Nowy projekt budowlany: po nowelizacji prawa 2020

prawo budowa domu
Autor: Gettyimages

Zamiast dwóch mamy teraz trzy części projektu budowlanego: projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania działki i projekt techniczny. Czy wszystkie trzeba złożyć w starostwie? Co z dwuczęściowymi projektami budowlanymi, które zostały już kupione, ale jeszcze niezłożone do urzędu?

Przepisy dużej nowelizacji Ustawy - Prawo budowlane zaczęły obowiązywać 19 września 2020 r.

Projekty budowlane w dotychczasowym kształcie – składające się z projektu zagospodarowania działki i projektu architektoniczno-budowlanego (bez wyodrębnionego projektu technicznego) – można będzie załączać do wniosku o pozwolenie na budowę albo zgłoszenia budowy przez rok od wejścia w życie nowych przepisów, czyli do 18 grudnia 2021 r.

Od 19 września 2020 r. nowe projekty składamy w starostwie w trzech egzemplarzach, a stare - tak jak wcześniej w czterech. Jeden egzemplarz jest przeznaczony dla organu zatwierdzającego projekt i jeden dla właściwego organu nadzoru budowlanego. Reszta po wydaniu zgody budowlanej i ostemplowaniu wraca do inwestora.

Trzy części nowego projektu budowlanego

Jednym z podstawowych założeń znowelizowanego Prawa budowlanego jest zmniejszenie objętości projektu budowlanego. Zgodnie z art. 34 ust. 3 składa się on z trzech części:

 • projektu zagospodarowania działki lub terenu;
 • projektu architektoniczno-budowlanego;
 • projektu technicznego.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu: co zawiera?

Projekt zagospodarowania działki lub terenu to część projektu budowlanego, która jest sporządzana na aktualnej mapie do celów projektowych i obejmuje:

 • określenie granic działki lub terenu;
 • usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym;
 • sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków;
 • układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich;
 • informację o obszarze oddziaływania obiektu.

Projekt architektoniczno-budowlany: co zawiera?

Projekt architektoniczno-budowlany to część projektu budowlanego, która wskazuje:

 • układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych;
 • zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczbę projektowanych do wydzielenia lokali, z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych;
 • charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych;
 • opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;
 • projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko;
 • charakterystykę ekologiczną;
 • informację o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • w przypadku obiektów użyteczności publicznej i budynków wielorodzinnych - opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych sporządzonej w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 r., w tym osób starszych (chodzi tu nie tylko o osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, ale o wszystkich, którzy mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami);
 • w przypadku budynków wielorodzinnych - informację o minimalnym udziale lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych, w tym osób starszych (zgodnie z definicją podaną w poprzednim punkcie);
 • postanowienie udzielające zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (o którym mowa w art. 9 Prawa budowlanego, czyli takie, które nie może powodować zagrożenia życia ludzi, bezpieczeństwa mienia, ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych do budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych, pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych, a także stanu środowiska).

Projekt techniczny: co zawiera

Projekt techniczny to nowo wyodrębniona część projektu budowlanego, która powinna określać:

 • projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych;
 • charakterystykę energetyczną – w przypadku budynków;
 • projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe;
 • w zależności od potrzeb – dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych;
 • inne opracowania projektowe.

Co jeszcze musi być w projekcie budowlanym

Dodatkowo - w zależności od potrzeb - projekt budowlany może zawierać:

 • oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą (zgodnie z przepisami o drogach publicznych) – wymagane w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej;
 • opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, bądź ich kopie (np. pozwolenie wodnoprawne lub konserwatorskie).

Jedynie w wypadku budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych oraz podziemnych sieci uzbrojenia terenu całość problematyki może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu.

Uwaga! Szczegółowe wymagania co projektu budowlanego określa Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Jak wybrać optymalny projekt domu? Radzi doświadczony projektant

Jakie dokumenty składamy z wnioskiem o pozwolenie na budowę albo zgłoszeniem budowy

Co ważne, nie wszystkie elementy projektu budowlanego inwestor musi złożyć w organie administracji architektoniczno-budowlanej. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 33 ust. 2 pkt 1 Prawa budowlanego do wniosku o pozwolenie na budowę (albo zgłoszenia budowy domu zgodnie z art. 30 ust. 4b) należy dołączyć 3 egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub ich kopiami.

Nie ma zatem obowiązku przedkładania projektu technicznego. Trzeba będzie go dopiero okazać w nadzorze budowlanym na etapie zgłaszania zakończenia budowy.

Uwaga! Nie oznacza to, że projekt techniczny może zostać przygotowany w dowolnym momencie, np. dopiero w trakcie budowy lub już po zrealizowaniu inwestycji. W art. 42 ust. 1 pkt 4 postanowiono, że przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest obowiązany przekazać kierownikowi budowy projekt budowlany, w tym projekt techniczny (jeśli jest wymagany). Kierownik budowy ma natomiast obowiązek udostępnienia projektu technicznego nadzorowi budowlanemu na każde jego żądanie.

Co więcej, do każdej części projektu trzeba dołączyć:

 • kopię decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi sprawdzającemu, jeżeli jest wymagany, uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sporządzającego projekt;
 • kopię zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego aktualnego na dzień opracowania projektu – w przypadku projektanta – i sprawdzenia projektu – w przypadku projektanta sprawdzającego;
 • oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

Co urzędnicy sprawdzą w projekcie zagospodarowania działki i projekcie architektoniczno-budowlanym

Zgodnie z art. 35 ust. 1 Prawa budowlanego przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego (oraz przed wydaniem tzw. milczącej zgody na zgłoszoną budowę) sprawdzane są:

 • zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego z: ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz ustaleniami uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej;
 • zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;
 • kompletność projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, w tym dołączenie: wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń, informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, kopii zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego z określonym w nim terminem ważności (dotyczący projektanta i projektanta sprawdzającego) oraz oświadczenia projektanta dotyczącego możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej;
 • posiadanie przez projektanta i projektanta sprawdzającego odpowiednich uprawnień budowlanych oraz aktualność zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

SPRAWDŹ: wzory i formularze do pobrania

Podstawa prawna:

 • Ustawa z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2020 r. poz. 471)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU z 2020 r. poz. 1609)
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE