Ulga termomodernizacyjna 2023 - można odliczyć 53 tys. zł lub nawet 106 tys. zł. Czas do 2 maja

2023-04-26 12:03

Ulga termomodernizacyjna, inaczej ulga remontowa, pozwala odliczyć wydatki na remont w deklaracji PIT. Jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną w rocznym zeznaniu podatkowym w 2023? W jakim przypadku limit odliczenia wynosi 53 tys. zł, a w jakim aż 106 tys. zł? Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Termomodernizacja
Autor: Piotr Mastalerz Ulga termomodernizacyjna 2023 - kto może skorzystać i ile można odliczyć od podatku

Spis treści

 1. Do kiedy można rozliczyć ulgę termomodernizacyjną w 2023?
 2. Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?
 3. Jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną w 2023?
 4. Ulga termomodernizacyjna - co można odliczyć?
 5. Ulga termomodernizacyjna wykaz materiałów
 6. Limity w uldze termomodernizacyjnej 2023
 7. 3 lata na rozliczenie ulgi termomodernizacyjnej
 8. Ulga termomodernizacyjna a dotacje z innych programów
 9. Ulga termomodernizacyjna - interpretacja urzędu skarbowego

Do kiedy można rozliczyć ulgę termomodernizacyjną w 2023?

UWAGA, zbliża się koniec terminu rozliczenia rocznego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zeznania podatkowe PIT za rok 2022 należy składać w okresie od 15 lutego do 2 maja 2023.

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Ulga termomodernizacyjna obowiązuje od 2019 r. Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać wyłącznie właściciele lub współwłaściciele wybudowanych już domów jednorodzinnych. Warto też wiedzieć, że nie ma obowiązku zamieszkiwania w domu, który podlega termomodernizacji. Można go wynajmować i nadal korzystać z ulgi. Jeśli ktoś jest właścicielem dwóch domów, może odliczyć wydatki na ich termomodernizację, ale przysługuje mu zawsze jeden limit odliczenia (o którym mowa dalej).

Ulga termomodernizacyjna nie przysługuje na wyposażenie budynku będącego w budowie, czyli również jego części będącej w trakcie nadbudowy, rozbudowy lub przebudowy prowadzącej do powiększenia powierzchni mieszkalnej. Potwierdzają to interpretacje indywidualne wydane przez Krajową Informację Skarbową (KIS), a urzędy skarbowe rygorystycznie przestrzegają tego warunku.

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą korzystać osoby, które opodatkowują dochody według skali podatkowej, jednolitej 19-procentowej stawki podatku lub opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Poniesione na termomodernizację wydatki należy wykazać w formularzu PIT/O. Ulga została uregulowana w art. 26h ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną w 2023?

Rozliczenie ulgi termomodernizacyjnej polega na odjęciu kwoty wydatków poniesionych na termomodernizację domu od dochodu (podstawy obliczenia podatku) lub przychodu (gdy rozliczamy się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych). Ulgę termomodernizacyjną – w zależności od stosowanej przez daną osobę formy opodatkowania – wykazuje się w formularzu PIT/O, załączanym do zeznania rocznego PIT-37, PIT-36, PIT 36L lub PIT-28.

Termomodernizacja. Pozbądź się kopciucha
Materiał sponsorowany

Ulga termomodernizacyjna - co można odliczyć?

Ulga termomodernizacyjna dotyczy wydatków ściśle związanych z termomodernizacją istniejącego domu jednorodzinnego, w efekcie których zaoszczędzona zostanie energia potrzebna do jego ogrzania. Uprawnia do niej wykonanie prac polegających na:

 • ulepszeniu, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania budynków mieszkalnych;
 • ulepszeniu, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii określone w przepisach prawa budowlanego lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;
 • wykonaniu przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych;
 • całkowitej lub częściowej zamianie źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowaniu wysokosprawnej kogeneracji.

W ten sposób zostało ustawowo zdefiniowane przedsięwzięcie termomodernizacyjne (art. 2 pkt 2 Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów). Natomiast w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. znajdziemy wykaz objętych ulgą materiałów budowlanych, urządzeń i usług. Nie wymieniono w nim jednak szczegółowo konkretnych materiałów i urządzeń, a jedynie wskazano ogólnie na materiały budowlane wykorzystane ściśle do celu określonego w rozporządzeniu. Dlatego inwestorzy często nie mają pewności, czy przysługuje im odliczenie i w jakiej wysokości.

W rozwiązaniu wszelkich wątpliwości pomocna może być lektura wydanych dotąd interpretacji skarbowych. Można je znaleźć, korzystając z wyszukiwarki na stronie https://sip.mf.gov.pl/ (w okienku „Fraza” można wpisać ogólnie „ulga termomodernizacyjna” albo zawęzić przeszukiwanie, dodając np. „klimatyzacja”).

Właśnie w sprawie montażu klimatyzacji wydano już kilka interpretacji (na przykład 580842/I z 15 czerwca 2020 r. lub 595966/I z 9 grudnia 2020 r.). Zgodnie z ich treścią ulgą objęta jest inwestycja polegająca na zakupie i montażu w domu klimatyzacji z funkcją ogrzewania (powietrznej pompy ciepła), nawet gdy to urządzenie ma być tylko wsparciem dla nadal funkcjonującego kotła na paliwo stałe lub gazowe. Wynika to z tego, że pompa ciepła jest wprost wskazana w wykazie.

Uwaga! Od 1 stycznia 2022 r. nie można odliczyć wydatków za zakup i montaż kotła na węgiel.

 • Ulga termomodernizacyjna na piec elektryczny?

Inny problem z interpretacją ulgi zgłosił nam jeden z czytelników „Muratora”: czy obejmuje ona zakup kotła elektrycznego, skoro w wykazie jest tylko niejasny zapis mówiący o materiałach budowlanych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego, a w dalszej części rozporządzenia wymienione są różnego rodzaju kotły, ale nie elektryczny. Tu też można się wesprzeć interpretacją KIS (nr 588078/I z 4 września 2020 r.), w której stwierdzono, że podatnik może odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej wydatek na piec indukcyjny wraz z buforem ciepła i oprzyrządowaniem (został zamontowany w miejsce zlikwidowanego pieca na paliwo stałe).

 • Ulga termomodernizacyjna na remont dachu?

W wypadku remontu lub wymiany dachu można odliczyć nie tylko wydatki na takie elementy jak krokwie, materiał pokryciowy, membrany, warstwę ocieplenia, ale również na nowe rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie (patrz interpretacje 588090/I i 588139/I z 3 września 2020 r.). Jedynie wydatki związane z utylizacją starego pokrycia nie mieszczą się w zakresie ulgi termomodernizacyjnej.

Ulga przysługuje też w razie montażu wkładu kominowego ze stali w istniejącym kominie (interpretacja nr 585223/I z 29 lipca 2020 r.), wymiany grzejników (591918/I z 5 maja 2020 r.), ułożenia ogrzewania podłogowego (585206/I z 29 lipca 2020 r.) i montażu instalacji fotowoltaicznej na garażu wolno stojącym (567105/I z 11 grudnia 2019 r.) bądź na gruncie (581806/I z 25 czerwca 2020 r.), a nie na dachu domu mieszkalnego (przy czym energia z paneli zasila dom mieszkalny).

Ulga termomodernizacyjna wykaz materiałów

Odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej podlegają wydatki na następujące materiały budowlane, urządzenia i usługi. Jeśli danego rodzaju wyrobu nie znajdziemy w tym wykazie (na przykład zewnętrznych rolet okiennych), to nie możemy jego kosztu uwzględnić w uldze termomodernizacyjnej. Dodajmy jeszcze, że nie jest wymagane sporządzenie audytu energetycznego przed rozpoczęciem amortyzacji, ale jeśli zostanie on wykonany, to jego koszt też można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Ulga termomodernizacyjna wykaz materiałów i usług

 • materiały budowlane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 • kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
 • kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania Ekoprojektu;
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 • pompa ciepła wraz z osprzętem;
 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
 • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu;
 • wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 • wykonanie analizy termograficznej budynku;
 • wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
 • wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 • docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych, lub fundamentów;
 • wymiana stolarki zewnętrznej, na przykład: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
 • wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
 • montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
 • montaż pompy ciepła;
 • montaż kolektora słonecznego;
 • montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 • montaż instalacji fotowoltaicznej;
 • uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
 • regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Limity w uldze termomodernizacyjnej 2023

Rozliczenie ulgi termomodernizacyjnej polega na odjęciu kwoty wydatków poniesionych na termomodernizację od:

 • dochodu (podstawy obliczenia podatku) lub
 • przychodu (w razie rozliczania się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych).

Kwota odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej nie może przekroczyć 53 000 zł dla wszystkich realizowanych przez podatnika przedsięwzięć (łącznie we wszystkich budynkach, których jest właścicielem lub współwłaścicielem). Limit ten nie jest zatem związany z jedną inwestycją, lecz jest przypisany do danego podatnika.

W małżeństwie limit odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej przysługuje każdemu z małżonków odrębnie. Każdy z nich odlicza poniesione przez siebie wydatki od swojego dochodu/przychodu, bez względu na to, czy rozliczają się osobno, czy razem. Łącznie mogą więc odliczyć nawet 106 000 . Dodajmy, że w przypadku faktur wystawionych na oboje małżonków każdy z małżonków ma prawo do odliczania w ramach ulgi termomodernizacyjnej jedynie 50% poniesionych wydatków. Współwłaściciele budynku jednorodzinnego mogą odliczyć całość poniesionych kosztów termomodernizacji – każdy w ramach własnego odrębnego limitu – bez względu na wielkość udziału we współwłasności.

Dzięki uldze termomodernizacyjnej podatnik może zaoszczędzić na podatku maksymalnie od 9010 do 16 960 zł – zależnie od tego, jaka część wydatków mieści się w dochodzie objętym 17-procentową stawką podatku dochodowego, a jaka podlega stawce 32%.

Małżeństwo może pomniejszyć koszt termomodernizacji wspólnego domu o dwukrotnie większą kwotę. Współwłaściciele budynku jednorodzinnego mogą odliczyć całość poniesionych kosztów termomodernizacji – każdy w ramach własnego odrębnego limitu – bez względu na wielkość udziału we współwłasności.

3 lata na rozliczenie ulgi termomodernizacyjnej

Rozliczanie termomodernizacji musi być zakończone w okresie 3 lat, licząc od końca roku, w którym poniesiono nań pierwszy wydatek. W przeciwnym razie ulgę termomodernizacyjną trzeba będzie zwrócić. Jeśli zatem przykładowo kupiliśmy materiały do ocieplenia ścian jeszcze w 2020 r., to ostatnie wydatki związane z tym przedsięwzięciem musimy ponieść przed końcem 2023 r.

Przepisy nie ograniczają liczby przedsięwzięć termomodernizacyjnych, które może przeprowadzić podatnik. Jeżeli pierwsze przedsięwzięcie polega np. na ociepleniu przegród zewnętrznych budynku, to w dowolnym czasie – nawet po upływie 3 lat – można przystąpić do drugiego przedsięwzięcia polegającego na wymianie kotła. 

Odliczenia należy dokonać w zeznaniu składanym za rok, w którym poniesiono wydatki, chyba że nie znajduje ono pokrycia w rocznym dochodzie/przychodzie podatnika – wówczas można rozliczać ulgę w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat od końca roku, w którym poniesiono wydatek. Nie ma znaczenia, że termomodernizacja jest finansowana kredytem spłacanym w następnych latach. Dniem poniesienia wydatków jest data na fakturze.

Ulga termomodernizacyjna a dotacje z innych programów

Zasadą jest, że odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej podlegają wyłącznie te wydatki, których ciężar ekonomiczny ponosi podatnik (uszczuplają jego majątek). Nie można więc uwzględnić w niej żadnych wydatków, które zostały podatnikowi zwrócone lub zrefinansowane. Oznacza to, że na potrzeby rozliczenia ulgi termomodernizacyjnej kwotę poniesionych na termomodernizację wydatków trzeba pomniejszyć o:

 • dotację uzyskaną z programów „Czyste powietrze” albo „Mój prąd” (czyli ze środków narodowego lub wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej) bądź z gminy/miasta (np. w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych);
 • kwotę umorzenia pożyczki otrzymanej z funduszu lub gminy. Jeśli jednak spłacimy całość pożyczki (nie ma żadnego umorzenia), to mamy prawo odliczyć wydatki sfinansowane w ten sposób;
 • kwotę wydatków zwróconą w inny sposób, np. dofinansowanie modernizacji kotłowni z funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
 • tę część wydatków, która została zaliczona do kosztów uzyskania przychodu, odliczona od przychodu lub uwzględniona w ramach innych ulg podatkowych (np. ulgi rehabilitacyjnej albo zwolnienia z podatku od sprzedaży nieruchomości dokonanej przed upływem 5 lat od jej nabycia). Nie mamy więc prawa do odliczenia, jeśli na ocieplenie domu i wymianę kotła przeznaczyliśmy środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania rozliczone już w ramach ulgi mieszkaniowej.

Podatnik, który po roku, w którym skorzystał z ulgi termomodernizacyjnej, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty uprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot. Podobnie musi postąpić osoba, która rozpoczęła termomodernizację, ale jej nie ukończyła w terminie 3 lat.

Ulga termomodernizacyjna - interpretacja urzędu skarbowego

W interpretacjach indywidualnych wydanych przez Krajową Informację Skarbową często jest podkreślane, że ulga termomodernizacyjna nie przysługuje na ocieplenie i wyposażenie budynku będącego w budowie, co oznacza, że nie można odliczyć tego rodzaju wydatków również wtedy, gdy prace są prowadzone w użytkowanym budynku, ale są związane z jego nadbudową, rozbudową lub przebudową prowadzącą do powiększenia powierzchni mieszkalnej.W przykładowych interpretacjach urzędów skarbowych za prawidłowe uznano odliczenie od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na:

 • wymianę stolarki okiennej, ocieplenie ścian zewnętrznych i wymianę kotła w istniejącym budynku mieszkalnym, przy czym wskazano, że odliczeniu nie podlegają wydatki na prace budowlane i termomodernizacyjne oraz materiały budowlane wykorzystane do wykonania nowej konstrukcji dachu i nowego pokrycia dachu, gdy te są związane z realizacją przebudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego na podstawie pozwolenia na budowę i projektu budowlanego (przewidującego podwyższenie ścian kolankowych oraz adaptację poddasza na pomieszczenia mieszkalne);
 • instalację klimatyzacji posiadającej wmontowaną przez producenta funkcję grzania (powietrznej pompy ciepła), nawet gdy to urządzenie jest tylko wsparciem dla funkcjonującego kotła na paliwo stałe lub gazowe;
 • ocieplenie dachu, w ramach którego wymieniono stare krokwie i deskowanie, zamontowano okno dachowe, folię paroprzepuszczalną i wełnę mineralną, ułożono nowe pokrycie (blachodachówkę), wykonano obróbki blacharskie, zamontowano rynny, rury spustowe, podbitkę i płyty kartonowo gipsowe, wykonano też nowe kominy (przewody do odprowadzenia spalin i wentylacji);
 • wymianę i docieplenie dachu, wymianę rynien, ocieplenie ścian zewnętrznych i fundamentu oraz na strukturę zewnętrzną (elewację), a także na wymianę parapetów zewnętrznych;
 • wymianę starego kotła c.o. na nowy kocioł grzewczy stałopalny zgodny z Ekoprojektem (Ecodesign);
 • wymianę pieca na paliwo stałe na piec indukcyjny wraz z buforem ciepła i oprzyrządowaniem;
 • montaż wkładu kominowego ze stali w istniejącym kominie;
 • wymianę grzejników i ułożenie ogrzewania podłogowego;
 • wykonanie izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej podłogi w piwnicach, polegającej na położeniu grubej warstwy styropianu, folii i pokrycia całości specjalną warstwą betonu;
 • ułożenie tynku zewnętrznego na istniejącym podłożu (budynek nie był otynkowany);
 • ocieplenie poddasza i montaż paneli fotowoltaicznych;
 • montaż instalacji fotowoltaicznej na garażu wolno stojącym bądź na gruncie, a nie na dachu domu mieszkalnego (energia z paneli zasila dom mieszkalny);
 • modernizację ogrzewania polegającą na likwidacji pieca węglowego wraz z ogrzewaczem wody i montażu pompy ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej – prace te wykonano w budynku, który co prawda jest zlokalizowany na działce letniskowej, lecz spełnia wymagania dla budynku mieszkalnego i służy do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych podatnika.

Podstawa prawna:

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1426 z późn. zm.)
 • Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1905 z późn. zm.)
 • Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. DzU z 2020 r., poz. 22 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (DzU z 2018 r., poz. 2489
Listen on Spreaker.
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Tekst sponsorowany

Pozostałe podkategorie