Co powinien zawierać projekt budowlany domu, aby wniosek o pozwolenie na budowę był kompletny?

2011-10-18 15:59 Alina Wróblewska
Co musi mieć projekt budowlany?
Autor: Wienerberger W projekcie domu mamy propozycję wykończenia elewacji i wyboru materiału pokryciowego. Warto utrzymać ten sam kolor i wzór klinkieru oraz dachówki ceramicznej. Gotowych projektów, w których zastosowano wszystkie rozwiązania firmy Wienerberger, szukaj na www.wienerberger.pl/projekty-dom

Aby uzyskać pozwolenie na budowę domu, musisz mieć projekt budowlany. Składają się na niego 2 części: projekt architektoniczno-budowlany i projekt zagospodarowania terenu. Urzędy mają również pewne wymagania formalne co do projektu domu.

Projekt budowlany musi spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jego zakres i treść powinny być dostosowane do charakteru obiektu, stopnia skomplikowania robót. Projekt budowlany powinien również być zgodny z obowiązującymi przepisami. Zawartość projektu budowlanego, który składamy w urzędzie, aby dostać pozwolenie na budowę, określa rozporządzenie ministra infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU nr 120, poz. 1133 z późn. zm.).

Projekt budowlany składa się z dwóch części:

  • właściwego projektu domu, zwanego projektem architektoniczno-budowlanym,
  • projektu zagospodarowania działki lub terenu (ten drugi jest potrzebny w przypadku, gdy wykraczamy zmianami poza własną nieruchomość, na przykład projektując zjazd z drogi publicznej albo przyłącze w pasie drogowym).

Obie części projektu budowlanego składają się z opisów i rysunków. Wszystkie muszą być opatrzone datą i podpisami autorów.

Wideo: jakie dokumenty są potrzebne do rozpoczęcia budowy domu

Zdaniem eksperta

W projekcie domu przewidziana jest technologia budowy ścian zewnętrznych. Zmiana w trakcie realizacji nie zawsze jest możliwa. Dlatego już na tym etapie należy wybrać najlepsze rozwiązanie.

Ekspert z firmy Wienerberger

Wybór projektu domu Wienerberger
Autor: Wienerberger Wybierając działkę, przyjrzyjmy się okolicznym domom. Jeśli będziemy chcieli wybrać projekt domu z elewacjami ceglanymi lub z dachem pokrytym dachówkami ceramicznymi, warto sprawdzić, jak wpisze się on w otoczenie. Usytuowanie domu w spójnym architektonicznie krajobrazie podniesie jego rangę (fot. WIENERBERGER).

Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt architektoniczno-budowlany musi zawierać rzuty wszystkich poziomów domu, w tym fundamentów, piwnic oraz dachu, i osobno – jeśli dach jest spadzisty – także więźby dachowej. Niezbędne są przekroje poprowadzone w charakterystycznych miejscach (najczęściej przez schody) oraz wszystkie elewacje.

Rysunki podstawowe powinny być sporządzone w skali nie mniejszej niż 1:100, a w przypadku projektu rozbudowy lub adaptacji w skali 1:50. Projekt musi zawierać także rysunki konstrukcji i instalacji wewnętrznych.

W części opisowej projektu powinny znaleźć się informacje na temat posadowienia budynku (w tym określenie kategorii geotechnicznej), użytych materiałów, konstrukcji domu oraz istotnych rozwiązań instalacyjnych, warstw przegród z podaniem ich współczynników izolacyjności termicznej, a także charakterystyka energetyczna domu z obliczonym rocznym zapotrzebowaniem na ogrzanie 1 mkw. powierzchni.

Do projektu budowlanego dołączona musi być też sporządzona przez architekta informacja na temat warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ).

W projekcie architektoniczno-budowlanym znajdują się także wszystkie dane liczbowe, takie jak powierzchnia netto domu, z wyodrębnieniem części nadziemnej i podziemnej (jeśli dom jest podpiwniczony), kubatura ogrzewana i nieogrzewana. W przypadku rozbudowy lub adaptacji dane liczbowe powinny być podane w zestawieniu pozwalającym porównać stan przed realizacją projektu i po.

Planujesz zakup projektu? Zobacz: Projekty domów małych i tanich >>

Pamiętaj!

Kto może wykonać projekt budowlany

Musi to być osoba posiadająca uprawnienia do projektowania oraz aktualne na dzień opracowania projektu budowlanego zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego architektów. Jeśli kupujemy projekt gotowy, wymagania te musi
spełnić architekt dokonujący adaptacji projektu (staje się on autorem projektu budowlanego i bierze odpowiedzialność za prawidłowość dokumentacji składanej w starostwie). Projekt budowlany zawiera dokumentację niezbędną do uzyskania
urzędowej zgody na budowę. W jego skład nie wchodzą projekty wykonawcze detali i skomplikowanych elementów budynku ani projekty aranżacji wnętrz. Takie opracowania zamawia się u projektanta dodatkowo.

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu to przede wszystkim rysunek pokazujący plan zagospodarowania działki i jej otoczenia w granicach objętych zmianami.

Wykonywany jest najczęściej w skali 1:500, chyba że dla danego terenu mapa zasadnicza jest prowadzona w mniejszej skali, na przykład 1:1000 (tak jest zazwyczaj Projekt ustala usytuowanie i rozmiary domu, jego odległości od granic działki, linii rozgraniczającej ulicy lub linii zabudowy, chodniki i dojazdy, miejsce parkowania pojazdów, a także miejsce i sposób użytkowania wszystkich obiektów na działce.

Niezbędne jest podanie powierzchni działki wraz z wykazaniem powierzchni zabudowanej i planowanych utwardzeń oraz powierzchni, która pozostanie biologicznie czynna. Plan zagospodarowania terenu wykonuje się najczęściej jako zbiorczy, to znaczy pokazujący także projektowane uzbrojenie: przyłącza wodne lub studnię, kanalizacji (jeśli jej nie ma, to szambo lub małą oczyszczalnię), energii elektrycznej, gazu i w razie potrzeby także inne, na przykład telekomunikacyjne. W projekcie trzeba także opisać wprowadzane ingerencje w środowisko, takie jak wycinki drzew, zabezpieczenia przed naruszeniem wód gruntowych, sposób skierowania wód opadowych.

Ważne

Projekt gotowy

Zawartość projektu gotowego powinna pokrywać się z zakresem architektoniczno-budowlanego. Zanim stanie się projektem budowlanym, musi zostać przystosowany do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz do lokalnych warunków wodno-gruntowych. Trzeba go też uzupełnić o projekt zagospodarowania terenu lub działki. Tę tak zwaną adaptację projektu może wykonać tylko uprawniony projektant.

Ekspert z firmy Wienerberger

Jak składać do urzędu projekt budowlany?

Dokumentacja przekazana do urzędu powinna być trwale oprawiona, z ponumerowanymi stronami i rysunkami. Najlepiej żeby projekt budowlany miał format A4. Na stronie tytułowej projektu budowlanego i w metryczkach rysunków trzeba podać:

  • dane inwestycji, w tym adres domu i numery ewidencyjne działek, na których ma być zbudowany,
  • imię, nazwisko i adres inwestora,
  • nazwę oraz adres pracowni projektowej lub
  • dane projektantów opracowujących wszystkie części projektu budowlanego, wraz z określeniem zakresu ich opracowania, specjalności, a także numery uprawnień budowlanych oraz wpisów na listy właściwej izby inżynierów lub architektów.

Konieczny jest również spis zawartości projektu budowlanego wraz z wykazem załączonych uzgodnień, pozwoleń lub opinii.

Projekt budowlany sporządza się co najmniej w czterech egzemplarzach: pierwszy trafia do archiwum właściwego organu nadzoru budowlanego, drugi zostaje w urzędzie wydającym pozwolenie na budowę, dwa egzemplarze są dla inwestora. Jeden z nich przekazujemy protokolarnie kierownikowi budowy, a drugi przechowujemy w domu.

Jak włączyć „projekt gotowy” do projektu budowlanego

Pierwszym krokiem jest sprawdzenie, przed zakupem projektu, czy odpowiada on warunkom podanym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanej przez urząd gminy. W przypadku niezgodności można wybrać inny projekt, który spełnia postawione warunki i oczywiście, jest tak samo dogodny dla inwestora. Innym rozwiązaniem może być zaadaptowanie wybranego projektu z uwzględnieniem koniecznych zmian, ale wtedy mamy najczęściej do czynienia z przeprojektowaniem budynku, na które będzie niezbędne uzyskanie zgody autora (podobnie będzie ze zmianami wynikającymi z indywidualnych potrzeb inwestora).

Adaptacja projektu gotowego

Praca projektanta adaptującego polega na włączeniu projektu gotowego w skład projektu budowlanego i wykonaniu „Projektu zagospodarowania działki” oraz wprowadzeniu ewentualnych zmian w projekcie.

Autor adaptacji jest zobowiązany do dokonania odpowiednich obliczeń, mających na celu sprawdzenie dostosowania projektu gotowego do istniejących warunków. Przykładowo, każdy projekt gotowy jest opracowany dla założonego rodzaju i nośności gruntu. Jeżeli jednak warunki wodno-gruntowe występujące na danej działce są inne od założonych, to konieczne może być przeprojektowanie fundamentów. Podobnie rzecz się przedstawia z dostosowaniem do wymogów wynikających z położenia w danej strefie klimatycznej, ponieważ w Polsce wyróżnia się ich aż pięć. W projekcie gotowym przyjmuje się konkretne dane dla wykonania obliczeń konstrukcyjnych, np. strefę II - toteż przy lokalizacji budynku w innej strefie, należy dokonać sprawdzeń i, w miarę konieczności, zmian konstrukcji.

Projektant dokonujący włączenia gotowego projektu jako projektu architektoniczno-budowlanego do projektu budowlanego jest w rozumieniu prawa uważany za projektanta tego obiektu.

Obowiązki projektanta i zamawiającego projekt

Niezależnie od tego, czy zamówimy projekt indywidualny, czy też zlecimy adaptację projektu gotowego, to obowiązki projektanta będą takie same. Do podstawowych obowiązków projektanta zalicza się:

opracowanie projektu zgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wymaganiami ustawy Prawo budowlane, przepisami i obowiązującymi polskimi normami, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób mających uprawnienia do projektowania w odpowiedniej specjalności – np. projektantów instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, itp.,
wzajemne skoordynowanie techniczne wykonywanych przez inne osoby opracowań projektowych,
uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień i opinii,
pełnienie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub uprawnionego organu – to bardzo ważny zapis, z którego wynika, że autor (na mocy ustawy, która nie uzależnia tego od wynagrodzenia) jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego ! Ale o pełnym zakresie czynności nadzoru autorskiego i wynagrodzeniu decyduje treść umowy zawartej z projektantem (na ogół przyjmuje się 15% ceny dokumentacji projektowej).
Obowiązki występują również po stronie zamawiającego projekt, który powinien:

  • współdziałać przy tworzeniu projektu, czyli dostarczyć niezbędne dokumenty, np. decyzję o warunkach zabudowy czy uzgodnienia z dostawcami mediów, wyniki badań gruntu, etc.
  • zapłacić wynagrodzenie – w projektowaniu domów jednorodzinnych stosuje się najczęściej wynagrodzenie ryczałtowe, w postaci z góry określonej kwoty. Zasadą jest, że projektantowi należy się wynagrodzenie w chwili oddania projektu, chyba że strony umówią się inaczej.

Ceny projektów są wolnorynkowe ale najczęściej określa się jako pewien procent szacowanych wstępnie kosztów inwestycji, czyli budowy domu. Wysokość wynagrodzenia i sposób jego przekazania (np. terminy zaliczek lub rat) powinno się zawrzeć w umowie.

Projekt chroni prawo autorskie

Dokumentacja projektowa jest dziełem twórczym chronionym przez prawo autorskie. Autor (projektant) zbywa jedynie prawo do jednorazowego zrealizowania dzieła – dotyczy to w takim samym stopniu projektu powstałego na indywidualne zamówienie, jak i projektu gotowego. Nie wolno bez zgody autora (lub dysponenta praw autorskich) wykorzystać projektu po raz drugi w innym miejscu ani też dokonywać w nim zmian.

Istnieje możliwość otrzymania wyłączności na korzystanie z projektu (dotyczy to tylko zamówień indywidualnych) – wpłynie to znacząco na cenę projektu, ale będzie oznaczać, że nie pojawi się drugi, identyczny dom. Warunki, na jakich kupuje się projekt, należy ustalić w umowie.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE
Darek Mar
|

ciekawy art

Janusz
|

nasiurzędnicy obecnie są tak UPIRDLIWI w stosunku do inwestora
i nas projektantów ,ze bez kija nie podchodź do takiego
glupkowantego urzędasa. .
ostatniowywalili moj projekt bo brakowało czegoś o czym ani mnie ani
inwestorowi nie powiedzieli tylko napisali POSTANOWIENIE
powołując sie na PB . 30 lat robieprojekty i takich idio tow jak teraz sa urzędasy nie widziałem i nie słyszałem to banda krety now którzy udowadniają ze sa potrzebni w urzędach U nas od POSTANOWIENIA nie ma odwołanie i tutaj jest pies pogrzebany
a urzędnik nawet jak popełni błąd to nie ponosi konsekwencji
szkoda ze nie jest tak jak w Niemczech , Francji ,Dani .tam projektant odpowiada prawd
ie. przed inwestorem i sadami. urzędnicy tam nie weryfikuje i nie mieszają .

PS.
dotyczy U M Poznan 4.2016.
Rychu Gr obelny rozpuścił tych urzędasów ,
myślałem ze Jaskowiak wyprostuje to co sknocil Rychu G

Janusz

Winetka
|

A project zagopodarowania działki może być w narzeczu Apachów, bo akurat podobało ci się ustawienie ich wigwanów w rezerwacie...

Inwestor
|

Czy projekt architektoniczno-budowlany musi być w języku polskim? Myślałem o zamówieniu projektu domu, który mi się podoba w Wielkiej Brytanii.

Czagor
|

Witam.
Re Projekt architektoniczno-budowlany.
Proszę nie wprowadzać czytelników w błąd.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Z dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 462 § 13.1
pkt. 3)
Skala "1:50 DLA WYDZIELONYCH CZĘŚCI obiektów budowlanych podlegających przebudowie lub rozbudowie ORAZ CZĘŚCI OBIEKTÓW SKOMPLIKOWANYCH I O MAŁYCH ROZMIARACH."
A więc skala 1:50 nie dotyczy podstawowych rysunków obiektów budowlanych podlegających przebudowie lub rozbudowie tylko WYDZIELONYCH CZĘŚCI ORAZ CZĘŚCI OBIEKTÓW SKOMPLIKOWANYCH I O MAŁYCH ROZMIARACH.
Pozdrawiam.

Doświadczony życiem w Bolandzi
|

Tak musisz. A jak jeszcze ci się umyśli jaką jaskółkę trzasnąć albo pustaka na ścince kolankowej dołożyć to cię jeszcze czeka mapa do celów projektowych bo to już nie będzie przebudowa a nadbudowa. HOWGH!

Doświadczony życiem w Bolandzi
|

Kochany Inwestorze, czcigodna Inwestorko. Co powinien zawierać projekt budowlany aby być kompletnym wie tylko i wyłącznie urzędnik który będzie go zatwierdzał w danym Starostwie. Rozporządzenie w sprawie formy i treści projektu jest jedno natomiast jego interpretacji jest tyle ile Starostw w Bolandzie. Więc tak żeby Was długo nie trzymać - jeżeli chcecie mieć dobry przemyślany projekt weźcie sobie dobrego architekta, jak chcecie mieć projekt kompletny (taki co go wezwanie na 7dni i postanowienie o uzupełnieniu braków nie będzie się imać) weźcie sobie urzędniczynę co wam jaką typówkę przerysuje i szybko papiery załatwi - a i cena za projekt będzie niższa bo chłopina na państwowym wikcie ZUS-u i podatku nie płaci to i taniej weźmie a dorobić do wypłaty urzędniczej w Bolandzie - trzeba. Cześć i czołem.

Leoon
|

Proszę powiedzcie, czy gdy chcę wymienić dach, zarówno pokrycie jak i więźbę, to czy też muszę, starać się o pozwolenie?