Zgłoszenie nabycia nieruchomości: druk IN-1 wzór wypełnienia

2020-07-10 10:12
Kupno działki. Kiedy trzeba zapłacić podatek od nieruchomości
Autor: Andrzej T. Papliński

Jak zgłosić nieruchomość po zakupie do opodatkowania: w jakim czasie, jak wypełnić druk IN-1. Zgłoszenie nabycia nieruchomości: wyjaśniamy formalności.

Każdy, kto nabył jakąkolwiek nieruchomość ma obowiązek zgłosić ten fakt właściwemu organowi podatkowemu. Zgłoszenia nabycia nieruchomości dokonuje się na specjalnym urzędowym formularzu (IN-1). Jego wypełnienie nierzadko sprawia podatnikom trudności, tymczasem brak prawidłowego zgłoszenia skutkuje nałożeniem na nabywcę kary grzywny. Podpowiadamy, jak zgłosić nieruchomość dla celów podatkowych i uniknąć odpowiedzialności karno-skarbowej.

Jak zgłosić nabycie nieruchomości

Nabycie nieruchomości należy zgłosić poprzez złożenie urzędzie gminy lub miasta specjalnej informacji (formularza IN-1), w której podajemy wszystkie niezbędne dane do ustalenia wysokości podatku od nieruchomości. Wzór takiej informacji zazwyczaj znajdziemy na stronie internetowej danego urzędu. Należy przy tym pamiętać, aby korzystać tylko i wyłącznie ze wzoru druku IN-1 znajdującego się na stronie urzędu właściwego ze względu na miejsce położenia nabytej nieruchomości, ponieważ każdy urząd ma własny wzór takiej informacji.

Uwaga! Zgłoszenie nabycia nieruchomości na nieprawidłowym wzorze (formularzu) jest traktowane jak brak zgłoszenia i skutkuje odpowiedzialnością karno-skarbową nabywcy.

Jak płacić mniejsze rachunki dzięki inwestowaniu w ekologię

Ile czasu na zgłoszenie nabycia nieruchomości

Formularz IN-1 o nabyciu nieruchomości mamy obowiązek złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku opłacenia podatku od nieruchomości, tj. dnia nabycia nieruchomości.

Przykładowo: Podatnik zakupił działkę w dniu 3 lipca. W takim wypadku musi on zgłosić fakt nabycia nieruchomości w terminie do 18 lipca. 

Informację o nabyciu nieruchomości możemy złożyć na różne sposoby:

 • osobiście podczas wizyty w urzędzie,
 • w formie listu poleconego za pośrednictwem poczty,
 • drogą elektroniczną poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Decyzja o wysokości podatku od nieruchomości

Na podstawie złożonej informacji o nabyciu nieruchomości organ podatkowy ustala wysokość podatku od nieruchomości, o czym informuje podatnika przesyłając stosowny dokument. Zazwyczaj urząd przesyła decyzje o wysokości podatku od nieruchomości za pośrednictwem poczty w formie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Decyzja wysyłana jest na adres, który podatnik wskazuje w składanym formularzu IN-1. W decyzji podane są informacje nie tylko o wysokości podatku od nieruchomości, ale także o terminie, w jakim należy ten podatek opłacić. 

Jednakże w przypadku, gdy nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność (lub znajduje się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki), która nie posiada osobowości prawnej, wówczas osoba fizyczna składa deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku osoba fizyczna nie otrzymuje decyzji o wysokości podatku.

Korekta deklaracji

Raz na jakiś czas organy podatkowe prowadzą działania mające na celu porównanie i uściślenie danych zawartych w złożonych deklaracjach i informacjach podatkowych z informacjami zawartymi w ewidencji gruntów i budynków oraz zdjęciami lotniczymi nieruchomości. Jeśli stwierdzą nieprawidłowości, zwracają się z prośbą do podatników o przeprowadzenie weryfikacji złożonych w urzędzie deklaracji lub informacji podatkowych ze stanem faktycznym nieruchomości. W takiej sytuacji konieczne będzie złożenie korekty deklaracji (informacji podatkowej) w urzędzie.

Termin płatności podatku od nieruchomości

Każda osoba fizyczna będąca właścicielem nieruchomości ma obowiązek opłacić podatek od nieruchomości. Płatność odbywa się w 4 ratach, których terminy płatności przypadają na:

 • 15 marca,
 • 15 maja,
 • 15 września oraz
 • 15 listopada roku podatkowego.

Istnieje także możliwość opłacenia całości podatku w ramach jednej raty w terminie do 15 marca. Płatności możemy dokonać w formie przelewu na numer konta podany w decyzji o wysokości podatku bądź osobiście w kasie urzędu. 

Zmiany wpływające na wysokość podatku od nieruchomości

Może się zdarzyć, że podczas roku podatkowego dojdzie do zmian, które wpływają na wysokość podatku od nieruchomości. Przykładem takiej zmiany może być wynajęcie nieruchomości mieszkalnej na prowadzenie działalności gospodarczej. W takim wypadku nastąpi zmiana przeznaczenia nieruchomości, a tym samym zwiększy się stawka podatku od nieruchomości. Gdyby zaś doszło do sytuacji odwrotnej (wynajęcie nieruchomości dotychczas przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej na cele mieszkaniowe), stawka podatku powinna zostać obniżona. O zaistnieniu zmian przeznaczenia nieruchomości należy poinformować urząd w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiły. 

Konsekwencje braku zgłoszenia druku IN-1

W praktyce często zdarza się, że podatnicy zapominają o obowiązku zgłoszenia faktu nabycia nieruchomości, tymczasem jego niedopełnienie stanowi naruszenie przepisów Kodeksu Karnego skarbowego, za które podatnik ponosi odpowiedzialność karną skarbową.

Stosownie do przepisów Kodeksu karnego skarbowego, niezgłoszenie zakupu nieruchomości lub zmian wpływających na wysokość podatku podlega karze grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych, a nawet karze pozbawienia wolności lub obu karom jednocześnie.

Jak wypełnić formularz IN-1: instrukcja

 1. Krok 1 - Pobieramy ze strony internetowej urzędu druk informacji IN-1 wraz z załącznikami IN-1/PO (do każdego adresu nieruchomości - 1 załącznik). W przypadku gdy nieruchomość znajduje się we współwłasności (współposiadaniu) 3 lub więcej osób, pobieramy załącznik IN-1/P. Jeżeli posiadamy nieruchomości zwolnione (np. nieużytki) pobieramy druk IN-1/PZ.
 2. Krok 2 - Przygotowujemy dokumenty związane z opodatkowaną nieruchomością:
  • akt notarialny nabycia lub zbycia,
  • dane z księgi wieczystej,
  • dane z ewidencji gruntów i budynków,
  • umowy dzierżawy gruntu.
  Uwaga! Jeżeli jesteś przedsiębiorcą przygotuj również ewidencję środków trwałych, umowy najmu, dokumentację architektoniczno – budowlaną itp.
 3. Krok 3 - Dokonujemy pomiarów powierzchni użytkowej budynków po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach (również poddasza użytkowe, piwnice, sutereny). W przypadku własności lokali, ustalamy u zarządcy (administratora) nieruchomości powierzchnię części wspólnych budynku.
 4. Krok 4 - Wypełniamy druk IN-1 komputerowo lub czytelnie czarnym lub granatowym długopisem. Wypełniony i podpisany druk składamy bezpośrednio w urzędzie, bądź wysyłamy listem poleconym za pośrednictwem poczty, bądź też składamy w formie elektronicznej wysyłając na wskazany w decyzji adres e-mail.

Jak obliczyć powierzchnię użytkową do druku IN-1 - wskazówki

 • Powierzchnię użytkową mierzymy po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach (w tym strychy użytkowe, piwnice, sutereny).
 • Powierzchnię kondygnacji o wysokości od 1,40 m do 2,20 m oraz powierzchnię kondygnacji powyżej 2,20 m wykazujemy osobno.
 • Powierzchnię poniżej 1,40 m pomijamy.
 • Klatki schodowe i szyby dźwigowe nie podlegają opodatkowaniu.
 • Części wspólne budynków są opodatkowane.

Druk IN-1 wzór wypełnienia: strona 1 formularza

Druk IN-1 wzór wypełnienia: 1 strona formularza
Autor: archiwum serwisu Druk IN-1 wzór wypełnienia: 1 strona formularza

Druk IN-1 wzór wypełnienia: strona 2 formularza

Na drugiej stronie informacji IN-1 wskazane zostały sumy danych z poszczególnych załączników IN-1/PO oraz IN-1/PZ. Tę stronę należy uzupełnić po wypełnieniu załączników.

Kolorem żółtym zostały zaznaczone pola przeznaczone dla nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, kolorem białym oznaczone są pola do wykazania nieruchomości mieszkalnych, garaży i innych, niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Uwaga! Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, w białych polach wskaż tylko budynki mieszkalne i związane z nimi grunty, które nie są zajęte (ani przez właściciela, ani osoby trzecie) na prowadzenie działalności gospodarczej.

Druk in-1 wzór wypełnienia: strona 2 formularza
Autor: archiwum serwisu Druk in-1 wzór wypełnienia: strona 2 formularza

Druk IN-1 wzór wypełnienia: strona 3 formularza

Druk IN-1 wzór wypełnienia: 3 strona formularza
Autor: archiwum serwisu Druk IN-1 wzór wypełnienia: 3 strona formularza
 • Informację może podpisać pełnomocnik podatnika.
 • Pełnomocnik ma obowiązek złożyć razem z informacją oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię poświadczoną przez notariusza (adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego), z którego będzie wynikało umocowanie do działania w imieniu podatnika przez organem podatkowym w sprawach z zakresu podatku od nieruchomości, w tym do podpisywania informacji podatkowej.

Załącznik do formularza IN-1/PO (str. 1) – wskazówki jak wypełnić druk

Załącznik do formularza IN-1/PO (str. 1)
Autor: archiwum serwisu Załącznik do formularza IN-1/PO (str. 1) – wzór wypełnienia

Załącznik do formularza IN-1/PO (str. 2) – wskazówki jak wypełnić druk

Załącznik do formularza IN-1/PO (str. 2)
Autor: archiwum serwisu Załącznik do formularza IN-1/PO (str. 2)

SPRAWDŹ: wzory i formularze do pobrania

Podstawa prawna:

Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.)

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE