Mikroinstalacja (ogniwa fotowoltaiczne): procedura przyłączenia do sieci energetycznej

2017-09-12 12:48
Panele fotowoltaiczne: dom jednorodzinny
Autor: Tomasz Zaborowicz

Procedura przyłączania mikroinstalacji: jakie trzeba załatwić formalności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy kto wytwarza energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii, w tym paneli fotowoltaicznych, ma możliwość podłączenia swojej instalacji do sieci energetycznej i odsprzedaży nadwyżki wytworzonej przez siebie energii.

Choć zysk ze sprzedaży energii nie jest duży, to warto z tej możliwości skorzystać. Załatwianie związanych  z tym formalności nie jest bardzo uciążliwe. Podpowiadamy, jak to zrobić.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (tekst jednolity Dz. U. 2017.1148 ) prosument to odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Co to jest mikroinstalacja?

Mikroinstalacja, to instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW.Wskazać tu należy również na pojęcie odbiorca końcowy, które definiowane jest w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 roku prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2017.220 ). W świetle tej ustawy jest to odbiorca dokonujący zakupu paliw lub energii na własny użytek; do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej.

Procedura przyłączenia mikroinstalacji

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii tryb przyłączenia mikroinstalacji różni się w zależności od statusu odbiorcy końcowego. Inne są formalności w przypadku podłączenia do sieci mikroinstalacji przez prosumenta, a inne przez osobę nie będącą prosumentem.W przypadku, gdy właściciel mikroinstalacji jest prosumentem, a instalacja jest jednocześnie mikroinstalacją procedura podłączenia nie jest zbyt skomplikowana. Polega jedynie na zgłoszeniu podłączenia właściwym operatorom.

 • Prawidłowa instalacja

Pierwszym krokiem jest zapewnienie, aby mikroinstalacja była właściwie wykonana, poprawnie zamontowana i gwarantowała bezpieczeństwo pracy instalacji w obiekcie, w którym się znajduje jak i w sieci energetycznej. W tym celu należy poszukać instalatora posiadającego odpowiednie uprawnienia do instalowania odnawialnych źródeł energii. Uprawnienia takie są potwierdzone certyfikatem, lub ważnym świadectwem kwalifikacyjnym uprawniającym do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Instalatorem może być również osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

 • Zgłoszenie podłączenia mikroinstalacji - formalności

Po zainstalowaniu instalacji fotowoltaicznej, kolejnym krokiem jest powiadomienie operatora sieci dystrybucyjnej, do której właściciel mikroinstalacji zamierza się przyłączyć, o fakcie zainstalowania mikroinstalacji. Takie powiadomienie jest jednocześnie zgłoszeniem chęci przyłączenia mikroinstalacji. W zgłoszeniu mikroinstalacji należy wskazać:

 • termin przyłączenia mikroinstalacji,
 • lokalizację przyłączenia mikroinstalacji,
 • rodzaj odnawialnego źródła energii użytego w tej mikroinstalacji,
 • moc zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji.

Zgłoszenie powinno zawierać również dane odbiorcy końcowego oraz dane techniczne mikroinstalacji.

Sprawdź też:

W zależności do sieci jakiego operatora będzie podłączana mikroinstalacja, mogą być wymagane różne dokumenty, stanowiące załączniki do zgłoszenia, zwykle będzie to schemat instalacji elektrycznej obiektu przedstawiający sposób podłączenia mikroinstalacji z zaznaczonym miejscem rozgraniczenia własności stron, podpisany przez instalatora, zawierający dane techniczne i ilościowe poszczególnych elementów mikroinstalacji, oraz dokumentacja techniczna zawierająca parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikację techniczną/karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych. Najbezpieczniej jednak będzie sprawdzenie na stronie internetowej wybranego operatora, jakie załączniki są niezbędne przy zgłoszeniu podłączenia mikroinstalacji.

 • Zgłoszenie podłączenia mikroinstalacji - termin

Zgłoszenia należy dokonać nie później niż w terminie 30 dni przed dniem planowanego przyłączenia mikroinstalacji do sieci operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego. Zgłoszenie można wysłać pocztą, złożyć w biurze obsługi wybranego operatora lub wysłać za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, jeżeli operator daje taką możliwość. Po weryfikacji zgłoszenia, operator poinformuje o możliwości przyłączenia do sieci lub wezwie do uzupełnienia zgłoszenia, w przypadku wystąpienia jakiś braków. Do osoby będącej prosumentem wybrany operator wyśle potwierdzenie danych technicznych przyłączonej mikroinstalacji. W przypadku, gdy właściciel mikroinstalacji nie jest prosumentem, operator wyśle do niego umowę o świadczenie usług dystrybucji, którą wytwórca po podpisaniu powinien dostarczyć do operatora w ciągu 7 dni.

Uwaga! Jeżeli moc zainstalowana mikroinstalacji miałaby być większa od określonej w warunkach przyłączenia (dla domu), konieczne będzie zawarcie umowy o przyłączenie do sieci - w takiej sytuacji nie wystarczy zgłoszenie mikroinstalacji (art. 7 ust. 8d4 ustawy o odnawialnych źródłach energii).

W przypadku prosumentów, po otrzymaniu potwierdzenia danych technicznych przyłączonej mikroinstalacji, konieczne będzie zaktualizowanie umowy kompleksowej łączącej go z operatorem sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej.

W ciągu 30 dni od dokonania kompleksowego zgłoszenia, operator zainstaluje licznik dwukierunkowy służący do pomiaru sprzedanej energii elektrycznej. Data zainstalowania licznika jest zwykle datą przyłączenia mikroinstalacji do sieci. Za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nie są pobierane żadne opłaty.

Pamiętać należy, iż ustawa o odnawialnych źródłach energii nakłada na wytwórców energii elektrycznej obowiązek informowania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, do sieci którego została przyłączona mikroinstalacja, o:

 1. zmianie rodzaju odnawialnego źródła energii użytego w mikroinstalacji lub jej mocy zainstalowanej elektrycznej - w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych;
 2. zawieszeniu trwającym od 30 dni do 24 miesięcy lub zakończeniu wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji - w terminie 45 dni od dnia zawieszenia lub zakończenia wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji.

Dom zasilany energią słońca - w stu procentach!

Jak rozlicza się energię wprowadzoną do sieci

Od 1 lipca 2016 roku, zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii obowiązuje system okresowego rozliczania. Jest to tzw. net-metering, który polega na opustach do faktury. Operator sieci elektroenergetycznej informuje prosumenta o ilości rozliczanej energii w przyjętym okresie rozliczeniowym, który wskazany jest w umowie kompleksowej.

System okresowego rozliczania umożliwia odebranie nadwyżki wyprodukowanej energii, która została wysłana do sieci, w okresie 365 dni od daty odczytu rozliczeniowego. Odbiór nadwyżki energii nie jest jednak w stosunku jeden do jednego, a uzależniony jest od mocy zainstalowanej w mikroinstalacji. I tak w przypadku mikroinstalacji o mocy do 10 Kw prosument może odebrać 0,8 kWh za każdy 1 kWh energii wyprodukowanej i wysłanej do sieci. W przypadku mikroinstalacji o mocy od 10 kW do 40 kW prosument może odebrać 0,7 kWh za każdy 1 kWh energii wyprodukowanej i wysłanej do sieci.

Warto wiedzieć
Mikroinstalacja fotowoltaiczna

Autor: Andrzej T. Papliński

Za przyłącznie mikroinstalacji do sieci się nie płaci. Zakład energetyczny instaluje na swój koszt układ pomiarowo-rozliczeniowy wraz z zabezpieczeniem.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (tekst jednolity Dz.U. 2017.1148)
 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2017.220)
 3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2017.1332)
 4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.U. 2016.1829 z późniejszymi zmianami)
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE