sytuacji bowiem, gdy nastąpi nawet nieznaczna zmiana bryły obiektu budowlanego, to mamy do czynienia z rozbudową lub nadbudową.

Wyrok WSA w Lublinie z dnia 10 grudnia 2010 r. II SA/Lu 521/10

Przykładowe przebudowy

 • montaż okna połaciowego, wykonanie okna lub drzwi, wymiana okna lub drzwi ze zmianą wielkości otworu, zamurowanie okna lub drzwi – zmieniają się parametry użytkowe budynku,
 • wymiana: konstrukcji dachu, stropów, schodów wewnętrznych – jest to ingerencja w konstrukcję i zmiana parametrów technicznych obiektu.

Przebudową nie będzie natomiast:

Zgłoszenie przebudowy: wzór
zgłoszenie przebudowy screen

Autor: archiwum serwisu

Zgłoszenie przebudowy: wzór wniosku do pobrania

Przedstawiamy, jak wygląda zgłoszenie o rozpoczęciu robót budowlanych związanych z przebudową i jak go wypełnić: zobacz wypełniony wzór do pobrania w PDF >>>

Z orzecznictwa…

Wyburzenie ściany działowej, niebędącej elementem konstrukcyjnym budynku, nie wpływa ani na zmianę parametrów użytkowych, ani technicznych istniejącego obiektu budowlanego. Po wyburzeniu ściany działowej żadne parametry techniczne, czy użytkowe obiektu jakim jest budynek nie powinny ulec zmianie. Dlatego prace dotyczące rozkładu, czy istnienia ścian działowych należy zaliczyć do sfery szeroko pojętego urządzenia wnętrz. Prace takie nie powinny być zaliczane do robót budowlanych.

Wyrok WSA w Krakowie z dnia 12 października 2011 r. II SA/Kr 1239/11

SPRAWDŹ: wzory i formularze do pobrania

Jakie formalności należy załatwić przed przebudową

Jeśli planujemy roboty, które mieszczą się w definicji przebudowy, będziemy musieli zastosować jedną z poniższych procedur.

Ważne! Popisane poniżej procedury zgłaszania przebudowy nie dotyczą obiektów wpisanych do rejestru zabytków (wtedy potrzebne jest pozwolenie) lub znajdujących się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków (wtedy trzeba dokonać zgłoszenia). Ponadto pozwolenia na budowę wymagają także przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko lub obszar Natura 2000.

W myśl art. 29 ust. 2 pkt. 1a i art. 30 prawa budowlanego, pozwolenia ani zgłoszenia nie wymaga m.in. przebudowa wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

Natomiast z art. 29 ust. 2 pkt 1b oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 i art. 30 ust. 4c wynika, że zgłoszenia z projektem wymaga przebudowa przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków. Z tego przepisu wynika, że przebudowa przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych wszystkich domów jednorodzinnych (czyli również tych wolno stojących o obszarze oddziaływania w obrębie „własnej” działki), jeśli nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania – wymaga zgłoszenia z projektem.

Ważne! Jeśli przebudowa domu jednorodzinnego nie dotyczy przegród zewnętrznych ani elementów konstrukcyjnych, nie musimy przeprowadzać żadnych formalności.

Przebudowa na zgłoszenie z projektem

Zgłoszenia z projektem budowlanym wymaga przebudowa: przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków.

Przebudowa na zgłoszenie

Zgłoszenie jest potrzebne w przypadku przebudowy następujących obiektów budowlanych:

1) płyt do składowania obornika – związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej;

2) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o poj. do 25 m³ – związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej;

3) naziemnych silosów na materiały sypkie o poj. do 30 m³ i wysokości nie większej niż 7 m – związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej;

4) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;

5) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat lub przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o pow. zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

6) wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o pow. zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;

7) wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o pow. zabudowy do 35 m2;

8) przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;

9) zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;

10) boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;

11) zjazdów z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatok parkingowych na tych drogach;

12) tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;

13) obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;

14) pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty;uprawiania wędkarstwa i rekreacji;

15) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;

16) sieci:

 • elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
 • wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • cieplnych,
 • gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;

17) podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych;

18) kanalizacji kablowej;

obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów.

Przebudowa bez pozwolenia i bez zgłoszenia

Ani pozwolenia, ani zgłoszenia nie wymaga przebudowa:

1) następujących obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach działki siedliskowej:

 • parterowych budynków gospodarczych o pow. zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m
 • suszarni kontenerowych o pow.zabudowy do 21 m2

2) wiat o pow. zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe.  Łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki

3) altan działkowych i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o pow. zabudowy do 35 m2 oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich (przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2)

4) wiat przystankowych i peronowych,

5) parterowych budynków o pow. zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa

6) wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych,

7)  parkometrów z własnym zasilaniem

8) boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji,

9) miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie,

10) zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach,

11) przepustów o średnicy do 100 cm,

12) gospodarczych obiektów budowlanych o pow. zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa

13) przydomowych basenów i oczek wodnych o pow. do 50 m2

14) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych

15) pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych,

16) telekomunikacyjnych linii kablowych,

17) urządzeń pomiarowych wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:

 • posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych
 • punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych
 • piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł

18) obiektów małej architektury znajdujących się poza miejscami publicznymi,

19) ogrodzeń o wysokości do 2,20 m,

20) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych,

21) znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody,

22) instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych wewnątrz użytkowanego budynku,

23) poligonowych obiektów budowlanych, w szczególności: stanowisk obronnych, przepraw, budowli ziemnych, budowli fortyfikacyjnych, instalacji tymczasowych oraz obiektów kontenerowych, lokalizowanych na terenach zamkniętych wyznaczonych przez Ministra Obrony Narodowej do prowadzenia ćwiczeń wojskowych z wykorzystaniem obozowisk polowych oraz umocnień terenu do pozoracji bezpośredniego prowadzenia walki,

24) urządzeń budowlanych.

Pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia budowy nie wymaga przebudowa budynków innych niż budynki, o których mowa w art. 29 ust. 1 prawa budowlanego, chyba że:

 • przebudowa dotyczy ich przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych, lub
 • ich projekty budowlane wymagają uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE