| muratordom.pl » Prawo » Kredyty i pożyczki » Jak obliczyć wysokość odwróconego kredytu hipotecznego? Sprawdź, na jaką kwotę możesz liczyć

Jak obliczyć wysokość odwróconego kredytu hipotecznego? Sprawdź, na jaką kwotę możesz liczyć

Planujesz ubiegać się o odwrócony kredyt hipoteczny? Sprawdź, jaki jest koszt odwróconej hipoteki i czy to opłacalne rozwiązanie. Na jaką sumę kredytu możesz liczyć?

W ustawie określającej zasady przyznawania odwróconej hipoteki nie przewidziano szczególnych zasad wyznaczania wysokości oprocentowania kredytu odwróconego i innych opłat ani też nie wskazano dla nich stawek maksymalnych. Należy więc spodziewać się w tej kwestii standardowego podejścia ze strony banków, przy czym obowiązują je limity ogólne wynikające z art. 359 § 2 k .c.

Zgodnie z tym przepisem maksymalna wysokość odsetek nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (w grudniu 2014 r. stopa ta wynosiła 3%). Odsetki są naliczane do dnia spłaty kredytu albo przeniesienia na bank własności nieruchomości bądź lokalu będących zabezpieczeniem. Całkowita kwota do spłaty rośnie więc jeszcze po śmierci kredytobiorcy.

Jak obliczana jest wysokość odwróconego kredytu hipotecznego

Maksymalna kwota odwróconego kredytu hipotecznego, jaką może uzyskać dana osoba, zgodnie z prawem zależy od wartości proponowanego przez nią przedmiotu zabezpieczenia. Przed zawarciem umowy o kredyt odwrócony banki będą z pewnością dokonywać starannej wyceny nieruchomości należących do potencjalnych kredytobiorców.

Ewentualne błędy czy nieuwzględnienie możliwego obniżenia wartości rynkowej nieruchomości w dłuższym horyzoncie czasowym będzie mieć bowiem negatywne konsekwencje wyłącznie dla banków (z uwagi na zasadę ograniczonej odpowiedzialność kredytobiorcy i jego spadkobierców).

Kwota przyznanego kredytu a wartość nieruchomości

Nie można liczyć na to, że kwota przyznanego odwróconego kredytu hipotecznego będzie zbliżona do wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem spłaty. Szacuje się, że sięgnie najwyżej połowy tej sumy. Dlaczego? Ponieważ trzeba spłacić nie tylko kwotę wypłaconego kredytu, ale i naliczone w całym okresie kredytowania odsetki oraz inne koszty (prowizja, opłata sądowa, koszt wyceny itp.). Całkowita kwota do spłaty rośnie więc z każdym rokiem.

PRZYKŁAD: mieszkanie jest warte 200 tys. zł i bank udzieli jego właścicielowi kredytu odwróconego w wysokości 100 tys. zł. Zakładając dla uproszczenia, że kredyt odwrócony został wypłacony jednorazowo, stopa oprocentowania będzie stała (5%) i nie będzie innych kosztów poza odsetkami, kwota do spłaty po pięciu latach wyniesie około 128 tys. zł, po dziesięciu – 165 tys. zł, a po piętnastu – 211 tys. zł (więcej niż początkowa wartość mieszkania!).

WARTO WIEDZIEĆ

Wiek kredytobiorcy ma znaczenie

Bank nigdy nie ma pewności, kiedy nastąpi spłata kredytu. Możliwa jest sytuacja, że kredytobiorca umrze po wypłaceniu mu zaledwie jednej raty kredytu odwróconego. Przy szacowaniu ryzyka bank musi jednak brać pod uwagę przeciętne, statystyczne trwanie życia i uzależnić maksymalną kwotę kredytu również od wieku kredytobiorcy (ustawa w art. 19 zobowiązuje zresztą banki do zarządzania ryzykiem długowieczności).

Uwaga! Z dwóch osób, które mają mieszkania tej samej wartości, na wyższy odwrócony kredyt hipoteczny może zatem liczyć starsza z nich.

W tym sensie kwota odwróconej hipoteki zależy nie tylko od wartości posiadanej nieruchomości, ale i od wieku kredytobiorcy, choć bezpośrednio z ustawy to nie wynika.

Autor: thinkstockphotos.com

Odwrócony kredyt hipoteczny to jeden ze sposobów na podreperowannie domowego budżetu po przejściu na emeryturę

Jak spłacić odwrócony kredyt hipoteczny?

Wypłacona kwota kredytu odwróconego oraz naliczone odsetki i inne należne koszty nieuiszczone przez kredytobiorcę mogą zostać rozliczone na trzy sposoby:

  • może je spłacić za życia kredytobiorca. To jego uprawnienie, a nie obowiązek i, co ważne, bank nie może pobierać od niego prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu);
  • mogą je spłacić spadkobiercy kredytobiorcy przed upływem jednego roku od dnia jego śmierci (bądź dnia śmierci ostatniego z kredytobiorców, jeśli przykładowo umowę o kredyt odwrócony podpisało małżeństwo);
  • po upływie jednego roku od śmierci kredytobiorcy – gdy kredyt nie zostanie spłacony – bank zgłasza żądanie przeniesienia prawa własności do nieruchomości (użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu).

Nie można wykluczyć innych sposobów spłaty zaciągniętego kredytu, które będą wynikiem połączenia powyższych rozwiązań. Na przykład kredytobiorca spłaci część długu, a po jego śmierci spadkobiercy spłacą pozostałą kwotę.

Podstawa prawna: ustawa z 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (DzU poz. 1585)

Tuznajdziesz
Porównaj
Przeczytaj dodatkowo:
Program Mieszkanie dla młodych - koniec z...

15 marca 2016 roku Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił wstrzymanie przyjmowania wniosków w ramach...

Bezpieczna i dochodowa inwestycja w...

W obecnych warunkach gospodarczych, istnieje wiele możliwości na zainwestowanie swoich dodatkowych...

Problemy z kredytem we frankach. Przewalutowanie,...

Wiele osób spłacających kredyt zaciągnięty we frankach, znalazło się w trudnej sytuacji w związku z...

Kredyt hipoteczny a rozdzielność majątkowa. Czy...

Większość małżeństw ma wspólnotę majątkową. Zdarzają się jednak sytuacje, w których osoby...

Ranking pożyczek i kredytów gotówkowych – marzec...

Wiosna jest idealnym momentem na zmiany! Zmiany są jednak kosztowne… Nasz marcowy ranking pożyczek i...

Dofinansowanie do wymiany pieca. Sprawdź, jaką...

Dofinansowanie do wymiany przestarzałego pieca jest możliwe! Programy dopłat dla osób fizycznych...