Wykonawca nie wykonał robót w terminie lub źle je wykonał: co zrobić? Jak wyegzekwować wykonanie umowy?

2022-04-23 15:58
wykonawca nie dotrzymuje terminu
Autor: Piotr Mastalerz Nie wystarczy znaleźć wykonawcę remontu i podpisać z nim umowę. Trzeba go jeszcze dopilnować i wyegzekwować wykonanie wszystkich zleconych robót

Remont albo prace wykończeniowe rzadko kiedy przebiegają bez problemu. Bardzo często wykonawca nie dotrzymuje terminu albo nie jest tak staranny, jak na początku obiecywał.

Najpierw podpisujemy umowę z wykonawcą

Przed rozpoczęciem prac przez wykonawcę trzeba z nim zawrzeć umowę na piśmie. Umowa pisemna ułatwia dochodzenie ewentualnych roszczeń. Bez niej nie będziemy mieć mocnego dowodu wskazującego, na co i w jaki sposób umówiliśmy się z wykonawcą.


Gdy zamawiamy wykonanie jakiegoś elementu wykończenia lub wyposażenia domu (takiego jak przykładowo okna, instalacje, okładziny ścienne i podłogowe), zawieramy umowę o dzieło. Powinna ona określać przede wszystkim:

  • rodzaj prac lub rzeczy, które mają być wykonane;
  • kto dostarcza materiały;
  • wynagrodzenie wykonawcy;
  • 
terminy rozpoczęcia i zakończenia prac;
  • kary umowne za ich niedotrzymanie;
  • 
zasady odstąpienia od umowy;
  • postanowienia dotyczące gwarancji i napraw.

Jeśli później pojawią się jakieś problemy, musimy odpowiednio na nie reagować.

Przeczytaj także:

Wykonawca nie dotrzymuje terminu

Jeżeli wykonawca remontu albo prac wykończeniowych opóźnia się z rozpoczęciem lub ukończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w umówionym czasie, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od umowy jeszcze przed upływem terminu do zakończenia prac.


Jeśli odstępujemy od umowy, możemy żądać zwrotu już spełnionego świadczenia (zaliczki) oraz naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.

Wykonawca źle pracuje

Gdy mamy zastrzeżenia do sposobu wykonywania umówionej pracy (wykonawca realizuje dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową), zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może:

  • od umowy odstąpić albo
  • powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.


Gdy inwestor sam dostarczył materiały, może w razie odstąpienia od umowy żądać ich zwrotu i wydania rozpoczętego dzieła.

Wykonawca okazał się partaczem

Gdy ukończone dzieło ma wady, zamawiający może w ramach rękojmi żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo jej naprawy, a wykonawca powinien zrobić to w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności. Może jednak wybrać między wymianą albo naprawą, jeśli żądanie wskazane przez zamawiającego jest niemożliwe lub znacznie droższe w porównaniu z drugim.


Jeżeli wadliwa rzecz została już zamontowana, zamawiający może żądać demontażu i ponownego zamontowania nowej/naprawionej rzeczy. Wykonawca ponosi wówczas wszystkie koszty wymiany lub naprawy, w tym demontażu, dostarczenia rzeczy, ponownego zamontowania i uruchomienia. Jest tu jednak pewne ograniczenie: zamawiający powinien ponieść część kosztów demontażu i ponownego montażu przewyższających cenę rzeczy. Jeśli natomiast powierzył te czynności innej osobie (bo wykonawca odmówił), może żądać od wykonawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania - do wysokości ceny rzeczy.


Zamawiający ma też prawo żądać – zamiast naprawy lub wymiany – obniżenia ceny albo w ogóle odstąpić od umowy (ale tylko wtedy, gdy wada jest istotna). Jeżeli tylko część spośród dostarczonych rzeczy ma wady, a te wadliwe dają się odłączyć od wolnych od wad, uprawnienie do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych. Dodatkowo, gdy z powodu wady dzieła zamawiający złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on także żądać naprawienia szkody, którą poniósł na skutek wadliwego wykonania dzieła. W szczególności dotyczy to zwrotu kosztów przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy.

Przeczytaj także:


Uwaga! Odpowiedzialność wykonawcy jest wyłączona, jeżeli wada dzieła powstała z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez inwestora.

Ile czasu wykonawca odpowiada za wady

Wykonawca odpowiada za wady dzieła, jeżeli zostaną stwierdzone przed upływem 2 lat od dnia zakończenia prac lub wydania dzieła.

Jeżeli inwestor najpierw zażądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, dwuletni bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy bądź usunięcia wady.


Pamiętajmy, że aby zachować uprawnienia z rękojmi, wystarczy złożyć w siedzibie wykonawcy lub wysłać mu listem poleconym reklamację ze wskazaniem, czego się domagamy.

Zatrudniasz fachowca? Sprawdź, czy znasz określenia często używane przez budowlańców i hydraulików

Pytanie 1 z 10
Waserwaga
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają