Zmiana pozwolenia na budowę domu. Wniosek i procedura

2020-03-16 10:41

Zgodnie z prawem budowlanym, każda istotna zmiana w projekcie budowlanym wymaga wstrzymania robót i zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę. Podpowiadamy, jak przejść przez procedurę zmiany pozwolenia, jak wypełnić wniosek i jakie zebrać dokumenty.

Budowa domu - zmiany w projekcie
Autor: Wiktor Greg Urząd ma 2 miesięce od dnia złożenia wniosku o zmianę pozwolenia na jego rozpatrzenie.

Jeśli w trakcie realizacji inwestycji budowlanej zamierzamy dokonać istotnych zmian w zatwierdzonym projekcie budowlanym, musimy złożyć wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia budowlanego. Wyjaśniamy, czym są „istotne zmiany”, a także kto, w jakich okolicznościach i w jaki sposób powinien złożyć wniosek.

Ważne! Aby dokonać zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzja ta musi być ważna.

Warto też wiedzieć, że jeśli zamierzamy istotnie odstąpić od zatwierdzonego projektu rozbiórki lub innych warunków pozwolenia na rozbiórkę, również będziemy musieli wystąpić o zmianę pozwolenia w tym zakresie.

Przez istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego należy rozumieć zmianę:

 • projektu zagospodarowania działki lub terenu, z wyjątkiem urządzeń budowlanych oraz obiektów małej architektury,
 • charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego, np. kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji obiektu budowlanego,
 • warunków niezbędnych do zapewnienia korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne, w tym osoby starsze,
 • zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 • warunków zawartych w: miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, innych aktach prawa miejscowego, albo decyzji o warunkach zabudowy czy decyzji u ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • wymagającym uzyskania lub zmiany opinii, uzgodnień i pozwoleń, które były wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę.

Ocena, czy odstąpienie od projektu ma charakter istotny należy do projektanta. W przypadku gdy projektant uzna odstąpienie za nieistotne, zamieszcza w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia. W takim przypadku nie jest konieczne uzyskiwanie zmiany pozwolenia na budowę.

Nie jest istotnym odstąpieniem zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego, jeśli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki:

 • nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego określonych w projekcie budowlanym,
 • nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu,
 • nie narusza przepisów techniczno-budowlanych,
 • nie ma konieczności uzyskania lub zmiany opinii, uzgodnień i pozwoleń, które były wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę,
 • nie dotyczy odstąpień wymienionych w art. 36a ust. 5 pkt 3-6 ustawy Prawo budowlane, czyli: dostępności obiektu dla niepełnosprawnych, zmiany sposobu użytkowania, warunków zawartych w planie miejscowym, aktach prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy czy decyzji u ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub nie wymaga uzyskania lub zmiany uzgodnień lub pozwoleń, które są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a lub przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b.

Wymienione powyżej warunki uznania odstępstwa za nieistotne nie dotyczy obiektów liniowych, czyli np. gazociągów, wodociągów czy linii energetycznych.

Ważne! Odstąpienie od projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem, że zostało ono uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Skonsultuj z projektantem, czy modyfikacja projektu wymaga zmiany pozwolenia na budowę

Pierwszą czynnością inwestora powinno być zwrócenie się do projektanta o konsultację w sprawie nowych rozwiązań (gdy inwestor kupił projekt gotowy domu, chodzi o projektanta, który dokonał adaptacji projektu; gdy jest to projekt indywidualny – o jego autora). Jeśli ten uzna je za dopuszczalne, może je wprowadzić do pierwotnego projektu budowlanego (zaznaczyć zmiany oraz dołączyć odpowiednie rysunki i opisy).

Jeżeli zaś zakwalifikuje je do kategorii istotnych, konieczne będzie wstrzymanie prac budowlanych (jeśli już je rozpoczęto) i podjęcie starań w kierunku uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

Przedstaw zmieniony projekt stronom postępowania o pozwolenie na budowę

Zanim złożymy wniosek o zmianę pozwolenia, powinniśmy przedstawić zmieniony projekt wszystkim osobom uprawnionym z pierwotnej decyzji i uzyskać ich pisemną zgodę na zmianę. Chodzi tu o wszystkich, którzy uznani zostali za strony postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, np. właścicieli sąsiednich działek. Postępowanie takie nie wynika bezpośrednio z przepisów, natomiast jest stosowane w praktyce przez niektóre urzędy.

Oczywiście mimo dostarczenia takiej zgody, urząd i tak może wysyłać stronom zawiadomienia, a te mają prawo zgłosić swoje zastrzeżenia. Niektóre urzędy akceptują jednak takie oświadczenia sąsiadów i pomijają procedurę wysyłania zawiadomień oraz oczekiwania na ewentualne odwołania, co znacznie skraca postępowanie.

W przypadku gdy nieruchomość jest przedmiotem współwłasności, wymagana będzie zgoda na zmianę decyzji wszystkich współwłaścicieli. Jeśli beneficjentami pozwolenia na budowę są małżonkowie, to na zmianę tej decyzji w omawianym trybie wymagana jest zgoda obojga małżonków (wyrażona w formie podpisów pod wnioskiem o zmianę pozwolenia).

Kto może złożyć wniosek o zmianę pozwolenia na budowę?

O zmianę pozwolenia na budowę może wystąpić inwestor (albo jego pełnomocnik) danego przedsięwzięcia. Oznacza to, że jeśli kupiliśmy nieruchomość, na której realizowana jest inwestycja budowlana (trwają roboty) na podstawie pozwolenia na budowę i chcemy dokonać zmian w projekcie, to przed złożeniem wniosku o jego zmianę (bądź wraz z tym wnioskiem) powinniśmy wystąpić o przeniesienie na siebie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Kiedy należy złożyć wniosek?

Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę należy złożyć przed dokonaniem istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego bądź innych warunków pozwolenia na budowę. W przeciwnym razie organ nadzoru budowlanego wstrzyma roboty budowlane i uchyli decyzję o pozwoleniu na budowę.

Jak odstąpić od projektu złożonego ze zgłoszeniem budowy

Jeśli zamierzamy dokonać istotnego odstępstwa od projektu złożonego ze zgłoszeniem budowy, do którego organ nie wniósł sprzeciwu, dotyczącego:

 • budowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych takich budynków,
 • budowy wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2,
 • budowy sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych, gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa,

będziemy musieli złożyć wniosek o pozwolenie na budowę dotyczący całego zamierzenia budowlanego.

Składamy wniosek o zmianę pozwolenia na budowę

Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o zmianę pozwolenia na budowę. Składa się go w biurze podawczym (kancelarii) organu, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę. We wniosku należy podać:

 • dane inwestora (imię i nazwisko) oraz pełnomocnika, jeżeli działa w jego imieniu;
 • nazwę i rodzaj całego zamierzenia budowlanego, 
 • rodzaj obiektu bądź robót budowlanych,
 • adres inwestycji i oznaczenie geodezyjne terenu (nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki).
Wzór wniosku
Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę

Autor: Murator

Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę

Przedstawiamy, jak wygląda wzór wniosku o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę i jak go wypełnić: zobacz wypełniony wzór do pobrania w PDF >>>

Pamiętaj o dołączeniu ważnych dokumentów do wniosku

Do wniosku dołącza się:

 • 4 egzemplarze zamiennego projektu budowlanego (czyli pierwotnego z naniesionymi zmianami);
 • oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - składa je inwestor lub jego pełnomocnik. Jeśli oświadczenie składa pełnomocnik, musi być on wprost upoważniony do złożenia takiego oświadczenia;
 • zaświadczenie o przynależności projektanta do izby samorządu zawodowego (aktualne na dzień opracowania projektu);
 • opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane przepisami szczególnymi (w zależności od potrzeb – jak w przypadku pozwolenia na budowę);
 • gdy zmiany wykraczają poza ustalenia pierwotnej decyzji o warunkach zabudowy – nową ostateczną decyzję o warunkach zabudowy (każda zmiana sposobu zagospodarowania terenu – nawet ta, która nie wymaga pozwolenia na budowę – wiąże się z koniecznością uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Oznacza to, że zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę musi być poprzedzona wystąpieniem o wydanie nowej decyzji o warunkach zabudowy. Niestety znacząco wydłuża to całą procedurę związaną ze zmianą pozwolenia na budowę;
 • dziennik budowy (jeśli prace zostały już rozpoczęte). Urząd na podstawie wpisów w dzienniku sprawdzi, czy pozwolenie na budowę nie wygasło na skutek nierozpoczęcia robót w ciągu 3 lat od dnia, w którym pozwolenie stało się ostateczne, lub też przerwania budowy na okres dłuższy niż 3 lata.
 • dowód zapłacenia opłaty skarbowej,
 • pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych wraz z dowodem zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo - jeżeli reprezentuje nas pełnomocnik, dołączamy pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Do projektu dołączamy wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, z wyjątkiem uzgodnień i opinii przeprowadzanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000. Ponadto powinniśmy zamieścić w projekcie oświadczenie autora i sprawdzającego projekt o jego wykonaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Nie musimy natomiast dołączać projektu zagospodarowania działki lub terenu, jeśli inwestycja dotyczy przebudowy lub montażu obiektu budowlanego, dla którego nie jest wymagane ustalenie warunków zabudowy albo lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Jeśli całość problematyki przedstawiona jest w projekcie zagospodarowania działki lub terenu, do projektu budowlanego zamiennego dotyczącego budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych, bądź podziemnych sieci uzbrojenia nie jest wymagany projekt architektoniczno-budowlany.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołączamy jeśli jest ona wymagana dla danego rodzaju inwestycji. Jeśli zmiana pozwolenia na budowę nie powoduje zmiany uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nie będziemy potrzebować nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ważne! Od 1 stycznia 2020 r. do wniosku o pozwolenie na budowę oraz do wniosku o zmianę pozwolenia na budowę, należy dołączyć oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Jak wynika z powyższego, to jakie dokumenty mamy obowiązek dołączyć, jest uzależnione od planowanego zakresu zmian w projekcie budowlanym oraz treści decyzji o pozwoleniu na budowę. Jeśli mamy w tym zakresie jakiekolwiek wątpliwości, warto zwrócić się do projektanta z prośbą o informacje, co powinniśmy dołączyć do wniosku. Podobnych informacji powinien tez udzielić nam urząd.

SPRAWDŹ: wzory i formularze do pobrania

Kompletność wniosku

W pierwszej kolejności urząd sprawdza kompletność naszego wniosku. Na tym etapie nie bada jednak wniosku o zmianę pozwoleni na budowę pod względem merytorycznym. Jeśli urząd stwierdzi braki w naszym wniosku, w terminie nie dłuższym niż 14 dni wezwie nas do ich usunięcia. Wyznaczy nam na to stosowny termin, nie krótszy jednak niż 7 dni. Jeśli nie uczynimy tego we wskazanym terminie, urząd pozostawi sprawę bez rozpoznania. Wówczas, aby uzyskać decyzję będziemy musieli złożyć nowy wniosek.

W przypadku braku wniesienia opłaty skarbowej za zmianę pozwolenia na budowę, urząd wyznaczy nam termin do zapłaty - od 7 do 14 dni. Jeśli nie zapłacimy w wyznaczonym terminie, urząd zwróci nam wniosek. Brak opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo nie powoduje zwrotu wniosku. Jednak odpowiedni organ podatkowy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) może przeprowadzić postępowanie egzekucyjne. Brakujące dokumenty należy złożyć w urzędzie, który wezwał nas do usunięcia braków.

Ocena dopuszczalności zmiany pozwolenia na budowę

Urząd ma tez obowiązek dokonać oceny, czy możliwa jest zmiana pozwolenia na budowę. W związku z tym, urząd sprawdza:

 • zgodność złożonego projektu zamiennego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania i innymi aktami prawa miejscowego - w  przypadku braku planu, urząd sprawdzi zgodność projektu z decyzją o warunkach zabudowy albo decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • zgodność projektu z wymaganiami ochrony środowiska – w szczególności zawartymi w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (o ile taka decyzja była wymagana);
 • zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;
 • kompletność projektu budowlanego i posiadanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń oraz – sporządzoną przez projektanta – informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego;
 • czy projekt budowlany sprawdziła osoba o odpowiednich uprawnieniach budowlanych (jeżeli jest to wymagane) – urząd zweryfikuje zaświadczenie o wpisaniu tej osoby na listę członków samorządu zawodowego. Zaświadczenie powinno być wydane przez właściwy samorząd zawodowy oraz aktualne w czasie sprawdzania projektu;
 • czy nieruchomość wchodząca w skład Krajowego Zasobu Nieruchomości spełnia wymagania wskazane w art. 60 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Jeżeli urząd stwierdzi, że nasze dokumenty nie spełniają tych wymagań, nakaże nam w drodze postanowienia usunięcie wskazanych nieprawidłowości wyznaczając w tym celu stosowny termin. Jeśli nie zrobimy tego we wskazanym terminie, urząd wyda nam decyzję o odmowie zmiany pozwolenia na budowę.

Ważne! Jeśli nasz wniosek spełnia wszystkie określone powyżej warunki, urząd nie może odmówić wydania nam decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

Uzgodnienia z konserwatorem zabytków

W przypadku gdy nasz wniosek dotyczy obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, urząd ma obowiązek uzgodnić go z wojewódzkim (albo miejskim) konserwatorem zabytków. Konserwator powinien zająć określone stanowisko w tym zakresie w terminie 30 dni, przy czym termin ten liczy się od doręczenia mu przez urząd wniosku o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę. Jeśli nie zrobi tego w terminie, urząd uzna, że konserwator nie wniósł zastrzeżeń do przedstawionych we wniosku rozwiązań projektowych.

Nowy raport o oddziaływaniu na środowisko

Jeśli dokonując oceny naszego wniosku urząd stwierdzi, że dokonaliśmy w nim zmian w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli do jej wydania wymagane było sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko), wyda postanowienie nakładające na nas obowiązek złożenia nowego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wydanie decyzji o zmianie pozwoleni na budowę

Jeśli nasz wniosek spełnia wszystkie omówione powyżej wymagania, urząd wyda nam decyzję o zmianie pozwolenia na budowę. W zależności od rodzaju inwestycji urząd może w treści decyzji określić:

 • szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych;
 • czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych;
 • termin rozbiórki obiektów tymczasowych, a także obiektów istniejących nieprzewidzianych do dalszego użytkowania;
 • szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie.

Ponadto, w pouczeniu do decyzji urząd poinformuje nas o obowiązkach i warunkach związanych z przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego.

Wraz z decyzją o zmianie pozwolenia na budowę urząd wyda nam egzemplarze projektu budowlanego zamiennego, jeden egzemplarz przekaże do nadzoru budowlanego, jeden zaś pozostanie w urzędzie, który wydał decyzję. Dokumenty te możemy też odebrać osobiście w urzędzie bądź zostaną nam one przesłane pocztą.

Urząd może też zobowiązać nas do ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także inspektora nadzoru autorskiego, jeśli realizujemy inwestycję o wysokim stopniu skomplikowania. Rodzaje inwestycji wymagających ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Na wydanie decyzji poczekamy nie dłużej niż miesiąc. Termin ten może się wydłużyć do 2 miesięcy. Urząd prześle nam w tym zakresie stosowne informacje.

Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę: opłaty

Za wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę będziemy musieli uiścić opłatę skarbową. Wysokość opłaty skarbowej za zmianę decyzji wynosi:

 • ze zmianą parametrów technicznych obiektu - 47 zł + kwota obliczona wg stawek z poniższej tabeli dla dodanych elementów i zwiększonej powierzchni,
 • bez zmiany parametrów technicznych obiektu - 82 zł,

W przypadku przebudowy lub remontu obiektu budowlanego stosuje się 50% stawki określonej w poniższej tabeli.

Przedmiot opłaty skarbowej Stawka opłaty skarbowej
powierzchnia użytkowa budynku przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna

1 zł za 1 m2 

(max. 539 zł)

jak wyżej – kolejnego budynku

1 zł za 1 m2 

(max. 539 zł)

urządzenie budowlane (np. przyłącza, place postojowe, zjazd, dojazd) 91 zł - za każde
inna budowla (np. parking, droga dojazdowa, wiata, reklama) 155 zł - za każdą
studnia, urządzenie do usuwania nieczystości stałych i ścieków 20 zł - za każde
sieci do 1 km długości 105 zł - za każdą
drogi oraz sieci powyżej 1 km długości 2143 zł - za każdą
inne budynki (np. garaż wolnostojący, obiekt kultu religijnego) 48 zł - za każdy
budynek służący celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym 14 zł - za każdy
budowla związana z produkcją rolną (np. silosy) 112 zł - za każdą
Rozpoczęcie budowy - wybór kierownika budowy, ekip i nadzoru

Nie będziemy musieli wnosić opłaty skarbowej w przypadku zmiany decyzji dotyczącej:

 • pozwolenia na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
 • pozwolenia na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,
 • pozwolenia na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków,
 • pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych (w przypadku budowy budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu wysokości opłaty nie uwzględnia się powierzchni części mieszkalnej w tym budynku).

Jeśli korzystać będziemy z usług pełnomocnika, to zapłacimy też 17 zł opłaty skarbowej za ewentualne pełnomocnictwo. Nie zapłacimy jednak za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

Ważne! Opłatę skarbową powinniśmy uiścić w chwili złożenia wniosku o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Należy wpłacić ją na konto urzędu gminy (lub miasta) lub zapłacić w kasie tego urzędu. Dowód zapłaty powinniśmy dostarczyć do urzędu w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku. Wystarczające będzie tu dołączenie do wniosku wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Jeśli zależy nam na tym, aby zatrzymać oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej, to możemy zażądać od urzędu jego zwrotu. W takim przypadku urzędnik powinien sporządzić na naszym wniosku adnotację o uregulowaniu opłaty, nam natomiast zwróci dowód uiszczenia opłaty z adnotacją o jej zapłacie.

Z obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej zwolnione są m.in. jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego

Wznów roboty, gdy decyzja jest pozytywna

Jeżeli decyzja będzie pozytywna, można wznowić roboty budowlane, ale dopiero wtedy, gdy decyzja ta stanie się ostateczna (po 14 dniach od daty doręczenia jej wszystkim stronom postępowania administracyjnego i gdy nikt nie złoży w tym czasie odwołania).

Odwołaj się, gdy decyzja będzie negatywna

Jeśli decyzja będzie odmowna, można w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia wnieść odwołanie. Odwołanie należy złożyć do:

 • urzędu wojewódzkiego – jeśli decyzję w pierwszej instancji wydał starosta albo prezydent miasta na prawach powiatu;
 • Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego – jeśli decyzję w pierwszej instancji wydał ci wojewoda.

Odwołanie powinniśmy złożyć za pośrednictwem urzędu, który wydał nam decyzję w sprawie zmiany pozwolenia na budowę. Mamy na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie może złożyć zarówno inwestor, jak i inne strony postępowania, niezadowolone z decyzji urzędu.

Z kolei na decyzję wojewody można wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 30 dni od otrzymania decyzji organu I instancji.

Jak długo jest ważna decyzja zmieniająca?

Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę wygasa, jeśli:

 • w okresie 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna nie rozpoczniemy robót budowlanych;
 • przerwiemy budowę na okres dłuższy niż 3 lata.

W takich przypadkach rozpoczęcie budowy lub jej wznowienie będzie możliwe dopiero po uzyskaniu nowej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Warto wiedzieć

Kiedy jest możliwa zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę?

Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy budowa domu nie została ukończona. Potwierdza to wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 grudnia 2006 r. (II OSK 44/06):

„istotnym kryterium, warunkującym dopuszczalność stosowania regulacji art. 36a, jest fakt prowadzenia procesu budowlanego. Jego zakończenie czyni bezprzedmiotowym stosowanie powyższego przepisu, a ewentualna zmiana (rozbudowa, przebudowa etc.) wybudowanego obiektu może nastąpić po uzyskaniu nowego pozwolenia na budowę. Jeżeli natomiast budowa nie została zakończona, to wszelkie zmiany dokonują się poprzez zmianę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w omawianym trybie. Oczywiste jest, że decyzja o zmianie pozwolenia na budowę, wydana na podstawie art. 36a ust. 1, może dotyczyć wyłącznie zamierzonych, a nie dokonanych przez inwestora istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków tego pozwolenia”

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.