Nowe Prawo budowlane 2023 - rewolucyjne zmiany! Jednolity tekst ustawy do pobrania

2023-04-19 7:05

W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst ustawy Prawo budowlane. Nowelizacja wprowadza ważne zmiany w przepisach, które uproszczą proces budowlany. Najważniejsza - to budowa domu bez pozwolenia. Jakie jeszcze zmiany dla budujących domy? Pełny tekst ustawy w pdf do pobrania poniżej.

prawo budowlane 2023 zmiany
Autor: Andrzej Szandomirski Prawo budowlane 2023 - nie będzie już potrzebne pozwolenie na budowę domu!
Ważne

W opublikowanym jednolitym tekście ustawy uwzględniono m.in. nowelizacje Prawa budowlanego oraz niektórych innych ustaw, które wprowadzono 7 lipca i 7 października 2022 r. Uwzględnione zmiany nie obejmują niektórych przepisów przejściowych określonych w tych nowelizacjach.

Jednolity tekst Prawa budowlanego obejmuje także zmiany wprowadzone ustawą z 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawą z 22 lipca 2022 r. o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Uwzględnia zmiany przepisów z 5 sierpnia 2022 r. obejmujące nowelę ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg z oraz nowelizację ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Obejmuje też zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o charakterystyce energetycznej budynków z 7 października 2022 r. oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Spis treści

 1. Prawo budowlane 2023
 2. Budowa domu w 2023 roku bez pozwolenia na budowę
 3. Prawo budowlane 2023 budowa obiektów wyłącznie na zgłoszenie
 4. Baza Projektów Budowlanych 2023
 5. Prawo budowlane 2023. Likwidacja formalnego oddawania do użytkowania obiektów budowlanych
 6. Nowe prawa budowlane 2023. Kary za nieterminowe wydawanie pozwoleń na rozbiórkę
 7. Prawo budowlane 2023. Elektroniczny Dziennik Budowy (system EDB)
 8. Prawo budowlane 2023. Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego
 9. Prawo budowlane 2023. System e-CRUB
 10. Zmiany w prawie budowlanym 2023. Rozbudowa portalu e-Budownictwo
 11. Rejestru Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych
 12. Prawo budowlane 2023. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Ponad 6000 gotowych projektów domów - ZOBACZ!

Ponad 6000 gotowych projektów domów - ZOBACZ>>

Prawo budowlane 2023

Czeka nas rewolucja w prawie budowlanym. Ustawa ma wejść w 2023 roku. To kolejny etap upraszczania, przyspieszania i cyfryzacji procesu inwestycyjno-budowlanego. Podstawowym założeniem nowej ustawy jest dalsze zmniejszenie obciążeń zarówno w stosunku do inwestorów, jak i organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz usprawnienie ich działania, a także pełna cyfryzacja działalności organów administracji publicznej w obszarze budownictwa.

Wyjaśniamy, co się zmieni w przepisach budowlanych w 2023 roku Najważniejsza zmiana to taka, że do budowy domu nie będzie już potrzebne pozwolenie na budowę.

Nowe przepisy budowlane mają rozwiązać kwestie:

 1. dualizmu prawnego różnicującego budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy poniżej i powyżej 70m2;
 2. nadmiernego obciążenia inwestorów w ramach procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę, dokonywania zgłoszenia oraz oddawania obiektów budowlanych do użytkowania;
 3. nadmiernego wydłużenia postępowań prowadzonych na podstawie ustawy Prawo budowlane (dalej: upb);
 4. nadmiernego formalizmu prawnego związanego z oddawaniem obiektów budowlanych do użytkowania;
 5. nadmiernego obciążenia organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz organów nadzoru budowlanego, np. w postaci wydawania decyzji czy przekazywania dokumentów w postaci papierowej pomiędzy tymi organami.

W 2023 roku przewidywane są przede wszystkim następujące zmiany w prawie budowlanym:

 1. umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy powyżej i poniżej 70m2 na podstawie jednolitej procedury;
 2. rozszerzenie katalogu obiektów budowlanych i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokonania zgłoszenia;
 3. utworzenie Bazy Projektów Budowlanych;
 4. wprowadzenie kar za nieterminowe wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę;
 5. usprawnienie procedury oddawania do użytkowania obiektów budowlanych;
 6. w zakresie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie;
 7. rozszerzenie systemu Elektronicznego Dziennika Budowy (dalej: system EDB);
 8. wprowadzenie Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego;
 9. wprowadzenie Elektronicznego Centralnego Rejestru osób posiadających Uprawnienia Budowlane (dalej: system e-CRUB);
 10. rozbudowanie portalu E-budownictwo.

Budowa domu w 2023 roku bez pozwolenia na budowę

Jedną z ważnych zmian jakie czekają nas w 2023 roku (jeśli nie w najbliższej nowelizacji, to z pewnością w kolejnych) w prawie budowlanym jest wprowadzenie jednolitej procedury w przypadku budowy domów mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy poniżej i powyżej 70 m². Poprzednia nowelizacja z dnia 17 września 2021 roku wprowadziła przepis, którego celem było zwolnienie niektórych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m²nie tylko z pozwolenia na budowę, ale przede wszystkim wyłączenie możliwości zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu. Pisaliśmy o tym w artykule: Dom do 70m2 na zgłoszenie - jak zbudować dom bez pozwolenia wg nowych przepisów

Nowe przepisy budowlane w 2023 r. mają na celu rozszerzenie wyłączenia możliwości zgłoszenia sprzeciwu tak, aby regulacje te dotyczyły wszystkich budynków mieszkalnych jednorodzinnych zwolnionych z pozwolenia na budowę.

To rozwiązanie jest adresowane zarówno do osób indywidualnych, jak również do małżeństw i rodzin z dziećmi, czyli do każdej osoby, która posiada własną działkę. Nowe procedury mają ułatwić Polakom realizację marzeń o własnych czterech kątach. Zgłoszenia mają być realizowane na podstawie projektu z obowiązkowym kierownikiem budowy i z bardzo uproszczoną procedurą odbioru domu, polegającą na tym, że wyłącznie kierownik budowy potwierdzi gotowość do zamieszkania.

Przeczytaj też: Koniec z pozwoleniami na budowę od 2023 r.? Rząd zapowiada ich likwidację!

Ważne! Kierownik budowy będzie obligatoryjny dla budowy domu powyżej 70 m². Domy do 70m2 można budować bez pozwolenia i bez kierownika budowy.

Nowe rozwiązania budowy domu bez pozwolenia nie będą zawierały ograniczeń dla powierzchni zabudowy, będzie natomiast ograniczenie co do wysokości - budynki te będą mogły mieć maksymalnie dwie kondygnacje.

Prawo budowlane 2023 budowa obiektów wyłącznie na zgłoszenie

Nowe prawo budowlane w 2023 r. rozszerza katalog inwestycji (budów):

 • niewymagających decyzji o pozwoleniu na budowę, a wymagających jedynie dokonania zgłoszenia,
 • niewymagających ani decyzji o pozwoleniu na budowę, ani zgłoszenia.

Budowa wolno stojącej elektrowni wiatrowej 2023 bez pozwolenia i bez zgłoszenia

Do inwestycji zwolnionych z pozwolenia na budowę, ale wymagających zgłoszenia, mają być dodane części budowlane wolno stojącej elektrowni wiatrowej, której całkowita wysokość jest większa niż 3 m i nie większa niż 12 m oraz której moc nie przekracza mocy mikroinstalacji, a odległość jej usytuowania od granic działki jest nie mniejsza niż jej całkowita wysokość. Takie inwestycje na etapie zgłoszenia będą wymagały sporządzenia planu sytuacyjnego i projektu architektoniczno-budowlanego. Na etapie rozpoczęcia robót budowlanych konieczne będzie sporządzenie projektu technicznego i zapewnienie udziału kierownika budowy. Obiekty o wysokości do 3 m będą zwolnione z pozwolenia na budowę i zgłoszenia.

Budowa zbiorników na wody opadowe 2023 bez pozwolenia i bez zgłoszenia

Ponadto w celu walki z suszą jedynie zgłoszenia wg nowego prawa budowlanego będzie wymagała budowa wylotów do cieków naturalnych i budowa zbiorników na wody opadowe lub roztopowe o pojemności większej niż 3 m³ i nie większej niż 10 m3. Budowa takich zbiorników do 3 m³ nie będzie wymagała ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia. Ta zmiana w prawie budowlanym ma usprawnić realizację programu „Moja Woda”, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Baza Projektów Budowlanych 2023

Nowe przepisy budowlane przewidują utworzenie Bazy Projektów Budowlanych, której głównym celem będzie ułatwianie dostępu do projektów budowlanych i ich poszczególnych elementów (sporządzonych w postaci elektronicznej) organom administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w przypadku wniosków (np. o pozwolenie na budowę lub o pozwolenie na użytkowanie), zgłoszeń i zawiadomień. Zgodnie z nowym prawem budowlanym inwestor nie będzie musiał załączać do wniosków, zgłoszeń czy zawiadomień projektu budowlanego. Wystarczające będzie podanie indywidualnego numeru projektu, który został umieszczony (przez np. inwestora lub projektanta) w Bazie Projektów Budowlanych. Organ obsługujący wniosek, zgłoszenie czy zawiadomienie nie będzie już musiał sprawdzać i weryfikować projektu w postaci papierowej, ponieważ będzie miał wgląd do projektu poprzez Bazę. Rozwiązanie to ma usprawnić działanie organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz organów nadzoru budowlanego. Organy administracji architektoniczno-budowlanej nie będą już musiały przekazywać do nadzoru budowlanego projektów budowlanych, gdyż dostęp i wgląd do tych projektów nastąpi przez Bazę Projektów Budowlanych.

Prawo budowlane 2023. Likwidacja formalnego oddawania do użytkowania obiektów budowlanych

Kolejne zmiany w prawie budowlanym w 2023 r. polegają na rozszerzeniu zasady oddawania do użytkowania obiektów budowlanych w drodze zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz ograniczeniu wydawania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Pozwolenie na użytkowanie ma być wymagane jedynie wówczas, gdy przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego będzie następowało przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych oraz, gdy sam inwestor dobrowolnie o to wystąpi, mimo że uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie jest wymagane. W pozostałych przypadkach wymagane byłoby zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane 2023 rezygnuje też w stosunku do budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych kategorii III z procedury formalnego oddawania do użytkowania, tak aby oddanie do użytkowania następowało już z chwilą złożenia przez kierownika budowy oświadczenia o zakończeniu budowy i możliwości przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego. Przed przystąpieniem do użytkowania do dokumentacji budowy konieczne będzie jednak dołączenie m.in. projektu technicznego, protokołów badań i sprawdzeń: przyłączy i instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, dokumentacji geodezyjnej, zawierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu. Ponadto, w celu weryfikacji wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym, do dokumentacji budowy trzeba będzie dołączyć, wykonaną przez kierownika budowy, dokumentację fotograficzną.

Nowe prawa budowlane 2023. Kary za nieterminowe wydawanie pozwoleń na rozbiórkę

Nowe prawo budowlane 2023 zakłada wprowadzenie przepisów umożliwiających nakładanie kar za nieterminowe wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę. Dotychczas brakowało jasnej i precyzyjnej regulacji w tym zakresie, co budziło szereg wątpliwości zarówno po stronie inwestorów, jak i organów administracji architektoniczno-budowlanej.

Jednocześnie w nowym prawie budowlanym doprecyzowane mają zostać dotychczasowe rejestry wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę. Rejestry mają też obejmować wnioski o pozwoleniu na rozbiórkę i decyzje o pozwoleniu na rozbiórkę. Jest to o tyle ważne, że tylko na podstawie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę sprawdza się terminowość wydawania pozwoleń i nakłada się kary za przekroczenie terminów.

Prawo budowlane 2023. Elektroniczny Dziennik Budowy (system EDB)

W ramach dalszej cyfryzacji budownictwa w 2023 r. nowelizacja ustawy prawo budowlane rozszerza zastosowanie Elektronicznego Dziennika Budowy (dalej system EDB). System został opracowany w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa. Dziennik budowy to najważniejszy dokumentem na budowie, w związku z czym powinien być prowadzony w określony sposób i przechowywany w bezpiecznym miejscu. Rejestruje się w nim przebieg robót budowlanych oraz wszelkich okoliczności i zdarzeń mających związek z ich wykonywaniem i mogących mieć znaczenie podczas technicznej oceny prawidłowości prowadzonych prac budowlanych, montażu czy rozbiórki. Dziennik budowy to także narzędzie pracy kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta. W dzienniku zapisywane są wszystkie zdarzenia, które dokumentują przebieg robót budowlanych. Od 2023 r. Elektroniczny Dziennik Budowy umożliwi realizację tych czynności online.

Elektroniczny Dziennik Budowy - najważniejsze zalety

 • występowanie z wnioskiem o wydanie dziennika budowy oraz jego składanie wraz z wnioskiem o pozwolenie na używanie inwestorzy zrealizują online w systemie EDB,
 • zarządzanie procesem budowlanym, dodawanie uczestników procesu i wyznaczanie czasu pracy z poziomu aplikacji,
 • wszyscy uczestnicy procesu budowlanego otrzymają możliwość wglądu do wpisów dokonywanych w Elektronicznym Dzienniku Budowy z dowolnego miejsca,
 • aplikacja w systemie Elektronicznego Dziennika Budowy będzie działać także w trybie offline,
 • będzie dostępna wersja webowa uruchamiana za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej i (w pełni darmowa) wersja mobilna do pobrania ze sklepów Apple Store i Google Play.

Osobą odpowiedzialną za udostępnianie Elektronicznego Dziennika Budowy budowy innym uczestnikom procesu budowlanego będzie inwestor, jako osoba odpowiedzialna za realizowaną inwestycję. Dlatego też, ma on mieć możliwość pozbawiania uczestników procesu dostępu do dziennika budowy prowadzonego w postaci elektronicznej. Jednak tylko w przypadku, gdy taki zabieg nie będzie utrudniał lub uniemożliwiał im wykonywanie praw czy obowiązków wynikających z przepisów. Również kierownik budowy będzie mógł udostępniać elektroniczny dziennik m.in. organom uprawnionym do kontroli na terenie budowy.

Ponadto prawo dostępu do systemu Elektronicznego Dziennika Budowy, jeżeli chodzi o przeglądanie wpisów, będą miały:

 • organy administracji architektoniczno-budowlanej,
 • inspektor nadzoru budowlanego,
 • inne organy uprawnione do kontroli przestrzegania przepisów na terenie budowy.

Elektroniczny Dziennik Budowy ma być udostępniony w systemie EDB na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Biuletynie Informacji Publicznej. Będzie go można odnaleźć na stronie po indywidualnym numerze dziennika budowy.

System będzie można uruchomić bez żadnego specjalistycznego sprzętu i nawet bez stałego dostępu do Internetu. Użytkownicy będą mogli korzystać z Elektronicznego Dziennika Budowy bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na swoich komputerach. Aplikacja będzie działał po uruchomieniu standardowej przeglądarki internetowej.

Obsługa systemu - prosta i intuicyjna - będzie także możliwa za pomocą smartfona i tabletu. Aplikacja mobilna Elektronicznego Dziennika Budowy dostępna będzie na większości urządzeniach mobilnych, zarówno tych z systemem Android, jak i iOS (czyli iPhone i iPad).

Ważne! Inwestorzy, którzy będą prowadzić Elektroniczny Dziennik Budowy, przy oddawaniu obiektu budowlanego do użytkowania będą musieli podać tylko indywidualny numer dziennika.

Każdy uprawniony członek procesu inwestycyjnego będzie miał prawo zrobić zdalny wpis w Elektronicznym Dzienniku Budowy. Będzie to możliwe poprzez wejście na wskazaną stronę internetową, zarejestrowanie się w systemie EDB, czyli utworzenie konta uczestnika procesu inwestycyjnego. Jeżeli te warunki zostaną spełnione, po wprowadzeniu hasła, będzie możliwe zdalne dodawanie wpisów w EDB.

Według prawa budowlanego w 2023 r. inwestor ma mieć możliwość wyboru sposobu prowadzenia dziennika budowy, pomiędzy tym w postaci papierowej lub w systemie EDB. Dziennik budowy w postaci papierowej będzie można kontynuować w postaci elektronicznej, a dziennik budowy prowadzony w systemie EDB może być kontynuowany wyłącznie w postaci elektronicznej. W uproszczeniu, jeśli inwestor zdecyduje się na elektroniczną wersję dziennika, nie może już z niej zrezygnować i prowadzić dziennika w wersji papierowej. Nowelizacja prawa budowlanego nie przewiduje zmian, jeśli chodzi o zakres wpisów do dziennika budowy w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów.

Ważne! Papierowa, tradycyjna forma dziennika budowy będzie dostępna dla inwestorów do 2030 r., po tym terminie nastąpi obowiązkowe przejście na elektroniczny dziennik budowy.

Prawo budowlane 2023. Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego

Kolejny ważny krok w procesie cyfryzacji budownictwa i zmian w prawie budowlanym to wprowadzenie elektronicznej książki obiektu budowlanego (dalej: system EKOB). Jest to aplikacja, w której każdy właściciel lub zarządca będzie dokonywał wpisów w następującym zakresie:

 • informacje o obiekcie budowlanym,
 • informacje o właścicielach i zarządcach obiektu budowlanego,
 • informacje o przeprowadzanych kontrolach,
 • ekspertyzy i opinii techniczne dotyczące obiektu budowlanego,
 • roboty budowlane związane z obiektem budowlanym po oddaniu do użytkowania,
 • katastrofy budowlane,
 • decyzje, postanowienia, zaświadczenia i inne dokumenty wydane przez organy administracji publicznej, dotyczących obiektu budowlanego.

System EKOB od 2027 roku będzie dostępny wyłącznie w formie elektronicznej.

Prawo budowlane 2023. System e-CRUB

Zupełnie nowym oprogramowaniem, które ma wprowadzić nowelizacja ustawy Prawo budowlane w 2023 r. jest Elektroniczny Centralny Rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane (dalej: system e-CRUB). Wyszukiwarka E-CRUB ruszyła oficjalnie 1 sierpnia 2022 r. i zastąpiła dotychczasowy Centralny Rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane oraz rejestr ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (CRUB). Decyzja o wpisie do rejestru została zautomatyzowana. W e-CRUB dane pojawią się zaraz po zdanym egzaminie.

System ma być zarządzany na podstawie danych z izb zawodowych odpowiedzialnych za nadawanie uprawnień w budownictwie - Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Izby Architektów RP.

Wyszukiwarka e-CRUB pozwoli inwestorom zatrudniającym inżyniera czy projektanta, szybko sprawdzić ich  kwalifikacje i uprawniania. Te same dane będzie mógł sprawdzić urzędnik, weryfikujący uprawnienia osób, bez potrzeby wglądu w dokumenty papierowe. Dzięki rejestrowi e-CRUB osoby pracujące w branży budowlanej, zdające egzamin w jednej z izb, będą mogły szybciej korzystać ze swoich uprawnień. Decyzja o wpisie do rejestru zostanie zautomatyzowana.

Najważniejsze zalety nowego systemu e-CRUB to:

 • inwestorzy korzystający z usług osób posiadających uprawienia budowlane, będą mogli szybko sprawdzić ich uprawnienia,
 • organy będą mogły w prosty sposób zweryfikować w aplikacji dane osób pełniących samodzielne funkcje techniczne,
 • osoby ubiegające się o uprawniania budowlane nie będą czekać na decyzję Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

System pobiera dane bezpośrednio z izb zawodowych odpowiedzialnych za nadawanie uprawnień budowlanych poprzez API.

Ważne! System E-CRUB przeznaczony jest dla wszystkich interesariuszy bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych w prowadzenie procesu inwestycyjno-budowlanego. Z oprogramowania mogą korzystać inwestorzy, architekci, inżynierowie, pracownicy organów administracji architektoniczno-budowlanej, pracownicy nadzoru budowlanego, pracownicy PIIB i IARP.

Publiczna wyszukiwarka e-CRUB dostępna jest pod adresem e-crub.gunb.gov.pl. W rejestrze e-CRUB znajdą się obecnie dane dotyczące około 130 tys. uprawnionych - inżynierów i architektów. Aplikacja e-CRUB będzie zawierać również informację o ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, dzięki czemu urzędnicy będą widzieć kary, które mają wpływ na możliwość wykonywania zawodu.

Dzięki rejestrowi e-CRUB osoby pracujące w branży budowlanej, zdające egzamin w jednej z izb, mogą szybciej korzystać ze swoich uprawnień budowlanych. Baza ta pozwoli również na wyeliminowanie obowiązku dołączania do projektu budowlanego dokumentów uprawnień budowlanych i przynależności do izby. Nie trzeba już będzie przekładać w urzędzie kopii decyzji o nadaniu uprawnień i zaświadczenia o przynależności do izby. Urzędy sprawdzą to w systemie e-CRUB.

Rejestr umożliwia szybsze rozpoczęcie procesu budowlanego przez uprawnionych wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i docelowo będzie zintegrowany z innymi systemami, wymagającymi potwierdzania posiadania uprawnień budowlanych.

Zmiany w prawie budowlanym 2023. Rozbudowa portalu e-Budownictwo

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane w 2023 r. przewiduje też dużą rozbudowę obecnie już funkcjonującej i coraz bardziej popularnej strony e-budownictwo.gunb.gov.pl. Portal e-Budownictwo już teraz umożliwia inwestorom dostęp do 26 wniosków i zgłoszeń w procesie inwestycyjno-budowlanym, a także możliwość sprawdzenia statusu swojego wniosku.

Celem serwisu e-Budownictwo jest:

 • podwyższenie standardu obsługi obywateli w procesie inwestycyjno-budowlanym,
 • uruchomienie narzędzia komunikacji z urzędem w trudnej sytuacji pandemicznej,
 • udostępnienie ujednoliconych formularzy na jednej platformie – wygodnej dla użytkownika,
 • oszczędność czasu dla inwestorów – załatwianie spraw bez wychodzenia z domu.
 • redukcja zużycia papieru w administracji (skala to 22,5 tys. ton dla jednej procedury pozwolenia na budowę rocznie).

Jak działa portal e-Budownictwo:

 • bramka dostępu do wszystkich systemów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego,
 • interaktywny przewodnik analizujący potrzeby i prowadzący użytkownika “za rękę” do konkretnej usługi lub wniosku,
 • rozbudowana sekcja “Pytań i odpowiedzi”,
 • formularz kontaktowy / infolinia / automatyczny helpdesk,
 • konto użytkownika,
 • docelowo jedno logowanie do wszystkich usług GUNB za pośrednictwem login.gov.pl,
 • lista polecanych stron/linków związanych z budownictwem,
 • opcjonalnie konto dla organów (inny widok portalu i treść dla organów)

Rejestru Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych

W II połowie 2021 zakończono także prace nad nową elektroniczną wersją wyszukiwarki Rejestru Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych (dalej: RWDZ). System ten może pobierać dane z innych systemów w pełni automatycznie. Będzie możliwa integracja nowego RWDZ m.in. z programem dziedzinowym do obsługi procesów budowlanych wykorzystywanym w starostwach powiatowych, serwisem e-Budownictwo i innymi, powstającymi w przyszłości rozwiązaniami IT.

Wdrożono też nowy elektroniczny System Nadzoru Rynku Wyrobów Budowlanych e-SNRWB. Dzięki wbudowanemu modułowi analitycznemu i raportowemu, system ma pomagać w usprawnieniu czynności kontrolnych i przekazywaniu informacji pomiędzy jednostkami Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz do Głównego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

GUNB rozpoczął również prace nad nowym projektem informatycznym Systemem do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (dalej: SOPAB), czyli systemem IT do prowadzenia przez organy administracji architektoniczno-budowlanej oraz organami nadzoru budowlanego elektronicznych postępowań administracyjnych.

Prawo budowlane 2023. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

W ramach cyfryzacji procesu budowlanego nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów powołała Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków (dalej: CEEB). Jest to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. System CEEB ma wspierać działania w wymianie kopciuchów, a tym samym walkę ze smogiem. Baza CEEB ruszyła 1 lipca 2021. Spis źródeł ciepła jest obowiązkowy. Za niezgłoszenie sposobu ogrzewania domu w terminie będą grozić kary pieniężne.

Listen to "Jak znaleźć dobrego fachowca? POGADANE ZBUDOWANE" on Spreaker.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 1557)