Zakończenie budowy domu jednorodzinnego - odbiór budynku

2021-11-23 8:10
Prawo pierwokupu
Autor: archiwum muratordom Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość, a komuś przysługuje do niej prawo pierwokupu, masz obowiązek poinformowania uprawnionego o jej zawarciu i treści, w tym o cenie

Odbiór domu jednorodzinnego jest konieczny, jeżeli chcesz w nim legalnie zamieszkać. Zakończenie budowy wymaga zgromadzenia kilku dokumentów i złożenia ich w odpowiednich instytucjach. Przeczytaj, jakie dokumenty musisz złożyć po zakończeniu prac budowlanych i jakie koszty się z tym wiążą.

Odbiór domu wymaga dopełnienia kilku formalności. Procedura może przejść sprawnie, jeżeli odpowiednio wcześniej zadbasz o zgromadzenie odpowiednich dokumentów.

Dokumenty gromadzone w trakcie budowy a odbiór domu jednorodzinnego

Przebieg budowy opisywany jest w dzienniku budowy. Ponadto zgromadzona w trakcie budowy dokumentacja zawiera informacje, które potrzebne są do zawiadomienia o zakończeniu budowy. Do najważniejszych z nich zalicza się:

 • częściowe odbiory prac budowlano-instalacyjnych - ich przeprowadzenie powinno być potwierdzone wpisami do dziennika budowy,
 • umowy z dostawcami mediów,
 • protokoły odbioru i sprawdzeń przyłączy oraz instalacji wewnętrznych, w tym: instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych, wewnętrznej instalacji elektrycznej, szczelności instalacji wodnej oraz gazowe

Umowy z dostawcami mediów są też niezbędne do zmiany taryfy poboru energii elektrycznej (z budowlanej na docelową) bądź rozpoczęcia poboru paliwa gazowego. Te formalności załatwiane są z reguły na początku prowadzenia prac budowlanych i często później nie przywiązujemy już do nich uwagi. Koszt danego protokołu może się różnić w zależności od rodzaju instalacji i regionu Polski. Waha się on od 150 do nawet 500 zł.

Odbiór domu – czy trzeba mieć świadectwo charakterystyki energetycznej

Nie, jeśli budujemy dom jednorodzinny dla siebie. Jeżeli jednak zamierzamy go sprzedać po wybudowaniu albo wynająć, taki dokument będzie nam potrzebny. W świadectwie charakterystyki energetycznej budynku określa się źródła energii, na co jest ona zużywana i w jakiej ilości (z informacji podanych w świadectwie można zatem wywnioskować, czy ogrzewanie budynku będzie kosztowne). Certyfikat może być sporządzony przez upoważnionych specjalistów z branży architektonicznej, budowlanej i instalacyjnej posiadających uprawnienia budowlane.

Ze względu na coraz bardziej ekologiczne i energooszczędne budowanie efektywność energetyczna jest coraz ważniejszym aspektem. Koszt sporządzenia takiego certyfikatu to przedział cenowy od 300 do 800 zł.

Kierownik budowy - czy jest potrzebny?

Odbiór budynku dokumenty

Uwaga! Nowelizacja Prawa budowlanego skróciła listę wymaganych do odbioru budynku dokumentów, ale tylko w przypadku inwestycji realizowanych na podstawie projektu budowlanego sporządzonego na nowych zasadach obowiązujących od 19 września 2020 r. – czyli składającego się z 3 części: projektu zagospodarowania działki, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego.

Jeżeli inwestor budował na podstawie starego dwuczęściowego projektu budowlanego, do zawiadomienia o zakończeniu budynku jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć:

 • oryginał dziennika budowy;
 • oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę i przepisami. Musi ono zawierać również informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku w sposób zgodny z przepisami. Jeśli w trakcie budowy dokonano mało istotnych odstępstw od projektu, oświadczenie kierownika musi być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego (gdy takiego ustanowiono);
 • kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby również uzupełniony opis – tylko wtedy, gdy pojawiły się wspomniane wyżej nieistotne odstępstwa od projektu;
 • oświadczenia kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
 • oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
 • protokoły badań i sprawdzeń przyłączy i instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, sporządzone przez uprawnione osoby;
 • dokumentację geodezyjną zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym odpowiednią mapę, oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub odstępstwach od tego projektu – sporządzone przez uprawnionego geodetę;
 • potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy przez przedstawicieli przedsiębiorstw sieciowych.

Jeżeli rozpoczynając formalności związane z budową, inwestor złożył w starostwie projekt budowlany w nowym kształcie, do zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć:

 • projekt techniczny - z uwzględnieniem zmian, jeśli miały miejsce;
 • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami (z informacją o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych),o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
 • w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub projektu architektoniczno-budowlanego, lub warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia o zakończeniu budowy inwestor dołącza kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub projektu architektoniczno-budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby - uzupełniający opis tych zmian. W takim przypadku oświadczenie o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony;
 • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
 • protokół badania szczelności instalacji gazowej;
 • dokumentację geodezyjną zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu -sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.

Formalne zamknięcie budowy – niezbędny element odbioru domu

Do odbioru domu wymagana jest inwentaryzacja geodezyjna i formalne zamknięcie budowy. Wykonane pomiary i wszystkie istniejące elementy na mapę zasadniczą nakłada geodeta. O geodecie warto pamiętać wcześniej, gdyż na sporządzone przez niego dokumenty czeka się około miesiąca. W trakcie oczekiwania na dokumenty bez problemu można wykonywać prace końcowe. Koszt wykonania inwentaryzacji to około 1000–1500 zł.

Aby zakończyć budowę domu, kierownik budowy zobowiązany jest do dopełnienia kilku formalności. Przede wszystkim musi on zamknąć dziennik budowy oraz złożyć oświadczenie, w którym stwierdza zgodność wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami obowiązującego prawa. Dodatkowo kierownik budowy musi zadbać o porządek na terenie budowy.

Jak znaleźć dobrego fachowca?

Odbiór domu - zawiadomienie o zakończeniu budowy

Po dopełnieniu wszystkich formalności i zgromadzeniu wszystkich wymienionych wcześniej elementów musisz złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy. Składasz go w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego. Pamiętaj, aby skompletować wszystkie dokumenty. Brak któregoś z nich może spowodować odrzucenie zawiadomienia, kolejne procedury, a przede wszystkim oddali termin, w którym będziesz mógł zamieszkać w domu.

Organ ma 14 dni od daty złożenia dokumentów, aby złożyć sprzeciw lub uwagi do naszego zgłoszenia. Jeżeli takich protestów nie będzie, to można zacząć się wprowadzać. Urząd może wydać potwierdzenie, w którym stwierdzi brak zastrzeżeń co do użytkowania budynku. Może być ono przydatne przy zameldowaniu lub nadaniu numeru porządkowego budynku (obie sprawy załatwiamy w urzędzie gminy lub miasta).

Zobacz też: Ciekawe realizacje projektów z Kolekcji Muratora >>>

Jeżeli zamierzamy zamieszkać w domu przed wykonaniem wszystkich prac objętych projektem (np. przed wykończeniem poddasza lub położeniem tynków zewnętrznych), konieczne będzie złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie budynku. Co ważne, złożenie takiego wniosku (wraz z takimi samymi dokumentami, jak w wypadku zawiadomienia) stanowi jednocześnie wezwanie do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli obiektu. Nadzór budowlany ma na nią 21 dni od otrzymania wniosku (lub jego uzupełnienia o brakujące dokumenty), przy czym musi zawiadomić inwestora o jej terminie w ciągu siedmiu dni. Inwestor ma obowiązek w niej uczestniczyć. Uwaga! W przypadku stwierdzenia niezalegalizowanych istotnych odstępstw od projektu domu inwestor zostanie ukarany – będzie musiał zapłacić po 1 tys. zł za każde odstępstwo, a ponadto sporządzić projekt zamienny lub wykonać wskazane przez nadzór prace budowlane.

Zakończenie budowy - ostatnie formalności

Numer posesji otrzymamy w urzędzie gminy lub miasta. We wniosku podajemy adres i numer działki. Pozostaje jeszcze załatwić w urzędzie gminy lub miasta meldunek i złożyć formularz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych w celu obliczenia podatku od nieruchomości. I gotowe – zbudowane, zatwierdzone, można mieszkać.

Przeczytaj też: Jak uzyskać adres dla nowego domu. Nadanie numeru porządkowego >>>

SPRAWDŹ: inne wzory i formularze do pobrania

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

Pytanie 1 z 6
Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest potrzebne:
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE