Zakup materiałów budowlanych a pozwolenie na budowę wydane na córkę. Co ze zwrotem VAT?

2011-03-17 16:34

Kupiłem działkę i rozpocząłem zakup materiałów budowlanych z myślą o budowie domu. Jakiś czas później zostało wydane pozwolenie na budowę na córkę, na którą następnie została przepisana działka. Czy przysługuje mi prawo do zwrotu części podatku VAT w związku z wydatkami ponoszonymi na cele budowlane w okresie, kiedy byłem właścicielem działki?    

interpretacja indywidualna
Sygnatura IPPB2/415-750/09-2/AK
Data 2010.01.22
Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Uzasadnienie

W dniu 03.11.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych budownictwem mieszkaniowym.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 07.08.2007 r. Wnioskodawca nabył działkę (akt notarialny). Po zakupie działki Wnioskodawca zaczął dokonywać zakupu materiałów budowlanych, które następnie zastały wykorzystane do rozpoczęcia budowy domu. Wydatki Wnioskodawca ponosił w okresie lipiec-sierpień 2008 r. W dniu 29.01.2009 r. zostało wydane prawomocne pozwolenie na budowę. Pozwolenie zostało wydane na córkę Wnioskodawcy. W tym czasie Wnioskodawca był właścicielem działki. W dniu 12.10.2009 r. Wnioskodawca przepisał na mocy umowy darowizny przedmiotową działkę swojej córce.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do zwrotu części podatku VAT w związku z wydatkami ponoszonymi na cele budowlane w okresie, kiedy był właścicielem działki.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wnioskodawca uważa, iż ma prawo zwrotu części podatku VAT w związku z wydatkami ponoszonymi na cele budowlane. Ustawodawca wymaga, aby w momencie dokonywania zakupów posiadać inwestycję, na którą ponoszone są wydatki. Wystarczające jest aby Wnioskodawca dysponował pozwoleniem na budowę w momencie składania wniosku o zwrot podatku VAT. Pozwolenie na budowę było wydane na córkę Wnioskodawcy natomiast w momencie wydania pozwolenia na budowę i ponoszenia wydatków budowlanych Wnioskodawca był właścicielem działki, a własność nieruchomości gruntowej rozciąga się na budynki, które są częścią składową nieruchomości.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 roku o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 177, poz. 1468 ze zm.) reguluje zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części.

W myśl art. 3 ust. 1 ww. ustawy, osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:

  1. budową budynku mieszkalnego;
  2. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;
  3. remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Zwrot dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w okresie od dnia 01 maja 2004 r., które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 01 maja 2004 r. są opodatkowane 22% podatkiem VAT. Ponadto zwrot dotyczy jedynie wydatków udokumentowanych fakturami VAT w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), wystawionymi od dnia 01 maja 2004 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków, związanych z budownictwem mieszkaniowym, prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje pod warunkiem, że osoba fizyczna posiada:

  1. prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku inwestycji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3;
  2. pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie.

Ustawodawca nie uzależnia prawa do zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym od tego, czy zakup materiałów budowlanych nastąpił przed, czy po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Wymagane jest jedynie, by wydatki poniesione i udokumentowane były fakturami, wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r.

Natomiast odnośnie pozwolenia na budowę (w przypadku inwestycji, dla której wymagane jest takie pozwolenie) należy uznać, że wystarczające jest, aby pozwoleniem na budowę inwestor dysponował w momencie składania wniosku o zwrot. Możliwe jest zatem, że Podatnik poczyni wydatki wcześniej, jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Biorąc powyższe pod uwagę, warunkiem dokonania zwrotu na wniosek osoby fizycznej z tytułu prowadzenia inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę jest posiadanie stosownej decyzji w sprawie pozwolenia na budowę oraz faktur wystawionych na nazwisko Wnioskodawcy (inwestora), dokumentujących poniesienie wydatków na zakup materiałów budowlanych.

Zatem osoba fizyczna, która poniosła wydatki na zakup materiałów budowlanych przed datą uzyskania pozwolenia na budowę, ale która w dniu składania wniosku o zwrot posiada już pozwolenie na budowę, ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych z tego tytułu.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca po zakupie działki zaczął dokonywać zakupów materiałów budowlanych, które następnie zastały wykorzystane do rozpoczęcia budowy domu. Wydatki Wnioskodawca ponosił w okresie lipiec-sierpień 2008 r. W dniu 29.01.2009 r. zostało wydane prawomocne pozwolenie na budowę. Pozwolenie zostało wydane na córkę Wnioskodawcy.

Z treści powołanych wyżej przepisów wynika jednoznacznie, iż prawo do ubiegania się o zwrot części podatku VAT zawartego w cenie materiałów przysługuje m.in. pod warunkiem, że osoba fizyczna, która poniosła wydatki na budowę budynku mieszkalnego posiada pozwolenie na budowę, zgodnie z ustawą - Prawo budowlane oraz faktury, które potwierdzają poniesienie wydatków i są wystawione na osobę fizyczną ubiegającą się o zwrot.

Brak wydanego w związku z inwestycją, na którą poniesiono wydatki, pozwolenia na budowę, na imię osoby dysponującej fakturami VAT wyklucza możliwość uzyskania zwrotu części podatku VAT zawartego w cenie zakupionych przez tę osobę materiałów budowlanych.

W związku z powyższym zgodnie z przedstawionym zdarzeniem przyszłym Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do ubiegania się o zwrot części podatku VAT od niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Pozwolenie na budowę nie jest niezbędne w momencie dokonywania zakupu materiałów budowlanych ale jest konieczne w momencie składania wniosku VZM-1. W opisanym zdarzeniu przyszłym pozwolenie na budowę budynku, na której rozpoczęcie Wnioskodawca ponosił wydatki zostało wydane na córkę Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. (...)

Zobacz całą interpretację

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE