Program Mieszkanie dla młodych: kto może starać się o dofinansowanie na kupno własnego mieszkania lub domu

2014-03-19 14:06
Mieszkanie w bloku
Autor: PHOTOS.COM Aby połączyć 2 mieszkania w bloku musisz, uzyskać zgodę wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni

Program Mieszkanie dla młodych z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Daje on szansę na kupno własnego mieszkania lub domu poprzez dofinansowanie inwestycji. Jednak nie każdy może ubiegać się o pomoc w ramach Mdm. Przeczytaj, kto i na jakich warunkach może starać się o dopłatę w ramach programu.

Program Mieszkanie dla młodych to rządowy program wsparcia osób w wieku do 35 lat w zakupie pierwszego, nowego mieszkania. Polega on na udzieleniu ze środków budżetu państwa dofinansowaniu wkładu własnego oraz dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu.

Kto może otrzymać dofinansowanie z programu Mieszkanie dla młodych?

Dofinansowanie może otrzymać osoba, która ubiega się o kredyt na nabycie mieszkania lub domu jednorodzinnego. „Nabywcą” w rozumieniu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (dalej: ustawa) są małżonkowie, osoba samotnie wychowująca dziecko lub singiel. Natomiast przez osobę samotnie wychowującą dziecko ustawa uznaje:

 • jedno z rodziców albo opiekuna prawnego, pannę, kawalera, wdowę, wdowca, rozwódkę, rozwodnika
 • osobę, w stosunku do której orzeczono separację, osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun samotnie wychowuje dziecko lub dzieci.

Mieszkanie dla mlodych – warunki otrzymania dofinansowania wkładu własnego

O dofinansowanie wkładu własnego można ubiegać się w związku z nabyciem nowo wybudowanego mieszkania. W tym celu trzeba złożyć wniosek najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym wnioskodawca ukończył 35 lat. Jeżeli wnioskodawcami są małżonkowie powyższy warunek wieku dotyczy młodszego z małżonków. Trzeba pamiętać, że wnioskodawca, do dnia nabycia mieszkania, nie może być:

 • właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub mieszkania,Warunek nieposiadania prawa do innego mieszkania dotyczy łącznie obojga małżonków,
 • osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest mieszkanie lub dom jednorodzinny,
 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Dofinansowanie wkładu własnego może być przyznane w odniesieniu do mieszkania, jeżeli mieszkanie służy zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych nabywcy. Powierzchnia użytkowa mieszkania nie może przekraczać odpowiednio:

 • 75 m2 dla mieszkania i 100 m2 dla domu jednorodzinnego,
 • 85 m2 dla mieszkania i 110 m2 dla domu jednorodzinnego – w przypadku gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci spełniających warunki z ustawy.

Przeczytaj również: Jakie dofinansowanie możesz otrzymać do budowy domu jednorodzinnego?

Kolejnym warunkiem dofinansowania wkładu własnego jest cena zakupu mieszkania. Limit kwoty zakupu 1 m2 mieszkania to średnia arytmetyczna dwóch wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Wskaźniki te są określane przez wojewodów i mnożone przez współczynnik 1,1. Limity podzielono na 3 kategorie: obowiązujące dla stolic województw, gmin sąsiadujących ze stolicami, pozostałych miejscowości w danym województwie.

Warto wiedzieć

Dofinansowanie wkładu własnego może być przyznane jeżeli kredyt został udzielony przez bank m.in.: wyłącznie na zakup mieszkania, w kwocie stanowiącej co najmniej 50 proc. ceny zakupu mieszkania oraz na okres co najmniej 15 lat.

Kwota dofinansowanie wkładu własnego będzie obliczona jako:

 • 10 % - dla rodzin bez dzieci
 • 15 % - dla osób (rodzin lub singli) wychowujących przynajmniej jedno dziecko, z kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej wyrażonej w liczbie m.kw. nabywanego mieszkania (ale nie więcej niż 50 m.kw.) kwoty obliczanej według podanych przez wojewodę wskaźników przeliczeniowych Dofinansowanie wkładu własnego można też uzyskać w razie adopcji dziecka, a jeżeli nabywcą są małżonkowie, warunek dotyczący adopcji jest spełniony, jeżeli dziecko adoptuje przynajmniej jeden z małżonków.

Dofinansowanie dla rodzin z więcej niż dwójką dzieci

Dodatkowe finansowe wsparcie, w formie spłaty części kredytu, mogą uzyskać rodziny w momencie urodzenia trzeciego lub kolejnego dziecka. Dotyczy to także adopcji. Jednak trzeba spełnić dwa warunki:

 • zdarzenie musi miećmiejsce w okresie 5 lat od dnia podpisania umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania;
 • po zaistnieniu zdarzenia nabywca wychowuje co najmniej troje dzieci spełniających warunki z ustawy.

Spłata części kredytu może zostać przyznana tylko raz i wyniesie 5 proc. kwoty określonej zgodnie z zasadami obowiązującymi dla obliczenia kwoty dofinansowania wkładu własnego, nie więcej jednak, niż kwota pozostającego do spłaty zadłużenia kredytowego W przypadku spłaty części kredytu bank nie pobiera od nabywcy opłat z tego tytułu.

Procedura uzyskania dofinansowania w programie Mieszkanie dla młodych

Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego nabywca składa, w terminie do dnia 30 września 2018 r. do Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem banku, który uczestniczy w programie Mieszkanie dla młodych, wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu. Wnioski o dofinansowanie wkładu własnego złożone za pośrednictwem więcej niż jednego banku wsparcie mogą dotyczyć wyłącznie tego samego mieszkania.

Do wniosku trzeba dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków z ustawy. Następnie bank, a potem dodatkowo Bank Gospodarstwa Krajowego sprawdza, czy nabywca spełnia warunki programu. W razie pozytywnej weryfikacji nabywcy BGK przekazuje na rachunek banku pieniądze na dofinansowanie wkładu własnego.

W przypadku wniosku o spłatę części kredytu nabywca musi powiadomić bank o urodzeniu trzeciego lub kolejnego dziecka lub adopcji dziecka będącego trzecim lub kolejnym dzieckiem w terminie 6 miesięcy od zaistnienia tego zdarzenia. Pozostała procedura jest podobna, jak w przypadku ubiegania się o dofinansowanie wkładu własnego.

Sankcje za sprzedaż mieszkania z programu Mieszkanie dla młodych

Ustawa przewiduje sankcje dla nabywcy, który w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania:

 • wyzbył się prawa własności lub współwłasności tego mieszkania,
 • wynajął lub użyczył to mieszkanie innej osobie,
 • dokonał zmiany sposobu użytkowania tego mieszkania w sposób uniemożliwiający zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych,
 • uzyskał prawo własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w całości lub w części, którego przedmiotem jest inne mieszkanie lub dom jednorodzinny, z wyjątkiem uzyskania tych praw w drodze spadku.

W powyższych sytuacjach nabywca musi zwrócić część finansowego wsparcia udzielonego w kwocie odpowiadającej iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60. Ponadto w razie wyzbycia się mieszkania nabywca musi poinformować bank o takim zdarzeniu. Nie poinformowanie banku o tym fakcie spowoduje naliczanie odsetek ustawowych od kwoty zwrotu od dnia, w którym należało powiadomić bank.

19.03.2014

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE