Projekt zagospodarowania działki budowlanej - przykład, jak wygląda i co zawiera

2019-02-18 10:50
Projekt zagospodarowania działki
Autor: Andrzej T. Papliński

Projekt zagospodarowania działki jest integralną częścią projektu budowlanego, dlatego musi być przygotowany przez uprawnioną do tego osobę. Co powinien zawierać projekt zagospodarowania działki? Zobacz przykładowy rysunek.

Kto może przygotować projekt zagospodarowania działki

Projekt zagospodarowania działki to integralna część projektu budowlanego, dlatego musi być przygotowany przez osobę, która:

 • ma uprawnienia budowlane do projektowania;
 • jest członkiem izby samorządu zawodowego (na przykład regionalnej – właściwej ze względu na miejsce zamieszkania projektanta – izby architektów lub inżynierów budownictwa). Zaświadczenie o wpisie na listę członków izby musi być ważne na dzień sporządzenia projektu.

Projekt zagospodarowania działki może zrobić inna osoba niż ta, która wykonywała projekt architektoniczny budynku. Dzieje się tak zazwyczaj w przypadku projektów gotowych. Projekty gotowe wymagają adaptacji, czyli przystosowania do warunków określonej nieruchomości, na której ma stanąć budynek. W ramach adaptacji (może jej dokonać tylko osoba z uprawnieniami budowlanymi) wykonuje się również projekt zagospodarowania działki.

Przeczytaj także:

Co określa projekt zagospodarowania działki

Projekt zagospodarowania działki (lub terenu) musi być sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych i określać:

 • orientację położenia działki lub terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata;
 • granice działki budowlanej lub terenu, usytuowanie, obrys i układ istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym urządzeń budowlanych z nimi związanych, z oznaczeniem wejść i wjazdów oraz liczby kondygnacji, charakterystycznych rzędnych (poziomów), wymiarów i wzajemnych odległości obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych oraz ich przeznaczenia, w nawiązaniu do istniejącej zabudowy terenów sąsiednich;
 • układ komunikacji wewnętrznej przedstawiony w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej komunikacji zewnętrznej, określający układ dróg wewnętrznych, dojazdów, parkingów, chodników;
 • ukształtowanie terenu z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejącego;
 • ukształtowanie zieleni z oznaczeniem istniejącego zadrzewienia podlegającego adaptacji lub likwidacji oraz układ projektowanej zieleni wysokiej i niskiej;
 • układ sieci i instalacji uzbrojenia terenu przedstawiony z przyłączami do odpowiednich sieci zewnętrznych i wewnętrznych oraz urządzeń budowlanych, w tym: wodociągowych, cieplnych, gazowych i kanalizacyjnych lub służących do oczyszczania ścieków, oraz określający sposób odprowadzania wód opadowych, z podaniem niezbędnych profili podłużnych, spadków, przekrojów przewodów oraz charakterystycznych rzędnych, wymiarów i odległości, wraz z usytuowaniem przyłączy, urządzeń i punktów pomiarowych;
 • układ linii lub przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz związanych z nim urządzeń technicznych.

Zobacz też:

Projekt zagospodarowania działki zawiera również część opisową, która wskazuje:

 • przedmiot inwestycji (np. budynek mieszkalny jednorodzinny), a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność realizacji obiektów;
 • istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiórek obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania;
 • projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu;
 • zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, powierzchnie dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych części terenu niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy;
 • dane, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi;
 • inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych (decyduje o nich projektant).
Zdjęcie do bloczka '1 zdjecie' - art 2722
Autor: archiwum muratordom

Dokładną zawartość projektu zagospodarowania działki określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1935).

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE