Prawo geodezyjne i kartograficzne: duże zmiany w 2020 r.! Nowelizacja ustawy

Usuługi geodezyjne
Autor: Gettyimages

31 lipca 2020 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw, która wprowadzi wiele ważnych dla inwestorów zmian. Mają one na celu zniesienie nadmiernych ograniczeń i formalności w procesie prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych i przyspieszenie procesu inwestycyjnego. Wyjaśniamy, co ma się zmienić i w jaki sposób wpłynie to na sytuację inwestorów.

Do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (dalej: upgik) wprowadzono 3 istotne definicje:

 • czynności geodezyjnych na potrzeby budownictwa,
 • mapy do celów projektowych,
 • geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych.

Ich dotychczasowy brak powodował, że organy administracji architektoniczno-budowlanej zajmowały często rozbieżne stanowiska w kwestii opracowań geodezyjnych wymaganych przy rozpoczynaniu i kończeniu procesu inwestycyjnego.

Zmiany w prawie geodezyjnym: tyczenie bez zgłaszania

Po wejściu w życie nowych przepisów nie trzeba już będzie zgłaszać staroście wykonywania prac polegających na tyczeniu (budynków oraz sieci uzbrojenia terenu). Nie będzie też konieczności przekazywania wyników tych prac do PZGiK. Wszystkie te czynności będzie odtąd można wykonać bez zbędnych formalności. Zmiana taka z pewnością wpłynie na przyspieszenie realizacji procesu inwestycyjnego, w trakcie którego geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych w terenie jest jedną z pierwszych prac przygotowawczych na terenie budowy i jedną z czynności decydujących o rozpoczęciu budowy obiektów budowlanych.

Co do zasady, poza danymi dotyczącymi szczegółowych osnów geodezyjnych, prace te nie wymagają dodatkowych materiałów PZGiK. Jeśli jednak wykonawca prac podejmie się wykonania tyczenia obiektów budowlanych, przy którym niezbędne będzie pozyskanie aktualnych danych z PZGiK (najczęściej z bazy danych ewidencji gruntów i budynków; dalej: EGiB), to będzie on musiał złożyć wniosek o udostępnienie materiałów zasobu i ponieść opłatę za ich zakup zgodnie. Stawki takiej opłaty określone zostały w załączniku do upgik.

Nowe pojęcie Definicja Przepis
Czynności geodezyjne na potrzeby budownictwa Wykonywanie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych podczas projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w szczególności związanych z opracowaniem mapy do celów projektowych, wytyczeniem obiektów budowlanych w terenie, geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą obiektów budowlanych, geodezyjną obsługą budowy i montażu obiektów budowlanych oraz pomiarami przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych, skutkujących sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej art. 2 pkt 2a upgik
Mapa do celów projektowych Opracowanie kartograficzne wykonane z wykorzystaniem wyników pomiarów geodezyjnych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dalej: PZGiK ), zawierające elementy stanowiące treść mapy zasadniczej lub mapy dla terenów zamkniętych, a także informacje niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do PZGiK zbiorów danych lub dokumentów, w oparciu o które mapa do celów projektowych została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji art. 2 pkt 7a upgik
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych Wykonanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych mających na celu zebranie aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu objętego zamierzeniem budowlanym i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej zawierającej wyniki tych pomiarów, w tym mapa opatrzona klauzulą urzędową stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do PZGiK zbiorów danych lub dokumentów, w oparciu o które mapa ta została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji art. 2 pkt 7b upgik

Zmiana w prawie geodezyjnym: konieczny kierownik prac geodezyjnych

Nowelizacja ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne wprowadza obowiązek ustanowienia przy wykonywaniu każdej z prac geodezyjnych lub prac kartograficznych kierownika, który będzie legitymował się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii. W zgłoszeniu prac należy wskazać jego dane identyfikacyjne w tym numer uprawnień zawodowych.

Dotychczas kierownika prac geodezyjnych trzeba było powołać jedynie w przypadku, gdy poszczególne czynności składające się na te prace nie były realizowane w całości samodzielnie przez osobę legitymującą się uprawnieniami zawodowymi.

Elektroniczne przekazywanie informacji przez geodetę

W związku z doświadczeniami epidemii ustawodawca wprowadza też dodatkowe przepisy mające na celu zinformatyzowanie geodezji. Teraz geodeta będzie mógł dostarczyć dokumenty w postaci elektronicznej i sam poświadczyć zgodność dokumentów wytworzonych przez wykonawcę. Po uiszczeniu opłaty zryczałtowanej uzyska on pełen dostęp do materiałów PZGiK dotyczących zgłoszonej przez niego pracy, bez konieczności występowania do organu służb geodezyjnych i kartograficznych oddzielnie o każdy materiał. Dzięki temu projektant będzie mógł od razu zacząć projektowanie, które odbywa się cyfrowo. Dodatkowo organy administracji publicznej będą komunikować się z wykonawcami za pomocą środków elektronicznych. W ten sposób organy poinformują m.in. o wynikach weryfikacji zbiorów danych lub innych materiałów, stanowiących wyniki prac geodezyjnych. Jest to bardzo korzystna zmiana zarówno dla samych geodetów, jak i inwestorów. Takie rozwiązanie z pewnością usprawni obsługę prac geodezyjnych i przyczyni się do przyspieszenia całego procesu.

Zniesienie odpłatności co do części danych PZGiK

Bardzo ważną zmianą jest zniesienie opłat za udostępnianie niektórych danych PZGiK. Po 31 lipca bezpłatnie uzyskamy dane dotyczące:

 • osnów podstawowych i szczegółowych,
 • ortofotomapy,
 • numerycznego modelu terenu (w części dotąd nieuwolnionej),
 • bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000–1:100 000,
 • działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii,
 • budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych,
 • zestawień zbiorczych danych objętych EGiB,
 • kartograficznych opracowań specjalnych w postaci map tyflologicznych w postaci elektronicznej.

Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i zmiany w prawie budowlanym 2020

Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wprowadza też pewne zmiany do ustawy Prawo budowlane. Nowe przepisy:

 • ujednolicają nomenklaturę geodezyjną,
 • doprecyzowują rodzaje dokumentów geodezyjnych wykorzystywanych na potrzeby tego procesu.

Dotychczasowe przepisy skutkowały bowiem niejednolitym podejściem organów administracji architektoniczno-budowlanej w skali kraju w kwestii opracowań geodezyjnych wymaganych w ramach postępowań inicjujących proces budowlany.

Ponadto nowe przepisy jednoznacznie określają obowiązki inwestora i kierownika budowy w zakresie zapewnienia geodezyjnej obsługi inwestycji. Obowiązek zapewnienia, że czynności geodezyjne w trakcie projektowania i budowy obiektu będą wykonywane przez osobę mającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii będzie ciążył na:

 • inwestorze – w zakresie opracowania mapy do celów projektowych na potrzeby wykonania projektu budowlanego,
 • kierowniku budowy, a jeżeli nie został ustanowiony – inwestorze – w zakresie pozostałych czynności geodezyjnych wykonywanych w trakcie budowy, w szczególności dotyczących wytyczenia obiektu budowlanego w terenie, wykonywania pomiarów kontrolnych oraz pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektu budowlanego.

NIE PRZEGAP:

Zmiany w PRAWIE budowlanym 2020 >>>

Do prawa budowlanego dodano też, adekwatne do zmian wprowadzanych w upgik, regulacje, gwarantujące, że w procesie inwestycyjnym wykorzystywane będą materiały zweryfikowane przez organy służb geodezyjnych i kartograficznych. Ma to zapewnić wiarygodność dokumentacji geodezyjnej wykorzystywanej w procedurach rozpoczęcia i zakończenia procesu inwestycyjnego, jak również bieżącą aktualizację rejestrów publicznych prowadzonych przez administrację geodezyjną i kartograficzną. W dotychczasowej praktyce często bowiem zdarzało się, że w procesie inwestycyjnym wykorzystywana była niesprawdzona (a czasami wręcz błędna) dokumentacja geodezyjna a prowadzone przez starostę bazy danych były nieaktualne. Chodzi tu w szczególności o informacje dotyczące:

 • przebiegu granic nieruchomości,
 • usytuowania obiektów budowlanych, w tym budynków oraz sieci uzbrojenia terenu, zawarte w dokumentacji geodezyjnej sporządzanej na potrzeby procesu inwestycyjnego.

Mają one zasadnicze znaczenie do ustalenia, czy inwestor ma prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz czy obszar oddziaływania projektowanego obiektu budowlanego zamyka się w granicach tej nieruchomości. To bardzo korzystna dla inwestorów zmiana - zapewnienia bowiem poprawność przekazywanej mu przez wykonawcę dokumentacji geodezyjnej.

Zakup działki - kiedy sprawdzić warunki gruntowe i granice działki?

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam.

Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści.

Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE