Zawiadomienie straży pożarnej o zakończeniu budowy

2022-01-26 12:27
Zakończenie budowy i przekazanie budynku do użytkowania
Autor: Andrzej Szandomirski

W wielu przypadkach konieczne jest zawiadomienie Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy. Wyjaśniamy, kiedy powstaje taki obowiązek, a także jak krok po kroku dokonać zawiadomienia.

Zawiadomienie Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego jest konieczne, gdy:

 • potrzebujemy pozwolenia na użytkowanie lub
 • nie potrzebujemy pozwolenia na użytkowanie, ale projekt obiektu budowlanego wymagał uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych pod względem ochrony przeciwpożarowej lub wymagań higieniczno-sanitarnych.

Informacja o tym, że mamy obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie powinna być podana w pozwoleniu na budowę.

Użytkowanie obiektu budowlanego możemy rozpocząć pod warunkiem, że:

 • zostały spełnione wymagania przeciwpożarowe,
 • sprzęt, urządzenia pożarnicze i ratownicze oraz środki gaśnicze zapewniają skuteczną ochronę przeciwpożarową.

Jakie obiekty wymagają uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych?

Obiekty wymagające uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych to:

 • budynek zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V;
 • budynek średniowysoki (SW), wysoki (W) lub wysokościowy (WW), zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III lub ZL IV;
 • budynek niski (N) zawierający strefę pożarową o pow. przekraczającej 1000 m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza;
 • obiekt budowlany inny niż budynek, przeznaczony do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2000 m2;
 • obiekt budowlany zawierający strefę pożarową PM, wolnostojące urządzenie technologiczne lub zbiornik poza budynkami, silos oraz plac składowy albo wiata, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków:

- powierzchnia strefy pożarowej PM przekracza 1000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego przekracza 500 MJ/m2,

- łączna powierzchnia stref pożarowych PM w obiekcie budowlanym przekracza 2000 m2 i gęstość obciążenia ogniowego w tych strefach w przeliczeniu na ich łączną powierzchnię przekracza 500 MJ/m2,

- powierzchnia strefy pożarowej PM przekracza 5000 m2,- występuje zagrożenie wybuchem;

 • garaż: wielokondygnacyjny; jednokondygnacyjny zamknięty, wymagający zastosowania urządzenia oddymiającego lub stałego samoczynnego urządzenia gaśniczego wodnego; zawierający w strefie pożarowej stanowiska postojowe przeznaczone dla więcej niż 20 samochodów na stanowiskach wielopoziomowych;
 • obiekt budowlany objęty obowiązkiem stosowania systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych lub dźwiękowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisów w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
 • stanowisko postojowe dla pojazdu przewożącego towary niebezpieczne oraz parking, na który jest usuwany pojazd przewożący towary niebezpieczne;
 • obiekt budowlany stanowiący źródło wody do celów przeciwpożarowych, w tym sieć wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami zewnętrznymi, przeciwpożarowy zbiornik wodny, oraz stanowisko czerpania wody do celów przeciwpożarowych;
 • tunel o długości ponad 100 m przeznaczony do ruchu pojazdów lub pieszych;
 • obiekt jądrowy;
 • obiekt budowlany z instalacją fotowoltaiczną o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW;
 • drogi pożarowe niestanowiące dróg publicznych.

Podstawą uzgodnienia są dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, niezbędne do stwierdzenia zgodności projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. To, jakie dane są potrzebne, zależy od przeznaczenia, sposobu użytkowania obiektu, prowadzonego procesu technologicznego, sposobu magazynowania lub składowania, warunków technicznych oraz występujących w nim zagrożeń pożarowych.

Mogą one obejmować:

 • w przypadku projektu zagospodarowania działki lub terenu, w szczególności:

- informacje o powierzchni zabudowy, wysokości i liczbie kondygnacji,

- informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania,

- informacje o klasie odporności pożarowej i ogniowej oraz stopniu rozprzestrzeniania ognia,

- informacje o występowaniu zagrożenia wybuchem,

- informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe,

- informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, zastosowanych na podstawie zgody, w zakresie rozwiązań objętych projektem zagospodarowania działki lub terenu;

 • w przypadku projektu architektoniczno-budowlanego, w szczególności:

- informacje o powierzchni wewnętrznej, wysokości i liczbie kondygnacji,

- charakterystykę zagrożenia pożarowego,

- informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania,

- informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji,

- informacje o podziale na strefy pożarowe,

- informacje o klasie odporności pożarowej i ogniowej oraz stopniu rozprzestrzeniania ognia,

- informacje o występowaniu materiałów wybuchowych,

- informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi,

- informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych oraz innych instalacji i urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu;

- informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych, 

- informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, 

- informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, zastosowanych na podstawie zgody, w zakresie rozwiązań objętych projektem zagospodarowania działki lub terenu;

 • w przypadku projektu technicznego, w szczególności:

- informacje o powierzchni wewnętrznej, wysokości i liczbie kondygnacji,

- charakterystykę zagrożenia pożarowego,

- informacje o klasyfikacji pożarowej z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania,

- informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji,

- informacje o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe,

- maksymalną gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych stref pożarowych PM,

- informacje o klasie odporności pożarowej i ogniowej oraz stopniu rozprzestrzeniania ognia,

- informacje o zagrożeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrożonych wybuchem i strefach zagrożenia wybuchem, oraz rozwiązaniach techniczno-budowlanych, instalacyjnych i urządzeniach zabezpieczających przed powstaniem wybuchu, jak również ograniczających jego skutki,

- informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób,

- informacje o urządzeniach przeciwpożarowych oraz o innych instalacjach i urządzeniach służących bezpieczeństwu pożarowemu,

- informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, 

- informacje o przyjętych scenariuszach pożarowych,

- informacje o wyposażeniu w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy,

- informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań ratowniczych.

Zawiadomienie straży pożarnej o zakończeniu budowy: krok po kroku

Zawiadomienie straży pożarnej o zakończeniu budowy składamy przed:

 • rozpoczęciem użytkowania obiektu budowlanego,
 • złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie,
 • złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Zawiadomienie wraz z niezbędnymi załącznikami składamy do komendy miejskiej lub powiatowej Państwowej Straży Pożarnej właściwej ze względu na położenie budynku. Usługa jest bezpłatna.

Jak wygląda cała procedura Zawiadomienie straży pożarnej o zakończeniu budowy krok po kroku?

1. Przygotujemy i składamy zawiadomieniedo Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy

Do zawiadomienia Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu budowy należy dołączyć:

 • uzgodnienie z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • zawiadomienie o uzgodnieniu,
 • pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych,
 • dowód zapłacenia opłaty skarbowej.

2.  Sprawdzenie kompletności zawiadomienia

Państwowa Straż Pożarna sprawdzi, czy nasze zawiadomienie nie ma braków. Jeżeli ma, to skontaktuje się z nami pracownik straży i poinformuje nas o konieczności ich uzupełnienia. Może to zrobić również podczas wizji obiektu. Zostaniemy wówczas poinformowani o tym, w jakiej formie powinniśmy uzupełnić braki.

Uzupełnione zawiadomienie składamy do tego samego komendanta Państwowej Straży Pożarnej, do którego składaliśmy zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Jeśli zostawimy numer telefonu, pracownik Państwowej Straży Pożarnej powinien się z nami skontaktować i uzgodnić termin kontroli obiektu budowlanego, którego dotyczy zawiadomienie o zakończeniu budowy.

3. Kontrola obiektu budowlanego

Państwowa Straż Pożarna skontroluje obiekt budowlany, którego dotyczy zawiadomienie o zakończeniu budowy. W trakcie kontroli oceni zgodność wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Może również wymagać wglądu w dokumenty potwierdzające realizację obiektu budowlanego zgodnie z przepisami. Mogą to być np. projekt budowlany, pozwolenie na budowę, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, protokoły badań i sprawdzeń poszczególnych instalacji oraz urządzeń czy też dokumentacja dopuszczająca do stosowania w kraju wykorzystane w obiekcie wyroby budowlane.

4. Rozstrzygnięcie sprawy

Finał całej procedury może być różny. Państwowa Straż Pożarna może:

 • nie zająć stanowiska - uznaje się to za niezgłoszenie sprzeciwu ani uwag,
 • zająć stanowisko o sprzeciwie, czyli zgłosić sprzeciw wobec rozpoczęcia użytkowania obiektu budowlanego, jeżeli obiekt budowlany nie spełnia wymagań ochrony przeciwpożarowej,
 • wydać decyzję o nakazie usunięcia usterek, a następnie zweryfikować czy zostały usunięte,
 • unieważnić uzgodnienie projektu budowlanego - w przypadku poważnych uchybień, a następnie na wniosek inwestora: - w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuścić możliwość spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej w sposób inny niż określony w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej, jeśli we wniosku wykazano spełnienie warunków dopuszczonych w ramach rozwiązań zamiennych,- w drodze postanowienia uzgodnić poprawiony lub opracowany na nowo projekt budowlany obiektu budowlanego.

Jeżeli w trakcie kontroli Państwowa Straż Pożarna zgłosi uwagi dotyczące zgodności obiektu budowlanego z projektem budowlanym w zakresie ochrony przeciwpożarowej, konieczne będzie wprowadzenie odpowiednich poprawek.

W przypadku zastrzeżeń co do rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym, uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej przy zajmowaniu stanowiska niezwłocznie zawiadamia o zastrzeżeniach:

 • właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
 • właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej (czyli ten, który wydał pozwolenie na budowę)

oraz

 • organ nadzoru budowlanego (do którego wystąpimy o pozwolenie na użytkowanie albo złożymy zawiadomienie o zakończeniu budowy).

Ile trzeba poczekać na rozstrzygnięcie sprawy?

Państwowa Straż Pożarna ma 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia na wniesienie sprzeciwu lub uwag. W tym czasie przeprowadza kontrolę obiektu. Jeżeli Państwowa Straż Pożarna nie zajmie stanowiska w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zakończeniu budowy, to uznaje się to za niezgłoszenie sprzeciwu ani uwag. W takim przypadku możemy sporządzić oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Straży Pożarnej na rozpoczęcie użytkowania i dołączyć je do wniosku o pozwolenie na użytkowanie albo do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Czy można się odwołać? Od sprzeciwu Państwowej Straży Pożarnej w sprawie zgodności obiektu budowlanego z projektem budowlanym nie przysługuje odwołanie. Odwołanie można złożyć dopiero, kiedy po sprzeciwie Państwowej Straży Pożarnej otrzymamy decyzję o odmowie użytkowania obiektu wydaną przez organy nadzoru budowlanego.

SPRAWDŹ: wzory i formularze do pobrania

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE