Drugi wniosek o zwrot VAT za materiały budowlane. Jaki limit obowiązuje?

2011-03-08 14:40

Czy w przypadku składania kolejnego wniosku o zwrot VAT za materiały budowlane obowiązuje limit brany pod uwagę przy składaniu pierwszego wniosku? Czy limit zależy od momentu złożenia wniosku?  

Uzasadnienie

W dniu 07.12.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych budownictwem mieszkaniowym w zakresie ustalenia kwoty limitu zwrotu podatku VAT w związku z zakupem materiałów budowlanych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 20.03.2007 r. Wnioskodawca wraz z żoną złożyli w Urzędzie Skarbowym wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Wydatki zostały poniesione po dniu 01.05.2004 r. Na dzień złożenia wniosku limit jaki obowiązywał Wnioskodawcę to kwota 9.431,00 zł, Wnioskodawca otrzymał zwrot w wysokości 7.706,00 zł. W 2009 r. Wnioskodawca dokonał kolejnego remontu i złożył następny wniosek VZM-1 w dniu 25.11.2009 r.

Został poinformowany przez Urząd Skarbowy, iż limity jakie przysługują Wnioskodawcy są limitami z roku 2007 i zwrot będzie obejmował limit z 2007 r. pomniejszony o kwotę już otrzymaną przez Wnioskodawcę w związku ze złożeniem pierwszego wniosku. Wnioskodawca uważa, iż powinien być to limit obowiązujący na dzień złożenia kolejnego wniosku, co zostało potwierdzone informacją telefoniczną uzyskaną w BKIP.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

  • Jaki limit obowiązuje Wnioskodawcę, jaka powinna być cena 1mkw.; wpisana we wniosku składanym w dniu 25.11.2009 r...
  • Czy ustawa o zwrocie części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym jest prawidłowo interpretowana przez US...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wnioskodawca uważa, iż w związku z tym, iż wzrosły ceny materiałów budowlanych, powinien przysługiwać mu limit obowiązujący w dniu złożenia kolejnego wniosku, czyli limit z IV kwartału roku 2009. Limit zwrotu powinien być zmienny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za:

  • prawidłowe - odnośnie określenia maksymalnej kwoty przysługującego zwrotu,
  • nieprawidłowe - odnośnie momentu na jaki powinien być ustalany limit w związku ze złożeniem kolejnego wniosku VZM-1.

Art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 roku o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 177, poz. 1468 ze zm.) reguluje zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przez te osoby w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części.

W myśl art. 3 ust. 1 ww. ustawy, osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:

  1. budową budynku mieszkalnego;
  2. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;
  3. remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Zwrot dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w okresie od dnia 01 maja 2004 r., które były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 01 maja 2004 r. są opodatkowane 22% podatkiem VAT. Ponadto zwrot dotyczy jedynie wydatków udokumentowanych fakturami VAT w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), wystawionymi od dnia 01 maja 2004 r. a wydatki poniesione na zakup materiałów budowlanych zostały wymienione w załączniku do obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. MTiB z 2006r. Nr 1, poz. 1).

Ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym dotyczy inwestorów, którzy posiadają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) albo tytuł prawny do budynku (lokalu) mieszkalnego, w przypadku inwestycji polegającej na remoncie.

Jeżeli inwestycja (bez względu na jej rodzaj), w myśl Prawa budowlanego, wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, zwrot przysługuje tylko tym inwestorom, którzy taką zgodę uzyskali.

W myśl art. 3 ust. 5 pkt 2 kwota zwrotu, o której mowa w ust. 4, jest równa z zastrzeżeniem ust. 6, - 68,18 % kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,295% kwoty stanowiącej iloczyn: 30 mkw. powierzchni użytkowej i ceny 1 mkw.; powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu, w przypadku inwestycji związanych z wydatkami, o których mowa w ust. 1, niewymagających pozwolenia na budowę.

Ustawą z dnia 19 września 2007 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. z 2007 Nr 192, poz.1382) zmieniono brzmienie art. 3 ust. 6a, w myśl którego limity kwoty zwrotu obliczone zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5 i 6, dotyczą okresów pięcioletnich liczonych od daty złożenia pierwszego wniosku, o którym mowa w art. 5 ust.1.

Ponadto zgodnie z nowym brzmieniem art. 5 ust. 3 ww. ustawy wniosek, o którym mowa w ust. 1, może być składany nie częściej niż raz w roku.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca złożył pierwszy wniosek o zwrot VAT w budownictwie od zakupu materiałów budowlanych w dniu 20.03.2007 r. a następny wniosek został złożony przez Wnioskodawcę w dniu 25.11.2009 r. po przeprowadzeniu kolejnego remontu.

W związku z powyższym została Wnioskodawcy określona maksymalna kwota przysługującego wówczas zwrotu zgodnie z art. 3 ust. pkt 1 ww. ustawy, limit dotyczy okresów pięcioletnich liczonych od daty złożenia pierwszego wniosku.

Powyższe nie wpływa na fakt, że niezależnie od daty złożenia pierwszego wniosku pięcioletnie limity kwoty zwrotu ulegają podwyższeniu wraz ze wzrostem ceny mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego przyjmowanej dla obliczenia kwoty zwrotu.

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego wskazać należy, iż maksymalna kwota zwrotu o jaką może ubiegać się osoba fizyczna składająca drugi wniosek VZM-1, będzie obejmowała limit ustalony zgodnie z obowiązującą ceną 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu, minus kwota otrzymana w związku ze złożeniem pierwszego wniosku.

Końcowo wskazać należy, iż jeżeli Wnioskodawca złożył przedmiotowy wniosek w listopadzie 2009 r., wówczas obowiązujący go limit na dzień złożenia wniosku nie będzie limitem ustalonym zgodnie z obowiązującą ceną mkw.; powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego (…) z IV kwartału roku 2009 – jak twierdzi Wnioskodawca we własnym stanowisku lecz z kwartału poprzedzającego czyli III kwartału roku 2009.

Odnośnie kwestii dotyczącej prawidłowości interpretowania przez Urząd Skarbowy, w którym Wnioskodawca złożył wniosek ww. ustawy należy stwierdzić, iż rolą postępowania w sprawie wydawania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego nie jest ustalanie, jakie czynności zostały wykonane przez organy podatkowe, i czy te czynności są prawidłowe czy też nie. Stanowi to bowiem domenę ewentualnego postępowania podatkowego.

Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Minister właściwy do spraw finansów publicznych na pisemny wniosek zainteresowanego wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualną).

W związku z powyższym w celu uzyskania pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego przez drugą osobę zainteresowaną (w niniejszej sprawie żonę Wnioskodawcy), winna ona złożyć odrębny wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. (...)

Zobacz całą interpretację

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Podziel się opinią
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE