| muratordom.pl » Budowa » Przed budową » Dziennik budowy domu - najczęściej zadawane pytania o dokumentację budowy

Dziennik budowy domu - najczęściej zadawane pytania o dokumentację budowy

Dziennik budowy domu to dokument urzędowy, który musi się znajdować na prawie każdej budowie. Rejestruje się w nim bowiem przebieg robót budowlanych. Dowiedz się, kto wydaje dziennik budowy. Kto odpowiada za wpisy i jaka może być kara, gdy brakuje dokumentacji budowy? Kiedy dziennik budowy nie jest konieczny? 

Kiedy konieczny dziennik budowy?

Dziennik budowy (lub rozbiórki) musi być prowadzony na budowie i dla wszelkich robót budowlanych, na które została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. W przypadku robót niewymagających pozwolenia, a także tych zgłaszanych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej nie ma konieczności prowadzenia dziennika.

WAŻNE

Wyjątkiem jest budowa instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (budowa na podstawie zgłoszenia) – dziennik jest tu wymagany.

Kto wydaje dziennik?

Dziennik uzyskamy odpłatnie w organie administracji architektoniczno-budowlanej, który wydał pozwolenie na budowę (lub przyjął zgłoszenie na budowę instalacji zbiornikowych na gaz płynny), czyli w starostwie powiatowym (lub u prezydenta miasta na prawach powiatu). Kwota opłaty za wydanie dziennika powinna być zbliżona do kosztów jego zakupu i zależy od objętości dziennika – od kilku złotych za dziennik przeznaczony dla małych inwestycji do kilkunastu złotych dla dużych. Dla budowy domu jednorodzinnego powinien wystarczyć dziennik średniej objętości o kilkunastu stronach przeznaczonych na wpisy dotyczące przebiegu robót.

To inwestor powinien złożyć wniosek o wydanie dziennika, a organ go wyda w terminie trzech dni od daty, w której decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna. Uzyskanie pozwolenia na budowę, a później dziennika budowy jest obowiązkiem inwestora. Dziennik budowy jest zgodny z prawem budowlanym wyłącznie wtedy, gdy wyda go (zarejestruje i opieczętuje) właściwy organ.

Kto prowadzi dziennik budowy?

Dziennik na stałe powinien się znajdować na terenie budowy i być dostępny dla osób upoważnionych do dokonywania w nim wpisów. Należy go przechowywać w taki sposób, aby zapobiegać jego uszkodzeniom, zniszczeniu lub kradzieży. Prowadzenie dziennika (jak i całej dokumentacji budowy) i dokumentowanie przebiegu robót (dokonywanie odpowiednich wpisów) oraz prawidłowe jego przechowywanie jest obowiązkiem kierownika budowy.

WAŻNE

Dziennik budowy (jego oryginał) jest jednym z dokumentów, które inwestor jest zobowiązany złożyć wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy lub z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie (zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego).

Kto robi wpisy do dziennika?

Oprócz kierownika budowy wpisów mogą dokonywać:

  • inspektor nadzoru inwestorskiego;
  • projektant;
  • kierownik robót budowlanych;
  • osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy;
  • pracownicy organów nadzoru budowlanego oraz innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie: inspektor pracy, inspektor sanitarny, wojewódzki konserwator zabytków lub działający z jego upoważnienia pracownicy;
  • a także inwestor.

Wpisy dokonywane przez te osoby powinny się mieścić w granicach ich obowiązków. W trakcie realizacji budowy projektant ma prawo zażądać odpowiednim wpisem do dziennika wstrzymania robót, jeżeli stwierdzi ich wykonywanie niezgodnie z projektem lub możliwość powstania zagrożenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentujący na budowie inwestora i sprawujący kontrolę zgodności prowadzonych robót ma prawo wydać kierownikowi budowy lub robót zalecenia potwierdzone wpisem do dziennika.

Jaka kara za brak dziennika

W art. 93 pkt 4 Prawa budowlanego postanowiono, że ten, kto przystąpi do prowadzenia robót budowlanych bez wymaganego dziennika budowy, może zostać ukarany karą grzywny (mandat karny w wysokości od 50 do 500 zł) przez organ nadzoru budowlanego. Ponadto wykonywanie robót budowlanych bez dziennika albo prowadzenie dziennika w sposób nieprawidłowy czy też niedbały naraża kierownika budowy na odpowiedzialność zawodową w budownictwie przed właściwą izbą samorządu zawodowego.

WAŻNE

Zdarza się, że kierownik budowy, który zrezygnuje z pełnienia tej funkcji albo zostanie zwolniony przez inwestora, zabiera ze sobą dziennik budowy i pomimo próśb i wezwań nie chce go zwrócić inwestorowi. Jest to sytuacja niedopuszczalna i nieuprawnione działanie byłego kierownika. Inwestor może pociągnąć go do odpowiedzialności zawodowej w budownictwie przed właściwą izbą samorządu zawodowego. Ma również prawo zgłosić policji zabranie dziennika z budowy.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)
  • rozporządzenie ministra infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108, poz. 953 z późn. zm.)

Przeczytaj dodatkowo:
Projekty bliźniaków i domów dwulokalowych, czyli...

Szukasz domu bliźniaka lub domu dwulokalowego dla siebie i swojej rodziny? Oto projekty domów...

Wzmacnianie gruntu pod inwestycją? Sprawdź, jak...

Często okazuje się jednak, że odpowiednia lokalizacja obiektu kryje w sobie potrzebę wzmacniania gruntu....

Ile kosztuje budowa domu? Projekty małych i...

Rozważając budowę swojego pierwszego i być może ostatniego domu w życiu, zastanawiasz się ile to będzie...

Gala wręczenia nagród w konkursie Remont Roku 2016

9 lutego na targach budowlanych BUDMA odbył się finał konkursu Remont Roku 2016. W trakcie gali wręczyliśmy...

Budowa domu do 2021r. UE wprowadza nowe warunki...

Konieczność dostosowania się do nowych warunków technicznych dotyczących domów jednorodzinnych....

Budowa domu. Formalności przed budową KROK PO...

Budowa własnego domu to marzenie wielu osób. Aby je spełnić trzeba przejść długą drogę związaną między...