Zgłoszenie budowy bez projektu budowlanego: krok po kroku

2021-11-04 14:25
Zgłoszenie budowy bez projektu budowlanego
Autor: Gettyimages

Wyjaśniamy, jak według nowych przepisów zgłosić budowę bez dołączania projektu budowlanego? W przypadku budowy niektórych obiektów, zwłaszcza tych niewielkich, nie trzeba uzyskiwać pozwolenia budowlanego ani sporządzać projektu budowlanego.

W przypadku budowy niektórych obiektów budowlanych wystarczające będzie zgłoszenie budowy lub robót budowlanych do właściwego organu. Dotyczy to np. budowy pomostu czy parterowego budynku gospodarczego bądź też zainstalowania tablicy reklamowej. Przepisy w tym zakresie ulegają nieustającym zmianom. Wyjaśniamy, kiedy i jak według obowiązujących obecnie przepisów złożyć zgłoszenie budowy bądź robót budowlanych bez projektu budowlanego.

Budowy, które można zgłosić bez projektu budowlanego:

 • zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3,
 • oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę,
 • tymczasowe obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce – w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu,
 • pomosty o dł. całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m,
 • instalacje zbiornikowe na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczone do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,
 • kanalizacja kablowa,
 • zjazdy z dróg krajowych i wojewódzkich oraz zatoki parkingowe na tych drogach,
 • obiekty budowlane służące bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów,
 • obiekty budowlane piętrzące wodę i upustowe o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza śródlądowymi drogami wodnymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin,
 • wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, garaże, wiaty o powierzchni zabudowy do 35m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500m2 powierzchni działki,
 • przydomowe ganki, oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500m2 powierzchni działki,
 • wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o pow. zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki,
 • parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służące jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położone na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa, sytuowane na obszarze Natura 2000,
 • gospodarcze obiekty budowlane o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawy i zbiorniki wodne o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu, przeznaczone wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położone na gruntach leśnych Skarbu Państwa, sytuowane na obszarze Natura 2000,
 • stanowiska postojowe dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, sytuowane na obszarze Natura 2000; 
 • boiska szkolne oraz boiska, korty tenisowe bieżnie służące do rekreacji,
 • ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20 m,
 • przydomowe tarasy naziemne o powierzchni zabudowy powyżej 35m2,
 • przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne,
 • kanały technologiczne w pasie drogowym w ramach przebudowy drogi,
 • stacje ładowania, z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego,
 • niecki dezynfekcyjne, w tym z zadaszeniem,
 • podbudowy słupowe dla telekomunikacyjnych linii kablowych,
 • obiekty małej architektury w miejscach publicznych,
 • obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej: płyt do składowania obornika, szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę, naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 30m3 i wysokości nie większej niż 7 m, silosów na kiszonkę,
 • stacje regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3.

Roboty budowlane, które można zgłosić bez projektu budowlanego

 • przebudowa: niektórych obiektów, które nie wymagają pozwolenia na budową a wymagają zgłoszenia; sieci gazowych oraz sieci elektroenergetycznych; dróg, torów i urządzeń kolejowych; polegającej na dociepleniu budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m; instalacji odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej,
 • remont: budowli, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę; budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę – w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych
 • instalowanie: na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających, o wysokości powyżej 3 m; krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego; tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym; mikroinstalacji biogazu rolniczego.

Ważne! Pozwolenie na budowę musimy uzyskać, jeśli:

 • nasza inwestycja wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
 • nasza inwestycja wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000,
 • nasze roboty budowlane mają być wykonywane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków,
 • nasza budowa lub roboty budowlane będą wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków – w takim przypadku do zgłoszenia powinniśmy dołączyć pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku.

Jeśli nie wiemy, czy dany obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, warto dopytać o tę kwestię w urzędzie, do którego składamy zgłoszenie, lub u właściwego dla powiatu, w którym ma być realizowana nasza inwestycja konserwatora zabytków.

Ważne! Zamiast zgłoszenia robót budowlanych możemy oczywiście złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Nie musimy przy tym podawać powodu naszej decyzji.

Należy jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach konieczne jest dołączenie do zgłoszenia projektu budowlanego. W jakich sytuacjach zgłoszenie budowy należy złożyć wraz z projektem budowlanym? O tym w artykule „Jak według nowych przepisów zgłosić budowę wraz z projektem budowlanym. Krok po kroku”.

Zgłoszenie budowy bez projektu budowlanego: kiedy i gdzie załatwić sprawę

Zgłoszenie robót budowlanych powinniśmy złożyć przed ich rozpoczęciem. W zgłoszeniu określamy rodzaj, zakres, miejsce i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.

Ważne! Rozpoczęcie budowy bez zgłoszenia bądź zanim urząd oceni złożone przez nas zgłoszenie, zostanie uznane za samowolę budowlaną i będzie skutkowało koniecznością jej legalizacji w nadzorze budowlanym.

Zgłoszenie budowy bez projektu budowlanego możemy zrealizować w:

 • starostwie powiatowym,
 • urzędzie wojewódzkim,
 • urzędzie dzielnicowym m.st. Warszawy,
 • urzędzie miasta na prawach powiatu.

Ważne! Od 1 lipca 2021 roku zgłoszenie możemy złożyć w formie elektronicznej za pomocą portalu e-Budwnictwo.

W większości przypadków zgłoszenie będziemy składać do starostwa albo urzędu miasta na prawach powiatu. Jednak w przypadku poważniejszych, bardziej skomplikowanych obiektów i robót budowlanych zgłoszenie składamy do urzędu wojewódzkiego:

 • usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego;
 • hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi, z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych;
 • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek;
 • usytuowanych na obszarze kolejowym;
 • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi;
 • usytuowanych na terenach zamkniętych;
 • strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych;
 • elektrowni wiatrowych – w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych;
 • inwestycji Krajowego Zasobu Nieruchomości;
 • metra wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi oraz sieciami uzbrojenia terenu (jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra);
 • sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi;
 • drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego drogi krajowej lub wojewódzkiej, niezwiązanych z tymi drogami;
 • dróg gminnych lub powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi krajowej lub wojewódzkiej;
 • zjazdów, w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z dróg krajowych i wojewódzkich;
 • sieci przesyłowych, w rozumieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne;
 • rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej i produktów naftowych.

Jeśli zaś inwestycja ma się odbywać na terenie zakładu górniczego, zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych należy złożyć do właściwego organu nadzoru górniczego albo Dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego, który jest organem administracji architektoniczno-budowlanej w sprawach następujących obiektów budowlanych podziemnych zakładów górniczych:

 • obiektów budowlanych maszyn górniczych;
 • szybowych wież wyciągowych;
 • budynków nadszybi;
 • obiektów budowlanych urządzeń transportowych, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu powyżej 45°, w wyrobiskach górniczych;
 • wolno stojących budynków centrali, dyspozytorni, wraz z systemami łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz magistralnych sieci telekomunikacyjnych;
 • obiektów budowlanych stacji wentylatorów głównych;
 • obiektów budowlanych przeznaczonych dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia, zasilających obiekty, maszyny i urządzenia, o których mowa art. 169 ust. 1 pkt 1–5 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Zgłoszenie budowy bez projektu budowlanego: krok po kroku

 • Krok 1. Przygotowanie i złożenie zgłoszenia bez projektu budowlanego wraz z niezbędnymi załącznikami

Podstawowym dokumentem jest oczywiście zgłoszenie budowy lub robót budowlanych. Do zgłoszenia takiego dołączamy:

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • odpowiednie szkice lub rysunki – w zależności od potrzeb,
 • pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów,
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane w przypadku:- budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,- budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, telekomunikacyjnych,- budowy stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3,- mikroinstalacji biogazu rolniczego,
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, w przypadku budowy podbudowy słupowej dla telekomunikacyjnych linii kablowych i obiektów małej architektury w miejscach publicznych.

W przypadku zgłoszenia przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany oraz do zgłoszenia instalowania instalacji gazowych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku, powinniśmy dołączyć:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w postaci papierowej w 3 egzemplarzach albo elektronicznej, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej projektowanych rozwiązań w zakresie:- linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,- przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10m3 oraz instalowania mikroinstalacji biogazu rolniczego należy uzgodnić pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dodatkowo w przypadku instalowania mikroinstalacji gazu rolniczego, powinniśmy zawiadomić organy Państwowej Straży Pożarnej.

W zgłoszeniu robót budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę, a które mają być wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków dołączamy pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku.

Zgłoszenie robót budowlanych powinniśmy złożyć przed rozpoczęciem robót. W zgłoszeniu określamy rodzaj, zakres, miejsce i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.

Krok 2. Sprawdzenie kompletności naszego zgłoszenia budowy bez projektu budowlanego przez organ

W przypadku gdy organ stwierdzi braki w naszym zgłoszeniu, wyśle nam postanowienie wzywające do ich usunięcia podając przy tym termin, w którym powinniśmy to zrobić. Jeśli nie usuniemy braków we wskazanym terminie, organ wyda decyzję o sprzeciwie wobec robót budowlanych wymienionych w naszym zgłoszeniu.

Uzupełnione dokumenty składamy w tym urzędzie, w którym złożyliśmy zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych.

 • Krok 3. Podjęcie decyzji przez organ

W następnej kolejności organ ocenia, czy możemy budować lub wykonywać inne roboty budowlane na podstawie zgłoszenia. Jeśli nasze zgłoszenie spełnia wszystkie wymagania, organ przyjmie zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych tak zwaną milczącą zgodą. W takiej sytuacji organ nie musi wysyłać nam żadnego pisma o zgodzie na wykonanie robót budowlanych. Jednak przed upływem terminu 21 dni organ może wydać nam z urzędu zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Organ może też wydać decyzję o sprzeciwie na wykonanie budowy lub robót budowlanych, jeżeli:

 • nie uzupełnimy braków w zgłoszeniu,
 • zgłoszona budowa lub roboty budowlane wymagają pozwolenia na budowę,
 • inwestycja jest niezgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania terenu albo decyzją o warunkach zabudowy lub decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz innymi aktami prawa miejscowego lub innymi przepisami,
 • zgłoszenie dotyczy budowy obiektów tymczasowych (niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie podanym w zgłoszeniu, ale nie później niż 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu) w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.

W decyzji o sprzeciwie urząd może nakazać nam uzyskanie pozwolenia na budowę dla robót budowlanych, które co do zasady wymagają jedynie zgłoszenia, jeżeli realizacja robót budowlanych może:

 • naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • naruszać ustalenia decyzji o warunkach zabudowy,
 • powodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
 • powodować pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
 • powodować pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
 • powodować wprowadzenie i zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich (gdy twoja inwestycja oddziałuje na sąsiednie działki).
 • Krok 4. Rozpoczęcie budowy na podstawie zgłoszenia bez projektu budowlanego

Do budowy lub innych robót budowlanych możemy przystąpić po upływie 21 dni od złożenia zgłoszenia – pod warunkiem, że organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie – albo po otrzymaniu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Jeśli organ nie wydał takiego zaświadczenia z urzędu, a chcemy uzyskać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia budowy, powinniśmy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego ten fakt. Wniosek składamy do urzędu, w którym zgłaszaliśmy budowę.

W terminie 21 dni od złożenia przez nas kompletnego zgłoszenia organ może wnieść decyzję o sprzeciwie. Jeśli zrobi to za późno, możemy uznać to za brak sprzeciwu.

Ważne! Jeśli nasze zgłoszenie dotyczy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3 w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, powinniśmy zgłosić się do urzędu po dziennik budowy.

Ile kosztuje zgłoszenie budowy bez projektu budowlanego

Usługa przyjęcia przez organ zgłoszenia budowy lub robót budowlanych jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty poniesiemy, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika.

Do robót budowlanych możemy przystąpić po 21 dniach od dnia doręczenia zgłoszenia do właściwego organu, o ile ten organ nie wniesie w ciągu tych 21 dni sprzeciwu. Termin 21-dniowy liczony jest od złożenia kompletnego zgłoszenia. Jeśli uzupełnialiśmy nasze zgłoszenie, to termin ten należy liczyć od daty uzupełnienia lub od upływu terminu wskazanego w postanowieniu o uzupełnieniu zgłoszenia.

Organ może, przed upływem terminu 21 dni, wydać nam z urzędu zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do złożonego zgłoszenia robót budowlanych. Po wydaniu takiego zaświadczenia możemy od razu rozpocząć budowę lub inne roboty budowlane.

Ważne! Organ nie musi w terminie 21 dni doręczyć nam decyzji o sprzeciwie. Wystarczy, że nada decyzję na poczcie albo wprowadzi ją do systemu informatycznego, za pomocą którego wyśle nam decyzję elektronicznie, żeby uznać sprzeciw za wniesiony. Najlepiej, po upływie terminu zadzwonić do urzędu i dowiedzieć się, czy nasze zgłoszenie zostało przyjęte.

Jak się odwołać od decyzji o sprzeciwie na wykonanie robót budowlanych zawartych w zgłoszeniu?

Możemy odwołać się tylko od decyzji o sprzeciwie na wykonanie robót budowlanych zawartych w zgłoszeniu. Odwołanie składamy za pośrednictwem organu, który wydał nam decyzję. Mamy na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji. Naszym odwołaniem zajmie się:

 • urząd wojewódzki – jeśli zgłoszenie składaliśmy do starostwa albo urzędu miasta na prawach powiatu,
 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego – jeśli zgłoszenie złożyłeś do urzędu wojewódzkiego.

Ważne! Osoby które niebędące wnioskodawcą, które są niezadowolone z naszego zgłoszenia (np. nasi sąsiedzi, którzy nie chcą by obok ich działki realizowana była budowa), mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu naprawczym w nadzorze budowlanym. Wynika to m.in. z wyroku NSA z dnia 14 kwietnia 2010 r. (sygnatura II OSK 665/09) oraz wyroku WSA w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2017 r. (sygn. akt VII SA/Wa 1403/16).

SPRAWDŹ: wzory i formularze do pobrania

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 471);
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1420 ze zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz.U. Nr 235, poz. 1539);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686);
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza zgłoszenia budowy Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170).
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE