Opłaty i wniosek o pozwolenie na wycięcie drzew: jak dopełnić formalności

2020-11-30 16:08

Jak wypełnić wniosek o pozwolenie na wycięcie drzew: wzór. Jeżeli zamierzamy usunąć drzewo lub krzew z naszej nieruchomości, to w większości przypadków musimy otrzymać stosowne zezwolenie. Wiąże się ono też z koniecznością uiszczenia opłaty, której wysokość zależy od obwodu drzewa. Wycinka drzewa lub krzewu bez zezwolenia stanowi wykroczenie zagrożone karą.

Wycinka drzew
Autor: Andrzej Szandomirski Chcą wyciąć drzewo, trzeba złożyć wniosek i uzyskać zezwolenie na jego usunięcie z terenu swojej nieruchomości

Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek:

 • posiadacza nieruchomości (jeżeli nie jest właścicielem – za zgodą właściciela nieruchomości)
 • właściciela urządzeń przesyłowych (tj. urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej), jeżeli drzewa lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

Wynika to z art. 83 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.; dalej: uop).

Kto wydaje zezwolenie na wycięcie drzew?

Stosownie do art. 83a ust. 1 uop zezwolenie wydaje:

 • wójt, burmistrz, prezydent miasta (starosta, marszałek województwa) bądź
 • w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków ‒ wojewódzki konserwator zabytków.

Ważne! Organ wydający zezwolenie może uzależnić jego wydanie od przesadzenia drzew lub krzewów we wskazane miejsce albo zastąpienie ich innymi drzewami (krzewami).

Wniosek o usunięcie drzew
Wniosek o uunięcie drzew

Autor: archiwum serwisu

Pokazujemy, jak napisać wniosek o wydanie o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów - wzór do pobrania w PDF >>>

Przedmiot wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

Przedmiotem wniosku o wydanie zezwolenia może być:

 • drzewo – wieloletnia roślina o zdrewniałym jednym pędzie głównym (pniu) albo zdrewniałych kilku pędach głównych i gałęziach tworzących koronę w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rośliny (art. 5 pkt 26a uop);
 • krzew – wieloletnia roślina rozgałęziająca się na wiele równorzędnych zdrewniałych pędów, nietworząca pnia ani korony, niebędąca pnączem (art. 5 pkt 26b uop).

Co musi zawierać wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń,
 • tytuł prawny władania nieruchomością, z tym że wymóg ten nie dotyczy wniosku właściciela urządzeń,
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 • obwód pnia drzewa mierzonego na wys. 130 cm (wyrażony wielkością powierzchni rzutu poziomego krzewu);
 • przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;
 • przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;
 • wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy;
 • rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.
Jak uprawiać iglaki. Drzewa iglaste w ogrodzie

Wymagane załączniki do wniosku o usunięcie drzew

Do wniosku o usunięcie drzewa lub krzewu należy załączyć oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo prawie własności urządzeń przesyłowych, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.; dalej: kc). Oświadczenie to potwierdza prawo do uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, przypisane treścią art. 83 ust. 1 uop, posiadaczowi nieruchomości lub właścicielowi urządzeń przesyłowych. Zgodnie z art. 49 § 1 kc urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. Usunięcie drzew lub krzewów na wniosek właściciela takich urządzeń musi być uzasadnione zagrożeniem jakie te rośliny stanowią dla ich funkcjonowania.

Jeżeli wniosek o usunięcie drzew składa posiadacz nieruchomości, niebędący jej właścicielem, do wniosku powinien załączyć zgodę właściciela nieruchomości. Zgoda właściciela nieruchomości, nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:

 1. spółdzielnię mieszkaniową;
 2. wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi;
 3. zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa (art. 83 ust. 2 uop).

Zgody właściciela nieruchomości nie musi też uzyskiwać użytkownik wieczysty lub posiadacz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, niebędący podmiotem, o którym mowa powyżej (art. 83 ust. 3 uop).

Jeżeli wniosek o usunięcie drzew składa spółdzielnia mieszkaniowa, to do wniosku takiego należy załączyć oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu:

 • członkom spółdzielni,
 • właścicielom budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni,
 • osobom niebędącym członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

Należy przy tym wyznaczyć co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Analogiczny obowiązek dotyczy zarządu wspólnoty mieszkaniowej wobec członków wspólnoty. Wniosek powinien zostać złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag do udostępnionej informacji o zamiarze usunięcia drzewa lub krzewu (art. 83 ust. 4 uop).

Konieczne jest także załączenie do wniosku o usunięcie drzew rysunku, mapy albo wykonanego przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projektu zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.). Projekt taki powinien określać usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości (art. 83b ust. 1 pkt 8 uop).

W przypadku kiedy wnioskodawca planuje wykonanie w zamian za usunięte drzewa lub krzewy kompensacyjnych nasadzeń zastępczych albo ich przesadzenie, powinien do wniosku załączyć projekt planu takich nasadzeń lub przesadzeń (wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu) oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania. Nasadzenia zastępcze muszą spełniać warunki uznania ich za kompensację przyrodniczą ubytku w zieleni (art. 3 pkt 8 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska [t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.), tj. muszą zostać wykonane w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów (art. 83b ust. 1 pkt 9 uop).

Kolejnym niezbędnym załącznikiem do wniosku o usunięcie drzew jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000. Załączenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane w przypadku realizacji przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, które pozostaje w kolizji z istniejącymi drzewami i krzewami. Natomiast postanowienie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 wydaje właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie (art. 83b ust.1 pkt 10 uop).

W przypadku gdy usunięcie drzewa lub krzewu wiązałoby się z wykonaniem czynności podlegającym zakazom w stosunku do gatunków chronionych, w szczególności:

1) w stosunku do dziko występujących roślin lub grzybów:

 • umyślnego niszczenia;
 • umyślnego zrywania lub uszkadzania;
 • niszczenia ich siedlisk lub ostoi;
 • dokonywania zmian stosunków wodnych, stosowania środków chemicznych, niszczenia ściółki leśnej lub niszczenia gleby w ostojach;
 • umyślnego przemieszczania w środowisku przyrodniczym (art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 uop);

2) w stosunku do dziko występujących zwierząt:

 • umyślnego zabijania;
 • umyślnego niszczenia ich jaj, postaci młodocianych lub form rozwojowych;
 • niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania;
 • niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień;
 • umyślnego płoszenia lub niepokojenia;
 • umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących;
 • umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca (art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 uop);

- wnioskodawca powinien załączyć zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom, jeżeli zostało wydane (art. 83b ust.1 pkt 11 uop).

Opłata za usunięcie drzewa lub krzewu

Za usunięcie drzewa lub krzewu należy uiścić stosowną opłatę. Dokładną kwotę oraz termin usunięcia drzew lub krzewów określa właściwy organ w wydanym zezwoleniu. Ten sam organ pobiera też opłatę.

Na wysokość opłaty wpływa obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawka za 1 cm obwodu. W art. 85 ust. 2 uop przewidziany został sposób obliczania opłaty w dwóch odmiennych sytuacjach:

 • kiedy drzewo na wysokości 130 cm ma kilka pni – wtedy za obwód pnia przyjmuje się sumę obwodu pnia o największym obwodzie oraz połowy obwodów pozostałych pni;
 • kiedy drzewo na wysokości 130 cm nie ma pnia, czyli mówiąc prościej: pień jest niższy niż 130 cm - za obwód pnia drzewa przyjmuje się obwód mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa.

Ustawodawca wskazuje też dwie stawki maksymalne opłat za usunięcie drzewa/krzewu:

 • dla drzew – 500 zł za 1 cm obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm (art. 85 ust. 5 uop), bez względu na rodzaj lub gatunek drzewa i bez względu na jego położenie;
 • dla krzewów – 200 zł za 1 m2 powierzchni (art. 85 ust. 6 uop), bez względu na rodzaj lub gatunek krzewu i bez względu na jego położenie.

Stawki rzeczywiste określa rozporządzenie Ministra Środowiska z 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz. U. z 2017 r., poz. 1330). Zostały on zróżnicowane, ale tylko ze względu na rodzaj lub gatunek (drzewa i krzewy) oraz obwód pnia (drzewa) lub powierzchnię (krzewy).

Wysokość stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew w zależności od rodzaju pnia

Obwód pnia drzewa w cm mierzonego na wys. 130 cm Stawki w zł za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew
kasztanowiec zwyczajny, klon jesionolistny, klon srebrzysty, platan klonolistny, robinia akacjowa, topola, wierzba brzoza, czeremcha, czereśnia, daglezja, dąb czerwony, glediczja trójcierniowa, jesion, jodła (z wyjątkiem j. koreańskiej), kasztan jadalny, kasztanowiec - pozostałe gatunki, klon czerwony, klon jawor, klon zwyczajny, lipa, metasekwoja chińska, modrzew, olcha, orzech, sofora chińska, sosna, sumak, świerk, wiąz, wiśnia – z wyjątkiem ałyczy i wiśni wonnej, żywotnik olbrzymi ałycza, ambrowiec balsamiczny, buk pospolity, choina kanadyjska, cypryśnik błotny, dąb (z wyjątkiem dębu czerwonego), grab pospolity, grusza, jabłoń, jarząb pospolity, klon polny, kłęk amerykański, korkowiec amurski, leszczyna turecka, magnolia, miłorząb japoński, morwa, orzesznik, rokitnik zwyczajny, surmia, tulipanowiec amerykański, wiśnia wonna cis, cyprysik, głóg, jałowiec, jarząb – pozostałe gatunki, jodła koreańska, oliwnik, żywotnik zachodni rodzaje i gatunki drzew inne niż wymienione w grupach 1–4
do 100 12 zł 25 zł 55 zł 170 zł 25 zł
od 101 15 zł 30 zł 70 zł 210 zł 30 zł

Jak wynika z powyższej tabeli stawki opłat za wycięcie zostały zróżnicowane dla 5 różnych grup drzew, podzielonych ze względu na rodzaj i gatunek. Ponadto wysokość stawki uzależniona jest od obwodu pnia drzewa w cm mierzonego na wysokości 130 cm, przy czym wyodrębnione są jedynie dwie wielkości takiego obwodu pnia drzewa, od których zależy wysokość opłaty:

 • do 100 cm oraz
 • od 101 cm.

Wysokość stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków krzewów

Powierzchnia krzewu albo krzewów rosnących w skupisku w m2 Stawki w zł za 1 m2 powierzchni krzewu albo krzewów rosnących w skupisku dla poszczególnych rodzajów i gatunków krzewów
dereń rozłogowy, róża pomarszczona, sumak, tawuła kutnerowata, świdośliwa kłosowa pozostałe rodzaje i gatunki krzewów
do 100 10 zł 40 zł
od 101 10 zł 50 zł

Stawki opłat za usunięcie krzewów zróżnicowane zostały dla dwóch grup krzewów wyróżnionych ze względu na rodzaj i gatunek. Ponadto wysokość stawek uzależniona jest od wielkości powierzchni krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, mierzona w m2:

 • do 100 m2
 • od 101 m2

Przykład obliczenia opłaty wycięcie drzewa

Inwestor planuje budowę na działce, na której rośnie wielopniowa wierzba biała o obwodach 125, 140 i 135 cm oraz dwa klony zwyczajne – jeden o obwodzie 90 cm i drugi o obwodzie 110 cm. Całkowity koszt wycinki wyniesie w takim przypadku:

 • Wierzba biała o pniach 125 cm, 140 cm, 135 cm:

Stawka według rozporządzenia = 15 zł za 1 cm

Obwód pnia = sumę największego pnia + połowa kolejnych pni = 140 + 1/2 x 135 + 1/2 x 125 = 140 + 67,5 + 62,5 = 270 cm

270 cm x 15 = 4050 zł

 • Klon zwyczajny o pniu 90 cm:

Stawka według rozporządzenia: 25 zł za 1 cm

90 cm x 25 zł = 2250 zł

 • Klon zwyczajny o pniu 110 cm:

Stawka według rozporządzenia: 30 zł

110 cm x 30 zł = 3300 zł

Cały koszt wycinki stanowi więc sumę: 4050 zł + 2250 zł + 3300 zł = 9600 zł

Ważne! Koszt wycinki krzewów liczymy w przypadku krzewów, których powierzchnia przekracza 50 m². Tak jak w przypadku drzew, wysokość stawki zawarta jest w rozporządzeniu i zależy od gatunku krzewów oraz powierzchni jaką porastają.

Zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew

Nie w każdym przypadku usunięcie drzewa lub krzewu wymaga uzyskania zezwolenia. Szeroki katalog zwolnień z tego obowiązku zawiera art. 83f ust. 1 pkt. 1‒15 uop. Są to zarówno zwolnienia podmiotowe, przedmiotowe i celowe.

Obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu nie dotyczy:

 • krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;
 • krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 • drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

 • drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 • drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dn. 28 września 1991 r. o lasach;
 • drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 • drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 • drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 • drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 • drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 • drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
 • drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
 • drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
 • prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
 • drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń przesyłowych, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,

b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;

 • drzew lub krzewów należących do gatunków obcych

SPRAWDŹ: inne wzory i formularze do pobrania

Kary za usunięcie drzewa, krzewu bez zezwolenia

Za wycięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia grożą wysokie kary finansowe, które wymierza:

 • wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
 • starosta - w przypadku nieruchomości będących własnością gminy (a nieoddanej do użytkowania wieczystego) lub
 • marszałek województwa - jeśli dotyczy to nieruchomości miasta na prawach powiatu. 

To samo dotyczy sytuacji, gdy:

 • usuniemy drzewo lub krzew bez zgody posiadacza nieruchomości,
 • zniszczymy drzewo lub krzew,
 • uszkodzimy drzewo poprzez wykonywanie prac w obrębie korony,
 • usuniemy drzewo pomimo sprzeciwu organu i bez zezwolenia,
 • usuniemy drzewo przed upływem terminu, w którym odpowiedni organ wydaje decyzję na jego usunięcie.

Kara za usunięcie drzewa, krzewu bez zezwolenia nakładana jest na:

 • posiadacza nieruchomości,
 • właściciela urządzeń przesyłkowych, albo
 • inny podmiot, jeżeli działał bez zgody posiadacza nieruchomości.

Karę za usunięcie drzewa, krzewu bez zezwolenia należy uiścić w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja w sprawie jej wymierzenia stała się ostateczna.

W przypadku zniszczenia drzewa lub krzewu, termin płatności kar odracza się na okres 5 lat, jeżeli stopień zniszczenia drzewa lub krzewu nie wyklucza zachowania jego żywotności. Natomiast w przypadku uszkodzenia drzewa spowodowanego wykonywaniem prac w obrębie korony, odroczenie terminu płatności kary dotyczy 70% wysokości kary.

Kara za usunięcie drzewa, krzewu bez zezwolenia jest umarzana po upływie 5 lat od dnia:

 • w którym decyzja o odroczeniu terminu płatności kary stała się ostateczna,
 • po stwierdzeniu zachowania żywotności drzewa lub krzewu, lub braku żywotności drzewa lub krzewu z przyczyn niezależnych od podmiotu ukaranego.

W przypadku stwierdzenia, że drzewo lub krzew obumarły przed upływem 5 lat od dnia, w którym decyzja o odroczeniu terminu płatności kary stała się ostateczna, karę należy uiścić niezwłocznie, chyba że drzewo lub krzew nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od podmiotu ukaranego.

Istnieje możliwość rozłożenia kary za usunięcie drzewa, krzewu bez zezwolenia na raty na okres nie dłuższy niż 5 lat. W tym celu należy złożyć wniosek w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna, lub od dnia, w którym upłynął termin, na który odroczono uiszczenie kary.

Kary za wycięcie drzewa bez zezwolenia stanowią wartość dwukrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ustalonej na podstawie stawek obowiązujących na dany rok podanych w obwieszczeniu Ministra Środowiska w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski". Jeśli zaś usunięcie drzewa lub krzewu jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, administracyjną karę pieniężną ustala się w wysokości takiej opłaty, która byłaby ponoszona gdyby takiego zwolnienia nie było. Przepisy regulują także kwestię niewłaściwie prowadzonej pielęgnacji koron drzew, tzw. "ogławiania", które powoduje niszczenie drzew. Usunięcie korony powyżej 30% podlega karze za uszkodzenie drzewa w wysokości 0,6 opłaty za usunięcie drzewa, a powyżej 50% jest uznawane jako zniszczenie drzewa, za co kara wynosi 2-krotność opłaty.

Ważne! Tylko w wyjątkowych sytuacjach ogławianie drzew nie powoduje ich znacznego osłabienia i nie jest zagrożone karą (np. obcinanie gałęzi tradycyjnie ogłowionych wierzb czy ozdobne kształtowanie młodych drzew). Jeżeli ustalenie obwodu lub gatunku usuniętego lub zniszczonego drzewa jest niemożliwe z powodu wykarczowania pnia i braku kłody, dane do wyliczenia administracyjnej kary pieniężnej ustala się na podstawie informacji zebranych w toku postępowania administracyjnego, powiększając ją o 50%. Z kolei jeżeli ustalenie obwodu usuniętego lub zniszczonego drzewa jest niemożliwe z powodu braku kłody, obwód do wyliczenia administracyjnej kary pieniężnej ustala się, przyjmując najmniejszą średnicę pnia i pomniejszając wyliczony obwód o 10%.

Przykład obliczania wysokości kary za usunięcie drzewa, krzewu bez zezwolenia

Inwestor usunął z terenu nieruchomości klon zwyczajny, którego pień na wysokości 5 cm wynosił 85 cm. W takiej sytuacji właściwy organ może wymierzyć karę w wysokości nie więcej niż 1000 zł, ponieważ zakładając maksymalną stawkę opłat za usunięcie drzewa wynoszącą 500 zł, kara jest dwukrotnością tejże opłaty.

Uwaga! Jeżeli okaże się, że w danym przypadku nie było konieczne zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu, nie poniesiemy kary za ich samowolne usunięcie.