Program "Czyste powietrze" w 2021 r.

Czyste powietrze 2.0
Autor: Kolekcja Muratora, muratorprojekty.pl Program "Czyste powietrze" promuje odnawialne źródła energii, tak żeby maksymalnie ograniczyć zanieczyszczenie powietrza. Projekt M256a - Polecany - wariant I, arch. Ewa Dziewiątkowska

15 maja 2020 r. weszły w życie zmiany w programie “Czyste powietrze” uruchomionym w 2018 r. Program mający na celu usunięcie z domów kopciuchów i ograniczenie zanieczyszczenia powietrza został uproszczony, żeby szybciej rozpatrywać wnioski. Obowiązują nowe wielkości dotacji. Wkrótce mają ruszyć kredyty na cele zgodne z programem „Czyste Ppwietrze” i dotację na częściową jego spłatę.

Spis treści

 1. Program Czyste powietrze 2018-2020
 2. Lista zielonych urządzeń i materiałów
 3. Kampania informacyjno-edukacyjna
 4. Punkty informacyjne w jednostkach samorządu
 5. Bankowa ścieżka kredytowa na inwestycje w programie Czyste powietrze
 6. Generalne zmiany w programie Czyste powietrze od 2020 r.
 7. Wnioski przez internet
 8. Wnioski przez Portal Beneficjenta
 9. Kto może skorzystać z nowego programu "Czyste powietrze"
 10. Podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu "Czyste powietrze"
 11. Podstawowy poziom dofinansowania w ramach programu "Czyste powietrze" 2.0.
 12. Integracja z programem Mój prąd
 13. Czyste powietrze z Muratorem: termomodernizacja krok po kroku

Program Czyste powietrze 2018-2020

Program Czyste powietrze, który ruszył jesienią 2018 r., ma na celu zdecydowaną poprawę jakości powietrza w naszym kraju dzięki likwidacji przestarzałych urządzeń grzewczych, zwłaszcza tak zwanych kopciuchów, termomodernizacji budynków, żeby obniżyć zapotrzebowanie na energię do ogrzewania, oraz wyposażenie ich w nowoczesne urządzenia grzewcze. Dotychczas w ramach programu złożono ponad 222 tys. wniosków na łączną kwotę ponad 4 mld zł.

Program Czyste powietrze jest przeznaczony dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Żeby zdecydowanie obniżyć emisję szkodliwych substancji do atmosfery, państwo oferuje dofinansowanie wymiany starych pieców i kotłów na paliwo stałe na nowoczesne urządzenia spełniające najwyższe normy. Program przewiduje również wsparcie finansowe termomodernizacji budynków: ich ocieplenia oraz wymiany okien, drzwi wejściowych, bramy garażowej.

Na podstawie doświadczeń z pierwszego okresu działania programu zdecydowano się na wprowadzenie zdecydowanych zmian mających na celu uproszczenie procedur i skrócenie czasu rozpatrywania wniosków. Zmieniono wysokość dotacji i sposób ich przyznawania. Zmiany te weszły w życie w maju 2020 r. i wciąż obowiązują. 

Lista zielonych urządzeń i materiałów

Od 30 września 2020 r. wprowadzono listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), czyli wykaz urządzeń grzewczych, paneli fotowoltaicznych, materiałów termoizolacyjnych, stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych i garażowych, które można wykorzystać, ubiegając się o dotację. Urządzenie i materiały tam wymienione spełniają wymogi programu Czyste powietrze. Lista jest dostępna pod adresem: lista-zum.ios.edu.pl.

Kampania informacyjno-edukacyjna

Obecnie trwa kampania informacyjna mająca za zadanie dotrzeć do jak największej liczby potencjalnych zainteresowanych. Wobec świadomości, że wielu użytkowników przestarzałych urządzeń grzewczych to osoby starsze i niekorzystające z nowoczesnych nośników informacji, mogące mieć problem z dostępem do informacji, a przede wszystkim z wypełnieniem wniosku o dotację, zaplanowano szeroką kampanię edukacyjną. Jest ona skierowana również do jednostek samorządu terytorialnego, pracowników gmin, ekspertów w sprawie termomodernizacji, tak żeby to oni mogli dotrzeć do ubogich energetycznie właścicieli domów i pomóc im w skorzystaniu z dotacji.

Punkty informacyjne w jednostkach samorządu

Do końca marca 2021 r. gminy mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w programie Czyste powietrze. Urzędy samorządu terytorialnego, które mają podpisaną umowę porozumienia, mogą uzyskać dotację na organizację punktów konsultacyjno-informacyjnych oraz refundację kosztów za złożone wnioski.

Bankowa ścieżka kredytowa na inwestycje w programie Czyste powietrze

W połowie 2021 r. będzie można zacząć składać wnioski o kredyt na cele zgodne z programem Czyste powietrze i dotację na częściową jego spłatę. W pierwszej połowie kwietnia br. mają być podpisywane umowy o współpracy między NFOŚiGW, WFOŚiGW a 8 bankami, które zgłosiły swój akces do programu. W ich ramach będzie można uzyskać kredyt na sfinansowanie wymiany starych urządzeń grzewczych i termomodernizację domu. W latach 2021-2022 banki będą dysponować łącznym limitem środków 1,5 mld zł, w ramach których przekazywać będą do WFOŚiGW wnioski o dotację z przeznaczeniem na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z programem Czyste powietrze. Kredyty mają być objęte gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego, dzięki czemu banki będą mogły zaproponować lepsze warunki finansowania inwestycji.

Banki, które jako pierwsze przystąpiły do programu to:

 • Alior Bank,
 • BNP Paribas Bank Polska,
 • Bank Ochrony Środowiska,
 • Bank Pocztowy,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości i zrzeszone Banki Spółdzielcze,
 • Credit Agricole Bank Polska,
 • Santander Consumer Bank,
 • Banki Spółdzielcze SGB.

Program Czyste powietrze obsługuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wnioski (papierowe lub online) składa się do wojewódzkich oddziałów NFOŚiGW właściwych ze względu na lokalizację budynku objętego dotacją.

Czyste powietrze 2.0
Autor: Andrzej Szandomirski Domy budujemy dla siebie i dzieci. Warto zadbać też o środowisko, żeby kolejne pokolenia miały czyste powietrze i przyjazny świat dokoła

Generalne zmiany w programie Czyste powietrze od 2020 r.

 • Uproszczenie wniosku o dotację. WFOŚiGW nie ma już obowiązku liczenia dochodów wnioskodawcy, od których zależała wielkość dotacji. Dane techniczne, zaświadczenia oraz dokumentacja wysokości dochodów mogą być zbierane w formie oświadczeń. Poniesione koszty można dokumentować nie tylko fakturami VAT, lecz także rachunkami imiennymi.
 • Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków. Maksymalny czas na rozpatrzenie wniosku skraca się z 90 do 30 dni.
 • Wprowadzenie możliwości składania wniosków online w serwisie gov.pl.
 • Dotacja dotyczy tylko inwestycji w budynkach już istniejących, tj. oddanych do użytku.
 • Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych przed złożeniem wniosku. Jako koszty kwalifikowane uznane zostaną nakłady poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, ale nie wcześniej niż 15 maja 2020 r.
 • Projekt należy skończyć do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku.
 • Dotacje dla tych, którzy już wymienili źródło ciepła. Beneficjenci, którzy wymienili już wcześniej urządzenia grzewcze w swoich domach, mogą liczyć na dotację na realizację zadań w zakresie termomodernizacji.
 • Okres trwałości inwestycji wydłużono z 3 do 5 lat od daty zakończenia inwestycji. W tym czasie NFOŚiGW lub jego oddział wojewódzki może dokonać kontroli przedsięwzięcia i prawidłowości eksploatacji budynku.
 • Zrezygnowano ze skomplikowanego podziału pomocy finansowej na dotacje i pożyczki, których wysokość była uzależniona od stopniowanego poziomu dochodów. W tej chwili program pomocy ma formę dotacji lub dotacji przeznaczonej na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. W tym celu włączono do programu sektor bankowy, w którego placówkach będzie możliwa dystrybucja dotacji.
 • Minimalna kwota dotacji wynosi 3000 zł. Nie będzie wypłacana dotacja mniejsza od tej kwoty, chyba że dotyczy ona źródła ciepła.

Przeczytaj też: Polski Alarm Smogowy: recepta na czyste powietrze i reforma rządowego programu >>>

Warto wiedzieć

Wnioski przez internet

10 czerwca 2020 r. została uruchomiona internetowa ścieżka składania wniosków o dofinansowanie w programie Czyste powietrze. E-wnioski są dostępne w serwisie gov.pl.  Ścieżka dostępu jest następująca: zakłądka "Nieruchomości i środowisko", a następnie  - "Skorzystaj z programu Czyste powietrze". Żeby złożyć wniosek o dofinansowanie przez internet należy po jego wypełnieniu dołączyć załączniki oraz podpisać go, wykorzystując  podpis zaufany lub kwalifikowany, które potwierdzą tożsamość wnioskodawcy. 

Wnioski przez Portal Beneficjenta

Dla tych, którzy nie mają profilu zaufanego, jest przeznaczona dotychczasowa ścieżka przez Portal Beneficjenta na stronie odpowiedniego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Można stamtąd pobrać wniosek oraz uzyskać wskazówki, jak należy go wypełnić i jakie dokumenty do niego dołączyć. Wypełniony i podpisany wniosek należy  dostarczyć w wersji papierowej (wraz z załącznikami) do właściwego WFOŚiGW lub jego oddziału. Niektóre gminy zawarły porozumienie z WFOŚiGW w sprawie realizacji programu. W takim wypadku wniosek można złożyć w gminie.

Czyste powietrze 2.0
Autor: Jawar Program ma na celu dofinansowanie montażu nowoczesnych, efektywnych energetycznie urządzeń grzewczych, żeby ograniczyć emisję zanieczyszczeń

Kto może skorzystać z nowego programu "Czyste powietrze"

Beneficjenci zostali podzieleni na dwie grupy uprawnione do dofinansowań o różnej wysokości.

1. Podstawowe dofinansowanie otrzymają osoby mające roczny dochód nieprzekraczający 100 000 zł.

2. Podwyższony poziom dofinansowania dotyczy osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez organ samorządu nie przekracza kwoty:

 • 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (osoby prowadzące działalność gospodarczą).

Wysokość dotacji i zakres inwestycji jest różny dla każdej z grup.

Czyste powietrze 2.0
Autor: Kolekcja Muratora, muratorprojekty.pl Warto zainwestować w nowoczesne urządzenia do ogrzewania domu. Projekt M176 - Nowe możliwości, arch. Ewa Dziewiątkowska Link: Zobacz więcej szczegółów>>>

Podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu "Czyste powietrze"

Przedsięwzięcia modernizacyjne podzielono na 2 grupy i wskazano maksymalną wysokość dotacji oraz zakres prac dla każdej z nich.

A. Maksymalnie 32 000 zł można uzyskać za wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na efektywne energetycznie dowolne źródło do celów ogrzewania lub ogrzewania i produkcji c.w.u lub zakup i montaż kotłowni gazowej (przyłącze, instalacja, kocioł kondensacyjny, dokumentacja). W ramach tego samego przedsięwzięcia można wykonać nową instalację centralnego ogrzewania lub c.w.u., zainstalować kolektory słoneczne, mikroinstalację fotowoltaiczną, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, lub wykonać termomodernizację budynku (wraz z audytem energetycznym), wymianę stolarki zewnętrznej oraz dokumentację projektową.

B. Maksymalnie 15 000 zł można uzyskać, jeśli przedsięwzięcie nie obejmowało wymiany starego źródła ciepła na paliwo stałe na nowoczesne. Taka dotacja może być przyznana za montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenie budynku (z audytem energetycznym), wymianę zewnętrznej stolarki budowlanej oraz dokumentację projektową, ekspertyzy.

Przeczytaj też: Wybieramy kocioł gazowy. Kiedy warto mieć piec jednofunkcyjny, a kiedy dwufunkcyjny >>>

Podstawowy poziom dofinansowania w ramach programu "Czyste powietrze" 2.0.

Przedsięwzięcia modernizacyjne podzielono na 3 grupy i wskazano maksymalną wysokość dotacji oraz zakres prac dla każdej z nich.

A. Maksymalnie 25 000 zł można uzyskać za wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na efektywne energetycznie pompę ciepła powietrze-woda lub gruntową pompę ciepła wykorzystywane do ogrzewania lub ogrzewania i produkcji c.w.u. W ramach tego samego przedsięwzięcia można wykonać nową instalację centralnego ogrzewania lub c.w.u., zainstalować kolektory słoneczne, mikroinstalację fotowoltaiczną, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, lub wykonać termomodernizację budynku (wraz z audytem energetycznym), wymianę stolarki zewnętrznej oraz dokumentację projektową.

B. Maksymalnie 20 000 zł, jeśli stare źródło ciepła zostało wymienione na inne niż wymienione w punkcie A lub zostanie zainstalowana kotłownia gazowa. Dodatkowo można wykonać działania wymienione w punkcie A, z tym że do produkcji c.w.u. można zainstalować również pompę ciepła.

C. Maksymalnie 10 000 zł, jeśli przedsięwzięcie nie obejmowało wymiany starego źródła ciepła na paliwo stałe na nowoczesne. Taka dotacja może być przyznana, podobnie jak w grupie podwyższonej, za montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenie budynku (z audytem energetycznym), wymianę zewnętrznej stolarki budowlanej oraz dokumentację projektową, ekspertyzy.

Warto wiedzieć
Czyste powietrze 2.0

Autor: Solsum

Jeśli chcemy również skorzystać z programu Mój prąd i zainstalować panele fotowoltaiczne, można złożyć jeden wspólny wniosek

Integracja z programem Mój prąd

Jeśli beneficjent programu Czyste powietrze w ramach przedsięwzięcia określonego w punktach A lub B (podwyższona dotacja) lub punktu A (dotacja podstawowa) wykona również mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 do 10 kWp, wysokość dotacji zostanie zwiększona o kwotę do 5000 zł, czyli tyle, ile można uzyskać w programie Mój prąd. Nie jest konieczne składanie dwóch odrębnych wniosków, aby uzyskać dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną.

Warunkiem jest wymiana nieefektywnego urządzenia grzewczego na nowoczesne oraz instalacja fotowoltaiczna zgłoszone w jednym wniosku.

Wobec szybkiego wyczerpania środków w programie Mój prąd w 2020 r. i ogłoszenia przerwy w naborze (który ma ruszyć prawdopodobnie 1 lipca 2021 r.) wielu inwestorów skorzystało z możliwości uzyskania dotacji na mikroinstalację fotowoltaiczną w programie Czyste powietrze.

Nie przegap
logo czyste powietrze

Autor: Murator

Czyste powietrze z Muratorem: termomodernizacja krok po kroku

Dzięki programowi „Czyste Powietrze” przeprowadzenie termomodernizacji domu jednorodzinnego stało się łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Nie mniej pozostaje ona przedsięwzięciem wymagającym podjęcia wielu ważnych decyzji. Zamierzamy w tym pomagać, dlatego zorganizowaliśmy akcję „Czyste powietrze z Muratorem”. Wyjaśniamy, jakie korzyści można osiągnąć dzięki ociepleniu domu i wymianie nieefektywnych urządzeń grzewczych, a przede wszystkim, jak przeprowadzić skuteczną termomodernizację z wykorzystaniem dotacji, preferencyjnych pożyczek i ulgi podatkowej. Dodatkową atrakcją naszej akcji jest konkurs, w którym do wygrania jest remont domu! Nie przegap i zobacz naszą akcję „Czyste powietrze z Muratorem”!

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
KOMENTARZE
Tom
|

NIE WIERZCIE PROPAGANDYŚCIE MORAWIECKIEMU. Złożyłem wniosek pół roku temu (do Poznania), koniec listopada 2019, zweryfikowany na zielono. Wczoraj 18.05.2020 po pól roku dostałem pismo, że brakuje kilku zaświadczeń z Kongobolongo itd. Już nie składam braków, bo jak mi odpowiedzą za kolejne pół roku wygaśnie mi pozwolenie na budowę. Tak dział ta chora opcja i tak działają ich uproszczenia.

Patryk
|

Witam. Czy jest szansa na jakies dotacji jezeki kupuje dom w stanie surowyn?
A moze oddac do uzytku i dopiero pozniej robic ocieplenie domu czy fotowoltaike?

Adam D
|

Proszę dodać iż w/w zmiana wejdzie w życie 15.05.2020 razem z nową wersją wniosku. Informacja uzyskana na infolinii WFOŚiGW