Zgłoszenie nabycia nieruchomości - wzór IN-1. Jak wypełnić? Kiedy złożyć?

2023-06-23 15:47
Zgłoszenie nabycia nieruchomości IN-1 wzór
Autor: Andrzej T. Papliński Zgłoszenie nabycia nieruchomości IN-1 wzór

Zgłoszenie nabycia nieruchomości, czyli jakich formalności należy dokonać w związku z nabyciem nieruchomości. W jakim czasie i jak zgłosić nieruchomość po zakupie do opodatkowania? Jak wypełnić druk zgłoszenia IN-1? W artykule formularz IN-1 oraz załączniki do pobrania.

Spis treści

 1. Jak zgłosić nabycie nieruchomości
 2. Ile czasu na zgłoszenie nabycia nieruchomości
 3. Decyzja o wysokości podatku od nieruchomości
 4. Jak zrobić korektę formularza IN-1?
 5. Termin płatności podatku od nieruchomości
 6. Zmiany wpływające na wysokość podatku od nieruchomości
 7. Konsekwencje braku zgłoszenia druku IN-1
 8. Jak wypełnić formularz IN-1: instrukcja
 9. Druk zgłoszenia nabycia nieruchomości IN-1: wzór
 10. Załączniki do zgłoszenia nabycia nieruchomości IN-1
 11. SPRAWDŹ: wzory i formularze do pobrania

Każdy, kto nabył jakąkolwiek nieruchomość, ma obowiązek zgłosić ten fakt właściwemu organowi podatkowemu. Zgłoszenia nabycia nieruchomości dokonuje się na specjalnym urzędowym formularzu (IN-1). Jego wypełnienie nierzadko sprawia podatnikom trudności, tymczasem brak prawidłowego zgłoszenia może skutkować nałożeniem na nabywcę kary grzywny. Podpowiadamy, jak zgłosić nieruchomość dla celów podatkowych i uniknąć odpowiedzialności karno-skarbowej.

Jak zgłosić nabycie nieruchomości

Nabycie nieruchomości należy zgłosić poprzez złożenie w urzędzie gminy lub miasta specjalnej informacji (formularza IN-1), w której podajemy wszystkie niezbędne dane do ustalenia wysokości podatku od nieruchomości. Wzór takiej informacji znajdziemy na stronie internetowej danego urzędu oraz na stronie podatki.gov.pl w zakładce Podatki i opłaty lokalne.

Uwaga! Zgłoszenie nabycia nieruchomości na nieprawidłowym wzorze (formularzu) jest traktowane jak brak zgłoszenia i skutkuje odpowiedzialnością karno-skarbową nabywcy.

Jak płacić mniejsze rachunki dzięki inwestowaniu w ekologię

Ile czasu na zgłoszenie nabycia nieruchomości

Formularz IN-1 o nabyciu nieruchomości mamy obowiązek złożyć w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie obowiązku opłacenia podatku od nieruchomości, tj. dnia nabycia nieruchomości.

Przykładowo: Podatnik zakupił działkę w dniu 3 lipca. W takim wypadku musi on zgłosić fakt nabycia nieruchomości w terminie do 18 lipca. 

Informację o nabyciu nieruchomości możemy złożyć na różne sposoby:

 • online, przez ePUAP,
 • osobiście podczas wizyty w urzędzie,
 • w formie listu poleconego za pośrednictwem poczty,
 • drogą elektroniczną poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Decyzja o wysokości podatku od nieruchomości

Na podstawie złożonej informacji o nabyciu nieruchomości organ podatkowy ustala wysokość podatku od nieruchomości, o czym informuje podatnika przesyłając stosowny dokument. Zazwyczaj urząd przesyła decyzję o wysokości podatku od nieruchomości za pośrednictwem poczty w formie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Decyzja wysyłana jest na adres, który podatnik wskazuje w składanym formularzu IN-1. W decyzji podane są informacje nie tylko o wysokości podatku od nieruchomości, ale także o terminie, w jakim należy ten podatek opłacić. 

Jednakże w przypadku, gdy nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność (lub znajduje się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki), która nie posiada osobowości prawnej, wówczas osoba fizyczna składa deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku osoba fizyczna nie otrzymuje decyzji o wysokości podatku.

Jak zrobić korektę formularza IN-1?

Raz na jakiś czas organy podatkowe prowadzą działania mające na celu porównanie i uściślenie danych zawartych w złożonych deklaracjach i informacjach podatkowych z informacjami zawartymi w ewidencji gruntów i budynków oraz zdjęciami lotniczymi nieruchomości. Jeśli stwierdzą nieprawidłowości, zwracają się z prośbą do podatników o przeprowadzenie weryfikacji złożonych w urzędzie deklaracji lub informacji podatkowych ze stanem faktycznym nieruchomości. W takiej sytuacji konieczne będzie złożenie korekty informacji o nieruchomościach (deklaracji na podatek od nieruchomości) w urzędzie.

Termin płatności podatku od nieruchomości

Każda osoba fizyczna będąca właścicielem nieruchomości ma obowiązek opłacić podatek od nieruchomości. Płatność odbywa się w 4 ratach, których terminy płatności przypadają na:

 • 15 marca,
 • 15 maja,
 • 15 września oraz
 • 15 listopada roku podatkowego.

Istnieje także możliwość opłacenia całości podatku w ramach jednej raty w terminie do 15 marca. Płatności możemy dokonać w formie przelewu na numer konta podany w decyzji o wysokości podatku bądź osobiście w kasie urzędu. 

Zmiany wpływające na wysokość podatku od nieruchomości

Może się zdarzyć, że podczas roku podatkowego dojdzie do zmian, które wpływają na wysokość podatku od nieruchomości. Przykładem takiej zmiany może być wynajęcie nieruchomości mieszkalnej na prowadzenie działalności gospodarczej. W takim wypadku nastąpi zmiana przeznaczenia nieruchomości, a tym samym zwiększy się stawka podatku od nieruchomości. Gdyby zaś doszło do sytuacji odwrotnej (wynajęcie nieruchomości dotychczas przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej na cele mieszkaniowe), stawka podatku powinna zostać obniżona. O zaistnieniu zmian przeznaczenia nieruchomości należy poinformować urząd w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiły. 

Konsekwencje braku zgłoszenia druku IN-1

W praktyce często zdarza się, że podatnicy zapominają o obowiązku zgłoszenia faktu nabycia nieruchomości, tymczasem jego niedopełnienie stanowi naruszenie przepisów Kodeksu Karnego skarbowego, za które podatnik ponosi odpowiedzialność karną skarbową.

Stosownie do przepisów Kodeksu karnego skarbowego, niezgłoszenie zakupu nieruchomości lub zmian wpływających na wysokość podatku podlega karze grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych, a nawet karze pozbawienia wolności lub obu karom jednocześnie.

Jak wypełnić formularz IN-1: instrukcja

Druk zgłoszenia nabycia nieruchomości IN-1: wzór

Druk IN-1 - wzór formularza został ujednolicony. Ten sam obowiązuje we wszystkich urzędach.

Załączniki do zgłoszenia nabycia nieruchomości IN-1

Informację może podpisać pełnomocnik podatnika. Pełnomocnik ma obowiązek złożyć razem z informacją oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię poświadczoną przez notariusza (adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego), z którego będzie wynikało umocowanie do działania w imieniu podatnika przez organem podatkowym w sprawach z zakresu podatku od nieruchomości, w tym do podpisywania informacji podatkowej.

SPRAWDŹ: wzory i formularze do pobrania

Podstawa prawna:

Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 70)

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.