Jakie progi dochodowe obowiązują w programie Czyste Powietrze 2023?

2023-09-18 6:52
Kryterium dochodowe w programie „Czyste powietrze” 2023
Autor: Piotr Mastalerz Właściciele starych domów jednorodzinnych mogą uzyskać dotację na ich ocieplenie i wymianę kotła

Jakie progi dochodowe obowiązują w programie Czyste powietrze w 2023? Trzeba wiedzieć, że to właśnie od dochodów w rodzinie zależy wysokość dofinansowania, które jest przyznawane na termomodernizację domu. Jakie 3 kryteria dochodowe przyjęto w programie Czyste powietrze 2023? Jakie są poziomy dofinansowania?

Spis treści

 1. Dla kogo podstawowy poziom dofinansowania w Czystym powietrzu?
 2. Dla kogo podwyższona dotacja w programie Czyste powietrze?
 3. Dla kogo najwyższy poziom dofinansowania w Czystym powietrzu?
 4. Wystarczy oświadczenie, czy trzeba mieć zaświadczenie?

Program Czyste powietrze jest skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w takich domach lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą (w domu jednorodzinnym mogą być dwa lokale). Mogą oni uzyskać dofinansowanie wymiany starych kotłów/pieców opalanych paliwem stałym na nowoczesne źródła ciepła, przeprowadzenie termomodernizacji budynku oraz montaż paneli fotowoltaicznych. Warto pamiętać, że uchwały antysmogowe w poszczególnych województwach nakładają obowiązek wymiany pieca w określonym terminie.

Dotacje z programu Czyste powietrze wynoszą do:

 • 66 tys. zł,
 • 99 tys. zł,
 • 135 tys. zł (podstawowy, podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania).

Dodatkowo 1,2 tys. zł na audyt (Audyt energetyczny budynku - co to jest i po co się go robi?).

Dla kogo podstawowy poziom dofinansowania w Czystym powietrzu?

Dofinansowanie do 66 tys. zł przysługuje osobom o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 135 tys. zł. Chodzi tu o dochód osoby, która składa wniosek w programie, a nie jego rodziny. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł należy je zsumować. Mogą to być następujące dochody:

 • wykazany w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym w pozycji „Podstawa obliczania podatku” (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-CFC albo PIT-40A). Jeśli przykładowo wnioskodawca składa wniosek w lutym 2024 r. i nie rozliczył jeszcze podatku za 2023 r., podaje dochód roczny za 2022 r. Niestety, w wypadku małżeństw rozliczających się wspólnie brana jest pod uwagę połowa wspólnego dochodu (jeżeli zatem jeden z małżonków ma dochód nie wyższy niż 135 tys. zł, lecz wspólny dochód przekracza 270 tys. zł – nie mają szansy na dofinansowanie z programu). Gdy małżonkowie rozliczają się osobno, liczy się wyłącznie dochód wnioskodawcy;
 • ustalany na podstawie PIT-16 lub PIT-28, gdy wnioskodawca w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku osiągnął przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i opłacał zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej albo ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (na przykład z tytułu najmu mieszkania).

Wartość dochodu za dany rok ustala się na podstawie opłaconego podatku albo wysokości przychodu i opłacanej stawki zgodnie z odpowiednią tabelą w załączniku do Obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wysokości dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Do wniosków o dofinansowanie bierze się pod uwagę obwieszczenie obowiązujące na dzień składania wniosku (co roku wydawane jest najpóźniej do 1 sierpnia);

 • z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego – przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości podanej w obowiązującym obwieszczeniu Prezesa GUS. W obwieszczeniu z 22 września 2022 r. (M.P. poz. 913) podano, że w 2021 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł 3288 zł.

Gdy gospodarstwo rolne objęte jest małżeńską wspólnością majątkową, liczbę ha przeliczeniowych dzieli się na pół. Liczba ha powinna być zgodna z zaświadczeniem gminy o wielkości powierzchni gospodarstwa rolnego lub nakazem płatniczym w sprawie podatku rolnego i leśnego, bądź umową dzierżawy;

 • uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie dochód niepodlegający opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: wymieniony w art. 3 pkt. 1 lit. c) Ustawy o świadczeniach rodzinnych (dochód ten – na przykład renta inwalidy wojskowego lub alimenty na rzecz dzieci – musi być potwierdzony decyzją, orzeczeniem lub innym dokumentem) albo osiągnięty zagranicą i niewykazany w polskim zeznaniu (przelicza się go według średniego kursu walut obcych NBP z ostatniego dnia poprzedniego roku).

Świadczenie 500+ (800+) nie jest wliczane do dochodu wnioskodawcy.

Dla kogo podwyższona dotacja w programie Czyste powietrze?

Dofinansowanie do 99 tys. zł może otrzymać właściciel (współwłaściciel) domu lub wydzielonego mieszkania w domu jednorodzinnym, który łącznie spełnia następujące warunki:

 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jego gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym albo 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym (są to kwoty netto). Do wniosku o dotację trzeba załączyć zaświadczenie z gminy wskazujące ten dochód, wydane nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia wniosku.

Dochód jest ustalany przez gminę na podstawie oświadczenia wnioskodawcy, przy czym w okresie od 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku bierze się dane z przedostatniego roku, a w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia – z ostatniego roku poprzedzającego rok złożenia żądania wydania zaświadczenia. Dodajmy jeszcze, że wieloosobowe gospodarstwo domowe tworzą osoby spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie z zamieszkujące i gospodarujące;

 • jeśli prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, jego roczny przychód z tego tytułu za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. Dla wniosków składanych w 2023 r. jest to 93 000 zł (30 x 3 100 zł). Wysokość wskazanego we wniosku rocznego przychodu z działalności musi być zgodna ze złożonym zeznaniem podatkowym, a w wypadku rozliczania się kartą podatkową – ze stanem faktycznym.

Dla kogo najwyższy poziom dofinansowania w Czystym powietrzu?

Najwyższy poziom dofinansowania – do 135 tys. zł – przysługuje osobie, która łącznie spełnia następujące warunki:

 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydanym przez gminę nie przekracza kwoty: 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym albo 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Zamiast tego wnioskodawca może przedstawić zaświadczenie, że ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego opiekuńczego. To zaświadczenie powinno wskazywać rodzaju zasiłku oraz okres, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych sześciu miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie;
 • jeśli przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego i prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, roczny przychód z tej działalności za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w grudniu roku poprzedniego. Dla wniosków składanych w 2023 jest to 62 tys. zł (20 x 3 100 zł).

Wystarczy oświadczenie, czy trzeba mieć zaświadczenie?

Tylko w przypadku podstawowego poziomu dofinansowania wnioskodawca jedynie oświadcza, jaka jest wysokość jego dochodu rocznego, wynikająca z ostatnio złożonego w urzędzie skarbowym PIT lub z innych dokumentów oraz zasad ustalenia dochodu rocznego na potrzeby programu Czyste powietrze.

Nie dołącza się do wniosku o dotację żadnych dokumentów poświadczających dochód, natomiast trzeba je przechowywać i okazać w razie kontroli prowadzonej przez wojewódzki fundusz ochrony środowiska. Taka kontrola może nastąpić na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia oraz przez cały okres jego trwałości (czyli pięć lat od daty zakończenia termomodernizacji).

Przeczytaj także:

Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Pozostałe podkategorie