Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa: wzór

2021-01-15 15:07
usunięcie drzewa
Autor: Gettyimages

Jeśli chcemy usunąć drzewo lub krzew – zarówno ze swojej, jak i z cudzej nieruchomości trzeba dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa bądź złożyć wniosek o zezwolenie na wycinkę. Wyjaśniamy, kiedy wystarczające będzie zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa (wzór zgłoszenia do pobrania) , a także jak takiego zgłoszenia dokonać.

Chcąc wyciąć drzewo trzeba dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa bądź złożyć wniosek o zezwolenie na wycinkę. To, która z procedur obowiązuje w danym przypadku uzależnione jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm, a także tego, czy celem usunięcia drzewa jest prowadzenie działalności gospodarczej.

Bez zgody urzędu możemy wyciąć drzewo, którego obwód pnia nie przekracza:

 • 80 cm - w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego;
 • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego;
 • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W przypadku drzew o większym obwodzie pnia, dalsze postępowanie zależy od tego, czy wycinka ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej (również rolniczej) na nieruchomości, czy też nie ma takiego związku.

Zgoda nie będzie też potrzebna w przypadku:

 • krzewu lub krzewów rosnących w skupisku - o powierzchni do 25 m2 (mierzy się powierzchnię rzutu poziomego krzewów);
 • drzew i krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego (bez względu na obwody pni i zajętą powierzchnię);
 • drzew i krzewów owocowych, czyli takich, które dają owoce jadalne dla człowieka (z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni);
 • drzew lub krzewów rosnących na plantacjach lub w lasach (zgodnie z ustawą o lasach stosuje się tam inne zasady pozyskiwania drewna);
 • krzewów ozdobnych (z wyjątkiem rosnących w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków bądź na terenach zieleni publicznej);
 • drzew lub krzewów, które się złamały albo wywróciły pod wpływem sił natury, wypadku bądź katastrofy. Jednak w tym przypadku przed usunięciem drzewo (lub krzew) musi zostać obejrzane przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie. Organ taki musi potwierdzić, że stanowią one złom lub wywrot.

Zgłoszenie usunięcia drzewa

Nie wymaga zezwolenia usunięcie drzew, których obwód przekracza podane wyżej limity i które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych oraz są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W takim wypadku konieczne jest jednak zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa do wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i uzyskanie tzw. milczącej zgody tego organu, czyli braku sprzeciwu (art. 83f ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.; dalej: uop).

Jeżeli drzewo (lub krzew) rośnie na nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków, zamiar wycinki należy zgłosić wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków.

W zgłoszeniu zamiaru usunięcia drzewa (lub krzew) należy podać:

 • swoje imię i nazwisko,
 • adres nieruchomości, z której drzewo (lub krzew) ma być usunięte,
 • numer ewidencyjny i obręb tej nieruchomości,
 • rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa (lub krzewu) na danej nieruchomości,
 • zgodę współwłaścicieli nieruchomości, jeżeli wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem,
 • pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub poświadczony we właściwej formie odpis),
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa.
Wzór do pobrania
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa: wzór

Autor: archiwum serwisu

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa wzór

Pokazujemy, jak napisać zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub krzewów - wzór .doc do pobrania >>>

Ważne! W przypadku zgłoszenia nie ma konieczności podawania powodu usuwania drzewa (lub krzewu).

Jeśli zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa zawiera braki (tj. nie ma w nim wszystkich wymaganych elementów), urząd wyda postanowienie nakładające obowiązek jego uzupełnienia w ciągu 7 dni. W ciągu 21 dni od doręczenia kompletnego zgłoszenia bądź jego uzupełnienia, na działce, na której rośnie usuwane drzewo (lub krzew) powinien pojawić się pracownik urzędu w celu dokonania oględzin drzewa (lub krzewu). Sprawdza on jego gatunek i obwód pnia.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa: terminy

Jeżeli w ciągu 14 dni od dokonania oględzin wójt (burmistrz lub prezydent miasta) nie wyda sprzeciwu wobec naszego zgłoszenia usunięcia drzewa (w formie decyzji administracyjnej), oznacza to tzw. milczącą zgodę na usunięcie drzewa (lub krzewu). Wskazany 14-dniowy termin liczy się od chwili nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej albo dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego w przypadku gdy doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Urząd może też przed upływem tego terminu sporządzić zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Uprawnia ono do wcześniejszej wycinki.

NIE PRZEGAP:

Opłaty i WNIOSEK o pozwolenie na WYCINKĘ drzew: formalności >>>

Od decyzji organu możemy się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Ważne! Wycinki drzewa (lub krzewu) musimy dokonać w terminie 6 miesięcy od dnia dokonania oględzin. Po tym czasie zgłoszenie straci ważność. Jeżeli chcielibyśmy je wyciąć później, będziemy musieli dokonać ponownego zgłoszenia.

Należy też pamiętać, że jeśli w ciągu 5 lat od dnia dokonania oględzin złożony zostanie wniosek o pozwolenie na budowę mającą związek z prowadzeniem działalności gospodarczej na tej części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, jej właściciel będzie musiał wnieść opłatę za wycinkę drzewa (stawki opłat uzależnione są od gatunku drzewa).

Z kolei krzewy rosnące na takich działkach mogą być usuwane bez żadnych ograniczeń. Ich wycinka nie wymaga ani zgłoszenia, ani zezwolenia.

Przycinanie żywopłotów - cięcie trapezowe

Usunięcie drzewa związane z prowadzeniem działalności

Aby usunąć drzewo (o obwodzie pnia ponad limit podany na początku) bądź krzew (pojedynczą roślinę lub ich skupisko zajmujące ponad 25 m2 powierzchni) na działce, na której prowadzimy działalność gospodarczą (na magazyn, biuro lub parking dla klientów), musimy uzyskać stosowne zezwolenie.

Dotyczy to również działalności rolniczej. Jeśli prowadzimy taką działalność i zamierzamy usunąć drzewo w związku z planowaną budową domu mieszkalnego, to nie będzie konieczne zezwolenie (wystarczy zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa i brak sprzeciwu), jednak w przypadku gdy planujemy budowę stodoły albo drogi dojazdowej do pola, będziemy musieli uzyskać zezwolenie.

Opłata za usunięcie drzewa

W przypadku drzew i krzewów, których usunięcie wymaga jedynie zgłoszenia (czyli nie jest konieczne zezwolenie) nie nalicza się opłaty (skoro nie ma zezwolenia, to i opłaty, którą się w nim ustala). Ewentualne koszty, jakie możemy ponieść przy zgłaszaniu wycinki to opłata skarbowa za pełnomocnictwo w wysokości  17 zł oraz opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu – również 17 zł. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy lub w dowolnej kasie urzędu.

Kara za brak zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa lub zezwolenia

Za wycinkę drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia bądź zgłoszenia grozi kara finansowa. Ustala się ją w wysokości jedno- lub dwukrotności opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu, zależnie od przewinienia.

Kara wysokości dwukrotnej opłaty za wycinkę zostanie wymierzona w przypadku:

 • usunięcia drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;
 • usunięcia drzewa pomimo sprzeciwu do zgłoszenia wycinki i bez uzyskania zezwolenia, o które można wystąpić w razie wydania takiego sprzeciwu;
 • usunięcia drzewa bez dokonania zgłoszenia wycinki lub przed upływem 14 dni od dokonania oględzin drzewa przez urzędnika.

Karę w wysokości jednej opłaty wymierza się za usunięcie drzewa lub krzewu, które byłoby zwolnione z obowiązku jej uiszczenia, gdyby było usuwane legalnie. Dotyczy to przypadków usunięcia drzewa (lub krzewu), które są zwolnione z opłaty, ale wymagają zezwolenia.

Ważne! W wypadku wykarczowania pnia i braku kłody karę powiększa się o 50%. Natomiast w razie nielegalnego usunięcia drzewa albo krzewu obumarłego, nierokującego szansy na przeżycie, złomu lub wywrotu kara jest obniżana o 50%.

To urzędnicy ocenią, w jakim stanie było drzewo przed wycinką, dlatego chcąc obniżyć wysokość kary, warto wykazać się odpowiednią dokumentacją. Istnieje też możliwość odstąpienia od wymierzenia kary, jeżeli usunięcie rośliny było uzasadnione stanem wyższej konieczności (np. gdy drzewo zagrażało ludziom, obiektom budowlanym bądź urządzeniom przesyłowym).

Możliwe jest także umorzenie połowy kary w przypadku osób fizycznych, które usunęły drzewo ze swojej działki i nie miało to związku z prowadzeniem na niej działalności gospodarczej, w przypadku gdy:

 • dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę i
 • osoby takie nie są w stanie uiścić kary w pełnej wysokości bez znacznego uszczerbku dla niezbędnego do utrzymania budżetu rodziny.

Ważne! Istotnym ograniczeniem w usuwaniu drzew i krzewów jest obowiązek przestrzegania przepisów związanych z ochroną ptaków w okresie lęgowym. Dlatego przed wycinką drzewa (lub krzewu) należy się upewnić, czy w jego obrębie nie ma gniazd z pisklakami. Okres lęgowy większości (ale nie wszystkich!) ptaków wypada między 1 marca a 15 października.

Usunięcie drzewa: postępowanie krok po kroku

 1. Pobieramy, drukujemy i wypełniamy wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa lub sporządzamy je samodzielnie (formularz wniosku nie jest obligatoryjny);
 2. Do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa dołączamy wymagane dokumenty. Jeśli nasze zgłoszenie nie będzie zawierało wszystkich wymaganych elementów, organ, w drodze postanowienia, nałoży na nas obowiązek ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Gdy nie uzupełnimy braków w zgłoszeniu, organ wniesie sprzeciw i nie będziemy mogli dokonać wycinki;
 3. Jeśli naszą sprawę prowadzi pełnomocnik, należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub poświadczony we właściwej formie odpis, dokonać opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołączyć do ww. dokumentu;
 4. Kiedy nie jesteśmy jedynymi właścicielami nieruchomości, do wniosku musimy załączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli;
 5. Dokumenty składamy w Urzędzie Dzielnicy m.st. Warszawy, na terenie której rośnie drzewo lub wysyłamy pocztą;
 6. Organ prowadzący sprawę ma obowiązek w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia zamiaru usunięci drzewa dokonać oględzin w celu ustalenia: nazwy gatunku drzewa oraz obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo: posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni, nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa;
 7. Po dokonaniu oględzin organ w terminie 14 dni może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw;
 8. Decyzja zostanie nam dostarczona pocztą lub za pomocą systemu teleinformatycznego w przypadku gdy doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.);
 9. Jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie, mamy prawo dokonać wycinki drzewa; 
 10. Organ może przed upływem terminu 14 dni, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. W przypadku wydania takiego zaświadczenia, organ nie może już wnieść sprzeciwu, a tym samym mamy prawo usunąć drzewo (lub krzew); 
 11. Zaświadczenie możemy odebrać osobiście w Urzędzie Dzielnicy (w tym celu powinniśmy zadeklarować na wniosku chęć osobistego odbioru);
 12. Podczas odbioru zaświadczenia powinniśmy okazać dokument tożsamości.

SPRAWDŹ: inne wzory i formularze do pobrania

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz. U. z  2020 r. poz. 1546 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego  Warszawy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1817 ze zm.);
 • Uchwała nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 6725).
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE