FORUM TERMOMODERNIZACJA 2022

2022-10-17 7:40 Materiał sponsorowany
Forum Termomodernizacja 2022
Autor: Maciej Mijakowski

XXI FORUM TERMOMODERNIZACJA 2022, zorganizowane przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (ZAE), odbyło się 5 października 2022 w Warszawie. Było to kolejne - od 21 lat organizowane corocznie - spotkanie audytorów energetycznych i projektantów przy udziale przedstawicieli władz państwowych i banków.

Patronat honorowy FORUM objęły: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Złotym sponsorem był Viessmann Sp. z o.o.

FORUM składało się z trzech sesji, których przewodnim motywem było hasło EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA KLUCZEM DO NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ W BUDOWNICTWIE.

Spotkanie otworzył prezes ZAE Dariusz Heim, powitał uczestników, honorowych gości oraz sponsorów Forum a następnie oddał głos pierwszemu prelegentowi, przedstawicielowi MRiT panu Tomaszowi Gałązce.

Forum Termomodernizacja 2022
Autor: Beata Wasiołkowska

Tematem jego wystąpienia były „Plany legislacyjne na lata 2022-23 dotyczące efektywności energetycznej budynków”. Jeszcze w tym roku ma wejść w życie procedowana właśnie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (UCHEB).

Nowelizacja UCHEB jest jednym z kroków prowadzących do wdrożenia nowelizacji dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków 2018/844/UE, która między innymi rozszerza obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku na  wszystkie budynki i lokale mieszkalne nowobudowane oraz będące przedmiotem najmu i sprzedaży, obliguje władze do aktualizacji wymagań dotyczących ochrony cieplnej budynków, a także uściśla obowiązek kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji oraz określania klasy energetycznej budynku.

Forum Termomodernizacja 2022
Autor: Beata Wasiołkowska

Dla spełnienia wymagań dyrektywy EPBD konieczna jest również nowelizacja aktów wykonawczych do ustawy UCHEB, w tym: w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie, w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków oraz uchwalenie rozporządzenia w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji. Mała nowelizacja rozporządzeń w sprawie metodologii oraz kontroli systemów zostaną wprowadzone w najbliższym czasie.Prelegent zwrócił uwagę, że procedowana aktualnie w Radzie Unii Europejskiej nowelizacja dyrektywy EPBD, której projekt został przedstawiony w grudniu 2021 roku i której uchwalenie spodziewane jest w połowie 2023 roku, spowoduje konieczność zmian większości aktów prawnych dotyczących charakterystyki energetycznej. W chwili obecnej trwają prace (zamówiono ekspertyzy) nad opracowaniem nowej metodologii sporządzania charakterystyki energetycznej budynków oraz zakresem i formą świadectw CHEB, których celem jest m.in. uwzględnienie w nowej metodologii możliwie dużo przewidywanych nowych zapisów procedowanej nowelizacji dyrektywy EPBD.

Trwają również prace nad nowelizacją warunków technicznych w zakresie wymagań dotyczących ochrony cieplnej budynków. W tej chwili nie jest przesądzone czy prace te  doprowadzą do zaostrzenia czy złagodzenia wymagań. Wprowadzenie w życie nowych regulacji w tym zakresie spodziewane jest w okresie 6 miesięcy od uchwalenia procedowanej właśnie nowelizacji ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.

Drugim prelegentem był pan Paweł Mirowski, Zastępca Prezesa NFOŚiGW oraz Pełnomocnik Premiera ds. programu „Czyste powietrze” i efektywności energetycznej. W wystąpieniu zatytułowanym „Oferta NFOŚiGW w zakresie przeciwdziałania skutkom kryzysu energetycznego” przedstawił aktualną i przyszłą (do roku 2030) ofertę NFOŚiGW finansowania inwestycji w zakresie poprawy efektywności energetycznej gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem sektora obiektów budowlanych oraz transformacji energetyki w kierunku odnawialnych źródeł energii. W obszernej prezentacji omówił następujące programy wsparcia: Klimatyczne Uzdrowiska, Renowacja z Gwarancją oszczędności EPC, POIS 2014-20 (działania 1.3.1 oraz 1.3.2), KPO, FEnIKS, Czyste powietrze, Ciepłe mieszkanie, Stop smog, Fundusz modernizacyjny (środki z ETS). Ogółem na poprawę efektywności energetycznej i transformację sektora energetycznego w Polsce przeznaczonych będzie ze środków UE oraz ETS ok. 194 mld EUR w ramach programów React EU, KPO, Polityki Spójności, Funduszu Modernizacyjnego oraz Funduszu Transformacji Energetyki.Szczegóły dotyczące poszczególnych programów dostępne są na portalu NFOŚIGW, zaś  prezentacja na stronie ZAE.

Forum Termomodernizacja 2022
Autor: Maciej Mijakowski
Forum Termomodernizacja 2022
Autor: Beata Wasiołkowska

Jerzy Kwiatkowski, reprezentujący Narodową Agencję Poszanowania Energii S.A. przedstawił referat „Nowelizacja dyrektywy EPBD – krok w kierunku neutralności klimatycznej”, w którym omówił główne kierunki zmian w postanowieniach projektu nowelizacji dyrektywy EPBD z grudnia 2021 r. oraz wskazał związane z nimi przewidywane zmiany w polskich przepisach regulujących wymagania ochrony cieplnej budynków, metodologię wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków wraz z formą jej prezentacji.

Forum Termomodernizacja 2022
Autor: Beata Wasiołkowska

Następne wystąpienie pani Anny Piórkowskiej z KAPE poświęcone było prezentacji projektu Up-stairs poświęconego promocji koncepcji One Stop Shop w procesie termomodernizacji budynków poprzez zrealizowanie pilotowych projektów w 5 krajach i rozpowszechnienie rezultatów na pozostałe kraje członkowskie.

Forum Termomodernizacja 2022
Autor: Beata Wasiołkowska

Sesję pierwszą zakończyło wystąpienie Złotego Sponsora – Firmy VIESSMANN, w którym pan Jakub Szaruga przedstawił kompleksową ofertę usług i dostaw dla inwestorów. Przedstawił schemat organizacyjny nowego działu inwestycji firmy, którego zadaniem będzie realizacja projektów ze szczególnym naciskiem na budowę układów hybrydowych.

Forum Termomodernizacja 2022
Autor: Beata Wasiołkowska

Druga sesja, moderowana przez wiceprezesa ZAE Arkadiusz Węglarza zawierała dalsze prezentacje dotyczące zagadnień regulacyjnych, finansowania oraz ciekawych rozwiązań technologicznych prezentowanych przez przedstawicieli sponsorów Forum.

Pan Tomasz Makowski (BGK) omówił nowe zasady przyznawania premii termomodernizacyjnej i  remontowej związane z nowelizacją ustawy o FTiR.

Forum Termomodernizacja 2022
Autor: Beata Wasiołkowska

Arkadiusz Węglarz (KAPE S.A.) – przedstawił przegląd aktualnych wymagań dotyczących ochrony cieplnej budynków w wybranych krajach UE w kontekście wykonywanej aktualnie ekspertyzy dotyczącej aktualizacji polskich WT w tym zakresie.

Forum Termomodernizacja 2022
Autor: Beata Wasiołkowska

Piotr Krysik (KAPE S.A.) przedstawił propozycje możliwych zmian w metodologii sporządzania charakterystyki energetycznej budynków oraz świadectw, proponowane w ramach wykonywanej we współpracy z NAPE ekspertyzy.

Forum Termomodernizacja 2022
Autor: Beata Wasiołkowska

Sebastian Genc (Gazuno Langowski Sp. J.) przedstawił oferowaną przez firmę technologię ograniczenia zużycia energii w budownictwie i przemyśle opartą na układach hybrydowych gazowe pompy ciepła – kotłownie.

Forum Termomodernizacja 2022
Autor: Beata Wasiołkowska

Pan Andrzej Czerniawski (Proplast Sp. z o.o.) przedstawił zastosowanie technologii wprowadzanych na polski rynek paneli PVT, których firma jest jedynym dystrybutorem. Przedstawił również zalety mikro inwertera IQ7 firmy Emphase.

Forum Termomodernizacja 2022
Autor: Beata Wasiołkowska

Z kolei Bartłomiej Wasiuk (Polenergia Fotowoltaika S.A.) przedstawił unikalną na polskim rynku ofertę dostaw instalacji PV oraz usług związanych z przygotowaniem inwestycji oraz jej eksploatacją, z elastycznym sposobem finansowania i unikalnym zakresem gwarancji. Oferta skierowana jest zarówno do inwestorów indywidulanych jak również przedsiębiorców MŚP i Mid-cap.

Forum Termomodernizacja 2022
Autor: Beata Wasiołkowska

Marek Szczepański (BOŚ) przestawił nową ofertę finansowania przygotowania inwestycji w  ramach uruchamianej w Banku inicjatywy ELENA, która obejmuje duży zakres inwestycji związanych z budownictwem, OZE, magazynami energii, budową i modernizacją systemów ciepłowniczych i oświetleniem ulicznym. Skierował również ofertę do audytorów energetycznych i firm doradczych ubiegania się o status doradcy Banku w projekcie ELENA.

Forum Termomodernizacja 2022
Autor: Beata Wasiołkowska

Trzecia sesja moderowana przez Andrzeja Wiszniewskiego zawierała prezentacje projektów realizowanych aktualnie przez NAPE w ramach programu UE - Horyzont2020. Założenia oraz aktualny stan prac w projekcie RINNO dotyczącym kompleksowego podejścia do procesu termomodernizacji omówił pan Adrian Chmielewski, zaś rezultaty projektu RENEISSANCE poświęconego opracowaniu modeli biznesowych, narzędzi informatycznych wspomagających procesy decyzyjne oraz proces inwestycyjny dla społeczności energetycznych omówił pan Andrzej Rajkiewicz.

Forum Termomodernizacja 2022
Autor: Beata Wasiołkowska
Forum Termomodernizacja 2022
Autor: Beata Wasiołkowska

Pan Bartłomiej Krawczyk (Danfoss Poland Sp. z o.o.) przedstawił możliwości ograniczenia zużycia energii w budynkach poprzez zastosowanie inteligentnego oprogramowania LEANHEAT Building do optymalizacji zużycia ciepła w budynkach.

Forum Termomodernizacja 2022
Autor: Beata Wasiołkowska

Pan Piotr Pawlak (Rockwool Polska Sp. z o.o.) zapowiedział reaktywację oferowanego przez firmę oprogramowania BuildDesk Energy Audit 3 oraz przewidywane warunki korzystania z  programu.

Forum Termomodernizacja 2022
Autor: Beata Wasiołkowska

W ostatnim wystąpieniu (Michał Strzeszewski, SANKOM Sp. z o.o.) omówione zostały nowe funkcjonalności oprogramowania serii Audytor.

Forum Termomodernizacja 2022
Autor: Beata Wasiołkowska

Na zakończenie Prezes ZAE Dariusz Heim krótko podsumował obrady, wyraził podziękowania licznym uczestnikom za aktywny udział, sponsorom oraz osobom zaangażowanym w  organizację Forum.

Forum zakończyło losowanie upominków dla uczestników. Rozlosowano 3 licencje oprogramowania Audytor Set ufundowane przez firmę Sankom Sp. z o.o. oraz zestaw licencji na 3 programy CERTO ufundowane przez DAEŚ reprezentowaną przez jej Prezesa Jerzego Żurawskiego.

Forum Termomodernizacja 2022
Autor: Beata Wasiołkowska

W Forum wzięło udział 168 osób. Obradom FORUM towarzyszyły stoiska informacyjne Złotego sponsora – firmy VIESSMANN Sp. z o.o. oraz firm: Gazuno Langowski Sp. J., Aereco Wentylacja Sp. z o.o., Polenergia Fotowoltaika S.A., Proplast Sp. z o.o.

Forum Termomodernizacja 2022
Autor: Beata Wasiołkowska

Patronat Medialny FORUM: Administrator 24 info, Administrator i Menedżer Nieruchomości Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, Portal Gramwzielone.pl, Wydawnictwo POLCEN, Budownictwo i Prawo, INSTAL, InstalReporter, Inżynier Budownictwa, Izolacje, Izolacje.com, Polski Instalator, Ogrzewnictwo.pl, Klimatyzacja.pl, Pasywny–budynek.pl, Murator.plus, Murator, Materiały Budowlane, Rynek Instalacyjny, Teraz Środowisko.pl.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Pozostałe podkategorie