| muratordom.pl » Prawo » Formalności budowlane » Przeniesienie pozwolenia na budowę. Jak to zrobić, kiedy i na jakich warunkach?

Przeniesienie pozwolenia na budowę. Jak to zrobić, kiedy i na jakich warunkach?

Planujesz kupić działkę z wydanym pozwoleniem lub rozpoczętą już budową? Jeżeli chcesz rozpocząć lub kontynuować inwestycję musisz przenieść pozwolenie na budowę na siebie. Jak to zrobić? Jakich formalności urzędowych należy dopełnić?

Zgodnie z ogólną zasadą prawa budowlanego roboty budowlane można rozpocząć i prowadzić jedynie na podstawie ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. Decyzję taką wydaje właściwy dla miejsca inwestycji organ administracji architektoniczno-budowlanej (starosta). Pozwolenie na budowę jest zawsze adresowane do podmiotu, który wnioskował o jego wydanie (inwestora).

Prowadzenie prac budowlanych przez inną osobę niż wskazana w pozwoleniu na budowę

Prowadzenie budowy przez inną osobę niż wskazana w takiej decyzji (nowego właściciela działki) jest traktowane jako samowola budowlana, nawet jeśli prace są realizowane zgodnie z projektem zatwierdzonym tą decyzją. W praktyce do takiej sytuacji może dojść, gdy działka, na której jest prowadzona budowa, zostanie sprzedana lub oddana w darowiźnie i gdy nowy właściciel zechce dokończyć inwestycję. Trzeba pamiętać, że sam zakup nieruchomości nie powoduje jednoczesnego przejścia na rzecz nowego właściciela praw wynikających z decyzji udzielającej pozwolenia na budowę. Aby ją legalnie kontynuować, należy doprowadzić do przeniesienia pozwolenia na budowę. Jest to możliwe również w tedy, gdy budowa nie została jeszcze rozpoczęta. W innej sytuacji są spadkobiercy inwestora, który uzyskał pozwolenie na budowę. Prawa z decyzji o pozwoleniu na budowę przechodzą na nich z mocy prawa.

Wniosek o przeniesienie decyzji

Wniosek o przeniesienie decyzji Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Prawo budowlane organ, który w ydał decyzję udzielającą pozwolenia na budowę, jest zobowiązany – za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana – do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie (pod rygorem odpowiedzialności karnej) o posiadaniu prawa do dysponowania tą nieruchomością na cele budowlane.

Z przepisu tego wynika, że przeniesienie pozwolenia na budowę może nastąpić wyłącznie na wniosek pierwotnego adresata tej decyzji. Prawodawca nie określił wzoru wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę, jednak z pewnością powinien on zawierać:

  • miejscowość i datę sporządzenia;
  • oznaczenie wnioskodawcy (imię i nazwisko dotychczasowego inwestora) wraz ze wskazaniem jego adresu;
  • oznaczenie adresata wniosku (organu, który wydał pozwolenie na budowę);
  • wskazanie podstawy prawnej wniosku (przykładowo o treści: „Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wnoszę o przeniesienie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę”);
  • wskazanie decyzji, która ma zostać przeniesiona (określenie organu, który ją wydał, numeru i daty jej wydania);
  • określenie podmiotu, na rzecz którego decyzja ma być przeniesiona;
  • własnoręczny i czytelny podpis wnioskodawcy.

Co dołączyć do wniosku

Dodatkowo do wniosku należy dołączyć:

  • oświadczenie wnioskodawcy, na rzecz którego pozwolenie na budowę zostało wydane, wyrażające zgodę na przeniesienie tej decyzji na rzecz innego podmiotu;
  • oświadczenie przyszłego inwestora o przyjęciu wszystkich warunków tej decyzji;
  • oświadczenie przyszłego inwestora o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (na sformalizowanym formularzu, do pobrania ze strony www.gunb.gov.pl/info/ pliki/wzor_oswiad.doc).
WAŻNE

Konsekwencje nieprzeniesienia pozwolenia na budowę

Niedopełnienie obowiązku przeniesienia pozwolenia na budowę powoduje, że budowa jest prowadzona nielegalnie. W takim wypadku organ nadzoru budowlanego może nakazać rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części albo wstrzymać prowadzenie robót i nakazać przedłożenie odpowiednich dokumentów. Dodatkowo przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych organ nadzoru budowlanego obligatoryjnie ustala wysokość opłaty legalizacyjnej (za dom jednorodzinny jest to 50 000 zł).

Przebieg postępowania administracyjnego mającego na celu przeniesienie pozwolenia na budowę

Jeżeli w nioskodawca oraz przyszły inwestor spełnią wszystkie wskazane w yżej warunki, organ administracji architektoniczno-budowlanej ma obowiązek przenieść pozwolenie na budowę. Natomiast w razie stwierdzenia braków w złożonym wniosku organ wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w określonym terminie. Podczas postępowania administracyjnego mającego na celu przeniesienie pozwolenia na budowę organ nie dokonuje ponownej oceny projektu budowlanego. Nie ma zatem możliwości, żeby to postępowanie zakończyło się wzruszeniem decyzji udzielającej pozwolenia na budowę.

Rozpoznanie sprawy ogranicza się tu do zmiany adresata decyzji. Dlatego też stronami w tym postępowaniu są tylko wnioskodawca i podmiot, na rzecz którego decyzja ma zostać przeniesiona. Właściciele sąsiednich nieruchomości nie będą stronami postępowania, nawet gdy mieli ten przywilej w postępowaniu mającym na celu zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę.

Zarówno przeniesienie pozwolenia na budowę, jak i odmowa przeniesienia powinny mieć formę decyzji administracyjnej. Istotnym elementem takiego rozstrzygnięcia jest przede wszystkim wskazanie, jaka decyzja jest przenoszona (przez kogo i kiedy wydana oraz jakiego przedmiotu dotycząca). W razie odmowy przeniesienia starosta powinien wskazać jej powody.

Od decyzji kończącej postępowanie w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę stronie przysługuje odwołanie do organu wyższego stopnia (wojewody) za pośrednictwem organu, który w ydał decyzję, w terminie 14 dni od jej doręczenia. Przepisy prawa nie przewidują szczególnej formy odwołania. Wystarczy, że będzie złożone na piśmie, własnoręcznie i czytelnie podpisane oraz będzie z niego wynikać, że strona jest niezadowolona z zaskarżonej decyzji. 

Nie ma konieczności wskazywania konkretnych przepisów prawa, które naruszył organ pierwszej instancji. Po przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na budowę nowy w łaściciel nieruchomości nabywa uprawnienia dotychczasowego inwestora, a to oznacza, że może rozpocząć, kontynuować lub zakończyć budowę, a także dokonywać zmian w uprzednio zatwierdzonym projekcie budowlanym. Należy oczywiście pamiętać, że nabywa je dopiero w tedy, k iedy decyzja stanie się ostateczna. W tym przypadku decyzje w ydane przez wojewodę są ostateczne w momencie ich doręczenia. To, że decyzja starosty jest ostateczna, potwierdza przybita na dokumencie odpowiednia pieczęć urzędnika lub stosowne zaświadczenie.

WARTO WIEDZIEĆ

Jak liczyć termin na odwołanie

Bieg terminu rozpoczyna się w kolejnym dniu po doręczeniu decyzji i wlicza się do niego dni wolne od pracy. Jednak gdy koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni. Przykładowo jeśli decyzja została doręczona 18 grudnia 2013 r., ostatnim dniem na złożenie odwołania był 2 stycznia 2014 r. (a nie Nowy Rok). Nie oznacza to jednak, że odwołanie powinno wpłynąć do odpowiedniego organu najpóźniej w ostatnim dniu terminu. Termin uważa się za zachowany również wtedy, gdy przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej. Dniem doręczenia jest dzień odebrania przesyłki od listonosza, na poczcie (lub w innym miejscu wskazanym na awizo) bądź bezpośrednio w urzędzie. W przypadku niepodjęcia przesyłki w wyznaczonym terminie (14 dni) decyzję umieszcza się w aktach sprawy organu i uważa za doręczoną z upływem ostatniego dnia okresu, w którym można było ją odebrać.

Autor: photos

Prawo budowlane daje możliwość odwołania się od pozwolenia na budowę wydanego sąsiadowi. O ile zostaniesz uznany za stronę w postępowaniu

Przeczytaj dodatkowo:
ZADATEK a ZALICZKA: najważniejsze różnice. Co...

Co to jest zadatek? Różnica pomiędzy zadatkiem a zaliczką jest istotna, gdy następuje odstąpienie od...

Wycinka drzew. Kto może wyciąć drzewa i krzewy...

Wycinka drzew i krzewów przez osoby fizyczne jest możliwa bez konieczności uzyskiwania pozwolenia....

Pozwolenie na wycinkę drzew na własnej działce...

Od 1 stycznia 2017 roku nie potrzebujesz już pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów na własnej działce....

Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne: koszty i...

Jeśli w pobliżu działki, na której budujesz dom, jest sieć wodociągowa lub kanalizacyjna, musisz się...

Umowy budowlane: umowa z wykonawcą wzór. Co...

Umowa z wykonawcą: pobierz gotowy wzór umowy. Co powinna zawierać umowa o roboty budowlane? Przed...