Projekt zagospodarowania działki budowlanej - przykład, jak wygląda i co zawiera

2019-02-18 10:50

Projekt zagospodarowania działki jest integralną częścią projektu budowlanego, dlatego musi być przygotowany przez uprawnioną do tego osobę. Co powinien zawierać projekt zagospodarowania działki? Zobacz przykładowy rysunek.

Projekt zagospodarowania działki
Autor: Andrzej T. Papliński

Kto może przygotować projekt zagospodarowania działki

Projekt zagospodarowania działki to integralna część projektu budowlanego, dlatego musi być przygotowany przez osobę, która:

 • ma uprawnienia budowlane do projektowania;
 • jest członkiem izby samorządu zawodowego (na przykład regionalnej – właściwej ze względu na miejsce zamieszkania projektanta – izby architektów lub inżynierów budownictwa). Zaświadczenie o wpisie na listę członków izby musi być ważne na dzień sporządzenia projektu.

Projekt zagospodarowania działki może zrobić inna osoba niż ta, która wykonywała projekt architektoniczny budynku. Dzieje się tak zazwyczaj w przypadku projektów gotowych. Projekty gotowe wymagają adaptacji, czyli przystosowania do warunków określonej nieruchomości, na której ma stanąć budynek. W ramach adaptacji (może jej dokonać tylko osoba z uprawnieniami budowlanymi) wykonuje się również projekt zagospodarowania działki.

Przeczytaj także:

Co określa projekt zagospodarowania działki

Projekt zagospodarowania działki (lub terenu) musi być sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych i określać:

 • orientację położenia działki lub terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata;
 • granice działki budowlanej lub terenu, usytuowanie, obrys i układ istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym urządzeń budowlanych z nimi związanych, z oznaczeniem wejść i wjazdów oraz liczby kondygnacji, charakterystycznych rzędnych (poziomów), wymiarów i wzajemnych odległości obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych oraz ich przeznaczenia, w nawiązaniu do istniejącej zabudowy terenów sąsiednich;
 • układ komunikacji wewnętrznej przedstawiony w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej komunikacji zewnętrznej, określający układ dróg wewnętrznych, dojazdów, parkingów, chodników;
 • ukształtowanie terenu z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniejącego;
 • ukształtowanie zieleni z oznaczeniem istniejącego zadrzewienia podlegającego adaptacji lub likwidacji oraz układ projektowanej zieleni wysokiej i niskiej;
 • układ sieci i instalacji uzbrojenia terenu przedstawiony z przyłączami do odpowiednich sieci zewnętrznych i wewnętrznych oraz urządzeń budowlanych, w tym: wodociągowych, cieplnych, gazowych i kanalizacyjnych lub służących do oczyszczania ścieków, oraz określający sposób odprowadzania wód opadowych, z podaniem niezbędnych profili podłużnych, spadków, przekrojów przewodów oraz charakterystycznych rzędnych, wymiarów i odległości, wraz z usytuowaniem przyłączy, urządzeń i punktów pomiarowych;
 • układ linii lub przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz związanych z nim urządzeń technicznych.

Zobacz też:

Projekt zagospodarowania działki zawiera również część opisową, która wskazuje:

 • przedmiot inwestycji (np. budynek mieszkalny jednorodzinny), a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność realizacji obiektów;
 • istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiórek obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania;
 • projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu;
 • zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, powierzchnie dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych części terenu niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy;
 • dane, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi;
 • inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych (decyduje o nich projektant).
Zdjęcie do bloczka '1 zdjecie' - art 2722
Autor: archiwum muratordom

Dokładną zawartość projektu zagospodarowania działki określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1935).

Sonda
Czy uważasz, że zniesienie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego to dobra zmiana?