Budowa ogrodzenia przepisy - z pozwoleniem czy na zgłoszenie, który sąsiad płaci za płot?

2022-04-20 14:07
Ogrodzenie przepisy
Autor: Piotr Mastalerz W przepisach nie ma definicji ogrodzenia. Z art. 3 pkt 9 Ustawy – Prawo budowlane wynika jedynie, że wchodzi ono w zakres pojęcia urządzenia budowlanego. Potocznie ogrodzenia to otoczenie terenu za pomocą takich elementów, jak płot, mur, parkan, żywopłot, mające na celu ochronę tego terenu przed dostępem niemających prawa wstępu osób trzecich lub zwierząt

Budowa ogrodzenia - wymogi i formalności prawne, których trzeba przestrzegać. Każdy właściciel nieruchomości może zbudować ogrodzenie. Musi się jednak liczyć z przepisami prawa budowlanego i... racjami sąsiadów. Wyjaśniamy, jakie formalności należy załatwić przed rozpoczęciem budowy ogrodzenia, aby wszystko przebiegało zgodnie z prawem.

Często na nowo podzielonych i zasiedlanych działkach problemem jest osiągnięcie porozumienia między sąsiadami co do wyglądu i kosztu stawianego ogrodzenia. Funkcjonująca gdzieniegdzie tak zwana reguła prawej strony (każdy buduje swoje ogrodzenie od strony ulicy i z prawej strony, patrząc od frontu) nie zdaje egzaminu choćby dlatego, że nie znajduje oparcia w przepisach prawa, więc nie można jej wyegzekwować. W wypadku kupna działki leżącej między zagospodarowanymi i ogrodzonymi nieruchomościami bolączką nabywcy jest to, że z każdej strony ma ona inny płot. Jeśli wybudujemy ogrodzenie niespełniające opisanych w artykule wymogów, grożą nam poważne konsekwencje. Postawienie ogrodzenia niespełniającego wymogów określonych w przepisach prawa, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego bądź decyzji o warunkach zabudowy może doprowadzić do nakazu jego rozbiórki, naprawy, przebudowy lub przesunięcia.

Kto zapłaci za budowę ogrodzenia między działkami?

Przepisy prawa nie regulują kwestii związanych z finansowaniem budowy ogrodzenia. Treść art. 154 § 1 Kodeksu cywilnego pozwala domniemywać, że mury, płoty, miedze, rowy i inne podobne urządzenia znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących służą do wspólnego użytku sąsiadów. Natomiast zgodnie z art. 154 § 2 korzystający z wymienionych obiektów są obowiązani ponosić wspólnie koszty ich utrzymania. Obowiązek ten nie obejmuje jednak kosztów wybudowania nowego urządzenia, czyli między innymi płotu (takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w uchwale z 24 stycznia 2002 r. sygn. III CZP 75/01, OSNC 2002/10/121). Oznacza to, że nie ma podstaw prawnych do obciążania sąsiada kosztami budowy ogrodzenia, jeśli nie jest on zainteresowany jego powstaniem. Ogrodzenie ma zapobiegać naruszaniu prywatnej własności, dlatego koszt jego budowy obciąża tego, czyja własność ma być przez nie chroniona.

Jeśli więc właściciel nieruchomości, któremu zależy na budowie ogrodzenia, nie dojdzie do porozumienia z sąsiadem, sam będzie musiał sfinansować inwestycję. Dopiero po wybudowaniu ogrodzenia można będzie domagać się od sąsiada współfinansowania napraw i remontów. Problem pojawi się ponownie, gdy stare ogrodzenie ulegnie całkowitemu zniszczeniu. Wtedy nie będzie można już mówić o remoncie, lecz znowu o budowie nowego ogrodzenia, którego koszty ponosi właściciel zainteresowany budową.

Galeria: jakie ogrodzenie zbudować? Inspiracje

Ogrodzenie działki. Jakich formalności wymaga?

W którym miejscu budować ogrodzenie

Od strony sąsiada. Najlepszym rozwiązaniem jest postawienie płotu dokładnie w osi granicy działek. Jeśli jednak nie dojdziemy do porozumienia z sąsiadem w sprawie budowy ogrodzenia i nie będzie to inwestycja wspólna, to należy je tak usytuować, aby nie przekraczało granicy nieruchomości należącej do inwestora. Unikniemy wtedy konfliktów i oskarżeń o naruszenie granic działki.

Od ulicy. Ogrodzenie nie może przekraczać linii rozgraniczających ulicy. Jeżeli plan miejscowy przewiduje poszerzenie drogi, trzeba będzie odsunąć ogrodzenie w głąb działki i pozostawić poza nim pas gruntu przewidziany na drogę.

W przypadku działek położonych wzdłuż skrzyżowania dróg może się okazać, że ogrodzenie musi mieć ścięty narożnik. Jeśli bowiem po otrzymaniu zgłoszenia o zamiarze budowy ogrodzenia starosta dojdzie do wniosku, że jego wykonanie w granicach działki ograniczy widoczność użytkownikom dróg, a tym samym spowoduje zagrożenie bezpieczeństwa, może w drodze decyzji wyrazić sprzeciw i zobowiązać inwestora do uzyskania pozwolenia na budowę ogrodzenia z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa.

Zobacz też: Nowoczesne ogrodzenia - zdjęcia i inspiracje

W razie wątpliwości co do przebiegu granic działki należy zlecić geodecie wznowienie znaków granicznych (czyli odnalezienie i zaznaczenie ich w terenie), a jeśli to się okaże niemożliwe – należy przeprowadzić administracyjne postępowanie rozgraniczeniowe. Jeżeli mamy wątpliwości co do przebiegu linii rozgraniczającej istniejącej lub planowanej ulicy (może się ona nie pokrywać z granicą własności), to również powinniśmy zatrudnić geodetę do jej wytyczenia. Nie ma co prawda takiego obowiązku, ale pozwoli to uniknąć ewentualnych kosztów w przypadku konieczności przestawienia ogrodzenia.

Polecamy: 26 pomysłów na ogrodzenie (ZDJĘCIA)

Ogrodzenie posesji
Autor: Andrzej Szandomirski|Wiktor Greg Ogrodzenie nie może przekraczać linii rozgraniczających ulicy.

Budowa ogrodzenia formalności - prawo budowlane

Budowa ogrodzenia nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. W niektórych przypadkach będzie jednak potrzebne zgłoszenie budowy, czyli zawiadomienie właściwego organu administracji o zamiarze wykonania ogrodzenia. Należy zgłosić budowę ogrodzeń:

  • o wysokości powyżej 2,2 m – bez względu na to, czy są sytuowane od strony drogi, czy od strony działki sąsiada.

Ogrodzenia, których wysokość nie przekracza 2,2 m nie wymagają ani pozwolenia na budowę ani zgłoszenia.

Zgłoszenia należy dokonać co najmniej 21 dni (Prawo budowlane) przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych.

Zgłoszenie budowy ogrodzenia

Zgłoszenie budowy ogrodzenia składamy do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, czyli zazwyczaj do starosty bądź prezydenta miasta na prawach powiatu. Wzór formularza zgłoszeniowego znajdziemy w danej placówce. Możemy też pobrać go ze strony internetowej urzędu. Do wypełnionego formularza dołączamy oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz ewentualnie szkic ogrodzenia. Może je wykonać sam inwestor. Powinniśmy je wysłać do urzędu lub złożyć osobiście na co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem prac. Zgłoszenia budowy ogrodzenia możemy też dokonać online na stronie https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/ (konieczne jest do tego posiadanie profilu zaufanego).

Do budowy ogrodzenia można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od daty doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Powodem sprzeciwu może być naruszenie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub innych przepisów, na przykład ustawy o drogach publicznych lub przepisów techniczno-budowlanych. Przykładem może być budowa ogrodzenia na terenie planowanej ulicy, nawet jeśli ulicy takiej na razie nie ma i nie wiadomo, kiedy będzie.

Budowę ogrodzenia należy rozpocząć w ciągu 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu. Po ich upływie konieczne będzie nowe zgłoszenie.

Mur oporowy - konieczne pozwolenie na budowę

Zdarza się, że z powodu różnicy poziomów między sąsiednimi działkami konieczne jest wybudowanie płotu w formie tak zwanego muru oporowego. Mur oporowy jest jednocześnie budowlą i obiektem budowlanym. To samodzielna konstrukcja (najczęściej w postaci ogrodzenia betonowego, klinkierowego, gabionów), która ma za zadanie zabezpieczyć ściany domów, skarpy lub wykopy przed osuwaniem się gruntu. Dodatkowo taki mur często ma charakter ozdobny i pełni funkcję ogrodzenia. Jeśli ogrodzenie lub jego część ma mieć formę muru oporowego, wymagane jest pozwolenie na jego budowę. Aby stwierdzić, czy budowane ogrodzenie stanowić będzie mur oporowy, trzeba wziąć pod uwagę rodzaje materiałów, które zostaną wykorzystane przy realizacji ogrodzenia, oraz jego funkcję. W razie budowy muru oporowego przed rozpoczęciem prac budowlanych trzeba zamówić projekt budowlany oraz wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Mur oporowy można stawiać samodzielne tylko wtedy, gdy jego wysokość nie przekroczy 1,2 m i nie wymaga on głębokiego fundamentowania lub specjalnego zbrojenia. W przeciwnym wypadku konieczne będzie skorzystanie z pomocy osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane.

NIE PRZEGAP - porady, zdjęcia i inspiracje na ogrodzenie domu:

Gdy ogrodzenie ma stanąć na działce przy budynku wpisanym do rejestru zabytków, konieczne będzie uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na budowę – bez względu na jego wysokość. Jeśli natomiast budujemy je na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, wymagane jest pozwolenie konserwatorskie i zgłoszenie budowy.Warto też wiedzieć, że remont ogrodzenia nie wymaga żadnych zgód urzędowych, chyba że podlega ono ochronie konserwatora zabytków.

Wymogi techniczne do budowy ogrodzenia

Ogrodzenie musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z § 41 ust. 1 tego rozporządzenia ogrodzenie przede wszystkim nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. Ponadto, stosownie do § 41 ust. 2, na wysokości mniejszej niż 1,8 m nie wolno montować ostrych zakończeń, takich jak:

  • drut kolczasty;
  • elementy szkła tłuczonego;
  • inne ostro zakończone materiały (żyletki, metalowe fragmenty o ostrych krawędziach itp.).

Innym ważnym wymogiem technicznym, którego należy przestrzegać przy budowie ogrodzenia, jest to, że furtka wejściowa i brama wjazdowa nie mogą się otwierać na zewnątrz działki (§ 42 ust. 1). Elementy te nie mogą też znajdować się poza jej terenem. Dotyczy to w szczególności bramy przesuwnej, której mechanizm i przestrzeń przejazdu muszą się znajdować na działce inwestora. Niedopuszczalne jest, aby brama przesuwna wjeżdżała na sąsiednią działkę. W przypadku takiego zamontowania bramy inwestorowi grozi nakaz rozbiórki.W zabudowie jednorodzinnej szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2,4 m, a furtki nie mniej niż 0,9 m (§ 43). Warto też pamiętać, że im szersza brama lub furtka, tym bardziej ergonomiczna i wygodna w użytkowaniu.

Tymczasowe ogrodzenie placu budowy - przepisy

Zupełnie inne zasady i wymagania dotyczą ogrodzeń tymczasowych zabezpieczających teren budowy. O ile budowa ogrodzenia stałego nie jest obowiązkowa, o tyle ogrodzenie terenu budowy jest już obligatoryjne – i to przed rozpoczęciem robót. Wymóg ten wynika z przepisów Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Zgodnie z § 9 tego rozporządzenia teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy nie jest możliwe (np. budowany dom jest usytuowany w granicy działki), to należy wówczas oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby – zapewnić na placu budowy stały nadzór.

Ogrodzenie terenu budowy musimy wykonać w taki sposób, by nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m (§ 10). Zagospodarowanie terenu budowy powinniśmy również zaplanować tak, by materiały budowlane nie były składowane bliżej niż 0,75 m od krawędzi płotu (§ 26). W strefach zagrożonych spadaniem przedmiotów z wysokości odległość ogrodzenia od budynku musi wynosić minimum 1/10 wysokości, z której podczas robót budowlanych mogą spadać materiały czy narzędzia budowlane (§ 21). W zwartej zabudowie odległość ta może być zmniejszona, ale pod warunkiem zastosowania innych rozwiązań, zabezpieczających przed spadaniem przedmiotów.

Przeczytaj też: Plac budowy na działce - jak go dobrze zorganizować

Należy pamiętać, że ogrodzenie jest potrzebne również w czasie robót ziemnych. Jeżeli wykop jest głębszy niż metr, konieczna będzie balustrada o wysokości minimum 1,1 m.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. DzU z 2021 r., poz. 2351 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. DzU z 2020 r., poz. 1740 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. DzU z 2021 r., poz. 1376 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. DzU z 2019 r., poz. 1065 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (DzU nr 124, poz. 1030)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DzU nr 47, poz. 401)
Sonda
Jakie ogrodzenie wybrałbyś na swoją posesję?
Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE