Usługi geodezyjne: zakres i ceny. Geodeta na budowie

2018-12-05 10:14 Radosław Murat
Zadania geodety
Autor: Andrzej T. Papliński Podstawowe zadanie geodety to wytyczenie fundamentów domu i innych budynków planowanych na działce, wyznaczanie wjazdu na posesję i miejsca na szambo (jeśli jest przewidziane)

Usługi geodezyjne to obowiązkowy etap budowy domu, czy modernizacji. Jak sprawić, żeby mały rysunek z projektu został przeniesiony w skali 1:1 na teren działki? Trzeba dokonać pomiarów i wytyczyć jego obrys. Sami tego nie zrobimy, więc musimy zatrudnić geodetę.

Zanim łopaty pójdą w ruch i zaczną się pojawiać wykopy fundamentowe, na oczyszczonym, pozbawionym humusu terenie trzeba wytyczyć obrys domu. Od tego, z jaką starannością zostanie to zrobione, zależy, czy dom będzie odpowiadał położeniem oraz wymiarami założeniom projektu i czy wszystkie ściany będzie miał proste. Na geodecie spoczywa więc ogromna odpowiedzialność. Bez pomiarów geodezyjnych, tyczenia budynku czy inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej nie można rozpocząć ani zakończyć budowy.

Pomiary geodezyjne i mapa zasadnicza

Na jej podstawie prowadzone są wszelkie prace projektowe, pomiarowe, wytyczane są punkty i kierunki. Widnieją na niej granice działek, obrysy istniejących budynków, są na niej uwzględnione wszelkie obiekty ogólnogeograficzne znajdujące się na danym obszarze. Zawiera także dane na temat tak zwanego pionowego ukształtowania terenu oraz informacje o lokalizacji urządzeń technicznego uzbrojenia terenu. Inwestor musi kupić jej kopię w wydziale geodezji, kartografii i katastru starostwa lub urzędu gminy. Następnie przekazuje ją geodecie.

 • Usługi geodezyjne: adaptacja mapy

Geodeta dokonuje tak zwanej adaptacji mapy. Musi w tym celu po raz pierwszy odwiedzić działkę, żeby sprawdzić jej wymiary, skontrolować stan faktyczny i nanieść zmiany – dodać elementy, których na mapie brak, i usunąć te nieistniejące. Efektem pracy geodety jest mapa do celów projektowych opracowana w skali 1:500. Zawiera między innymi określenie granic, usytuowanie działki, obrysy istniejących i planowanych obiektów, elementy uzbrojenia terenu, sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków. Jej przygotowanie pochłania przeważnie około 2 tygodni. Mapę tę musisz udostępnić architektowi projektującemu dom bądź dokonującemu adaptacji. Na niej narysuje on usytuowanie domu na działce. Pamiętajmy, że sama mapa zasadnicza uzyskana w urzędzie nie jest dokumentem do celów projektowych, o czym informuje nawet umieszczona na niej pieczątka.

Wytyczenie domu w terenie
Autor: Andrzej Szandomirski Wytyczenie może polegać na wbiciu tyczek w tak zwane punkty główne i pośrednie

Geodeta na budowie: tyczenie budynku i znaki geodezyjne

Geodeta wytyczy osie budynku, a później punkty główne i osie ścian zewnętrznych. Jeśli zapłacisz więcej, wytyczy też przebieg ścian wewnętrznych lub kształt tarasu naziemnego. Tego wszystkiego dokona w odniesieniu do czterech punktów granicznych posesji zaznaczonych na mapie. Mają one także odzwierciedlenie w stanie rzeczywistym – to znaki geodezyjne, czyli betonowe albo drewniane słupki wkopane w teren. Tyczki są wbijane w punkty główne – minimum cztery (po jednym na każdy narożnik domu) – oraz w punkty pośrednie znajdujące się m.in., w jednej linii. Im bardziej skomplikowany dom, tym liczba punktów głównych lub wytyczonych osi jest większa – może sięgać sześciu, ośmiu albo nawet dziesięciu. Geodeta zaznacza też tzw. poziom zerowy, czyli poziom posadowienia posadzki. Zaznacza, a nie ustala, bo to jest zadaniem projektanta. Do wytyczania można użyć tylko pojedynczych tyczek. Wbija się je wówczas w miejscach przecinania się osi głównych budynku lub w narożach zewnętrznych przyszłego domu. Później kołki przesuwa się poza te punkty, wzdłuż wyznaczonej linii, i dokładnie zapisuje odległość, aby w razie potrzeby można je było przywrócić w poprzednie miejsce. Odsunięcie słupków jest konieczne, żeby można się było swobodnie poruszać w miejscu robienia wykopów, bez pilnowania, czy tkwią one wciąż na swoim miejscu. Odległości te są na tyle ważne, że muszą być wpisane do dziennika budowy. Często linie między słupkami szkicuje się dodatkowo wapnem bądź kolorowym sprayem.

Ławy drutowe

Inna metoda zakłada zastosowanie tak zwanych ław drutowych (tudzież sznurkowych). To dokładniejszy i prostszy sposób wytyczania budynku. Ławy takie to nic innego jak naprężone druty. Rozpina się je między deskami przybitymi do wbitych w grunt palików. O ile te mogą być wbite na różną głębokość, to prostopadłe do nich deski muszą być na jednakowym poziomie. Konstrukcje z tyczek i słupków umieszcza się z daleka od wykopów (minimum 30 cm od nich), żeby nie przeszkadzały robotnikom. Sznurki lub drut można czasowo odczepić, na przykład gdy do robienia wykopów przyjedzie koparka. Później umieszczane są ponownie na miejscu.

Poziom zerowy
Autor: Kalbar Geodeta zaznacza też ustalony przez projektanta poziom zerowy, czyli poziom podłogi parteru

Kolejność zadań

Oto harmonogram obowiązujący do momentu zakończenia wytyczania fundamentów. Tak przedstawiają się poszczególne etapy:

 1. Uzyskanie warunków zabudowy lub wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) i zdobycie kopii mapy zasadniczej.
 2. Zatrudnienie geodety, żeby zaktualizował tę mapę oraz przygotował mapę do celów projektowych.
 3. Przekazanie mapy i warunków zabudowy (albo wypisu z MPZP) projektantowi, aby dostosował projekt do tej dokumentacji i narysował na mapie jego obrys w odpowiednim miejscu działki, a także ustalił poziom podłogi parteru.
 4. Wystąpienie o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru budowy domu.
 5. Zatrudnienie kierownika budowy, który przygotowuje teren do wytyczania (między innymi zostanie usunięty humus).
 6. Wezwanie geodety do wytyczenia fundamentów, zaznaczenia poziomu zerowego, czyli poziomu podłogi parteru, i potwierdzenie tego wpisem w dzienniku budowy.

Inwentaryzacja geodezyjna: operat kolaudacyjny

Geodeta pojawi się, gdy będziesz chciał sfinalizować proces budowy. Musisz wtedy przekazać do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego tak zwany operat kolaudacyjny. To pakiet dokumentów, w skład którego wchodzą m.in.:

 • oryginalny dziennik budowy,
 • oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót,
 • dokumentacja powykonawcza (jeśli była sporządzona),
 • protokoły badań i odbiorów oraz inwentaryzacja geodezyjna i powykonawcza budynku oraz przyłączy.

Ten ostatni punkt to zadanie dla geodety. Żeby sporządzić tę dokumentację, musi dokonać pomiarów istniejącego już domu i przeprowadzić inwentaryzację przyłączy. Powstaje kolejna mapka (powykonawcza) oraz opis budynku w formie tabelki.

Geodeta usługi: cennik 2018

Koszty usług geodezyjnych pojawią się już przed rozpoczęciem prac budowlanych. Zaprezentowane poniżej ceny za aktualizację mapy do celów projektowych, czy tyczenie budynku mogą się różnić w zależności od regionu kraju. W naszym zestawieniu podajemy średnie ceny za usługi geodezyjne obowiązujące w 2018 roku.

 • aktualizacja mapy zasadniczej do celów projektowych – koszt 500-900 zł.
 • wytyczenie fundamentów budynku – cena 350-700 zł.
 • inwentaryzacja geodezyjna końcowa – razem za wszystko – cena 800-1200 zł

lub:

 • inwentaryzacja geodezyjna budynku – 500 zł,
 • kartoteka budynku – 100 zł,
 • zmiana użytkowania – 100 zł,
 • inwentaryzacja i odbiór przyłączy – 400 zł za jedno przyłącze i po 200 zł za każde kolejne.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE
Jeometra
|

,,Inwestor musi kupić jej kopię w wydziale geodezji, kartografii i katastru starostwa lub urzędu gminy. Następnie przekazuje ją geodecie."
Małe sprostowanie geodeta do wykonania mapy do projektu potrzebuje adresu nr działki i uzgodnienia zakresu mapy z projektantem . Wielkość zakresu zależy między innymi od tego czy będzie przydomowa oczyszczalnia czy tzw. szambo czy będzie podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej. Nigdy nie wykonuje się mapy na odbitce klienta tylko na kopi mapy pozyskanej osobiście przez geodetę że Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miejskiego ( miasta na prawach powiatu). Wykonuje się porównanie mapy z terenem , dokonuje aktualizacji a wyniki pomiarów przekazuje do starostwa . Dopiero zaktualizowaną i opieczętowaną mapę przekazuje się klientowi.

monooloo
|

Ja w poprzednim roku korzystałem z usług geodety i wcale nie było źle. Szczególnie odnośnie ceny. Szczerze mówiąc, to spodziewałem się, że wyjdzie to więcej. Być może to kwestia geodety - nie wiem.