Wzór zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych i przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego

2020-01-22 16:01
Budowa domu modelowego
Autor: www.muratorprojekty.pl Budowa domu modelowego. Projekt: Szum morza - Murator M141, autor projektu: Ewa Dziewiatkowska

Zakończyliśmy budowę domu i zamierzamy rozpocząć jego użytkowanie. Kiedy będziemy potrzebować pozwolenia na użytkowanie, kiedy wystarczy zawiadomienie o zakończeniu budowy. Jakie formalności należy załatwić, by móc przystąpić do użytkowania wybudowanego domu.

Przed rozpoczęciem użytkowania obiektu budowlanego musimy uzyskać pozwolenie na użytkowanie bądź złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy. Zawiadomienie składamy w przypadku:

 1. obiektu budowlanego wybudowanego na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy,
 2. zrealizowanego/zrealizowanej na podstawie zgłoszenia budowy z projektem budowlanym:
 • wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany,
 • sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej, telekomunikacyjnej, gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa oraz elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy składamy także, jeśli wykonaliśmy roboty budowlane zgodnie z obowiązkiem nałożonym w decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. W pozwoleniu tym nadzór budowlany może nakazać nam wykonanie jeszcze jakichś robót budowlanych, ale w takim przypadku możemy już użytkować wybudowany obiekt.

Ważne! Aby wiedzieć, czy nasza inwestycja wymaga zawiadomienia o zakończeniu budowy wystarczy sprawdzić w decyzji o pozwoleniu na budowę. Informacja ta jest jednym z obowiązkowych elementów każdego pozwolenia na budowę.

Zamiast zawiadomienia o zakończeniu budowy możemy też złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie. Nie trzeba przy tym podawać powodu swojej decyzji.

Wzór zawiadomienia
Wzor zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych

Autor: Murator

Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych: wzór

Przedstawiamy, jak wygląda wzór zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych i jak go wypełnić: zobacz wypełniony wzór do pobrania w PDF >>>

Rozpoczęcie użytkowania obiektu przed zakończeniem budowy

W przypadku gdy zamierzamy dokonać tzw. odbioru częściowego, tj. przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego przed zakończeniem budowy, a nasza inwestycja wymaga zawiadomienia o zakończeniu budowy, konieczne będzie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Jest to tzw. odbiór częściowy.

Zawiadomienie PIS i PSP

W sytuacji gdy projekt budowlany naszego domu wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań higienicznych i zdrowotnych, to zanim złożymy do nadzoru budowlanego zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania, powinniśmy zawiadomić o tym fakcie:

 • Państwową Inspekcję Sanitarną (dalej: PIS)
 • Państwową Straż Pożarną (dalej: PSP)

Zarówno PIS, jak i PSP powinny w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia zająć stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Jeśli tego nie uczynią, możemy uznać, że nie wyraziły sprzeciwu i przystąpić do kolejnych kroków. Należy wówczas sporządzić oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony obu Służb i dołączyć je do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

SPRAWDŹ: wzory i formularze do pobrania

Użytkowanie bez zawiadomienia o zakończeniu budowy: jakie kary?

Jeśli zaczniemy użytkować obiekt bez uzyskania pozwolenia na użytkowanie, bądź zawiadomienia o zakończeniu budowy, grożą nam kary finansowe ze strony nadzoru budowlanego z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu.

Wysokość kar ustalana jest na podstawie wzoru określonego w art. 59 f prawa budowlanego. Wylicza się ją jako iloczyn stawki opłaty, współczynnika kategorii obiektu budowlanego oraz współczynnika wielkości obiektu budowlanego. Stawka opłaty jest wartością stałą i wynosi ona w każdym przypadku 500 zł, natomiast kategorie obiektów, współczynnik kategorii obiektu oraz współczynnik wielkości obiektu określa załącznik do ustawy prawo budowlane.

Dla przykładu w przypadku domu jednorodzinnego za nielegalne użytkowanie grozi kara w wysokości 10 000 zł, natomiast w przypadku domku letniskowego – 5000 zł. Inwestor, który nie dopełnił odpowiednich formalności może zostać obciążony karą nawet kilkukrotnie, ponieważ jest ona wymierzana za przystąpienie do użytkowania, a nie za użytkowanie. Należy zatem liczyć się z tym, że po zapłaceniu kary, mogą nastąpić kolejne kontrole, a wraz z nimi kolejne kary.

Kiedy i gdzie złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy

Zawiadomienie o zakończeniu budowy należy złożyć przed rozpoczęciem użytkowania obiektu budowlanego. Warto zrobić to odpowiednio wcześniej, ponieważ nadzór budowlany ma 14 dni na wyrażenie sprzeciwu odnośnie rozpoczęcia użytkowania obiektu.

Zawiadomienie składamy w wojewódzkim bądź powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego. W większości przypadków będzie to inspektorat powiatowy. Do wojewódzkiego inspektoratu składamy zawiadomienie, wyłącznie w przypadku gdy pozwolenie na budowę wydane było przez urząd wojewódzki lub składaliśmy tam zgłoszenie budowy z projektem budowlanym.

Załączniki do zawiadomienia o zakończeniu budowy

W przypadku domu jednorodzinnego do zawiadomienia powinniśmy dołączyć:

1)  Dziennik budowy - do zawiadomienia dołączamy oryginał dziennika budowy; należy dopilnować, by w dzienniku budowy kierownik budowy dokonał wpisu o zgłoszeniu obiektu do odbioru;

2) Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy - jeżeli zawiadomienie o zakończeniu budowy dotyczy budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, kierownik budowy ma obowiązek w oświadczeniu o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, zamieścić informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych. Wylicza się ją zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935). Oświadczenie takie powinno również obejmować drogi, ulice, sąsiednie nieruchomości, budynki lub lokale – w razie korzystania z nich w trakcie robót;

3) Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych – należy je złożyć, jeśli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od odpowiedniego zagospodarowania terenów przyległych;

4) Protokół badań i sprawdzeń – w tym m.in. protokół kominiarski, protokół z odbioru przyłącza energetycznego i wewnętrznej instalacji elektrycznej, protokół z odbioru przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego wraz ze zbiornikiem na nieczystości ciekłe oraz instalacji gazowej i przyłącza gazowego;

5) Potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy - powinien być potwierdzony przez gestorów (zarządców) sieci, np. gazowej, ciepłowniczej lub wodno-kanalizacyjnej;

6) Dokumentację geodezyjną – powinna zostać przygotowana przez uprawnionego geodetę;

7) Zaświadczenie potwierdzające spełnienie warunku nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy zrealizowanej inwestycji uzupełniającej – należy je dołączyć w przypadku gdy inwestycja realizowana jest na podstawie umowy urbanistycznej. Otrzymamy je w urzędzie miasta lub gminy. Jeżeli inwestycja uzupełniająca stanowi część obiektu budowlanego, to warunkiem przystąpienia do użytkowania obiektów budowlanych stanowiących inwestycję główną będzie zakończenie robót budowlanych dotyczących inwestycji uzupełniającej (art. 37i ust. 1-10 ustawy z dnia 27 marca 2004 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.);

8) Rysunki z projektu budowlanego - jeżeli w trakcie budowy dokonane zostały zmiany nieodstępujące istotnie od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, należy dołączyć kopię rysunków z projektu budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie potrzeby także z opisem). W takim przypadku dołączane oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym powinno zostać potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru (jeżeli takowy został ustanowiony);

9) Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Straży Pożarnej na rozpoczęcie użytkowania – dołączamy tylko w przypadku, gdy dokumenty te są wymagane;

10) Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej na rozpoczęcie użytkowania – dołączamy tylko w przypadku, gdy dokumenty te są wymagane;

11) Dowód zapłacenia opłaty skarbowej – co do zasady (w tym m.in. w przypadku domu jednorodzinnego) nie wnosi się opłaty skarbowej za zawiadomienie o zakończeniu budowy. Wyjątkiem są sytuacje wskazane w załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).

12) Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych;

13) Dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo – jeśli korzystamy z usług pełnomocnika, należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie.

Ponadto do wglądu należy przedłożyć:

 • uprawnienia kierownika budowy;
 • zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego kierownika budowy;
 • decyzję wydaną przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego dot. wpisu do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane kierownika budowy (inspektora nadzoru inwestorskiego);
 • ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę przedmiotowego obiektu budowlanego;
 • zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Sprawdzenie kompletności zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych

Organ nadzorczy sprawdza, czy złożone przez nas dokumenty są kompletne i czy możemy przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego. W razie stwierdzenia jakichś braków w złożonej dokumentacji, organ wezwie nas do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Jeśli tego nie uczynimy, organ wyda decyzję o sprzeciwie wobec zawiadomienia o zakończenia budowy.

W przypadku gdy nasze zawiadomienie jest kompletne, ale nie wnieśliśmy wymaganej opłaty skarbowej za złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy lub za pełnomocnictwo, organ nadzorczy również wyznaczy nam stosowny termin na jej uiszczenie (zazwyczaj od 7 do 14 dni). Jeśli mimo to nie wniesiemy opłaty, organ nadzorczy pozostawi nasze zawiadomienie bez rozpatrzenia. Dodatkowo wszczęte zostanie postępowanie egzekucyjne, które prowadzić będzie właściwy organ podatkowy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta).

Jak wygląda odbiór domu po zakończeniu budowy?

Zgoda na użytkowanie

Po wniesieniu przez nas zawiadomienia o zakończeniu budowy, organ nadzoru budowlanego ma 14 dni na wniesienie ewentualnego sprzeciwu. Jeśli nasze zawiadomienie spełnia wszystkie wymagania, organ przyjmie je w formie tzw. milczącej zgody. Milczenie organu, po upływie terminu na załatwienie sprawy, uznaje się za rozstrzygnięcie uwzględniające w całości żądanie strony.

Bieg 14-dniowego terminu na zgłoszenie sprzeciwu może ulec przerwaniu na skutek wydania postanowienia o wezwaniu inwestora do uzupełnienia dokumentacji, o którym mowa powyżej. W takim przypadku termin ten rozpoczyna swój bieg ponownie, a punktem odniesienia staje się dzień, w którym zastosujemy się do wezwania organu albo dzień, do którego organ - zgodnie z treścią wezwania - mógł na to oczekiwać (w razie braku reakcji z naszej strony).

Organ może z urzędu – przed upływem 14 dni – wydać nam zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Jeśli organ nie wydał takiego zaświadczenia z urzędu – a chcemy uzyskać potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy – powinniśmy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego ten fakt (art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego; tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.). Wniosek składamy do tego samego organu nadzoru budowlanego, do którego składaliśmy zawiadomienie o zakończeniu budowy. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu i uprawnia inwestora do rozpoczęcia użytkowania obiektu.

Ważne! Do użytkowania obiektu budowlanego możemy przystąpić po upływie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, pod warunkiem, że organ nadzoru budowlanego nie wniósł sprzeciwu w tym terminie, albo otrzymaliśmy zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do złożonego zawiadomienia.

Należy zwrócić uwagę, że zwrot "nadzór budowlany wniesie decyzję o sprzeciwie" oznacza, iż organ nadzorczy nie musi w terminie 14 dni doręczyć nam tej decyzji o sprzeciwie. Wystarczy, że nada decyzję na poczcie albo wprowadzi ją do systemu informatycznego, za pomocą którego wyśle decyzję elektronicznie. Najlepiej zatem, po upływie wskazanych 14 dni osobiście skontaktować się z organem nadzorczym (np. telefonicznie) i dowiedzieć, czy możemy już rozpocząć użytkowanie obiektu.

Po zakończeniu postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy, organ nadzorczy ma obowiązek jak najszybciej zwrócić nam:

 • oryginał dziennika budowy
 • protokoły badań i sprawdzeń
 • dokumentację geodezyjną

Odwołanie od decyzji o sprzeciwie wobec zawiadomienia o zakończeniu budowy 

Od decyzji o sprzeciwie wobec zawiadomienia o zakończeniu budowy możemy się odwołać. Odwołanie kierujemy do:

 • wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego – jeśli w I instancji decyzję wydał powiatowy inspektor nadzoru budowlanego
 • Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego – jeśli w I instancji decyzję wydał wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego

Składamy je jednak za pośrednictwem tego organu nadzoru budowlanego, który wydał nam decyzję wnoszącą sprzeciw. Mamy na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji.

Ważne! Odwołanie od decyzji o sprzeciwie wobec zawiadomienia o zakończeniu budowy musimy złożyć osobiście.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r, poz. 1186 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 27 marca 2004 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935);
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE