| muratordom.pl » Prawo » Wzory umów » Wzór umowy o roboty budowlane
Umowa z wykonawcą

Wzór umowy o roboty budowlane

Spisanie umowy o roboty budowlane chroni interesy obu stron, a w razie sporu ułatwia dochodzenie roszczeń. Nie wiesz, co powinna zawierać umowa? Oto gotowy wzór umowy o roboty budowlane.

WZÓR UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

Zawarta w dniu ........... r. pomiędzy: ................................ i ................................, zam. w .............. przy ul. .................., zwanymi dalej Inwestorami

a
.................................., z siedzibą w .............. przy ul. ..................., reprezentowaną przez ................., zwaną dalej Wykonawcą.

§ 1

1. Inwestorzy zlecają, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wybudowaniu w stanie surowym budynku mieszkalnego na działce gruntu o nr .......położonej w ................, przy ul. .................
2. Szczegółowy zakres kolejnych etapów robót i termin ich realizacji określają załączniki do umowy, które po podpisaniu przez strony stanowić będą jej integralną część.

§ 2

Inwestorzy przekazują wykonawcy dokumentację projektową, która stanowi podstawę zleconych robót w dniu podpisania umowy (bądź zobowiązują się to uczynić w terminie 7 dni od jej podpisania). Na dokumentację składają się: projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie, projekt architektoniczno–budowlany, oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych.

§ 3

1. Inwestorzy przekazują plac budowy w dniu podpisania umowy (lub innym oznaczonym w umowie terminie), na placu znajdują się przyłącze prowizoryczne wody i energii elektrycznej.

2. Od chwili przekazania placu budowy do czasu oddania obiektu Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe na tym terenie. Wykonawca posiada aktualną polisę OC nr................. wystawioną przez ..........................

3. Wykonawca zapoznał się z placem budowy, dokumentacją projektową budynku i nie wnosi żadnych uwag.

§ 4

Wartość powierzonych robot strony określają na kwotę ......... zł (słownie: .................................. złotych), w czym:
1) za etap I ................... zł,
2) za etap II ................. zł
3) za etap III ................ zł.

§ 5

1. Wypłata wskazanych kwot nastąpi w terminie siedmiu dni od przekazania przez Wykonawcę faktury za wykonane roboty, co nastapi po wykonaniu danego etapu robót i przyjęciu go przez kierownika robót i Inwestorów (lub inspektora nadzoru inwestorskiego), łącznie z przyjęciem załącznika określającego plan następnego etapu prac.
2. Dokumentami stwierdzającymi dokonanie odbioru są protokoły zdawczoodbiorcze, podpisane przez strony uczestniczące w odbiorze. Protokoły te stanowią podstawę do wystawienia faktur za wykonane roboty, o których mowa w §5 pkt.1 niniejszej umowy.

§ 6

(wariant I)
Przedstawicielem Inwestorów będzie zatrudniony przez nich kierownik budowy w osobie ............................, nr. upr. bud. .................

(wariant II)
1. Wykonawca zobowiązuje się zatrudnić kierownika budowy posiadającego wszystkie wymagane przepisami uprawnienia i stosowne kwalifikacje.
2. Przedstawicielem Inwestorów będzie zatrudniony przez nich inspektor nadzoru inwestorskiego w osobie ...............................

§ 7

(wariant I)
Inwestorzy zobowiązują się dostarczać we własnym zakresie materiały zgodnie z zamówieniem Wykonawcy zaakceptowanym przez kierownika budowy oraz zgodnie z założeniami projektu, w terminach wskazanych przez Wykonawcę.

(wariant II)
Wykonawca zobowiązuje się dokonywać zakupu i dostarczać we własnym zakresie materiały zgodnie z potrzebami wynikającymi z projektu i po uzgodnieniu z Inwestorami (inspektorem nadzoru inwestorskiego) i kierownikiem budowy oraz przedstawić Inwestorowi faktury dokonanych zakupów.

§ 8

(wariant I)

W przypadku gdyby dostarczona przez Inwestorów dokumentacja bądź materiały nie nadawały się do prawidłowego wykonania prac, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Inwestorów i kierownika budowy.

(wariant II)
W przypadku gdyby dostarczona przez Inwestorów dokumentacja nie nadawała się do prawidłowego wykonania prac, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Inwestorów (inspektora nadzoru inwestorskiego).

§ 9

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na plac budowy odpowiednie maszyny i urządzenia oraz pomieszczenia stanowiące zaplecze budowy.

§ 10

1. Obiór poszczególnych etapów budowy następować będzie w obecności Wykonawcy, Inwestorów (inspektora nadzoru inwestorskiego) i kierownika budowy.
2. Inwestorzy dokonają odbioru zgłoszonych robót w ciagu trzech dni roboczych, od momentu zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia uwag zostanie wyznaczony termin na ich naprawę.

§ 11

Ewentualne zmiany w trakcie realizacji inwestycji wprowadzone przez kierownika budowy w zakresie, w którym może to czynić w ramach pisemnych uzgodnień z Inwestorami (inspektorem nadzoru inwestorskiego), wykonywane będą w ramach warunków niniejszej umowy.

§ 12

1. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał roboty w sposób sprzeczny z umową bądź wadliwie, Inwestorzy powinni wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczyć ku temu odpowiedni termin.
2. Po bezskutecznym upływie tego terminu Inwestorzy będą mieli prawo od umowy odstąpić albo powierzyć wykonanie umowy komuś innemu na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
3. Inwestorzy mogą odstąpić od umowy, w przypadku gdy Wykonawca opóźnia się z realizacją prac poza terminy określone w harmonogramie realizacji inwestycji tak dalece, iż nie jest prawdopodobne, aby zakończono inwestycję w umówionym terminie.
4. Odstąpienie od umowy przez Inwestora, z winy Wykonawcy powoduje obowiązek zapłaty kary umownej przez Wykonawcę na rzecz Inwestora, w wysokości ....% wynagrodzenia za prace nie wykonane.

§ 13

1. W przypadku odstąpienia od umowy z własnej winy przez którąkolwiek ze stron, strona, która odstąpiła od umowy, zobowiązana będzie do zapłaty kary umownej w wysokości ......... zł (słownie: ....................... zł).
2. Odstąpienie od umowy powoduje obowiązek rozliczenia wynagrodzenia za wykonane roboty.

§ 14

W przypadku opóźnienia w zakończeniu poszczególnych etapów robót przekraczającego 14 dni Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości ....% wartości wynagrodzenia za dany etap robót za każdy dzień opóźnienia.

§ 15

Obowiązek zapłaty kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości.

§ 16

1. Jeżeli w budynku ujawnione zostaną wady, Inwestorzy mogą żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu termin. Po bezskutecznym upływie terminu, a także, gdy wady nie dadzą się usunąćbądź nie da się tego zrobić w wyznaczonym terminie, Inwestorzy mogą od umowy odstąpić albo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy. Odstąpienie od umowy przez Inwestorów skutkuje karą umowna wg § 12 pkt.3. niniejszej umowy.
2. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane prace i zobowiązuje się w terminie gwarancyjnym usunąć wszelkie powstałe usterki i niedociągnięcia. Ze zobowiązań gwarancyjnych wyłączone są te usterki i wady, które powstały na skutek normalnego użytkowania budynku.

§ 17

W zakresie nienormowanym niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

.......................          .........................
Inwestorzy                Wykonawca

 

Załącznik nr 1
1. Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć roboty etapu I uzgodnionym z Inwestorami i kierownikiem budowy (bądź w terminie wskazanym w umowie), nie później niż w dniu ................ r.
2. W zakres etapu I wchodzą następujące prace:
a) ....................,
b) ....................,
c) ....................,
3. Wykonawca zobowiązuje się zakończyć etap I w terminie ...... dni od rozpoczęcia.

Załącznik nr 2
1. Wykonawca zobowiązuje się po odebraniu etapu I przez Inwestorów i kierownika budowy przystąpić niezwłocznie, chyba iż będzie to niemożliwe z uwagi na dany cykl technologiczny już wykonanych prac, przystąpić do wykonywania prac etapu II.
2. W zakres etapu II wchodzą następujące prace:
a) .................,
b) .................,
c) ..................
3. Wykonawca zobowiązuje się zakończyć prace najpóźniej w terminie .... miesięcy od rozpoczęcia, chyba że warunki pogodowe uniemożliwią dotrzymanie terminu; wówczas konieczne będzie ponowne ustalenie terminu zakończenia przedmiotowego etapu prac z kierownikiem budowy i Inwestorami.

Załącznik nr 3
1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia etapu III w terminie ..... dni od czasu zakończenia poprzedniego etapu i wykonania go w ciągu ..... tygodni.
2. W zakres etapu III wchodzą następujące prace:
a) .....................,
b) .....................,
c) ......................
3. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych Wykonawca zobowiązuje się tak zabezpieczyć wybudowaną część domu, aby nie doszło do jej uszkodzenia lub zniszczenia.

Pobierz umowę (plik pdf) >>

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Wzór umowy o zastępstwo inwestycyjne DO POBRANIA

Chcesz wybudować dom jednorodzinny, ale nie wiesz, jak się do tego zabrać? Możesz zatrudnić inestora...

Odstąpienie od umowy deweloperskiej - kiedy jest...

Masz prawo odstąpić od umowy deweloperskiej i wycofać się z kupna mieszkania lub domu. Deweloper w...

Wzór umowy z kierownikiem budowy

Zawsze należy spisywać umowy z osobami, którym powierza się budowę domu. Zobacz wzór umowy z...

Umowa z wykonawcą - gwarancja dobrej współpracy...

Zadbaj o swoje prawa na budowie - spisz umowę z wykonawcą! Określone na podstawie umowy o roboty budowlane...

Przedwstępna umowa sprzedaży kupna mieszkania -...

Umowa przedwstępna sprzedaży kupna mieszkania powinna zawierać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Czy...