Nie będzie podwyżki podatku od nieruchomości od garaży

2014-08-27 17:02

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wycofało się z planów radykalnej podwyżki podatku od nieruchomości od garaży. Przesłany do Sejmu projekt zmian w przepisach zawiera definicję garażu oraz określa zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości współwłasności garażu.

Podatek od garażu
Autor: Mariusz Bykowski Nie będzie podwyżki podatku od garażu

Kilka miesięcy temu Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przygotowało projekt zmian w ustawie o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw, w tym w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. W myśl projektu zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, stawka podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnychnie byłaby stosowana w stosunku do garaży. W każdym wypadku podatek od nieruchomości od garażu miałby wynosić tyle samo i byłby płacony według wyższej stawki, właściwej dla „budynków pozostałych”, czyli maksymalnie 7,73 zł. za 1 m2. powierzchni garażu. Dla właścicieli mieszkań i domów oznaczałoby to znaczący wzrost stawki podatku od nieruchomości od garażu. Gdyby ta propozycja weszła w życie, wówczas im większy garaż, tym większy trzeba byłoby zapłacić podatek od nieruchomości od niego, a za garaż w wielu wypadkach trzeba byłoby zapłacić wyższy podatek od nieruchomości, niż za mieszkanie.

Nie będzie podwyżek podatku od garażu – projekt ustawy w Sejmie

Pomysł tak dużej podwyżki podatku od nieruchomości od garaży wzbudził wiele kontrowersji wśród podatników. Projekt zmian w ustawie o samorządzie gminnym i niektórych innych ustaw, który trafił do prac w Sejmie nie zawiera już powyższego rozwiązania. Oznacza to, że opodatkowanie garaży pozostanie bez zmian. Obecnie tylko część podatników płaci podatek od nieruchomości za garaż według stawki właściwej dla „budynków pozostałych”, czyli wynoszącej maksymalnie 7,73 zł. za 1 m2 powierzchni. Stawka maksymalna w podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych wynosi natomiast maksymalnie 0,74 zł za 1 m2. Właściciele garaży w domach jednorodzinnych płacą podatek za garaż według stawki właściwej dla budynków mieszkalnych, która wynosi maksymalnie 0.74 zł. za 1 m2.

Projekt zmian w ustawie zawiera nową definicję garażu

Projekt nowelizacji zawiera definicję garażu. Będzie nim budynek lub jego część do przechowywania i niezawodowej obsługi samochodów osobowych – w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

Opodatkowanie współwłasności garażu

Obecnie, jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy spoczywa solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub współposiadaczach. Oznacza to, że każdy ze współwłaścicieli ma obowiązek zapłacić podatek od całej nieruchomości (a nie według swojego udziału), a zapłacenie podatku przez któregokolwiek ze współwłaścicieli zwalnia z tego obowiązku pozostałych. W praktyce stosowanie zasad odpowiedzialności solidarnej w każdym przypadku powoduje wiele konfliktów między podatnikami a organami podatkowymi, ponieważ podatnicy nie akceptują zasady odpowiedzialności solidarnej.

Sytuacją, która budzi najwięcej kontrowersji jest stosowanie zasad odpowiedzialności solidarnej w przypadku wyodrębnionych prawnie garaży wielostanowiskowych w budownictwie wielomieszkaniowym, gdy istnieje współwłasność wielu podmiotów niepowiązanych ze sobą żadnymi relacjami pokrewieństwa lub relacjami prawnymi.

W związku z tym Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zaproponowało wyłączenie zasady odpowiedzialności solidarnej i opodatkowanie współwłaścicieli według ich udziałów w przypadku współwłasności w częściach ułamkowych garaży, stanowiących odrębny przedmiot własności.

Podwyżek podatku od garażu nie będzie, ale co znalazło się w projekcie zmian w ustawie?

Projekt zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje, że jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach. Wskazana wyżej zasada odpowiedzialności solidarnej za zobowiązanie podatkowe nie będzie miała zastosowania przy współwłasności w częściach ułamkowych garażu wraz z gruntem stanowiących odrębny przedmiot własności. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy będzie spoczywał na współwłaścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własności.

Wyodrębnienie własności lokali

Projekt nowelizacji umożliwia też objęcie podatkiem całej powierzchni stanowiącej współwłasność istniejącą w związku z odrębną własnością lokali. Obecne przepisy powodują, że w przypadku wyodrębnienia w budynku własności lokali, ciążący na właścicielach lokali obowiązek podatkowy od gruntu oraz od części budynku stanowiących współwłasność nie obejmuje całej powierzchni gruntu oraz powierzchni użytkowej budynku stanowiącej współwłasność (części wspólnej). Zmiana przepisu polega na doprecyzowaniu, że w przypadku wyodrębnienia własności lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od gruntu oraz od części budynku, stanowiących nieruchomość wspólną w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 903, z późn. zm.), ciąży na właścicielach lokali w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej, ustalonemu na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy o własności lokali.

Omawiany rządowy projekt nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw znajduje się obecnie w trakcie prac w Sejmie.