Pozwolenie na rozbiórkę wniosek. Wzór wniosku z omówieniem jak go wypełnić

2020-07-20 11:44
Rozbiórka
Autor: Gettyimages Rozbiórka obiektu budowlanego wymaga uzyskania pozwolenia

Roboty rozbiórkowe można rozpocząć po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę. Jak wypełnić wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (formularz B1) wraz z załącznikami. Znajdziesz tu wniosek o pozwolenie na rozbiórkę wzór do pobrania.

Roboty rozbiórkowe można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę. Aby ją uzyskać inwestor powinien złożyć odpowiedni wniosek o pozwolenie na rozbiórkę wraz z załącznikami. Prawidłowe wypełnienie wniosku o pozwolenie na rozbiórkę i dołączenie wszystkich wymaganych dokumentów jest kluczowe, ponieważ jakiekolwiek nieprawidłowości bądź braki w tym zakresie spowodują, że organ pozostawi nasz wniosek bez rozpatrzenia. Wyjaśniamy, jak prawidłowo przygotować i złożyć dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu budowlanego.

Pozwolenie na rozbiórkę budynku

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.; dalej: upb) pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego może być wydane po uprzednim:

 1. Przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli jest ona wymagana przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 2. Uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów;
 3. Wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw energii - w przypadku budowy lub rozbiórki gazociągu przesyłowego, linii przesyłowej elektroenergetycznej albo rurociągu dalekosiężnego ropy naftowej lub produktów naftowych, a także gazociągu, linii elektroenergetycznej albo rurociągu ropy naftowej lub produktów naftowych dochodzących do granicy RP.

Pozwolenia nie wymaga rozbiórka (art. 31 ust. 1 upb):

 1. budynków i budowli - niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości;
 2. obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki;
 3. budynków zlokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej, z wyłączeniem obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską.

Rozbiórka obiektów budowlanych, o których mowa w pkt 1, wymaga uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót.

Jednakże organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę na wyżej wymienione obiekty, jeżeli rozbiórka tych obiektów:

 • może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska;
 • wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.

Stosownie do art. 31 ust. 3 upb organ administracji architektoniczno-budowlanej może żądać, ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia, przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych.

Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego (art. 31 ust. 4 upb).

Gdzie złożyć wniosek o pozwolenie na rozbiórkę

Organem właściwym do wydania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę jest, zgodnie z art. 82 ust. 1 i 2 i art. 83 ust. 1 upb, starosta, z wyjątkiem spraw dotyczących obiektów i robót budowlanych:

 • zastrzeżonych w art. 82 ust. 3 upb do właściwości wojewody,
 • zakładów górniczych, należących do właściwości organów administracji architektoniczno-bu­dowlanej w dziedzinie górnictwa (art. 89a upb).

Jednak w praktyce najczęściej wniosek o pozwoleniu na rozbiórkę wraz z załącznikami składamy u właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości starosty, czyli w swoim w starostwie powiatowym.

Przeczytaj też: Prawo budowlane w 2023 r. Co się zmienia?

Od decyzji organu przysługuje nam prawo wniesienia odwołania do wojewody, za pośrednictwem starosty, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

wzór wniosku do pobrania
Wniosek o rozbiórkę wzór

Autor: archiwum serwisu

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę wzór

Wzór wniosku o pozwolenie na rozbiórkę (tzw. formularz B1) stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. z 2016 r. poz. 1493). Zobacz wypełniony wzór do pobrania w PDF >>>

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę załączniki

Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę dołączamy: 

 1. zgodę właściciela obiektu - nie wymaga ona szczególnej formy, aby można ją było jednak dołączyć do wniosku, powinna być udzielona w formie pisemnej;
 2. szkic usytuowania obiektu budowlanego
 3. opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych
 4. opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia
 5. pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi  (nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000);
 6. w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu – np. w przypadku szczególnie skomplikowanej konstrukcji obiektu budowlanego, wymagającej zastosowania szczególnych metod rozbiórki zapewniających bezpieczeństwo ludzi i mienia. Konieczność załączenia projektu rozbiórki jest więc uzależniona od potrzeb wynikających ze względów technicznych, a nie od uznania organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Jak wypełnić elektronicznie wniosek pozwolenia na rozbiórkę

Uwaga! Elektronicznie wypełniane wnioski pozwolenia na rozbiórkę dają możliwość edycji i np. zwiększania miejsca na wpisanie poszczególnych danych oraz możliwością dodawania kolejnych pozycji w ramach poszczególnych punktów, jeżeli inwestor potrzebuje wpisać więcej danych.

Przeczytaj też: Pozwolenie na rozbiórkę 2023 dostaniesz szybciej! Wniosek tylko elektronicznie

Ważne jest, aby zachowana została struktura wzorów wniosków, co znaczy że nie jest dopuszczalne zmienianie kolejności wpisania poszczególnych danych albo wpisywanie danych nie przewidzianych we wzorach. Miejsce na wpisanie dodatkowych danych we wniosku, np. danych pełnomocnika, zostało przewidziane we wzorze informacji uzupełniającej do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4), który stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

SPRAWDŹ: wzory i formularze do pobrania

Pełnomocnictwo

Należy pamiętać, że możemy działać w postępowaniu administracyjnym przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Może nim być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Zdolność do czynności prawnych stron ocenia się wg przepisów prawa cywilnego. Rozumie się przez nią zdolność do tego, aby za pomocą określonych czynności prawnych nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. Do wniosku należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny może sam uwierzytelnić odpis udzielonego mu pełnomocnictwa. W sprawach mniejszej wagi dopuszczalne jest tzw. domniemane pełnomocnictwo. Polega ono na tym, że organ prowadzący postępowanie może nie żądać pisemnego pełnomocnictwa, gdy w imieniu strony występuje członek najbliższej rodziny lub domownik, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony. W przeciwnym razie brak pisemnego pełnomocnictwa uzasadnia wezwanie wnoszącego podanie do usunięcia braku w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie go spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Ważne! Ustanowienie przez stronę w danej sprawie pełnomocnika ma ten skutek, że organ administracji ma obowiązek zapewnić mu czynny udział w postępowaniu i doręczyć decyzję. Nie oznacza to jednak, że na pełnomocnika przechodzą prawa lub obowiązki ustanowione w prawie materialnym. Adresatem praw i obowiązków wynikających z decyzji może być wyłącznie inwestor.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE