Jak wypełnić wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę: wzór

2020-10-21 16:47
Działki przeniesienie pozwolenia na budowę
Autor: Andrzej Szandomirski

Dowiedz się, jak krok po kroku dokonać przeniesienia pozwolenia na budowę i jak wypełnić wniosek. Alternatywą dla budowy domu „od zera” jest kupno działki z rozpoczętą już inwestycją. Aby kontynuować taką budowę, konieczne jest dopełnienie pewnych formalności. Kluczową kwestią jest tu przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na „nowego inwestora”. Jest to szczególny rodzaj postępowania prowadzony przez organy administracji architektoniczno-budowlanej.

Stosownie do art. 28 ustawy – Prawo budowlane, roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę (z pewnymi wyjątkami). W decyzji takiej organ wskazuje, kto jest inwestorem, czyli kto, na podstawie danej decyzji, może realizować konkretną inwestycję na oznaczonej działce.

Ważne! Prowadzenie robót budowlanych przez osobę niebędącą adresatem pozwolenia na budowę stanowi samowolę budowlaną i jest karalne.

Na czym polega przeniesienia pozwolenia na budowę

Ustawodawca przewiduje możliwość kontynuowania inwestycji w sytuacji, gdy dotychczasowy inwestor rezygnuje z jej zakończenia. Chodzi tu o instytucję przeniesienia pozwolenia na budowę.

Uwaga! Sprzedaż działki, dla której wydano pozwolenie na budowę, nie oznacza automatycznego przeniesienia pozwolenia na budowę na nabywcę. Podobnie bycie właścicielem działki nie jest warunkiem uzyskania statusu inwestora po przeniesieniu pozwolenia na budowę – wystarczy posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Przykład:

Kowalski, właściciel nieruchomości, otrzymał pozwolenie na wybudowanie domu jednorodzinnego. Jednak Kowalski popadł w problemy finansowe i postanowił sprzedać swoją nieruchomość Nowakowi. Nowak zamierza dokończyć budowę rozpoczętą przez Kowalskiego. W takiej sytuacji Nowak musi złożyć wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę.

Ważne! Przenieść można tylko ważną decyzję, tj. taką, która znajduje się w obrocie prawnym.  Jeśli pozwolenie na budowę zostało uchylone, unieważnione lub wygasło, nie ma możliwości przeniesienia decyzji.

Sprawdź też: Co zrobić, gdy pozwolenie na budowę wygasło? >>>

Przykład:

10 października 2015 r. Malczewski uzyskał pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego na swojej działce. Ostatnie prace budowlane zostały wykonane 8 czerwca 2016 r. W październiku 2020 r. Malczewski sprzedał działkę Iksińskiemu, ten zaś niezwłocznie złożył wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę na swoją rzecz. W takiej sytuacji organ administracji architektoniczno-budowlanej odmówi przeniesienia pozwolenia na budowę, ponieważ decyzja ta wygasła z dniem 8 czerwca 2019 r. Aby móc kontynuować roboty zaczęte przez Malczewskiego, Iksiński będzie musiał uzyskać nową decyzję o pozwoleniu na budowę.

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę

Z wnioskiem o przeniesienie pozwolenia na budowę powinien wystąpić podmiot, na który ma zostać przeniesiona decyzja o pozwoleniu na budowę bądź dotychczasowy inwestor. Co ciekawe, przepisy nie wymagają, by wniosek miał złożyć wyłącznie „nowy inwestor”.

Organem właściwym do przeniesienia pozwolenia na budowę jest organ administracji architektoniczno-budowlanej, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę w pierwszej instancji i to do niego (do starosty lub prezydenta miasta) należy kierować stosowny wniosek. Nie ma przy tym znaczenia fakt, że w toku postępowania instancyjnego organ drugiej instancji, rozpoznając odwołanie, zmienił albo uchylił decyzję organu pierwszej instancji i orzekł co do istoty sprawy. Organ odwoławczy (wojewoda) w wyniku wniesienia odwołania uzyskuje bowiem jedynie kompetencje do weryfikacji zaskarżonej decyzji w celu jej reformacji lub kasacji, a nie zmiany ustawowo określonej właściwości organu do załatwienia sprawy

We wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę należy wskazać:

 1. imię, nazwisko i adres wnioskodawcy,
 2. miejscowość i datę sporządzenia wniosku,
 3. organ, do którego wniosek jest kierowany,
 4. przedmiot wniosku („Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę”),
 5. dane dotychczasowego inwestora,
 6. podmiot, na rzecz którego decyzja ma zostać przeniesiona,
 7. decyzję, która ma zostać przeniesiona (numer, dzień wydania, organ, który ją wydał oraz przedmiot),
 8. własnoręczny podpis wnioskodawcy.

Do wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę należy dołączyć:

 1. zgodę dotychczasowego inwestora na przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz „nowego inwestora” (w przypadku gdy wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę składa dotychczasowy inwestor, zgoda taka może być zawarta w treści samego wniosku),
 2. oświadczenie „nowego inwestora” o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (wzór oświadczenia zawarty został w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę z dnia 24 sierpnia 2016 r.; Dz.U. z 2016 r. poz. 1493; wzór taki można zazwyczaj pobrać ze stron internetowych starostw lub urzędów miast bądź w ich siedzibach),
 3. oświadczenie „nowego inwestora” o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w pozwoleniu na budowę (to oświadczenie można zawrzeć we wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę, jeśli nie składa go dotychczasowy inwestor).
Wzór wniosku do pobrania
Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę

Autor: Murator

Wzór: wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę

Wprawdzie przepisy prawa budowlanego nie zawierają wzoru wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę, jednak wiele urzędów udostępnia na swoich stronach internetowych gotowe do pobrania druki. Zobacz jak wypełnić wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę wzór do pobrania w PDF >>>

Postępowanie administracyjne – przeniesienie pozwolenia na budowę krok po kroku

 • Ocena formalna wniosku

W pierwszej kolejności organ administracji architektoniczno-budowlanej sprawdza wniosek pod kątem zawartości wszystkich niezbędnych elementów oraz wymaganych załączników. Jeśli stwierdzi jakieś nieprawidłowości, wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia podania bez rozpoznania.

 • Ocena materialna

Następnie organ ocenia, czy przeniesienie pozwolenia na budowę jest możliwe, czyli np. czy decyzja ta nie wygasła. Na tym etapie ustalane są strony postępowania, tj. podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę. Organ ocenia jedynie te dokumenty, które zostały złożone w postępowaniu o przeniesienie pozwolenia na budowę. W zakresie kompetencji organu nie leży ponowna ocena zatwierdzonego wcześniej projektu budowlanego ani przebiegu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę. Oznacza to, że postępowanie w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę nie może zakończyć się wzruszeniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. A więc nawet jeśli podczas postępowania organ zauważy jakiekolwiek nieprawidłowości w zatwierdzonym projekcie budowlanym, nawet takie, które rażąco naruszają prawo, to nie ma prawa odmówić przeniesienia pozwolenia na budowę.

 • Wydanie decyzji administracyjnej

Postępowanie w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę kończy się wydaniem decyzji administracyjnej, w której organ przenosi pozwolenie na budowę lub odmawia przeniesienia tej decyzji. Zarówno decyzja pozytywna jak i negatywna musi zawierać wskazanie pozwolenia na budowę, którego dotyczył wniosek o przeniesienie, a także dotychczasowego inwestora oraz osoby, na którą pozwolenie na budowę ma zostać przeniesione. W decyzji należy także zawrzeć uzasadnienie prawne oraz faktyczne, ze wskazaniem przepisów prawnych oraz faktów, na których oparł się organ wydając decyzję. Jest to szczególne ważne w przypadku decyzji odmawiającej przeniesienia pozwolenia na budowę. Strony mają prawo odwołać się od decyzji kończącej postępowanie. Odwołanie wnosi się do organu drugiej instancji, tj. właściwego miejscowo wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W odwołaniu nie trzeba zawierać szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy wskazać, kto i z jakiego rozstrzygnięcia jest niezadowolony, a także własnoręcznie podpisać odwołanie. Wojewoda ma za zadanie rozpoznać całą sprawę od początku i wydać ponowne rozstrzygnięcie. Ma zatem prawo wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia przedłożonych dokumentów we wskazanym przez siebie terminie, a także ocenić dokumenty znajdujące się w aktach sprawy inaczej niż uczynił to organ pierwszej instancji. Od decyzji wojewody przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Ważne! W przeciwieństwie do odwołania, skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego nie wstrzymuje wykonania decyzji w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę.

Przykład:

Starosta wydał decyzję w sprawie przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę z Nowakowskiego na Marczaka. Nowakowski wniósł od tej decyzji odwołanie do Wojewody. W tym czasie Marczak nie może realizować inwestycji. Ponieważ Wojewoda utrzymał w mocy decyzję Starosty, Nowakowski wniósł skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Na tym etapie Marczak może już legalnie rozpocząć (kontynuować) budowę.

SPRAWDŹ: wzory i formularze do pobrania

Kiedy można rozpocząć budowę w przypadku przeniesieni pozwolenia na budowę

„Nowy inwestor” może przystąpić do prowadzenia robót budowlanych, kiedy decyzja przenosząca pozwolenie na budowę stanie się ostateczna. Decyzje wydane w pierwszej instancji stają się ostateczne, gdy żadna ze stron nie wniesie odwołania w przewidzianym dla siebie terminie. Aby mieć pewność w tej kwestii, najbezpieczniej jest udać się do organu administracji architektoniczno-budowlanej, który wydał decyzję przenoszącą pozwolenie i uzyskać na swoim egzemplarzu pieczęć „Decyzja stała się ostateczna dnia …”. W przypadku wniesienia odwołania od decyzji starosty lub prezydenta miasta, istotny będzie dzień, w którym ostateczna stała się decyzja wojewody.

Ważne! Decyzje wojewody stają się ostateczne od razu i nie ma potrzeby uzyskiwania na nich dodatkowych pieczęci (zwłaszcza organu pierwszej instancji), które potwierdzałyby ten stan.

Tylko część inwestycji…

Może się zdarzyć, że decyzja o pozwoleniu na budowę dotyczy kilku inwestycji, które mogą zostać rozdzielone i jako takie funkcjonować niezależnie. W takiej sytuacji istnieje możliwość zmiany podmiotowej odnośnie określonego obiektu. Oczywiście warunkiem jest tu, aby zmiana taka nie zmierzała do ominięcia przepisów, np. gdyby przeniesienie pozwolenia na budowę kłóciło się z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego dla terenu inwestycji.

Aby dokonać takiego przeniesienia pozwolenia na budowę „nowy inwestor” musi przejąć  wszelkie warunki zawarte w decyzji o pozwoleniu na budowę odnoszące się do obiektu budowlanego stanowiącego część zamierzenia inwestycyjnego i złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (wystarczające będzie, jeśli wykaże się odpowiednim tytułem w stosunku do terenu, na którym znajduje się jeden z wyodrębnionych, samodzielnych obiektów budowlanych). Ponadto dotychczasowy inwestor musi wyrazić zgodę na przeniesienie pozwolenia na budowę w części na rzecz „nowego inwestora”.

Ważne! Podmiot, na który przeniesione zostaje pozwolenie na budowę w części, uzyskuje prawa i obowiązki odnoszące się tylko do tej części pozwolenia, która zostaje przeniesiona na jego rzecz.

Decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę musi być sformułowana precyzyjnie i jasno wskazywać, jakie prawa i obowiązki przechodzą w wyniku przeniesienia na „nowego inwestora”.

Kontynuacja robót budowlanych po śmierci inwestora

Często zdarza się, że po śmierci inwestora, jego spadkobiercy chcą kontynuować rozpoczętą przez niego inwestycję budowlaną. Osoby takie nie muszą składać wniosku o przeniesienie na nich decyzji o pozwoleniu na budowę, ponieważ prawa i obowiązki wynikające z tej decyzji przechodzą na nich w drodze dziedziczenia. A zatem, aby spadkobiercy zmarłego inwestora mogli przystąpić do kontynuacji rozpoczętych przez niego robót budowlanych, wystarczające będzie posiadanie przez nich postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.

Natomiast w przypadku gdy po śmierci dotychczasowego inwestora roboty budowlane zechce kontynuować osoba trzecia, to osoba taka do wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę będzie musiała dołączyć zgodę na przeniesienie pozwolenia na budowę na jej rzecz podpisane przez spadkobierców zmarłego

Szkoła Muratora - Chcesz budować dom, co powinieneś wiedzieć...

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.),
 • Ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),
 • Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. z 2016 r. poz. 1493).
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE