Czy faktury wystawione przez mój skład budowlany uprawniają mnie do zwrotu VAT?

2011-03-08 12:45

Czy mam prawo do zwrotu VAT za materiały budowlane, jeżeli faktury wystawione są przez skład budowlany, którego jestem właścicielem? W jaki sposób udokumentować zużyte materiały na budowę własnego domu pobrane z własnego składu budowlanego?

interpretacja indywidualna
Sygnatura IPPB2/415-204/10-4/AK
Data 2010.06.15
Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Uzasadnienie

W dniu 15.03.2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącego zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie możliwości uzyskania zwrotu niektórych wydatków związanych z budową budynku.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną i prowadzi działalność gospodarczą handlową „Skład Materiałów Budowlanych”. W 2009 r. rozpoczął budowę domu jednorodzinnego. Część materiałów potrzebnych do tej inwestycji nabył we własnym Składzie Budowlanym. Na materiały te zostały wystawione faktury VAT (wewnętrzne z pełnymi danymi nabywcy) oraz paragony fiskalne dołączone do kopii tych faktur. Wszystko zgodnie z zasadami sprzedaży osobom fizycznym.

W grudniu 2009 r. Wnioskodawca złożył wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym VZM -1.W marcu 2010 r. Wnioskodawca został poinformowany przez Urząd Skarbowy, że faktury „inne” podlegają zwrotowi, natomiast co do faktur wystawionych w Składzie Budowlanym, którego Wnioskodawca jest właścicielem sytuacja nie jest jasna od strony prawnej. (...)

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

 1. Czy Wnioskodawca ma prawo do zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym udokumentowanych fakturami wystawionymi przez Skład Budowlany, którego Wnioskodawca jest właścicielem...
 2. W jaki sposób Wnioskodawca powinien udokumentować zużyte materiały na budowę własnego domu pobrane z własnego składu budowlanego, aby mógł skorzystać z odliczenia na podstawie ustawy „o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym”...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ponieważ podstawą do zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym jest faktura w myśl przepisów ustawy o Podatku od Towarów i Usług, a faktura wewnętrzna spełnia wymogi rozliczenia podatku VAT, wpisanie do niej danych Wnioskodawcy jako nabywcy jest dopuszczalne, gdyż jest to ta sama osoba co sprzedający, wystawienie paragonu fiskalnego też nie jest zabronione oraz faktura taka potwierdza fakt, że towar był już wcześniej własnością Wnioskodawcy i nie potrzeba powtórnego przeniesienia własności. W związku z powyższym faktura wewnętrzna zawierająca wszelkie dane jak normalna faktura, powinna być tak samo traktowana, jak każda inna wystawiona dla osoby fizycznej. Wnioskodawca uważa, iż ma prawo do zwrotu części podatku VAT, ponieważ spełnia wszystkie warunki określone w ustawie „o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym”. Wystarczającym dokumentem jest faktura VAT wewnętrzna z danymi nabywcy oraz faktura VAT – źródłowa w celu rozwiania wątpliwości, że zakup wystąpił.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje:

Art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 roku o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 177, poz.1468 ze zm.) reguluje zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części. W myśl art. 3 ust. 1 ww. ustawy, osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:

 1. budową budynku mieszkalnego;
 2. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;
 3. remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Zwrot dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w okresie od dnia 01 maja 2004 r., które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 01 maja 2004 r. są opodatkowane 22% podatkiem VAT. Ponadto zwrot dotyczy jedynie wydatków udokumentowanych fakturami VAT w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), wystawionymi od dnia 01 maja 2004 r.

Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu części wydatków, o których mowa w ust. 1, jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej. Stosownie do art. 4 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Prawo do zwrotu przysługuje również pod warunkiem że osoba fizyczna posiada:

 • prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, ze zm.) albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku inwestycji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3;
 • pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą - Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie.

Z treści powołanych wyżej przepisów wynika jednoznacznie, iż prawo do ubiegania się o zwrot części podatku VAT zawartego w cenie materiałów przysługuje m.in. pod warunkiem, że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Jak wskazują uregulowania art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny
  - jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Przepis art. 106 ust. 7 ww. ustawy brzmi: „W przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Sprzedaż towaru sam – sobie (udokumentowana fakturą wewnętrzną) jest czynnością prawnie bezskuteczną, a zatem była to czynność przekazania towaru na potrzeby osobiste podatnika i tym samym Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do ubiegania się o zwrot części podatku VAT od zakupu materiałów związanych z budownictwem mieszkaniowym z przedmiotowych faktur.

W związku z powyższym odpowiedź na pytanie Nr 2 staje się bezprzedmiotowa.

Odnośnie kwestii dotyczącej uznania lub odrzucenia przez Urząd Skarbowy przedmiotowej faktury należy stwierdzić, iż rolą postępowania w sprawie wydawania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest ustalanie, jakie czynności zostaną podjęte przez organy podatkowe i czy są one właściwe. Stanowi to bowiem domenę ewentualnego postępowania podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.

(...)

Zobacz całą interpretację

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE